ModulBlogy
30. 11. 2020
„Cože? To jsem asi špatně slyšela. Tomu fakt nerozumím. Jak oddřít? A od čeho má učitele…“ Nerozčilujte se. V klidu se nadechněte, uvařte si kávu do svého oblíbeného hrnečku, dejte si nohy nahoru, zavřete dveře, a jestli vám za chvíli bude v tom tichu samotným se sebou smutno, poslechněte si podcast Na křižovatce vzdělávání a technologií (https://www.youtube.com/watch?v=eUGKmtFJSoA). Petr Mára si v něm …
ModulČlánky
2480
0
14. 08. 2019
Námět na vyučovací hodinu ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni základní školy, která se věnuje tématu Významná výročí roku 2019. Žáci během ní získávají nejen nové poznatky o důležitých milnících naší i světové historie, ale rozvíjejí současně své schopnosti pracovat s různými typy informací, vyhledávat další potřebné a relevantní zdroje a kooperovat. Výběr aktivit poskytuje dostatečný prostor, aby každý žák ve třídě mohl prožít pocit vlastního úspěchu, a to i žák nadaný, či mimořádně nadaný.
ModulBlogy
28. 03. 2019
Tak jo. Nebudu se bát a vytáhnu ho. Kostlivce ze skříně. Blogový příspěvek se zítřejším termínem odevzdání. Jsem z generace, co rostla s knihami a babiččinými příběhy. A tak za technologiemi jen supím. A nestíhám.
ModulČlánky
3946
0
10. 01. 2019
Čtenářská, matematická i digitální gramotnost se netýkají jen českého jazyka, matematiky a ICT, ale mohou (a měly by) prostupovat všemi oblastmi vzdělávání. Nechte se inspirovat námětem na rozvoj všech tří gramotností současně, přečtěte si, jak se s tématem „poprala“ vaše kolegyně z malotřídní školy v neobvyklé situaci, a odvažte se vyzkoušet si ho na vlastní kůži třeba ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Náměty pro výuku v různých vyučovacích předmětech byly vytvořeny v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.
ModulČlánky
3931
0
10. 01. 2019
Čtenářská, matematická i digitální gramotnost se netýkají jen českého jazyka, matematiky a ICT, ale mohou (a měly by) prostupovat všemi oblastmi vzdělávání. Nechte se inspirovat námětem na rozvoj všech tří gramotností současně, přečtěte si, jak se s tématem „poprala“ vaše kolegyně z malotřídní školy v neobvyklé situaci, a odvažte se vyzkoušet si ho na vlastní kůži třeba ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Náměty pro výuku v různých vyučovacích předmětech byly vytvořeny v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.
ModulČlánky
4747
0
10. 01. 2019
Seriál článků přináší učitelům další ukázky výukových aktivit, tentokrát na společné téma Znám místo, kde žiji, pomocí kterých lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost na 1. stupni základní školy. Představované aktivity je s drobnými úpravami možné využít i pro žáky vyšších ročníků. Náměty pro výuku v různých vyučovacích předmětech byly vytvořeny v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.
ModulBlogy
24. 05. 2018
Minulý týden jsem při hledání inspirativních nápadů náhodou narazila na Metodickém portálu www.rvp.cz na článek Přírodovědná pozorování a pokusy, popisující přehledně praktické činnosti, kterými lze obohatit výuku prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ. A při čtení pasáže o určování rostlin podle klíčů jsem si uvědomila, že možná právě tady mohou někteří z nás, učitelů, otevřít pomyslné dveře ke čtenářské gramotnosti.
ModulČlánky
5612
0
16. 05. 2018
Seriál článků přináší učitelům 1. stupně základní školy inspirativní ukázky výukových aktivit, pomocí kterých lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost napříč vzděláváním. Náměty pro výuku v různých vyučovacích předmětech byly vytvořeny v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.
ModulČlánky
8666
0
31. 01. 2018
Výuková aktivita pro 1. stupeň základní školy, jejímž cílem je rozvoj schopností efektivně pracovat ve skupině, ukazuje jeden ze způsobů, jak lze přistupovat k formativnímu hodnocení žáků. Kromě podrobného popisu aktivity a metodických komentářů obsahuje také pracovní listy pro žáky zaměřené na sebehodnocení a vrstevnické hodnocení, které mohou učitelé využít při plánování vlastní výuky. Ukázková aktivita byla v praxi ověřena na Základní škole nám. Curieových, Praha 1.
ModulČlánky
3103
0
23. 03. 2017
Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. ročníku. Ilustrativní úlohy pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, které Standardy doplňují, zohledňují individuální schopnosti žáků a jsou zpracovány ve čtyřech úrovních: snížené, minimální, optimální a excelentní. Tyto úlohy jsou pouze ukázkou toho, jak lze se Standardy při výuce pracovat, možnosti začlenění Standardů do výuky jsou pochopitelně mnohem širší.
ModulČlánky
10047
0
27. 01. 2016
Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ, vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Člověk a jeho zdraví, při níž jsou současně rozvíjeny dovednosti žáků, které souvisí s využíváním moderních technologií, a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova.
ModulČlánky
11989
0
13. 01. 2015
Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ (vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem nás), při níž jsou společně v jedné třídě bez přítomnosti asistenta pedagoga vzděláváni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní.
ModulČlánky
7674
0
10. 02. 2014
Článek představuje možnosti využití výukové aktivity Životopis věcí v předškolním vzdělávání a ve vybraných vzdělávacích oborech základního vzdělávání.
ModulČlánky
4341
0
07. 11. 2013
Článek upozorňuje na zajímavé výstupy dvou projektů ESF zaměřených na podporu mimořádně nadaných dětí a žáků, jejich učitelů a dalších osob, které se na rozvoji nadání různou měrou podílejí.
ModulDiskuze
05. 11. 2013
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den i Vám, cílem tematického okruhu Lidé a čas vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět rozhodně nejsou rozsáhlé dějepisné znalosti žáků. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jasně stanovuje, že žák by se měl orientovat v hlavních reáliích naší vlasti s využitím regionálních specifik. To, co škola považuje z pohledu reálií naší vlasti za skutečně důležité, pak specifikuje ve svém školním vzdělávacím programu prostřednictvím školních výstupů a učiva. Souhlasím s Vámi, že mnohé učebnice vlastivědy jsou přesyceny dějepisnými daty. Učitelé by však vždy měli pečlivě vybírat ze vzdělávacího obsahu učebnic pouze učivo, které je v souladu s ŠVP jejich školy.
ModulDiskuze
09. 10. 2012
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
V případě, že nedochází k podstatným změnám ŠVP, opravdu postačí dodatek k ŠVP s informací, od kdy je změna (rozdělení jednoho vyučovacího předmětu na dva) platná. Pokud nedojde ke změně vzdělávacího obsahu, pouze k jeho rozdělení, je možné změnu provést od začátku školního roku nejen ve 4., ale i v 5. ročníku (přestože ve 4. ročníku byly Př a Vl vyučovány společně).
3270
0
01. 07. 2010
Diplomová práce Vzdělávání nadaných dětí v matematice zahrnuje všeobecné poznatky o nadání, nadaných dětech a jejich vzdělávání. Konkrétně popisuje práci s matematicky nadaným žákem, jeho způsoby řešení zajímavých matematických úkolů, v období 1. a 2. ročníku ZŠ. Součástí práce je i sbírka matematických úloh.
1737
0
30. 06. 2010
Jako inspirace pro ostatní může sloužit popis konkrétního přístupu k výuce nadaných žáků v ZŠ Brno, Úvoz 55. Kromě podrobné specifikace rozšiřujících aktivit v jednotlivých předmětech na 1. stupni obsahuje také přehled požadavků na materiální vybavení školy, vzdělání a odbornost pedagogů či návaznost dalšího vzdělávání.
2028
0
28. 06. 2010
Cílem činnosti sdružení je podporovat rozvoj osobnosti a umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie.
ModulDiskuze
23. 06. 2009
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Příjemný večer všem diskutujícím, ráda bych se s ostatními podělila o můj způsob řešení. Náčrtníky a balicí papíry si žáci mohli koupit prostřednictvím školy společně se sešity vždy na konci školního roku pro rok následující. Snížení běžné obchodní ceny bylo při nákupu pomůcek pro celou školu poměrně výrazné. V každé třídě 2. stupně, kde jsem vyučovala výtvarnou výchovu, jsem se na začátku nového školního roku se žáky dohodla na akceptovatelné částce za pololetí, případně celý školní rok (u žáků přicházejících z 1. stupně jsem se na poslední schůzce rodičů v 5. třídě domluvila přímo s jejich rodiči). Tuto částku jsme vybrali, a protože už jsem pochopitelně měla promyšleno, co chci se žáky dané třídy v tomto pololetí dělat, pro každou třídu jsem materiál nakoupila hromadně. Znamenalo to dojet autem (buď vlastním nebo autem pana školníka) do výtvarných potřeb, podle několikastránkového seznamu materiál nakoupit, odvézt ho před školu, kde se vždy našlo pár ochotných žáků, kteří mi materiál pomohli vynosit do kabinetu. Tam měla každá třída uložen materiál ve své přihrádce. Během let jsme dokupovali to, co došlo, případně materiál, který jsme potřebovali nově. Pokud některý materiál došel během vyučování, vypůjčili si ho žáci z přihrádky jiné třídy a následně ho dokoupili. Systém měl spoustu výhod (většinu pomůcek nebylo nutné kupovat pro každého, ale pro dvojici či skupinu - třeba provázky, lepidla, tavné pistole, barvy, pastely; nákup ve velkém byl levnější; žáci pomůcky nemačkali v taškách a nezapomínali; i neplánované pomůcky měli během práce k dispozici, ...). Na nevýhody si nevzpomínám - ale třeba na nějaké přijdete ! Simi
ModulDiskuze
20. 02. 2009
ForumArchiv
Vážený pane Srbe, ráda bych Vám odpověděla na Vaše dotazy, které jste mi položil v rámci veřejné diskuse k etické výchově: 1. Kdo, kdy a jak provede analýzu příspěvků této diskuse? Bude tato analýza zaslána účastníkům diskuse? Příspěvky do diskuse k etické výchově pravidelně sledují kromě mě i moderátorka diskuse a manažerka aktivity Komunita. K 31. 1. 2009 byla ve spolupráci s nimi pro MŠMT vypracována průběžná zpráva z diskuse a po ukončení diskuse k etické výchově bude MŠMT předána závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva z veřejné diskuse k etické výchově bude rovněž zveřejněna na Metodickém portálu www.rvp.cz, kde se s ní všichni uživatelé tohoto portálu budou moci podrobně seznámit. 2. Kdo, kdy a jak bude na straně VÚP či MŠMT nakonec rozhodovat o tom, zda bude etická výchova již nyní do RVP zapracována jako DVO či zda bude přijato jiné řešení (prodloužení diskuse apod.)? Výzkumný ústav pedagogický byl MŠMT pověřen organizací a vedením veřejné diskuse k problematice etické výchovy. Konečné rozhodnutí o postavení etické výchovy v současném systému vzdělávání na základní škole je plně v kompetenci MŠMT. Děkuji Vám za Vaše dosavadní podnětné příspěvky k diskusi. Simona Šedá, didaktik oddělení základního vzdělávání a garant OSV, Výzkumný ústav pedagogický v Praze
ModulČlánky
21366
0
17. 02. 2009
Individuální vzdělávací plán (IVP) se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka či zletilým žákem bezprostředně po nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění mimořádného nadání.
ModulČlánky
11020
0
08. 12. 2008
V rámci uvedené aktivity dochází u žáků současně s rozvojem schopnosti naslouchání také k vytváření a osvojování strategií efektivní komunikace, k rozvoji tvořivosti, empatie a rovněž k rozvoji schopnosti spolupracovat.
ModulČlánky
13972
0
24. 11. 2008
Hlavním cílem aktivit, zaměřených prioritně na kooperaci a kompetici, je rozvoj základních forem interaktivního chování a osobní zkušenost s výhodami a nevýhodami spolupráce a soutěžení.
ModulČlánky
9948
0
04. 08. 2008
Aktivita zaměřená na problematiku etického jednání. Prostřednictvím modelové situace lze žáky vést k uvědomění si nejednoznačnosti „etického řešení“ problému v souvislosti s různým osobním žebříčkem hodnot každého jednotlivce.
ModulČlánky
10591
0
23. 06. 2008
Rozvíjení žákových dovedností potřebných k řešení konfliktních situací prostřednictvím dramatizace konkrétní situace.
ModulČlánky
6509
0
28. 05. 2008
Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Tato zajímavá aktivita je založena na práci s křestním jménem žáka – žáci se učí vyjadřovat své pocity, umět se pozitivně vyjádřit o sobě a o svém jméně, rozvíjet svoji představivost a kreativitu.
ModulČlánky
10280
0
25. 03. 2008
Příspěvek popisuje relaxační aktivity, které mohou pomoci odstranit únavu žáků, zvýšit jejich koncentraci, pozitivně žáky naladit, odlehčit atmosféru ve třídě apod.