Detail kolekce

Téma pozitivního stárnutí v dalších článcích

Veřejná kolekce
10
29
0
Hodnocení kolekce

Anotace

Kolekce představuje teoretické i praktické příspěvky k tématu pozitivního stárnutí. Nejnovější příspěvky jsou zařazeny v kolekci dole.

Přiřazené štítky

pozitivní stárnutí vzdělávání prodlužování života
Celkem: 10
Positive Ageing II.
Aktivita je zaměřena na vztahy mezi generacemi, na vzájemnou pomoc a spolupráce mezi adolescenty a seniory. V aktivitě jsou použity prvky metody CLIL s cílem seznámit studenty s anglickými termíny pro téma pozitivní stárnutí a mezigenerační spolupráci.
Positive Ageing
Výuková lekce je určena pro žáky od 6. ročníku ZŠ. Je zaměřena na téma starých lidí, dobrovolnictví a charity a je propojena s osvojováním anglického jazyka. Základ tvoří krátký text, který vychází ze skutečného příběhu. Aktivita podněcuje k zamyšlení nad životem seniorů a nad tím, kdo a jak je schopen pomáhat nezištně ostatním. Otázky k diskusi vedou žáky k tvorbě vlastního názoru a seznámení s klíčovými pojmy v anglickém jazyce.
Senioři v moci šmejdů
Aktivita seznamuje žáky s konkrétními příklady nelidského chování a přístupu ke zranitelnějším jedincům naší společnosti, konkrétně k seniorům. Žáci jsou vedeni k dostatku empatie a pochopení této generace. Na základě filmové ukázky, rozhovorů se seniory a všech získaných informací ve skupinkách žáci vytvoří reklamní spot, který by měl seniorům přiblížit nové praktiky prodejců. Práce by měla rovněž obsahovat rady, na koho se mají poškození lidé obrátit.
Město pro všechny generace: Role samospráv v podpoře aktivního stárnutí v komunitě
Článek se zaměřuje na problematiku stárnutí v komunitě a roli samosprávy v podpoře kvality života a důstojnosti ve stáří a mezigenerační sounáležitosti. Jsou zde uvedeny základní faktory, které kvalitu života ve městech a obcích podmiňují, kompetence samospráv a příklady dobré praxe, které ukazují, jak mohou města podpořit aktivní život svých starších obyvatel a mezigenerační vztahy v kontextu demografických změn a prodlužování průměrné délky života
Procházka napříč městem i generacemi
Lekce představuje aktivity pro spolupráci mezi spolužáky, ale také se starším člověkem. Ten provede žáky historickou částí jejich města a seznámí je s každodenním životem v dobách našich nebo jejich prarodičů. Žáci dostanou za úkol oslovit seniora, který bude ochoten převzít roli průvodce a vytyčit s nimi konkrétní trasu. Žáci vytvoří krátký dotazník, vyplní pracovní list, využívají mapu a pořizují fotografie a krátké ilustrativní ukázky.
Péče o blízkou osobu: doma, nebo v zařízení? Jaká je situace pečujících o blízkou osobu a jaké možnosti podpory mají?
Článek se věnuje různým aspektům snižování soběstačnosti, které jsou spojeny (nejen) se stářím. V České republice je přibližně čtvrt milionu lidí, kteří každodenně pečují o své blízké se sníženou soběstačností z důvodu dlouhodobé nemoci nebo zdravotního postižení. Článek se věnuje příspěvkům na péči, situaci pečujících osob i otázce, zda poskytovat péči doma nebo v zařízení.
Ageismus. Mýty a stereotypy o stáří a stárnutí
Článek nabízí pohled na mýty a stereotypy spojené se stářím a stárnutím. Mezi analyzovanými mýty a stereotypy lze například najít následující výroky: Starší osoba je někdo ve věku 60 a více let; Špatné zdraví ve vyšším věku je nevyhnutelné; Mnoho starších lidí si přeje ve stáří zůstat v klidu a ústraní.
Role univerzit třetího věku v širších edukačních i sociálních kontextech
Oblast vzdělávání seniorů a starších dospělých prochází v posledních letech razantní transformací. Postupující technologizace společnosti, jakož i proměna sociálních, ekonomických, politických a kulturních determinantů života má za následek zvýšené nároky na znalosti a dovednosti každého člena společnosti. Stále větší důraz je proto kladen na nutnost učení se a vzdělávání i ve starším věku. Významnou roli v této sféře hrají univerzity třetího věku, které se pro laickou i odbornou veřejnost staly určitým symbolem seniorské edukace. Článek se zabývá realitou univerzit třetího věku v České republice, pozornost je věnována i zamyšlení nad dopadem jejich aktivit.
Základní informace o projektu na podporu demokracie ve školách
Tento text je úvodním článkem seriálu o tom, jak podporovat demokracii na školách. Příspěvek krátce popisuje projekt Pokusné ověřování občanského vzdělávání – co to bylo, jaký byl smysl a jaké typy výstupů vznikly.
Jak vypadá funkční žákovský parlament?
Příspěvek se věnuje populárnímu nástroji, se kterým se takřka každý už někdy setkal – žákovskému parlamentu. Ten ve školách mívá různou podobu i úroveň, a tak se budeme věnovat hlavně tomu, co vlastně je žákovský parlament jako vzdělávací nástroj a co všechno má vliv na to, aby nebyl formální, ale byl funkční.

Komentář může vložit pouze registrovaný uživatel.