ModulČlánky
3852
0
06. 06. 2014
Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky (ECML) při Radě Evropy a Evropské komise se 26.–28. 3. 2014 uskutečnil v Praze seminář, na kterém byli pozvaní experti seznámeni s principy správného jazykového testování ve vztahu ke Společnému evropského referenčnímu rámci pro jazyky.
ModulČlánky
11965
0
17. 02. 2014
Článek představuje možnosti uplatnění výuky na stanovištích v různých oborech vzdělávání a vysvětluje, jak tato metoda ve výuce funguje, jaké jsou její výhody a nevýhody.
ModulČlánky
6208
0
27. 11. 2013
Článek se věnuje výstupům ESF projektu Evropské jazykové portfolio v praxi CZ.1.07/1.1.00/08.0014 a výstupům projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CZ.1.07/1.1.00/08.0012. V článku je jednak představena online aplikace Evropského jazykového portfolia včetně metodické příručky Evropské jazykové portfolio v praxi a příkladů dobré praxe, jednak výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí, které jsou řazeny podle jednotlivých jazyků, témat a referenčních úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
ModulDiskuze
09. 04. 2013
ForumModul EJP – Evropské jazykové portfolio - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, v rámci deskriptorů pro německý jazyk naleznete celou řadu cvičení pro poslech s porozuměním, která zahrnují i nahrávky. U některých cvičení pro poslech s porozuměním, především v rámci angličtiny a francouzštiny, jsou skutečně jen cvičení bez nahrávek. Příprava těchto nahrávek se dokončuje, v několika případech bohužel zůstanou cvičení bez nahrávek, protože to není možné technicky vyřešit.
ModulDiskuze
19. 02. 2013
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, ano, souhlasím, že v případě některých škol bude úprava učebních osnov a učebního plánu velká. Musíte skutečně dodržet min. hodinovou dotaci 6 hodin pro Další cizí jazyk. Další cizí jazyk musíte nabídnout nejpozději v 8. ročníku, tj. žáci nesmí začínat s DCJ až v 9. ročníku.
ModulDiskuze
14. 02. 2013
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, od školního roku 2013/2014 musíte využít min. časovou dotaci 6 hodin, která se čerpá z disponibilních hodin, nově pouze pro výuku Dalšího cizí jazyka, výjimečně pro výuku Cizího jazyka. Další cizí jazyk (DCJ) musíte zavést nejpozději od 8. ročníku, ale můžete jej zavést již dříve, a to buď od 6. ročníku nebo 7. ročníku. Základní varianty využití šesti hodin určených pro DCJ, jež se na školách praktikují a které jsou vhodné i z hlediska didaktiky cizího jazyka, jsou 3 + 3 (8. a 9. ročník) a 2 + 2 + 2 (7., 8. a 9. ročník), nebo jakákoli jiná varianta stojící na posílení z disponibilní časové dotace x + x + 3 + 3, x + 2 + 2 + 2. Základní školy, které doposud Další cizí jazyk nevyučovaly, musí pro školní rok 2013/2014 počítat jak s úpravami učebního plánu, tak i učebních osnov.
ModulČlánky
9121
0
13. 02. 2013
Příklad dobré praxe navrhuje aktivitu pro žáky prvního stupně ZŠ, která jim pomáhá si lépe uvědomit, jaké mají znalosti a co všechno zvládají v anglickém jazyce. Na základě písničky o zvířátkách s žáci procvičují nejen poslech s porozuměním, ale učí se i základním pravidlům sebehodnocení.
ModulDiskuze
24. 01. 2013
ForumModul E-LEARNING - pomoc, dotazy, nápady
Milá paní kolegyně, účast na závěrečném tutoriálu je povinná. Pokud se nemůžete účastnit ze zdravotních důvodů aktuálně vypsaných kurzů, tak doporučuji se přihlásit na kurzy v 2. pololetí 2013. Pokud vám budou bránit zdravotní důvody v účasti v kurzu i v 2.pol. 2013, tak se budeme muset individuálně dohodnout. zdraví Kamila Sladkovská
ModulČlánky
4005
0
20. 12. 2012
Od roku 2012 je plně k dispozici webová aplikace Evropského jazykového portfolia. V rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) byla vyvinuta nejenom tato aplikace a stejnojmenná příručka, ale byly i nabízeny semináře v rámci DVPP. V srpnu 2012 proběhlo Letní setkání lektorů EJP a v říjnu 2012 byla zorganizována závěrečná konference projektu, a to vše ve spolupráci s Evropským střediskem pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML).
ModulDiskuze
16. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Zkuste se znovu podívat na očekávané výstupy 1. období a popřemýšlejte, zda jdou skutečně všechny výstupy, ať již nově navržené v RVP ZV nebo Vámi navržené výstupy, rozčlenit do čtení, poslech, mluvení a psaní. Vzhledem ke specifičnosti 1. období, kdy se žáci s jazykem seznamují, je poměrně obtížné vše striktně rozčlenit mezi čtení, poslech, mluvení a psaní. Např. Vámi uvedené výstupy: "přiřadí mluvenou podobu jazyka jeho psané podobě", "zopakuje a vyslovuje foneticky správně slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce setkal" jsou spíše na úrovni učebních strategií než očekávaných výstupů. Tím chci ilustrovat, že žádné členění nebude nikdy plně uspokojivé, pokud chceme ve výstupech zohlednit věk žáka a referenční úrovně dle SERR.
ModulDiskuze
16. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, děkujeme za Vaše velmi konkrétní připomínky a postřehy, ve kterých upozorňujete na dva základní problémy, tj. 1. nejvhodnější členění očekávaných výstupů v Cizím jazyce a Dalším cizím jazyce, 2. míra konkretizace očekávaných výstupů. Členění očekávaných výstupů na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti, nelze vnímat jako zastaralé,ale jinak systematizované. Společný evropský referenční rámec (SERR) pracuje s členěním: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní interakce, samostatný ústní projev a písemný projev. Obojí členění má své výhody a nevýhody. Členění používané SERR je přesnější než členění na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti, nicméně v reálu se tyto dovednosti prolínají a je tomu tak i v případě některých očekávaných výstupů, např. pojmenuje ústně i písemně některé osoby, zvířata, věci a činnosti každodenního života. V tomto případě se jedná o produktivní řečové dovednosti a o mluvení a psaní. Pokud byste chtěl přiřadit tento výstup k psaní a mluvení, musel byste minimálně vytvořit dva očekávané výstupy. Vámi navrhované očekávané výstupy jsou velmi zdařilé, nicméně nesmíme zapomenout, že v RVP ZV pracujeme s "rámcovými" očekávanými výstupy, se kterými se dále pracuje v ŠVP. Proto je nutné zvolit jejich správnou míru konkretizace. S Vašimi podněty se bude každopádně pracovat při vypořádání připomínek z této diskuze.
ModulDiskuze
13. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, ano, můžete. Je to plně v souladu s RVP ZV.
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, děkujeme za váš podnět ke gramatice v angličtině na úrovni A2. S Vaším podnětem budeme pracovat při vypořádání připomínek z této diskuze.
ModulDiskuze
05. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Úpravy RVP ZV ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se týkají vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Úpravy jsou výsledkem činnosti pracovních skupin vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ke změně došlo v zařazení Dalšího cizího jazyka, který byl včleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Úpravy vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk se týkají jak očekávaných výstupů, tak i učiva. Cílem úprav bylo nastavit větší soulad očekávaných výstupů se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR) a lépe přizpůsobit očekávané výstupy věku žáků. Původně byly očekávané výstupy členěny na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti. V upravené verzi jsou očekávané výstupy členěny na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. Účelem bylo vytvořit dostatečný prostor pro rozvoj komunikačních dovedností žáků. V upravené verzi RVP ZV směřuje vzdělávání v Cizím jazyce nadále k dosažení úrovně A2 a v Dalším cizím jazyce k dosažení úrovně A1 podle SERR. Další úpravy se vztahují k učivu, které je určeno pro všechny cizí jazyky společně. V předkládané podobě je učivo dále rozšířeno a konkretizováno o mluvnici pro anglický, německý a francouzský jazyk, tedy jazyky, pro které byly vypracovány Standardy pro základní vzdělávání. Smyslem konkretizace učiva mluvnice bylo přehledněji uspořádat podstatné mluvnické učivo a současně zabránit zbytečnému přetěžování žáků mluvnicí. V příloze najdete části RVP ZV s vyznačenými změnami. Upravy RVP ZV - cizi jazyk.pdf Po seznámení s provedenými úpravami se můžete zeptat na případné nejasnosti a jejich dopad na vzdělávání žáků. Nebo také sdělit své připomínky k navrženým úpravám. Odborný dohled nad diskuzí: Mgr. Kamila Sladkovská, Mgr. Tereza Šmídová, PhDr. Jitka Tůmová
1853
0
25. 05. 2012
Informační centrum a zdroj pro výuku španělštiny.
ModulDiskuze
23. 05. 2012
ForumModul EJP – Evropské jazykové portfolio - pomoc, dotazy, nápady
Milá paní kolegyně, vaším dotazem jste udeřila hřebíček na hlavičku, protože zmiňujete nejdůležitější a zároveň nejsložitější problematiku EJP, a to sebehodnocení. Výsledky sebehodnocení a vašeho běžného hodnocení je určitě možné porovnat, ale to bych činila až tehdy, až budou žáci alespoň trochu schopni na své dovednosti a znalosti nahlížet. Naučit žáky se sebehodnotit je dlouhý proces, a to pro žáky všech věkových kategorií. Jako při každé jiné novince ve výuce doporučuji začít se žáky postupně, tj. k určité aktivitě v hodině si vyberte vhodný deskriptor v části Co už umím. Až aktivitu skončíte, nechte žáky, aby se zhodnotili jen v rámci jediného deskriptoru. Pokud si žáci projdou všechny deskriptory najednou, může nastat, co píšete. Žáci zaklikají všechny deskriptory na 100% a tím sebehodnocení končí. Sice tomu nemůžete zabránit, ale vždy každý deskriptor vztáhněte k jedné aktivitě. Výsledek sebehodnocení žáků můžete vidět poté, co vás žáci v části Co už umím - Slovní hodnocení vyzvou ke komentáři. Doporučuji jednak nahlédnout do naší příručky k EJP: http://metodicky-web-ejp.rvp.cz/metodika a dále si projít příklady dobré praxe: http://metodicky-web-ejp.rvp.cz/praxe Hodně úspěchů při práci s EJP!
ModulČlánky
3251
0
14. 03. 2012
Na stránkách Evropského centra pro moderní jazyky byly uveřejněny moduly určené pro CLIL výuku v různých vyučovacích předmětech v kombinaci s němčinou a francouzštinou. Materiály jsou určeny pro výuku na ZŠ a je možné je modifikovat pro další cizí jazyky.
ModulČlánky
7668
0
14. 09. 2011
Na jedné rakouské škole se podařilo úspěšně integrovat práci s Evropským jazykovým portfoliem do výuky všech cizích jazyků a to i včetně němčiny. Škola svým žákům nabízí nejen kvalitní výuku několika cizích jazyků, ale snaží se i maximálně vytěžit z přítomnosti žáků-cizinců, kteří vědomě či nevědomě zprostředkovávají svým spolužákům vhled do jiných kultur a jazyků a rozvíjejí tak jejich vnímání a respekt k cizím kulturám.
ModulDiskuze
15. 06. 2011
ForumČeština pro cizince
Dobrý den, pokud máte na mysli zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR, tak tuto zkoušku mohou poskytovat instituce, které jsou dané MŠMT vyhláškou č. 348/2008. Seznam institucí, které jsou oprávněné tuto zkoušku poskytovat, se dle stávajících předpokladů rozšiřovat nebude. děkuji a zdraví Kamila Sladkovská
ModulČlánky
5361
0
07. 06. 2011
V tomto roce je to mu přesně 10 let, kdy čeští učitelé mohli začít ve své výuce používat národní verzi Evropského jazykového portfolia. Jestliže v roce 2001 vznikla první tištěná verze jazykového portfolia, pak v roce 2011 se dokončuje první webová aplikace tištěného jazykového portfolia v pilotní verzi (http://ejp.rvp.cz/). Česká republika rozhodně patří mezi průkopníky práce s jazykovým portfoliem. Některé státy, jako např. Rakousko, dokončují zbývající národní verze jazykového portfolia, některé státy, jako např. Finsko, své národní verze jazykového portfolia teprve připravují.
ModulDUM
3844
0
23. 03. 2011
Pracovní list je určen pro výuku tematického bloku renesance a humanismu v několika vyučovacích hodinách. Materiál je zpracován pro integrovanou výuku dějepisu a německého jazyka metodou CLIL. Materiál je možné použít na 2. stupni ZŠ nebo na gymnáziích s žáky, jejichž jazyková znalost němčiny je na úrovni A1/A2. Součástí materiálu jsou 4 přílohy.
ModulDiskuze
14. 02. 2011
ForumČeština pro cizince
Dobrý den, co se týče udělení státního občanství České republiky, podívejte se na stránky ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx Zde by měly být informace v úplnosti. zdraví Kamila Sladkovská
ModulDiskuze
14. 02. 2011
ForumČeština pro cizince
Dobrý den, pokud bude Vaše žena žádat o povolení k trvalému pobytu jako rodinný příslušník občana EU (ČR) dle některého z ustanovení § 87h zákona o pobytu cizinců, není třeba předkládat doklad z českého jazyka. Legislativní záležitosti doporučuji dohledávat na následujícím portále: www.portal.gov.cz s pozdravem Kamila Sladkovská
3129
1
18. 01. 2011
Portál španělské učitelky Isabel Pérez Torres, který je zaměřen na výuku angličtiny na základní škole. Zahrnuje nepřeberné množství cvičení, odkazů na učební materiály, semináře pro učitele a odkazy na další podobné portály, které se vztahují nejen k výuce angličtiny, ale i k metodě CLIL.
ModulDiskuze
05. 01. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den, Další cizí jazyk na ZŠ by měl být vyučován jako povinný od školního roku 2012/2013, vše však závisí na konečném rozhodnutí MŠMT, které ještě nebylo učiněno. Pan Kadlčík má samozřejmě pravdu, že v RVP ZV není uvedeno, že by měl být Další cizí jazyk od roku 2011 povinný. RVP ZV zmiňuje pouze volitelnost Dalšího cizího jazyka do školního roku 2011/2012 včetně. Na Metodickém Portále si můžete přečíst několik příspěvků, které jsme k problematice dalšího cizího jazyka publikovali, např. http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/10007/V ... ROPE.html/ a dále pak ostatní články seriálu. zdraví Kamila Sladkovská
ModulČlánky
11925
2
22. 12. 2010
Výzkumný ústav pedagogický vypracoval v květnu 2010 souhrnnou analýzu k postavení dalšího cizího jazyka u nás a v Evropě. Analýza popisuje postavení dalšího cizího jazyka na českých základních školách a na školách v Evropě. Navrhuje možné řešení problematiky dalšího cizího jazyka v základním vzdělávání v České republice od školního roku 2012/2013. Tímto příspěvkem, který přehledem popisuje zjištění v rámci analýzy, uzavíráme publikování Souhrnné analýzy k postavení DCJ v rámci seriálu Další cizí jazyk u nás a v Evropě.
2250
0
08. 12. 2010
Na stránkách projektu CCLL (Common Institution and Language learning) Comenius Netzwerk v rámci Programu celoživotního učení je sekce věnovaná CLILu, a to pro němčinu a angličtinu jako cizí jazyk. Naleznete zde množství cenných dokumentů o metodě jako takové.
2146
0
08. 12. 2010
Stručný popis bilingvního vzdělávání v Bavorsku včetně definice hlavních pojmů tohoto vzdělávání. Nabídka konkrétních výukových materiálů do hodin, ve kterých se vyučují odborné předměty v integraci s angličtinou, francouzštinou a italštinou.
ModulDiskuze
22. 11. 2010
ForumČeština pro cizince
Dobrý den, povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky. děkuji a zdraví Kamila Sladkovská
ModulDiskuze
11. 11. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Německý jazyk – Plány a sny
Jani, myslím to, že je dobré žáky vést k pozitivnímu hodnocení, tj., aby si uvědomovali spíše to, co už umějí, než kde dělají chyby.
ModulČlánky
27. 08. 2014
Liebe Olga, wenn Sie einige praktische Tipps für Deutschunterricht hätten, wäre es super, wenn Sie sie mit uns teilen möchten! liebe Grüsse, Kamila Sladk.
ModulČlánky
28. 02. 2011
Dobrý den, předně děkuji za Vaši reakci! Zmínkou o odlišné metodice výuky dalšího cizího jazyka jsme chtěla hlavně upozornit na to, že při přípravě budoucích učitelů by se mělo zohlednit, zda učitelé budou daný jazyk vyučovat na ZŠ či SŠ v pozici prvního či druhého jazyka. A tím souvisí vaše další otázka, u které chci upozornit na skutečnost, že pokud jako učitel vyučuji žáka s jistou znalostí cizího jazyka nějaký další cizí jazyk, mám úplně jinou výchozí pozici, než když žák s cizím jazykem teprve začíná. Z předchozí výuky cizího jazyka si žák zcela určitě přináší učební strategie, které lze dále využít. Tématem vícejazyčnosti a tím i postavením cizího jazyka, zda je vyučován jako první, druhý či třetí jazyk, se např. zabývá německý profesor Hans-Jürgen Krumm http://www.goethe.de/ins/...7.htm děkuji, K. Sladkovská
ModulČlánky
03. 03. 2010
Další cizí jazyk je pro žáky určitě velkou šancí, jak v životě pracovním, tak i osobním. Ve středoveropském prostoru pro tak malou zemi, jakou je Česká republika, je znalost dvou cizích jazyků naprosto nezbytná.