ModulČlánky
12473
1
24. 08. 2011
Článek přehledně popisuje srovnávací analýzy zabývající se problematikou evaluačních standardů v předškolním a povinném vzdělávání ve vybraných zahraničních zemích.
3209
0
24. 06. 2011
V rámci pražského projektu Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ na území hlavního města Prahy – EVALUACE byly realizovány evaluační a autoevaluační aktivity na druhém stupni základních škol a na všech typech středních škol hl. m. Prahy. Výsledky testování přinesly důležitou zpětnou vazbu pro samotné žáky, jejich učitele, školy a jejich zřizovatele. Podstatnou součástí projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků i pracovníků ve veřejné správě v interpretaci výsledků evaluace a v jejich praktickém používání pro zkvalitňování výuky a vzdělávání.
ModulDUM
2616
0
09. 06. 2011
Materiál se zabývá vlastním hodnocením referátu žákem, přičemž je hodnocení rozloženo na různé složky referátu – obsah, formu a zdroje referátu. Také klade otázky o hodnotě informací, které jsou touto formou žákovy práce poskytovány. Součástí materiálu je hodnoticí tabulka.
4489
0
05. 05. 2011
Systematická teoretická průprava těch, kteří sestavují testy, bývá u nás malá či žádná, přitom někdy mají testy významný dopad na osudy člověka, např. přijímací testy. Ty jsou velmi často kritizovány a jsou příčinou komplikovaného systému přijímání na školy. V současné době jsou velmi diskutovaná témata testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ a maturit.
5094
0
26. 04. 2011
Srovnávací průzkum, který provedla síť Eurydice, přispívá k hlubšímu pochopení současné situace v oblasti evaluace školního vzdělávání prostřednictvím zajímavého a podrobného popisu způsobů hodnocení škol v Evropě. Byl vytvořen na základě příspěvků jednotlivých zemí sítě Eurydice.
ModulDUM
9698
0
18. 04. 2011
Materiál popisuje možnosti čtvrtletního sebehodnocení žáka, a to různými způsoby zápisu tohoto hodnocení, včetně osobního grafu. Pomáhá tak sebehodnocení žáků, a tím je motivuje ke zlepšení své práce a výsledků učení.
ModulDUM
3524
0
18. 04. 2011
Materiál slouží k rychlému a nenáročnému hodnocení skupinové práce, a to jak ze strany žáků, kteří se jí účastnili, tak i ze strany učitele.
ModulDiskuze
23. 03. 2011
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Soubor postupů je v jednání, musí se na něm dohodnout všechny zainteresované instituce a nebude to jednoduchá záležitost - chce to čas a hodně práce. Proto se také otevírá veřejná diskuze. Ve výsledku by se ale mělo společně postupovat a spolupracovat na vyřešení problému dítěte - žáka. K druhému dotazu - samozřejmě, že existují a budou existovat rodiče, kterým to bude jedno a spolupracovat nebudou, povinné vzdělávání svým dětem nezajistí - pak už ale poruší zákon a to se řeší dalšími postupy i teď, kdy ještě smlouvy neexistují. Smlouvy by měly zajistit, aby k postupům, kdy zasahuje policie, další složky a kdy nastupují sankce, nemuselo dojít. Je ale zcela jasné, že to nebude platit ve všech případech. V zahraničí je to nejlépe nastaveno v Anglii, kde spolupracují všechny možné složky včetně místních komunit, a vše je legislativně podloženo (MŠMT se snaží vycházet z tohoto systému, který se odvědčil). Je sice zřejmé, že tam mají mnohem složitější situaci, protože procento přistěhovalců (a to z různých zemí světa, kde např. rodiče nejsou vůbec zvyklí posílat děti do školy a i na to existuje účinná podpora) mají mnohem vyšší, než v ČR, ale je možné se inspirovat... M.Salavcová
ModulDiskuze
23. 03. 2011
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Prevence - jistě chápete, že rodiče nelze k ničemu nutit a zdůvodňovat to preventivním opatřením. Mají, samozřejmě, na základě nejen školského zákona, ale i dalších zákonných opatření (Zákon o rodině apod.)dbát na řádnou výchovu dětí, ale pokud se proti nim neproviní, není možné od nich "preventivně" vyžadovat účast na takovýchto akcích. Pokud ale jejich dítě má problémy, a to třeba zatím nevýrazné, je možné na základě smlouvy , ve které budou už preventivní opatření zahrnuta, vyžadovat účast rodičů na osvětových a vzdělávacích akcích. Záleží to ale na škole, resp. na třídním učiteli, zda na základě svých zkušeností vyhodnotí nutnost takového zásahu. Na druhé straně budou v tomto systému zahrnuty i popisy postupů při nedodržení této smlouvy rodiči. Pokud totiž rodiče takovouto dohodu se školou jednou podepíší, měla by se dodržovat a bude vymahatelná. Navíc se jedná o změně zákona, který by neřešil povinnou školní docházku, ale povinné vzdělávání a na základě toho by bylo možné dítě ze školy při nespolupráci rodičů vyloučit. Rodič by pak byl ten, který by musel povinné vzdělávání zajistit, ať už na jiné škole nebo jinak, a to by byl problém, který by musel nějak řešit. Pak by si dal pozor na to, aby smlouvu dodržel. M.Salavcová
ModulDiskuze
21. 03. 2011
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Součástí postupu při řešení opakujícího se nebo jinak závažného problémového chování žáků by měla být i podpora rodičů, kteří by se měli účastnit osvětových seminářů a akcí, které by jim pomohly reagovat na danou situaci. Současně se závazkem spolupráce se školou při řešení nastalé situace by se také zavázali k účasti na takovýchto doporučených akcích. Řešením takových situací by se zabývala nejen škola a její odborní pracovníci z této oblasti a rodiče, ale také další aktéři, jako oddělení péče o děti na městských úřadech, pedagogické psychologické poradny, výchovná centra apod., v horších případech i policie. Cílem by bylo především vyřešení problémů žáka prostřednictvím spolupráce těchto institucí a školy a prostřednictvím podpory rodičů, ne sankce, ty by nastoupily až v případě, když by rodiče nespolupracovali, protože tím by ohrožovali především dítě. M.Salavcová
ModulČlánky
5289
1
01. 03. 2011
Studie Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků je komplexním přehledem o vývoji, cílech a organizaci celostátních testů v evropských zemích (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a byla vypracována na žádost České republiky předsedající Radě Evropské unie v první polovině roku 2009. Účelem studie je poskytnout srovnávací přehled vývoje, cílů a organizace celostátních testů v EU a přispět k pochopení toho, jak jsou výsledky testů využívány.
ModulČlánky
4542
0
28. 02. 2011
Evropští žáci, studenti i občané dnes mají možnost studovat a pracovat kdekoli v Evropě. Mohou plně využít své vzdělání a kvalifikaci bez ohledu na to, kde a jak je získali. Aby se mohli svým vzděláním nebo kvalifikací prokázat, měli by mít k dispozici takové dokumenty, kterým snadno porozumí školy, pracovní agentury i zaměstnavatelé v jakékoli zemi. Klíčem k porozumění, co absolvent umí, se v EU stala tzv. transparentnost kvalifikací a kompetencí. Europass vznikl jako nástroj zlepšující srozumitelnost odborných kvalifikací, kompetencí (znalostí, dovedností a schopností), výsledků studia a pracovních zkušeností. O Europassu se někdy mluví také jako o jednotném portfoliu Europassu, který sdružuje pět dokumentů dokládajících osobní kompetence, jazykové znalosti, dosažené vzdělání a kvalifikaci a také pracovní zkušenosti. Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není oficiálním certifikátem či cestovním dokladem, pouze přináší souhrnný popis kvalifikace daného občana. Tím usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci nebo mezi žáky a studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii i dalších zemích.
4937
0
14. 01. 2011
Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Projekt realizují Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání.
ModulČlánky
17120
0
13. 12. 2010
Článek se zabývá zjištěními světové poradenské a konzultační firmy McKinsey & Company o aktuální situaci v českém školství. Studie se jmenuje "Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení" a v jejím rámci byla firmou navržena řešení této situace.
ModulDiskuze
07. 12. 2010
ForumHodnocení žáků a evaluace školy
Domníváte se, že nový nápad ministra Dobeše o vyjmutí vlastního hodnocení škol (autoevaluačních zpráv) ze školského zákona je dobrý nápad? Jak se vaše škola staví k autoevaluaci? Obtěžuje vás nebo je přínosem v oblasti zlepšování práce Vaší školy?