Avatar
Mgr. Zdeněk Sotolář

Poslední přihlášení 14. 06. 2020

Společenská role
Pedagog, Rodič
Název školy/instituce
ZŠ Velké Němčice, okr. Břeclav
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDUM
1979
0
28. 11. 2019
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1836
0
21. 11. 2019
Prezentace představuje obsah a zásady zpracování reportáže na konkrétní ukázce. Materiál propojuje výuku českého jazyka a mediální výchovy. Prezentaci lze využít ve všech ročnících druhého stupně základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
ModulDUM
1946
0
13. 11. 2019
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1115
0
07. 11. 2019
Prezentace představuje obsah a zásady zpracování recenze na konkrétní ukázce. Materiál propojuje výuku českého jazyka a mediální výchovy. Prezentaci lze využít ve všech ročnících druhého stupně základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
ModulDUM
1096
0
04. 11. 2019
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
871
0
29. 10. 2019
Doplňkový text přiměřeně dlouhý pro práci v jedné hodině. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů. Vhodné pro starší žáky, kteří jsou vedeni k diskusi nad obsahem v širších souvislostech.
ModulDUM
1817
0
17. 10. 2019
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na text aktivně navázali další aktivitou.
ModulDUM
1547
0
05. 06. 2019
Prezentace představuje obsah a zásady zpracování zprávy na konkrétní ukázce. Materiál propojuje výuku českého jazyka a mediální výchovy. Prezentaci lze využít ve všech ročnících druhého stupně základní školy a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
ModulDUM
1646
0
24. 04. 2019
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících.
ModulDUM
1921
0
28. 06. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1670
0
25. 06. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
999
0
19. 06. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1299
0
13. 06. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1817
0
07. 06. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1127
0
14. 05. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1875
0
02. 05. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby na text navazovala žákovská aktivita.
ModulDUM
1292
0
29. 03. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1860
0
19. 03. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDUM
1698
0
13. 03. 2018
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.
ModulDiskuze
18. 09. 2017
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Výborný text. http://www.eduin.cz/clanky/ondrej-steff ... vp-1-cast/
ModulDiskuze
24. 08. 2017
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Návrh pojetí píše, že "Klíčové kompetence zahrnují vzájemně propojený komplex znalostí, dovedností, vědomostí..." Jaký rozdíl je mezi znalostmi a vědomostmi? Nejdřív bychom měli rozklíčovat ( ) ptydepe a dohodnout se na nějakém jednotném slovníku.
ModulDiskuze
24. 08. 2017
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Konzistence s obecnými cíli vzdělávání? Tak bychom měli začít snad s těmi cíli. Stejně máme dvojí. Zákon praví (2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. A RVP.ZV odpovídá 3.2 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:  umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;  podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;  vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;  připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;  vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;  učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2015 9  vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;  pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Zbytečný luxus. Ne?
ModulDiskuze
15. 08. 2017
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Na MŠMT teď připravují zcela zásadní věc – revizi RVP. Kromě nepovedné ankety žádná široká a veřejná diskuse neprobíhá. Už teď nastává zmatení pojmů (znalosti x vědomosti). Pravděpodobně se nevyhneme tomu, že RVP bude obsahově "upřesňován". Pan ministr říká od kompetencí k učivu. Co to znamená? Co by mělo být v RVP ZV pojmenováno jako neopominutelné a nevolitelné? A jakým způsobem by to mělo být pojmenováno?
ModulDiskuze
07. 08. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Kdybychom uměli (směli?) vytvořit ŠVP na pár stránkách, možná by bylo i čteno. Bohužel mnoho učitelů k ŠVP přistoupilo způsobem "když už to píšu, tak se rozepíšu". Revizi nepotřebuje pouze RVP ZV, ale také Manuál k tvorbě ŠVP! Potřeba revize zároveň logicky odesílá nástroj vyrobený ČŠI na smetiště dějin.
ModulDiskuze
31. 07. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Pane/paní LV, Vy opravdu píšete do třídnice umí, aplikuje, zná... ? Proč? Který předpis to vyžaduje? Dík za info. Bohužel. Vy nikoli? http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/ ... knihy_.pdf To je samozřejmě nezávazný manuál.
ModulDiskuze
28. 07. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Pane/paní LV, Vy opravdu píšete do třídnice umí, aplikuje, zná... ? Proč? Který předpis to vyžaduje? Dík za info. Jak to bude s inkluzí, nevíme. Já stále doufám, že příloha RVP ZV zrušena nebude.
ModulDiskuze
26. 07. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Vždyť RVP přeci neznamená, že si každá škola učí, co chce. Výstupy jsou jasně dané, jen si je školy mohou v určitém období zařadit podle svého uvážení, ale na konci tohoto období musí být splněno. A v tom je právě ten problém. Žák, který přechází z jedné školy do druhé, nemusí některou látku probrat vůbec. Všimněte si, že nejdříve mluvíte o výstupech, ale nakonec o látce. To je však podstatný rozdíl. Stane se něco, když žák nějakou látku neprobere, ale zvládne výstupy? Nestane. Jenom bychom měli chtít, aby ty výstupy byly jasněji a jendodušeji formulované. Samozřejmě nelze přeskočit násobilku nebo vyjmenovaná slova, ale proč by nemohl přeskočit dobu předbřeznovou nebo blanokřídlé? Účelovost vidím v tom, že přestupy mezi školami nejsou zase tak časté, aby to nešlo zvládnotu individuálně. Měli jsme žákyni, které chybělo několik let angličtiny. A šlo to. Říkáte správně, že ani RVP neznamená, že si každá škola učí, co chce. Tak proč vracet jednotné osnovy? Nebo dokonce jednotné řazení látky? Chceme, aby děti četly písmenka, ale proč trvat na stejném celoplošném termínu? Tohle je zbytečná uniformita. Nakonec nepotřebujeme ani jednotné osnovy a školy jsou stejně stále stejnější (jak píše D. Dvořák).
ModulDiskuze
24. 07. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Že "v každé škole je úplně jinak rozvržená výuka"? A bylo tomu někdy jinak? Ani jednotné osnovy závazně nepředepisovaly rozvržení výuky. Zásadní roli hrála a stále hraje tradice. A učebnice. Argument proti RVP ZV o stěhování žáků je hloupě účelový. Chcete snad opravdu předepsat nejen závazné učivo, ale dokonce i závazné časové plány? Aby se v jedné chvíli v celé zemi učila jedna stejná věc? Třeba to mají v KLDR.
ModulDiskuze
18. 07. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Pane Sotoláři, ale uvědomujete si, že každá revize RVP (i dobrá) povede k revizi (a třeba veliké) každého ŠVP? Myslíte, že do toho se někomu snad chce? A pokud by k tomu mělo dojít, tak odpadnou i ti poslední nadšenci, kteří RVP a ŠVP chválili. Máme dvě možnosti: revidovat RVP ZV, nebo zrušit RVP ZV. Současný stav nejistoty je zcela neúnosný. Dovolím si však zahrát na jasnovidce: do roka a do dne od zavedení jednotných osnov tady budeme nadávat.
ModulDiskuze
18. 07. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Vzhledem k tomu, že ČŠI připravila webové stránky pro správu ŠVP, stejně bude každá škola, která bude tento nástroj využívat, téměř celé ŠVP znova přepisovat, tak proč ne stručně. Připravený formulář přesně odpovídá požadavkům, aby všechny ŠVP nakonec byly stejné a snáze kontrolovatelné ČŠI. Takže určitě zestručnit, nenutit učivo do konkrétních ročníků atd. Takhle půjde o to, aby kontroly jednotlivých položek na webu vyšly. Nepůjde o kreativní práci ani individuální přístupy. Jen se na ten formulář podívejte a zkuste si ho.... Já se podíval na stránky ČŠI: účast na této šaškárně není povinná!!!
3
18
0
veřejná
Žáci pracují s prameny, s obrazovým nebo textovým zdrojem, vyhledávají, srovnávají a hodnotí informace. Cílem práce není vyhledávání dalších informací z dalších zdrojů a rozšiřování znalostí, ale rozvoj dovedností při práci se zdrojem informací.
2
20
0
veřejná
Texty psané v 1. osobě, žáci nejprve jméno císaře luští,pak plní různé úkoly, které lze libovolně měnit nebo doplňovat.
6
19
0
veřejná
Pracovní listy pro práci s texty dokumentů, žáci vyhledávají informace nejenom v textu, ale mohou vyhledávat i v dalších zdrojích, všímají si jazykové stránky, směřují k tvořivé činnosti vycházející z daného textu.
5
18
0
veřejná
Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících.
5
18
0
veřejná
Pětice textů psaných v 1. osobě, žáci nejprve jméno knížete luští pomocí vetřelců nebo křížovek, pak plní různé úkoly, které lze libovolně měnit nebo doplňovat. Součástí souboru je pracovní list k opakování.
SámoRastislavVáclavBřetislavVratislav
5
19
0
veřejná
Pětice textů psaných v 1. osobě, žáci nejprve jméno krále luští pomocí křížovek, pak plní různé úkoly, které lze libovolně měnit nebo doplňovat.
Přemysl I. OtakarPřemysl II. OtakarKarel IV.Jiří z PoděbradLudvík Jagellonský
7
20
0
veřejná
4
21
0
veřejná
Žáci pracují s výchozími tabulkami volebních výsledků. Srovnávají data, vytváření nové tabulky a přehledy, srovnávají volební výsledky, sledují postavení vládní koalice.
volbyPoslanecká sněmovnahlasymandátykoalice
ModulČlánky
07. 03. 2018
A kolik stylů vedle čtení ještě kniha nabízí?
ModulBlogy
29. 08. 2017
Formulace dotazníku mi nevyhovují (ad 3 a 4), neúplný dotazník však nejde odeslat. Diskuse by měla být daleko otevřenější.
ModulČlánky
02. 01. 2016
Cíle mluví o uměleckém textu, ale zadání o dopisu rodině. Tak jak? Dopis rodině jako umělecký text? Navíc pomoc Nobilemu je věc komplikovaná, se Scottem sotva nějak související.
ModulČlánky
21. 12. 2015
Pane Maršáku, překrývání nebo vzájemné podporování gramotností je ale něco úplně jiného, než ukazuje Gramotnostní struktura v článku pana Brdičky. Poznámka, že "velikost oblastí je jen orientační" pak je už zcela v duchu cimrmanologických dialogů, kdo bude A a kdo bude B.  Shodujeme se, že tvrzení, že RVP.ZV "komunikaci a spolupráci zcela ignoruje" je zcela nesmyslné. Já se ale ptám: Jde o neznalost, nebo jde o úmysl? Další tvrzení, že "obě dnes od digitálních technologií nelze oddělit," je dokladem jednostrannosti pohledu pana Brdičky. Zdá se, že už si vůbec nedovede komunikaci a spolupráci představit na osobní rovině: třeba dva žáci v jedné lavici, komunikující a spolupracující bez digitálních hejblat. Samozřejmě uznávám, že ta digitální komunikace a spolupráce je něco naprosto jiného, svébytného a důležitého. Jako obvykle se nebráním digitální gramotnosti, ale spíše způsobu, jak je v tomto mediálním výstupu prezentována a v důsledku přeceňována. 
ModulČlánky
20. 12. 2015
Nevím, proč by mediální gramotnost, tj. kriticky zkoumat  a tvořit mediální sdělení, měla být součástí digitální gramotnosti. Ke kritickému zkoumání nepotřebuji žádná digitální hejblata. Ani komunikace a spolupráce není doménou digitální gramotnosti, pakliže nemáme na mysli komunikaci a spolupráci na síti. Gramotností je najednou opravdu mnoho a je hloupé a trapné, když se navíc navzájem vykrádají. Je opravdu velikost oblastí na grafu orientační? Nebo tu něco bobtná na úkor něčeho jiného?
ModulBlogy
12. 12. 2015
Když si kliknu na Wikipedii a listuji v jejich filmografii, přemítám, kde jsou ta dlouhá léta v nemilosti.
ModulČlánky
04. 12. 2015
Materiál k prostudování? Ale to se, pane Brdičko, blížíte k videotréninku interakcí (VTI). Tam však článek zdaleka nesměřoval, protože by bylo nesmyslné uvažovat o nahrávání učitele bez žáků. Stejně naivní je autorovo tvrzení, že "pokud by byla celá hodina nahrávána, žáci navíc nemají důvod sami učitele nahrávat." Žáci mohou mít řadu důvodů učitele nahrávat. Především jde právě o to, že by nahrávali sami. 
ModulČlánky
29. 11. 2015
Nahrávat celou hodinu. To je nesmysl. Přesněji řečeno tu někdo nerozlišuje (opět) školy. Jinak je na tom učitel na VŠ, který stojí daleko od žáků a "jenom" přednáší, jinak je na tom učitel ZŠ (zejména na prvním stupni), který je mezi žáky a interakace s nimi jsou daleko pestřejší. Kdy si tyto rozdíly autoři spomocníka konečně uvědomí ???
ModulČlánky
11. 11. 2015
"Mně by se líbilo, kdybychom se stali druhou První republikou." Ale to bychom měli jen 20 let života.
ModulČlánky
11. 11. 2015
Ad EKocourek: V čem se neshodneme? Já jsem reagoval na vyjádření pan Brdičky o logickém myšlení. A to zcela určitě mohou rozvíjet různé předměty. Na vaši definici informatického myšlení bych takto reagovat nemohl.
ModulČlánky
10. 11. 2015
"Primárním důvodem ale není nasměrovat žáky na cestu k programátorské profesi, hlavním cílem je naučit je logicky myslet." A jiné předměty to nedovedly a nedovedou? Jestliže Evropa prý bude potřebovat x-tisíc ajťáků, budiž. Ale tento způsob argumentace se mi jeví velice nešťastným. A s logickými důsledky.
ModulBlogy
19. 09. 2015
Pane kolego, dovolil bych si Vám i případným čtenářům citovat z otevřeného dopisu ministryni školství tu část, ve kterém se mluví o Radě: Žádáme vznik Národní rady pro vzdělávání (její neexistencí je dlouhá léta závažně porušován Školský zákon). Jsme přesvědčeni, že právě Národní rada pro vzdělávání může udržovat kontinuitu vzdělávací politiky a současně může bránit nekoncepčním změnám i tlaku aktivistických a lobbistických skupin. Žádáme, aby v Národní radě pro vzdělávání byli zastoupeni také skuteční učitelé z praxe. Považujeme učící učitele za odborníky ve své profesi. Zástupci učitelů musí být vybráni transparentním způsobem a návrhy musí být předem předloženy široké učitelské veřejnosti. Očekáváme výběr čitelných osobností s jasným programem, osobností, které budou prosazovat kvalitní vzdělávání a také hájit zájmy učitelské profese. Jasně píšeme, že zástupci učitelů musí být vybráni transparentním způsobem. Jde nám především o to, aby také obyčejní učitelé mohli mít zástupce v Radě a aby se k tomuto zástupci mohli předem vyjádřit. Mrzí mě, že to lze chápat jako naši snahu se někam "vnutit". Vaše obavy, že se účastí na debatách o problémech školství „ušpiníme“, mám vlastně také. Proto jsem ministerské pracovní skupině ke kariérnímu řádu jasně napsal, že nám nejde o nějaké kosmetické úpravy předložené verze. A tím také další spolupráce ustala. Jsme však realisté: s výkřiky, že stát nemá zasahovat do školství, se nikam nedostaneme. A zjevně nestačí ani diskusní fóra jako je zde, na České škole nebo na EDUinu. Ministerstvo musí vědět, že se v ovčíně něco děje, že učitelé chtějí svůj hlas a svoje sebevědomí.
ModulBlogy
27. 08. 2015
Vážená kolegyně, naše škola je na hranici mezi Brnem a Břeclavskem, takže mohu sledovat rozdílný přístup dvou PPP. Z jednoho směru jsem neviděl integraci 10 - 15 let, z druhého se naopak jen hrnou. A zachytil jsem ve vyšetřeních nový trend: SPU diagnostikováno žádné, ale doporučeno zohlednění podle § 16.
ModulBlogy
25. 08. 2015
Na dyslektického žáka „ šly peníze“ Jo? Kam? Peníze šly snad za integrovanými, ale těch bylo jako šafránu (tedy málo). Poradny nešetřily zkratkami, ale práce padla za krk školám. Ono je tak snadné napsat "doporučujeme kroužek či doučování", to bych uměl taky. PPP se chovají  alibisticky: v jednom vyšetření máme asi 5x "zvažte", čili odborníci odpovědnost přehazují na školu.
ModulBlogy
18. 08. 2015
Čeština doopravdy? První tři dojmy Autor píše: „O pojetí a provádění výuky ČJL jsou mezi učiteli i odborníky v dalších profesích rozmanité informace i názory.“ Je zajímavé, že však necítí potřebu se vyrovnat s žádnou didaktikou předcházející: žádnou necituje, žádnou neuvádí ani v doporučené četbě. Prostě se obecně, a tedy jen mlhavě vymezuje proti tomu, jak se vyučuje dnes. Jakoby dnešní čeština nebyla doopravdy. Ačkoliv to nikde není  otevřeně řečeno, Hausenblasovo didaktické pojetí je zjevně agramatické. A protiterminologické. „Tradiční pojetí výuky mluvnice i slohu jich však vyžaduje značné množství.“  Co je značné množství? Opět velice vágní. „Pro některého žáka je v páté nebo ještě osmé třídě záhadou, jak se mohou kolem slov přiřazovat jejich slova příbuzná, když žákovými příbuznými jsou máma, strýc, dědeček, sestřenice atd.“  To snad je nějaká ozdoba textu, snaha o vtipnost, ale pochybuji, že zjištěný fakt. Autor alibisticky říká, že „termíny z jiných předmětů jsou ve výhodě“, protože si na tura domácího lze sáhnout. Jak by asi dopadly termíny z matematiky?  Tažení proti terminologii věnuje dokonce tři strany. Radí: „Proto učitel sám ve svých promluvách postupně zapojuje termíny vedle výrazů „laických“, popisných.“  Jak ale laicky a popisně nazvat slova příbuzná nebo podstatná jména? Hausenblas neustále mluví o kultivovaném vyjadřování: „Kultivovanost nespočívá jen v spisovnosti nebo správnosti.“  To přece ale všichni víme! Takové pojetí jazykové kultury má tradici od třicátých let minulého století. Nic nového pod sluncem. Možná na to někdy zapomínáme, protože jsme tlačeni různým testováním (nebo televizními diktáty), ale bude to opravdu nosné pro „nové didaktické pojetí“?
ModulBlogy
17. 08. 2015
P4: náš krysí závod je ještě vylepšen o předem daný a předem omezený počet úspěšných, protože postup do vyšších kariérních stupňů se týká jen 20 % závodníků. Takový kariérní řád patří do žumpy: zjevně z ní i vylezl.
ModulBlogy
11. 08. 2015
Takže je zřejmé, že vůbec nešlo o ADHD.
ModulBlogy
08. 08. 2015
Konečně! To prosím říkám bez ironie: moc se těším na soustavněji popsané Vaše pojetí výuky češtiny. Bude mít kniha pokračování o druhém stupni ZŠ? P.S. Také jsem zvědav, co vlastně znamená ta Vámi neustále opakovaná "kultivovanost".
ModulČlánky
04. 08. 2015
Sexuální zdraví, Média a jejich vliv na člověka, Etika a ekonomika...(Kapitoly z učebnice 8. a 9.) Ukázková galerie vykradených témat z jiných oborů a z různých průřezových témat. Přílepky k RVP ZV a výroba nových předmětů je cesta do pekel.
ModulBlogy
20. 06. 2015
Především švejkování není žádná metoda a technika odporu: nemá totiž žádný reálný výsledek, ničemu skutečně neodporuje, neboť Švejk pěkně putuje od odvodu na haličskou frontu přesně podle c. a k. nařízení. V čem je Švejkovo mazané chytráctví? Že blbou krádeží psa jen "mazaně" uspíšil odchod na frontu? Švejkování je ve skutečnosti jen předstírání odporu, je pak jedno zda vůči válečné mašinerii velké války, proti komunistickému totalitarismu nebo třeba nadřízenému v zaměstnání. Když nic ve skutečnosti nezmůžeme, vrhneme se na švejkování (bereme si za vzor Śvejka), aby to aspoň vypadalo, že něco děláme.
ModulČlánky
03. 05. 2015
Je smutné, že toto téma nepoutá více pozornosti, ačkoliv se dotýká všech učitelů. Čím to?
ModulČlánky
02. 05. 2015
Do portfolia se bude vkládat třeba jakýsi "důkaz" o použití alternativní učebnice.Třeba se s tou učebnicí necháme vyfotit. Jako fotočky s mentory – to teď frčí. Konference je samozřejmě součástí všech EU projektů: povinná publicita aneb jak vyhodit tisíce oknem.
ModulČlánky
01. 05. 2015
Tento kariérní systém neřeší vůbec nic, ale hlasitě se zaštiťuje jalovými frázemi o zlešení výuky a zvýšení prestiže učitelů. Vrcholem arogance je navrhovaný poplatek za atestaci na postup do K3 a K4 – 12 000 KĆ.
ModulČlánky
30. 04. 2015
Jedno oko nezůstalo suché! Jak může motivovat systém, který bude pobídkou pro 20 % učitelů? Pro zbývajících 80 % je to demotivující kopanec. Navíc zohyzděný hromadou zbytečné administratiní zátěže.
ModulBlogy
22. 04. 2015
A je vymalováno! Podobně dopadají mnohá další diskusní vlákna (např. o kariérním řádu). Bylo nás pět. Příště Čtyři z tanku a Tři mušketýři... Už ani nepamatuju Deset malých černoušků. Je škoda, že na téma "reforma jako omyl se neozval nikdo z jejich tvůrců. Je škoda, že už to nemůže udělat profesor Jeřábek. Vzpomínám, jak nám reformu představoval.
ModulBlogy
21. 04. 2015
Jo, další dokument k tématu vyrobil SKAV: Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy (2005!).
ModulBlogy
21. 04. 2015
Odkaz se mi otevřel a našel jsem pdf Přehled monitoringu kurikulární reformy. Pravda je, že ani nebylo šťastné v takové chvíli přerodit VUP. S TK máte pravdu, ale o žádném pokynu k novému vyplňování KK nebo raději OV neznám. Zaznamenat učivo je samozřejmě snadnější a tradičnější, občas se také objevuje zápis "Lekce 21".
ModulBlogy
20. 04. 2015
Prázdné diskuse s 1,37 odpověďmi nevypovídají o reformě, ani rvp.cz, ale o nás, učitelích. A samozřetjmě o nezájmu o reformu, protože ta nebyla připravena, vysvětlena, byla uspěchána, aby si někdo mohl připsat bodíky. V atmosféře nepřijetí pak učitelé tvořili ŠVP, často jako slepence z výstupů RVP a učiva starých osnov. Dokonce ani RVP.ZV nemělo odvahu se úplně zbavit učiva a šouplo je alespoň kamsi dolů. Mnohdy se do ŠVP vecpalo daleko více učiva, než tam kdy bylo. ČŠI nemohlo sehrát metodickou roli, protože se přeměnilo pouze na buzeračně-byrokratický aparát. Pro ředitele bylo důležitější vyjít se zřizovatelem, než pilovat ŠVP. Nic z toho však ještě neznamená, že reforma byla omyl. Zeptám se ještě jinak. Je něco dobrého na reformě? Chceme to dobré zachovat?
ModulBlogy
20. 04. 2015
Osnovy vyjmenovávaly učivo. Ne to, co má žák s učivem "umět". Chceme to zpět? A proč?
ModulBlogy
20. 04. 2015
Zkusme to jinak. Co by mělo nastat teď? Odpískat reformu? Zrušit RVP/ŠVP? Vrátit jednotné osnovy?