ModulČlánky
1735
0
11. 03. 2021
Hlavním záměrem tohoto materiálu je charakterizovat význam digitálních technologií při rozvíjení kompetencí/gramotností žáků ve výchově ke zdraví, specifikovat očekávané výsledky učení výchovy ke zdraví, jejichž naplňování předpokládá využívání digitálních technologií, a konkretizovat možnosti (příležitosti), které nabízí výchova ke zdraví pro rozvíjení digitální gramotnosti žáků. Materiál dále poskytuje učitelům vybrané náměty pro efektivní a smysluplné využívání digitálních technologií při výuce problematiky zdraví a bezpečí. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
3247
0
30. 11. 2020
Tělesná výchova je vyučovací předmět, který rozvíjí především pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost, a na nepohybové činnosti „není čas“. Přesto (nebo právě proto) i do tělesné výchovy pronikají digitální technologie a umožňují rozvíjet digitální gramotnost, jsou vhodné pro motivaci žáků a pochopitelně i pro rozvoj pohybové gramotnosti.
ModulČlánky
3302
0
14. 03. 2017
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
14. 09. 2015
ForumVýuka mimo třídu
Dovolte mi reagovat nejen na tuto otázku, ale i na některé problémy, které se objevují v dotazech a odpovědích výše. Povinné plavání Jak mnozí píšete, plavání je zařazeno do RVP ZV jako doporučené učivo. Teprve zařazením plaveckého výcviku do ŠVP v konkrétním ročníku a v konkrétním rozsahu se stává organizace plavání pro školu závaznou záležitostí a pro žáka povinnou vzdělávací činností. Hlavním důvodem, proč není plavání povinné (vedle toho, že veškeré učivo RVP ZV je doporučené), je především skutečnost, že stát nedokáže zajistit podmínky pro plavecký výcvik pro všechny školy. I tak podle tematické zprávy ČŠI Výsledky zjišťování podpory výchovy ke zdraví v mateřských, základních a středních školách (2014, s. 11) zařazuje plavání 92,1 % základních škol. Ze zbývajících 7,9 % představují většinou speciální školy. Takže lze školy za tento postoj k plavání (přes všechny finanční a organizační problémy) pochválit. K „národu neplavců“ to má hodně daleko. Jestliže se znovu hovoří o povinném plavání (pokolikáté za posledních 15 let), jde spíše o lobbing Asociace plaveckých škol, která by tím získala další klienty, ale řada škol by tím byla postavena do neřešitelné situace. Podobné je to se 3. hodinou TV. Mnohé školy jí zařazují ve všech nebo v některých ročnících, ale plošné zavedení 3. hodiny TV i tam, kde nejsou prostorové a personální podmínky a škola se zaměřuje i na jiné vzdělávací oblasti, by byl veliký problémem, který by se míjel účinkem. Uvolňování z plavání Jako učitelé TV budeme vždy v situaci, že musíme respektovat vyjádření lékaře či rozhodnutí ředitele/ky. Nezbývá nám než stále a vynalézavě argumentovat vůči rodičům žáků a vedení školy zdravotní prospěšností plavání a významnou životní dovedností, která může v určitých situacích znamenat záchranu života žáka nebo jiné osoby. Zvát na ukázkové lekce plavání atd. Plavecký kurz během 14 dnů Plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin se dá realizovat během 14 dnů. Ale spíše při zvláštní organizaci výuky (kurz, soustředěná výuka, škola v přírodě). Zřejmě by to předpokládalo, aby se s takovou variantou počítalo už v učebním plánu ŠVP a další organizace výuky ostatních předmětů v daném období se tomu přizpůsobila. Pokud si uvědomíme, že některé školy vyjedou za plaváním v deseti týdnech za sebou a stráví hodinu až dvě cestováním a hodinu a půl v bazénu (a to vždy ve stejný den v týdnu), pak je to možná pro výuku ostatních předmětů organizačně náročnější než zmíněná výuka během 14 dnů. Pomíjím zde didaktickou stránku výuky, kdy je pro některé žáky (zvláště začátečníky) zřejmě efektivnější pomalejší postup s pravidelným každotýdenním opakováním plaveckých dovedností.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
23. 05. 2014
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den, dle RVP ZV by toto možné být mělo. Je ale potřeba dodržet několik pravidel: 1. Je nutné zajistit, že v 6., 8. a 9. ročníku je realizován veškerý povinný vzdělávací obsah dle RVP ZV (tedy všechny očekávané výstupy). 2. Je nutné zajistit, aby časová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ byla minimálně 11 hodin. 3. Je nutné zajistit, aby ve všech ročnících 2. stupně byla realizována oblast Člověk a společnost. Pokud tedy v 7. ročníku není realizován vzdělávací obor Výchova k občanství, musí být nutně realizován alespoň vzdělávací obor Dějepis. S pozdravem Alena Hesová (NÚV) Dobrý den, je možné při tvorbě ŠVP, kdy se povinně zavádí druhý cizí jazyk na ZŠ, odebrat hodinu výuky občanské výchově (např. v 7. ročníku), když se v poznámkách k rámcovému uč. plánu píše, že se oblast, kam OV patří, vyučuje na 2. stupni ve všech ročnících? Výuka by tak probíhala jen v 6., 8. a 9. třídě po jedné hodině. Jiný předmět ji nenahrazuje. Přitom by byl volitelný předmět 2 hodiny týdně v 7. r., kde by se podle mne hodina dala vzít. Děkuji. Kolegyně Hesová odpovídá správně a je třeba případně dodržet všechna pravidla, která ve své odpovědi uvádí. Pokud ale čtu dotaz, jsou i jiná řešení. Respektive se ptám, proč škola sahá k vypuštění občanské výchovy v 7. ročníku, když by mohla pro výuku dalšího cizího jazyka jednodušeji použít časovou dotaci věnovanou volitelným předmětům v daném ročníku. Školu nic nenutí, aby volitelný předmět v 7. ročníku měla. Tato povinnost byla vyjmuta z RVP ZV už při jeho úpravě v roce 2007. Neznám záměry školy z hlediska konkrétních cílů vzdělávání a obsahové profilace, neznám ani možnosti školy z hlediska dislokace hodin a vyučujících, ale z pohledu úprav ŠVP je manipulace s volitelnými předměty vždy jednodušší.
ModulČlánky
5853
0
28. 11. 2013
Článek obecně informuje o projektech podpořených z prostředků ESF v období let 2007-2013, které byly zaměřeny na podporu zdraví (pohybové aktivity, zdravý životní styl) a hovoří podrobněji o jednom z nich, jehož výsledky by bylo možné využít v praxi základních a středních škol.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
30. 09. 2013
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Výstupy tohoto typu v RVP ZV nejsou. Důvod je jediný. Není možné (vhodné) na úrovni státního dokumentu (RVP) vymezovat závazné výstupy v podobě konkrétních dovednosti (plavání, bruslení aj.) v situaci, kdy řada škol nemá pro tyto činnosti podmínky, nebo se jim může věnovat ve velmi rozdílném hodinovém rozsahu. Rozhodnutí o tom, zda dané činnosti budou zařazeny do učebních osnov TV a co bude konkrétně obsahem dané výuky, je v kompetenci školy a učitele TV, který může využít vhodné metodické texty. Cílem by mělo být naučit žáky základním plaveckým dovednostem uvedeným v učivu RVP ZV na úrovni základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku. Rovněž metodické pokyny a didaktické zásady nikdy nebyly součástí vzdělávacích programů či centrálních učebních osnov, ale byly uváděny vždy jen v metodických příručkách a rozpracovávány až na úrovni plánů škol. Předpokládá se, že učitelé TV prošli potřebným vzděláváním, aby mohli posoudit postupy při výuce, případně že se budou učitelé 1. stupně radit s kolegy 2. stupně své školy, nebo škol v blízkém okolí.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
07. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Vážení, proč se mění ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět sexuální výchova na výchovu ke zralé integraci sexuality? Sexuální výchova je komplexně pojata, již má své letité místo v edukaci a je mezinárodně definována řadou odborníků z řad pedagogů, psychologů i lékařů. Jak je definována výchova ke zralé integraci sexuality? Pojmy sexualita a sexuální výchova nejsou totožné, s novým pojmem v RVP ZV naprosto nesouhlasím. Vážená paní Rašková, předsedkyně SPRSV a pane Sárközi, není to žádný pomníček Dobeše, ale výsledek kompromisního jednání i s rodiči žáků, kteří chtějí pohlížet na sexualitu jako součást celé lidské osobnosti nikoli ji vytrhnout a zúžit na fyzickou stránku věci, což nakonec chtějí i děti samotné, jak vyplynulo z jejich projektu Kecejme do toho. Sexuální výchova nemá jednu definici, na které se odborná i laická veřejnost shodne, čeho že se tedy mají dávat dětem základy? Integrace lidské sexuality a její návaznost na vztahy je oproti tomu o dost jasnější. Na jednání o těchto změnách byli odborníci z různých názorových skupin a na těchto změnách se všichni shodli. A shodují dál. Dobrý den, paní Brychtová, nechci vstupovat polemicky do diskuse, stále jde a asi ještě nějakou dobu půjde o střet různých pohledů na věc. Jen mi stále není jasné, jak a v čem RVP ZV "pouze vytrhl a zúžil sexuální výchovu jen na fyzickou stránku věci". Od začátku šlo o výrazné začlenění kultivovaných a odpovědných postojů člověka k vlastnímu zdraví a zdraví jiných.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
07. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Proč ne redukovaná sexuálná výchova (nebo spíše instruktáž)? Protože se v praxi ukázalo, že vytržení sexuality z celkového kontextu psychologického vývoje člověka nadělá více škody než užitku, neboť ničí v dětech přirozený stud, vede k degradaci sexuality a nutně podporuje promiskuitu. Extrémní příklad jak to nedělat a jak se pohybovat na hranici trestního zákona nám předvedl dnes už slavný pan Petrnoušek. Takto bychom vychovávali slabochy a nepřímo zajišťovali závislou klientelu sexshopů. Sexualita musí naopak sloužit jako nesobecký nástroj trvalým vztahům a proto vítám přeformulování této části RVP. Dobrý den, velmi prosím o kultivované vstupy do diskuse. Napadání a netolerance nepřispívají ani úrovni diskuse, ani tomu, co prosazujete.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
07. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, pane doktore. Doporučuji v kapitole 5.8.1 Výchova ke zdraví ve 12. bodu vynechat pojem zdrženlivost v dospívání, neboť je velmi nekonkrétní a matoucí. Není jasné, co je tímto termínem míněno, zda zdrženlivost vůči vlastnímu tělu tj. v sebeuspokojování (onanii) tj., zda vůbec ano nebo ne nebo jen někdy (kolikrát?) popř. zda zdrženlivost znamená sexuální abstinenci až do dospělosti popř. do svatby apod. Slovo vyvolává u dospívajících pocit nejistoty nebo dokonce viny. Doporučuji jej tedy vynechat a celý odstavec ponechat v následujícím znění: " respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, chápe význam odpovědného sexuálního chování" Termín zdrženlivost navrhuji v tom případě vypustit i z učiva z výše uvedených důvodů. Naopak doporučuji do učiva vložit téma antikoncepce (různé druhy včetně přirozených metod), téma pohlavní nemoce a prevence před nimi (STD, problematika HIV/AIDS, které nejsou přenášeny pouze krví a pohlavním stykem, ale i nitrožilním užíváním drog,očkování proti HPV aj.) a především postrádám téma ochrany dětí před sexuálním zneužíváním. Děkuji. Dobrý den, děkuji za konkrétní námět.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
02. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
3) Žák se měl stát ústřední postavou ve vzdělávání a předpokládalo se, že škola bude formulovat pravidla, za kterých bude žák rovnocenným partnerem ve vzdělávání, a tedy i v hodnocení svých postupů, výkonů atd., bude mu zřejmé, co, proč a jak se bude hodnotit, jaká má práva, kdy může do hodnocení vstupovat apod.Promiňte, možná se zeptám hloupě, ale chcete tím říci, že dosud tomu tak není??? Pak to ale přece revize RVP nespasí. To se musí řešit úplně jinak (nevím jak ). Z cílů vzdělávání se musí odvodit profesní standard učitele - tedy co dělá učitel, když učí "dobře", otimálně, když vede žáka k lepším výkonům (... omlouvám se za zkratku, toto však není konference, ale jen výkřiky...). Popíše se oproti tomu, co získává počáteční přípravou na VŠ, co získává praxí, co v praxi nezískává (tedy kdy by měl reflektovat svůj výkon, jak, jak často, s kým...) a jak postupně systém doplňovat (kvalitní, s ohledem na standard posuzované DVPP). Žáci totiž mají právo na profesně kvalitního a stále se zlepšujícího učitele. K tomu musí učitele vedle vlastní profesní cti a "radosti z odvedené práce" motivovat stát kariérními stupni a funkčním zařazením s rostoucí pravomocí a odpovědností. Když se systém navrhne ve variantách, vyzkouší ve školách, bylo by vhodné jej zavést v nejlépe vyhodnocené podobě plošně; nikoliv ale v roce 2015; to je nesmyslně rychle, vždyť ještě neznáme ani žádný návrh takového systému, natož jeho odborné posouzení a zkušenosti pedagogů z praxe s jeho funkčností. (neznáme ani bohužel lidi, kteří jej vytvářejí...) Dobře popsaná kariéra vč. platových vyhlídek a právní jistoty mohou přivést do školství více zajímavých a zkušených lidí, kteří se nebudou bát dát prostor a "pravomoci" žákům, včetně více prostoru k vlastnímu hodnocení a hodnocení navzájem, kladení si otázek, hledání řešení s ostatními nebo ve vhodně vybrané literatuře. Při hodnocení učitel stanovuje kritéria (činnostní výstupy - obsah, úlohy - obtížnost, ten slavný několikaúrovňový "standard"), žák sám hodnotí svou práci, jak se mu pracovalo, co mu nejde, co se mu daří zcela v pohodě, s čím má určité potíže. Učitel jej provází, nestrká do škatule. Škoda, že nevíme, kdo vstoupil do diskuse, myšlenky návštěvníka jsou určitě zajímavé.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
02. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
K části hodnocení: Tato část se do RVP ZV vkládala především proto, že: 2) Ve školách se napříště měly hodnotit i činnosti, které se dříve nehodnotily, nebo ne na základě společně formulovaných kritérií (kompetence, činnostní výstupy).To bych ráda věděla, jak se známkou dají hodnotit kompetence a činnostní výstupy. U nás ve škole hodnotíme slovně, máme pro to vypracovanou detailní metodiku a kritéria, a pro převod slovního hodnocení na známky pro účely přijímacích řízení jsme museli vypracovat další, ještě složitější metodiku, aby se právě ty kompetence ze známky "neztratily". (To mě zároveň vede k otázce, která přímo nesouvisí s revizí, ale nikdo se jí nezabývá: když je slovní hodnocení podle zákona rovnocenné s klasifikací, proč musíme převádět na známky? Resp. školy, které přijímají na průměr, nebo jej bodově zvýhodňují, nás k tomu nutí.) 3) Žák se měl stát ústřední postavou ve vzdělávání a předpokládalo se, že škola bude formulovat pravidla, za kterých bude žák rovnocenným partnerem ve vzdělávání, a tedy i v hodnocení svých postupů, výkonů atd., bude mu zřejmé, co, proč a jak se bude hodnotit, jaká má práva, kdy může do hodnocení vstupovat apod.Promiňte, možná se zeptám hloupě, ale chcete tím říci, že dosud tomu tak není??? Pak to ale přece revize RVP nespasí. To se musí řešit úplně jinak (nevím jak ). K hodnocení: Své body týkající se hodnocení jsem vkládal proto, abychom si připoměli, proč byla tato část struktury ŠVP původně do RVP ZV vkládána a proč je pro školu (učitele) důležitá. Dnes je to spíš otázka umístění dané oblasti (školní řád, ŠVP).
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
02. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Další zbytečností je profil absolventa. Viz bláboly ve vzoru Manuál s. 42: Absolvent přírodovědného bloku má vštípeny základy přírodních věd. Profil absolventa je "předepsán" pro všechny RVP středního vzdělávání, i (v Manuálu pro ZV) je určen pro víceletá gymnázia.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
02. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
DEalší zbytečností jsou cíle vzdělávání. Proč nejsou totožné se školským zákonem? To bychom se měli ptát spíše zákonodárců, protože znění zákona vznikalo v roce 2004 až na základě konečné podoby RVP ZV. Je spíš otázka, zda přizpůsobovat program zákonu a jak. Určitě podnět pro revize.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
02. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Nejkomičtější částí RVP ZV je kap. 10 Materiální ... aj. podmínky. Co si asi autoři představovali, že se stane, když napíší, co považují za zcela nezbyté??? Je tato část pro někoho závazná??? Dobrý den, sice se v dané kapitole prakticky nic neměnilo, ale pro připomenutí: Původně v RVP ZV část nezbytných podmínek nebyla. Byla doplněna až v poslední etapě tvorby RVP ZV před jeho schválením na základě požadavku MŠMT a tlaku řady ředitelů škol, kteří se zalekli, že by jejich škola byla "porovnávána" s optimálními podmínkami.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
31. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, ... Závěr:: Je potřeba toto uvádět v ŠVP??? Je potřeba bod 2??? Pokračování "snad" příště ? Jenom otázka do diskuze - myslíte si že je zapotřebí uvádět do ŠVP hodnocení žáků, pokud je součástí Školního řádu (mnohdy školy opisují pravidla hodnocení ze školního řádu a dublují se tak informace). Nestačilo by do ŠVP napsat, že hodnocení žáků je součástí pravidel hodnocení ve školním řádu, respektive, neměl by být školní řád naopak součástí komplexní dokumentace školy - tedy součástí ŠVP??? K bodu 2 struktury. Pokud jsem informován o práci skupiny, která se strukturou ŠVP zabývala, ani tam nebyly názory jednotné a řada ředitelů škol vítala ponechání některých údajů alespoň na úrovni doporučených údajů, s nimiž mohou v případě potřeby pracovat. Ale je to jistě námět ke zvážení. K části hodnocení: Tato část se do RVP ZV vkládala především proto, že: 1) ŠVP má sloužit jako ucelený pohled školy na vzdělávání. Hodnocení je jistě nedílnou součástí tohoto procesu. 2) Ve školách se napříště měly hodnotit i činosti, které se dříve nehodnotily, nebo ne na základě společně formulovaných kritérií (kompetence, činnostní výstupy). 3) Žák se měl stát ústřední postavou ve vzdělávání a předpokládalo se, že škola bude formulovat pravidla, za kterých bude žák rovnocenným partnerem ve vzdělávání, a tedy i v hodnocení svých postupů, výkonů atd., bude mu zřejmé, co, proč a jak se bude hodnotit, jaká má práva, kdy může do hodnocení vstupovat apod. Formálně je jedno, zda má škola pravidla pro hodnocení v ŠVP, nebo odkáže na přílohu (Školní či Klasifikační řád), ale nemělo by se stávat, jak je bohužel na řadě škol běžné, že se pouze popíše z jakých legislativních dokumentů škola při hodnocení vychází, zda se hodnotí slovně či známkou, co znamená známka 1-5, kdy žák postoupí nebo nepostopí do dalšího ročníku, kdy může dělat opravnou zkoušku a to je vše. Motivační, aktivizační, rozvojová stránka hodnocení zůstává stranou.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
31. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, dovoluji si v diskusi nahradit paní Jitku Jarníkovou, která je až do konce diskuse mimo ČR. J. Tupý
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
31. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den Tak jsem se dnes dopracovala na stránkách http://www.ochrance.cz k panelové diskusi věnované rovnému přístupu ke vzdělání.A myslím, že mi to je zcela jasné. Tady se totiž chystá zrušení RVP pro LMP, tudíž je netřeba diskutovat. To ,že mi tu nikdo docela douho neodpověděl/myslím odpovědné pracovníky,co moderují tuto diskusi/ tomu napovídá. Takže se opravdu schyluje k zániku speciálních škol,i když je to v různých médiích popíráno. Ale pokud člověk trochu pátrá, tak najde jasné důkazy připravované "inkluze", která samozřejmě inkluzí nebude,leda tak názvem. Dobrý den, problematika rušení „praktických škol“, případně přílohy RVP ZV-LMP je jistě pro danou skupinu žáků a učitelů velmi podstatná věc. V každém případě jde o tak důležitý krok, že si snad odpovědní pracovníci dostatečně uvědomují nejen část legislativní, která je nejjednodušší, ale především nutnost přípravy odpovídajících podmínek a vztahů, které danému kroku zatím – v nepřipravené společnosti, v situaci zvyšování počtu žáků ve třídách, při nedostatečném počtu a připravenosti asistentů i učitelů běžných tříd na práci se žáky s LMP – moc nenahrávají. Vyčkejme tedy na jasně formulované záměry MŠMT, pak rozviňme diskusi, případně další kroky.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
31. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
P.S. Proč se neozýváte paní Mgr. Jitko Jarníková? Dobrý den, musím omluvit odmlčení paní Jarníkové, je mimo ČR. Do konce diskuse se budu snažit ji zastoupit.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
18. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Já bych spíše doporučila děti seznámit s pojmem a prevencí "psychosomatické choroby" místo "civilizační". Dobrý den, základní členění by mělo být - přenosné a nepřenosné choroby a úrazy. V rámci nepřenosných pak mají psychosomatické choroby své místo. Přestože není tento pojem v RVP ZV konkrétně uveden, řada výstupů a učiva týkajících se tělesné a duševní hygieny, denního a pohybového režimu, stravování, vztahů mezi lidmi atd. k uvědomění si vlivu psychiky na vznik chorob a k poznání prevence jejich vzniku směřují. Podnět předáme ke zvážení.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
15. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, myslím si, že není dobré vynechat tematiku civilizačních chorob,protože stále převažují mezi obyvatelstvem podle různých statistik.Připadá mi to důležité!! Dobrý den, byl vypuštěn jen pojem "civilizační choroby", ne různé druhy těchto chorob jako takové. Důvodem je, že lékaři zastupující Ministerstvo zdravotnictví nepovažují tento pojem už v současnosti za výstižný. Stále obtížněji se klasifikuje, co je a co není civilizační choroba. Přesto předáme Vaši připomínku jako podnět, zda je nutné tento všeobecně "zaběhnutý" pojem rušit.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
14. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Chci se jen ubezpečit: je v RVP ZV navržené učivo stále nezávazné? Dobrý den, ano je tomu tak, tento princip RVP ZV se nijak nezměnil.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
12. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den všem dalším, kteří se dosud do diskuse zapojili. Jedna věc je, zda má žák vědět o tom, že armáda ve společnosti existuje a má nějaké funkce vyplývající ze současného postavení ČR v rámci Evropy a světa a směřující jak obraně státu a EU, tak k pomoci občanům při mimořádných a obtížných situacích. Druhá věc je pak způsob prezentace tohoto tématu. Je na učiteli, jeho informacích, materiálech i na jeho přístupu k dané problematice, jak seznámí žáky s touto reálnou součástí našeho života. Co se týká dalších poznámek, většina změn vyplynula z mezirezortních dohod a námětů. Pro samotnou diskusi by bylo vhodnější formulovat naprosto konkrétní připomínky typu: "to a to je vhodné, to a to ne, a to z těchto důvodů". Jedině takové připomínky se mohou stát argumenty, které předložené kroky buď potvrdí, nebo poukáží na jejich problematičnost. S takovými poznámkami lze konkrétně pracovat.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
12. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda li nezvažujete zařadit do RVP, téma: Člověk a jeho svět, do druhého období i ochranu, která se týče internetového prostředí? Přece jen se komunikační technologie dostávají i do škol a děti ve 4. a 5 třídě již s tím to mají zkušenosti a měly by se seznámit s bezpečností, zvláště pak na sociálních sítích. Děkuji. Markéta Kadavá Dobrý den, daná problematika je ve vzdělávací oblasti (vzdělávacím oboru) Člověk a jeho svět zařazena a byla posílena. Především začleněním "bezpečné a bezkonfliktní komunikace na elektronických médiích" do cílového zaměření dané vzdělávací oblasti. Z toho vyplývá, že učitelé by měli tento cíl sledovat a vytvářet vhodné strategie (postupy) pro osvojování potřebných poznatků a dovedností u žáků. Dále je daná problematika začleněna do učiva tematického okruhu "Člověk, jeho zdraví a bezpečí" - nebezpečí komunikace na elektronických médiích. Záměrně byl volen pojem "elektronická média", protože dnes hrozí nebezpečí nejen na internetu, ale i při jiné komunikaci, např. na mobilech, v budoucnu možná na dálších médiích.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulDiskuze
05. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Úpravy RVP ZV týkající se problematiky zdraví a bezpečí zahrnují problematiku dopravní výchovy, osobního bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí. Připojena jsou i některá zpřesnění v oblasti sexuální výchovy. Ke změnám došlo především na základě meziresortních jednání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru a na základě petice Výboru pro ochranu rodičovských práv. Úpravy RVP ZV se týkají zpřesnění a doplnění očekávaných výstupů a učiva ve vzdělávacích oborech Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Drobné korekce a doplňky jsou i v charakteristikách a cílových zaměřeních příslušných vzdělávacích oblastí. Účelem daných změn je především přinést náměty pro zintenzivnění výuky týkající se problematiky bezpečí a zdraví v nejširším smyslu. Přispět tak v povinném vzdělávání žáků k získávání a prohlubování potřebných praktických dovedností, jimiž mohou předcházet a čelit každodenním nebezpečím (předvídatelným i méně předvídatelným), a k posilování odpovědnosti za zdraví své i jiných. To především prostřednictvím kultivace vzájemných vztahů a respektování základních pravidel bezpečného chování a jednání v běžných i mimořádných situacích. V příloze najdete části RVP ZV s vyznačenými změnami. Upravy RVP ZV - bezpeci a zdravi.pdf Po seznámení s provedenými úpravami se můžete zeptat na případné nejasnosti a jejich dopad na vzdělávání žáků. Nebo také sdělit své připomínky k navrženým úpravám. Odborný dohled nad diskuzí: PaedDr. Jan Tupý
ModulČlánky
13068
0
12. 03. 2010
Autor ve svém teoretickém příspěvku analyzuje statistiky úrazů v českých vzdělávacích zařízeních. Upozorňuje na nedostatky v evidování úrazů a na nedostatečnou výpovědní hodnotu úrazových statistik ve vztahu k nízké míře prevence úrazovosti ve školách. V závěru příspěvku formuluje možná řešení situace. Článek je doplněn přílohou obsahující grafy.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulČlánky
1978
0
05. 05. 2008
Způsob pojetí vzdělávacího oboru Sportovní trénink v gymnaziálním vzdělávání.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulČlánky
8064
0
29. 01. 2008
Jak pojmenovat vyučovací předmět, který vzniká na úrovni ŠVP ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova? Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu aneb Co všechno patří do charakteristiky vyučovacího předmětu?
AutorAvatar Jan Tupý
ModulČlánky
11231
0
29. 08. 2007
Vlastní sledování pohybového režimu v průběhu týdne s následným vyhodnocením a intervencí do vlastního pohybového režimu.
AutorAvatar Jan Tupý
ModulČlánky
9839
0
27. 04. 2007
Jak rozpracovat očekávané výstupy vzdělávacího oboru do učebních osnov?
ModulČlánky
30. 05. 2012
I já děkuji za zájem, není třeba se omlouvat. Doufám, že se podmínky pro naší práci nějak stabilizují a budeme moci nabídnout další podstatné informace.
ModulČlánky
29. 05. 2012
Ke komentáři Martina Ruska (10) Jak už jsem uvedl v odpovědi na komentář kolegy Sotoláře, článek byl psán jako motivační, ne jako odborný s uvedením všech údajů, proto se i odkazovalo na zdrojové texty. K počtu základních škol. V současnosti je jich v ČR cca 4 100 z toho plně organizovaných, ke kterým mířilo naše sledování, je kolem 2 300, zbytek jsou málotřídní školy. Vzorek 300 škol představuje asi 13,0 % všech plně organizovaných základních škol, což lze ze statistického hlediska považovat za více než odpovídající vzorek. Pracuje se i s výrazně menšími vzorky. Výběr vzorku je dán kritérii, která jsou popsána ve zprávě, a byl prováděn Ústavem pro informace ve vzdělávání, který měl software pro výběr vzorku podle zadaných prvků (plně organizované ZŠ, v poměrném zastoupení jejich počtu a velikosti v krajích, neopakují se školy z předchozího monitoringu). Z tohoto pohledu byl vzorek i dostatečně homogenní. Je pravda, že návratnost byla nižší (dobrá návratnost se v současnosti udává kolem 60 %). Analýza dat doplněných otevřenými otázkami však dává slušnou představu o váze jednotlivých odpovědí a trendů, i když by se muselo dále pracovat s daty obezřetně.  
ModulČlánky
29. 05. 2012
Ke komentáři Jany Petrů (8) Je v pořádku, že uvedené pojmy máte v ŠVP, ale všechny by měly být (ve shodě se strukturou ŠVP) zahrnuty v části ŠVP – Učební osnovy. Škola by tedy měla mít v ŠVP učební osnovy pro český jazyk, pro matematiku, pro tělesnou výchovu atd. Učební osnovy každého vyučovacího předmětu pak obsahují: název vyučovacího předmětu, charakteristiku vyučovacího předmětu a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu (s výstupy, učivem, průřezovými tématy, případně dalšími poznámkami a pokyny pro realizaci daného předmětu na konkrétní škole)
ModulČlánky
29. 05. 2012
Ke komentáři Zdeňka Sotoláře (7) Trochu zavádějící je skutečnost, že uveřejněný článek byl převzat ze čtvrtletníku NÚV, kde byl uveřejněn jako text upozorňující na širší materiály z monitoringu na MŠ, ZŠ, ZŠS a G (viz anotace) a byl velmi limitován místem. Náměty, které jsme uváděli v komentáři 5, byly tedy příklady skutečně realizovaných vzdělávacích aktivit, které vznikly na základě monitoringů v předchozích letech.  Pokud se ptáte na metodickou podporu učitelů ve spojení se změnami učebních osnov a revizemi RVP, zůstala zjištění z posledních monitoringů zatím nevyužita. Realizace monitoringu i příprava podkladu, z něhož čerpal článek, byly zpracovány v době, kdy byl proces revize RVP i monitorování v gesci VÚP a byl předpoklad jejich dalšího využití. V současnosti nejsou ani revize, ani monitoring v gesci NÚV. Na Váši poslední otázku tedy odpovídám – zřejmě ano.