Detail kolekce

Gramotnosti pro přírodovědnou výuku ve škole a v terénu

Veřejná kolekce
8
38
0
Hodnocení kolekce

Anotace

<a href="https://gramotnosti.pro/"><img src="http://ppuc.euweb.cz/GramotnostiPRO.png"></a><br> Motto: “Chci podpořit rozvíjení gramotností dětí ve výuce o živé a neživé přírodě ve škole i v terénu."<br> (Jakub Holec, vlastník kolekce) <ul> <li>Vítám vás v kolekci mých TOP8 zdrojů pro rozvíjení matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v přírodovědné výuce ve škole i v terénu.</li> <li>Kolekci využívám jako podklad k dalším diskuzím uvnitř komunit učitelů přírodovědných předmětů v propojování biologické a geologické výuky s možnostmi rozvíjet gramotnosti žáků.</li> <li>V kolekci pracuji s materiály, které jsou aktuálně zveřejněné na Metodickém portálu RVP.CZ.</li> <li>Sdílejte s námi podněty ve <a href="https://www.facebook.com/groups/171340270208588/"><b>Facebookové skupině Gramotnosti.PRO ONLINE</b></a>, kterou sleduje komunita vzdělavatelů, zabývající se gramotností! Specifická oborová témata pro rozvoj gramotnosti ve výuce o živé i neživé přírodě sdílím také ve<a href="https://www.facebook.com/groups/2173089226292766/"><b> Facebookové skupině “Učitelé přírodovědných předmětů”</b></a>, kterou spravují dobrovolníci a nadšenci z řad učitelů a praktiků.</li> </ul>

Přiřazené štítky

školní výuka výuka v terénu přírodopis gramotnosti podpora učitelů
Celkem: 8
Určování rostlin s využitím chytrých aplikací
Námět na učební činnost žáků, ve které se využívá dostupných aplikací pro určování rostlin. Žáci přitom pracují i dalšími zdroji, typicky určovacími klíči. Aktivně pozorují, porovnávají a zkoumají rostliny v terénu, ideálně v okolí školy a bydliště. Samotná aplikace navíc umožňují vytvářet vlastní digitální obsah tím, že se žák stává spolutvůrcem online databáze rostlin s přínosem pro další uživatele aplikace.
Zvuky kolem nás
Miniprojekt, ve kterém žáci volí a využívají vhodné digitální technologie na zkoumání zdrojů hluku a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. Žáci přitom samostatně vybírají dostupné aplikace, které umožňují analyzovat a vyhodnocovat zdroje hluku v krajině. Získaná data následně zpracovávají a v přehledné formě sdílí s vrstevníky. Tím propojují výuku s reálnými situacemi a problémy v okolí jejich bydliště a školy.
Na stopě přírodě
Aktivita podporuje schopnost žáků pracovat s texty ve smyslu jejich propojování s vlastními myšlenkami a zkušenostmi. Zároveň nabízí příležitosti k logickému třídění přírodnin podle uvedených kritérií a vyjádření jejich kvantity pomocí různých názorných prostředků. Nabízí se například vyjádření jednoduchým sloupcovým grafem, ve kterém bude četnost jednotlivých skupin přírodnin vyjádřena orientačně výškou sloupce.
Bruslařky bez bruslí
Učební činnost je především badatelsky orientovanou výukou, ve které žáci pracují jako vědci. Ve fázi zkoumání problému se klade velký důraz na práci s různorodými texty, díky nimž žáci získají povědomí o souvislostech i informace potřebné k plánování pokusů. Rozvíjenou složkou čtenářské gramotnosti je přitom nalézání důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí včetně budování celkového porozumění textu. To je výchozím bodem pro navázání dalšími aktivitami.
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Přírodopis
Sady komentovaných úloh na třech úrovních obtížnosti. Část úloh se zakládá na práci s texty a v nich obsažených informací. Velká část textů a informací je dostupná ve formě grafu, tabulky či schématu. Úlohy se zaměřují především na reálné přírodovědné problémy a jevy, se kterými se žák může při zkoumání živé i neživé přírody setkat.
Zoologie – Obojživelníci ČR
Školní miniprojekt s prvky využití formativního hodnocení ve výuce. V části dílčích aktivit žáci aktivně vyhledávají přímo i nepřímo vyjádřené informace v textu, vzájemně je propojují na základě vlastní znalosti a zkušenosti a využívají je pro další učení v rámci tématu obojživelníků České republiky.
Badatelsky orientované vyučování s projektem Badatelé.cz
Web Badatelé.cz nabízí množství miniprojektů na podporu aktivního zkoumání přírody ve výuce na 1. a 2. stupni ZŠ. Popsané aktivity podporují vyhledávání informací v textech a jejich propojování při řešení reálných přírodovědných problémů. Aktivně získávají a zaznamenávají data do přehledné podoby grafů, schémat a tabulek s následnou interpretací a sdílením v rámci kolektivu vrstevníků.
Deník divoké přírody
Aktivita navazuje na předchozí výuku venku, při které žáci poznávají běžné živočichy přírody blízkého okolí školy. Na základě toho si zpracovávají karty živočichů do společného třídního deníku divoké přírody s využitím různých zdrojů informací a digitálních technologií. Aktivita rozvíjení vztahu k věcnému čtení a kritické práce se zdroji včetně jejich porovnávání s jinými zdroji a vlastní zkušeností a směřuje k vytváření nového digitálního obsahu.

Komentář může vložit pouze registrovaný uživatel.