Avatar
Roman Anýž

Poslední přihlášení 16. 08. 2013

Název školy/instituce
ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka
ModulDUM
2661
0
25. 06. 2009
Jde o pracovní list, ve kterém žáci pracují s použitím zdrojů (učebnice, literatura, apod.). Může také sloužit k ověření pochopení probíraného tématu. Materiál se zaměřuje na různé pohledy na jednu historickou událost. Úkolem žáků je formulovat tyto alternativní pohledy do jednoduchých vět.
ModulDUM
4172
0
10. 06. 2009
Jde o prezentaci, která organizuje celou vyučovací hodinu. Obsahuje odkazy na internetové zdroje, úkoly pro žáky, základní fakta, úkoly pro práci s historickým dokumentem atd. Dále je přiložen pracovní text. Tématem je použití atomové bomby v srpnu v roce 1945.
ModulDUM
6653
1
03. 06. 2009
Jde o jednoduchý pracovní list, do kterého žáci zaznamenávají v jednom sloupci události rodinné historie a v druhém sloupci události tzv. „velké" historie. List je vhodný jako úvod do dějin 2. pol. 20. století, také jako příklad dalšího zdroje informací o minulosti. Pro žáky bývá práce na tomto úkolu objevná.
ModulDUM
8169
0
04. 08. 2008
Výkladová prezentace se zapojením žáků - práce s textem učebnice, s primárním pramenem a tvorba definice.
ModulDUM
3199
0
04. 08. 2008
Marxova teorie revoluce rozdělená do odstavců, které jsou zpřeházené. Možné úkoly: Žáci seřadí Marxovy myšlenky v logickém sledu. Každý žák obdrží pouze část textu a snaží se nalézt spolužáky, kteří mají zbývající části textu.
ModulDUM
3903
0
04. 08. 2008
Sada výroků, pomocí kterých lze procvičovat porozumění liberálnímu a konzervativnímu myšlení. Žáci (samostatně/ve dvojici/ve skupině) se pokusí výroky roztřídit. Každý žák obdrží jeden výrok a pokusí se hledat mezi spolužáky ty, jejichž výroky patří ke stejnému politickému směru. Lze i diskutovat, zda a za jakých okolností by s výrokem souhlasil liberál a konzervativec.
ModulDUM
4663
1
28. 03. 2008
Výklad doplněný simulační aktivitou, při které žáci rozdělení do skupin (kandidáti a jejich poradci; volitelé: šlechta, měšťanstvo, duchovní) volí nového českého krále. Všechny skupiny se připravují na volbu podle zadání. V okamžiku, kdy jsou všichni připraveni, kandidáti vystoupí před volitele se svojí prezentací, volitelé kladou doplňující otázky a zapisují si body. Klíčové otázky jsou: Jakých panovnických úspěchů dosáhli poslední Přemyslovští králové? Proč byl v roce 1306 o český trůn takový zájem? Jaký měl být nový král? Kdo (ne)mohl být českým králem? Kdo krále vybíral? Kdo se jím nakonec stal a jak naplnil očekávání Čechů?
ModulDUM
4161
1
28. 03. 2008
Jednoduché schéma, ve kterém žáci k obecným znakům obsaženým v definici vyhledávají a připisují konkrétní příklady.
ModulDUM
3894
0
28. 03. 2008
Jde o jednoduchou tabulku/schéma, kterou žáci vyplňují na základě učebnice nebo jiného textu. Tabulka slouží k přiblížení a "zalidnění" pojmů monarchové, šlechta, měšťanstvo, duchovní, rolníci, atd. Lze zadat i jako skupinovou práci - pro každou pracovní skupinu jedna společenská vrstva. Je dobré, když výsledky, třeba na flipech, visí ve třídě žákům na očích a kdykoli je možno se na ně odvolat. S obměnou lze použít pro různé historické epochy.
ModulDUM
6647
0
26. 03. 2008
Karty s postavičkami-gesty se hodí pro opakování minulých hodin, ohlédnutí za tématem, hodnocení aktivit, hodnocení skupinové práce, kladení doplňujících otázek, nápadů, vyjádření pocitů, apod. Velmi se osvědčují při práci se „silnými“ (rozuměj citově náročnými) texty. Karty nakopírujte a rozstříhejte, aby jich bylo dostatek pro všechny. Žáci si během opakování, ohlédnutí, hodnocení aktivity (podle použití) vyberou kartu podle druhu své poznámky (otázka, nejasnost, "vrtá mi hlavou" / radost, jásot / smutek, rozčarování / vztek, rozmrzelost / moment AHA, nápad, myšlenka, "a co kdyby" / překvapení, údiv … záleží na interpretaci) a svou poznámku (komentář) napíší zezadu. S kartami dále pracujte, např.: Mohou posloužit jako písemná příprava pro diskusi v komunitním kruhu. Žáci je mohou sdílet a diskutovat v malých skupinách. Žáci se mohou hledat podle podobnosti svých komentářů. Karty mohou položit na stůl či na zem, mohou je mlčky pročítat a vybrat si ty, které je z nějakého důvody zaujaly.
ModulDUM
3022
1
25. 03. 2008
Pracovní list pro práci s mapou (dějepisným atlasem). Cílem je cvičení orientace na mapě starověkého Středomoří, která je třeba pro následné hodiny o starověkém Řecku a Římu. Žáci při práci s tímto listem kombinují vyhledávání faktů s tvůrčí prací, kreslí náčrtek mapy, popisují slovy cestu, používají zeměpisné pojmy, historické názvy, apod.
ModulDUM
6634
0
19. 03. 2008
Cílem materiálu je přiblížit žákům z dnešního pohledu poněkud problematické metody práce národních buditelů. Hlavní část aktivity je založena na práci s učebnicí dějepisu, vyhledávání informací, které dokládají nebo vyracejí "pravdivost" Kollárovy charakteristiky Slovanů. Dále žáci např. tvoří pracovní definici slova mýtus.
ModulDUM
3057
0
19. 03. 2008
Jedná se o krátký pracovní text s úkoly směřujícími především ke cvičení čtení s porozuměním. Text převzatý z National Geograhic osvětluje jednu z příčin úpadku Mayské civilizace, a to příčinu environmentální. Ačkoli u Mayů nejde v klasickém slova smyslu o civilizaci starověkou, jejich případ nabízí jiný úhel pohledu pro diskusi (podle očekávaného výstupu RVPZV)o závisloti starověkých civilizací na přírodních podmínkách.
ModulDUM
4716
3
22. 01. 2008
Pracovní text a pracovní list jako příklad a cvičení toho, jakým způsobem tvoříme své historické poznání, v tomto případě o dějinách pravěkých společností.
ModulDUM
6296
6
22. 01. 2008
Návodné schéma pro studium a přípravu referátu. V tomto případě z dějin vybrané starověké civilizace.
ModulDUM
3400
0
22. 01. 2008
Startovací aktivita k tématům o T.G.M.
ModulDUM
7282
4
22. 01. 2008
Pracovní list, ve kterém žáci plní tři úkoly, díky kterým odkrývají fakta a mechanizmy světové hospodářské krize. Pracují s textem učebnice a kreslí podle ní schéma, vyhledávají různé typy informací v textu, pracují s grafem
ModulDUM
5613
2
22. 01. 2008
Zadání literárně historického úkolu. Interpretace události v různých rolích.
ModulDUM
10308
1
22. 01. 2008
Definice, osobnosti a myšlenky, kořeny a zdroje...
ModulDUM
5334
1
22. 01. 2008
Aktivita vycházející z Inauguračního diplomu krále Jana Lucemburského. Žáci pracují s ukázkou z tohoto dokumentu - úkolem je převést text do současné češtiny a shrnout jej.
ModulDUM
13688
2
22. 01. 2008
Zadání pro myšlenkovou mapu na uvedené téma.
ModulDUM
4542
3
22. 01. 2008
Pracovní list s textem o životě středověkého kněze a úkolem k jeho analýze.
ModulDUM
19. 03. 2008
Obávám se toho, že bych značnou část hodiny strávil tím, že bych tento dost hutný text, prošpikovaný cizími slovy a jejich kombinacemi (kosmopolitní vládní garnitura), vysvětloval a překládal.
ModulDUM
18. 03. 2008
Použil jsem toto schéma na zš již několikrát a musím přiznat, že s ním mnozí žáci (šesťáci) potíže měli. Pokouším se však u něj setrvat, protože cvičí čtenářskou gramotnost a navíc vysvětluje i pro další dějiny (starověkých civilizací) podstatný moment, totiž "princip přebytku" a jeho důsledky. Pokaždé jsem se pokusil vylepšit zadání a změnit metodu práce. Souhlasím s tím, že je třeba si schéma nejdříve sám vyzkoušet a dobře promyslet zadání. Také mi přijde, že problém je spíše v kvalitě textu než ve schématu samotném. Příště se pokusím místo textu učebnicového použít nějaký vhodný text z literatury. Podaří-li se, připojím ho na DUM.