Avatar
Mgr. Pavlína Hublová

Poslední přihlášení 13. 10. 2021

O uživateli
Google Talk: PavkaHu@gmail.com
Společenská role
Pedagog, Rodič, Vychovatel, PEPOUŠ
Webové stránky
Název školy/instituce
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulBlogy
10. 12. 2020
Myslíte, že asertivní učitel je jen prázdné slovní spojení? Mgr. Roman Pešek vás přesvědčí, že asertivita může nejen zlepšit komunikaci a vztahy, ale i ochránit samotného učitele.
ModulBlogy
07. 12. 2020
Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby? Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ModulBlogy
07. 12. 2020
Kompetence asistenta pedagoga, komunikaci a spolupráci asistenta s dalšími aktéry výuky nebo roli asistenta pedagoga ve třídě u žáků se SVP pro vás shrnou PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml a Mgr. Jana Vavřincová.
ModulBlogy
29. 11. 2020
V listopadu jsme se od PhDr. Martiny Černé dozvěděli, jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni. Pojďme udělat další krok a podívejme se na možnosti logopedických cvičení a aktivit napříč předměty.
ModulBlogy
25. 11. 2020
Jak rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní třídě a jak je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky? Lektoři: Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
ModulBlogy
19. 11. 2020
Mgr. Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací. Jaké rady má přichystané pro tvorbu třídy jako týmu?
ModulBlogy
19. 11. 2020
Jak vhodně připravit vzdělávací nabídku? Co by mělo být hlavním obsahem činností dvouletých dětí? Webinář zaměříme na pohyb a jemnou motoriku dvouletých dětí. Lektor: Mgr. Hana Splavcová.
ModulBlogy
12. 11. 2020
Klinická logopedka Mgr. Eva Kolesová se zaměřuje na široké spektrum obtíží od poruch výslovnosti. Jaké rady a zkušenosti bude pro nás mít ohledně výslovnosti a vývoje řeči dětí předškolního a mladšího školního věku?
ModulBlogy
05. 11. 2020
Mgr. Jana Divoká se zabývá komplexní podporou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, kteří s nimi na školách pracují. Proto si nenechte ujít její druhý webinář!
ModulBlogy
05. 11. 2020
Webinář bude věnován těmto tématům: význam péče o nadání, identifikace nadání, speciální vzdělávací potřeby nadaných dětí a žáků, formy práce s nadanými dětmi a žáky, nabídka subjektů, institucí a projektů podporujících nadání a nadané, kazuistiky a příklady inspirativní praxe. Lektor: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph. D.
ModulBlogy
29. 10. 2020
Učitel na 1. stupni ZŠ není sice logoped, ale i tak by mohl pomoci dětem, které mají problémy s řečí. Jak? PhDr. Martina Černá nám poradí.
ModulBlogy
29. 10. 2020
Webinář nabízí seznámení se specifiky syndromu vyhoření ve školském prostředí. Na příbězích konkrétních lidí nabízí vysvětlení toho, proč některé učitelky a učitelé vyhoří a jiní nikoliv za stejných pracovních podmínek. Lektor: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.
ModulBlogy
29. 10. 2020
Webinář seznámí zájemce s formami a postupy práce učitele s heterogenní třídou/skupinou žáků s důrazem na možnosti využití individuálních odlišností a aktuálních vývojových možností žáků pro vzájemnou spolupráci. Lektoři: PhDr. Renata Votavová a Mgr. Alice Kourkzi
ModulBlogy
23. 10. 2020
Setkání se bude věnovat zkušenostem učitelů se vzdálenou výukou. Seznámíme se s tím, jak učitelé přistupovali k možnostem diferenciace výuky a individualizované podpory učení žáků v heterogenní třídě, včetně práce s učební úlohou. Ukážeme si některé příklady postupů, které berou v úvahu různé vzdělávací potřeby a možnosti žáků v rozdílných podmínkách domácího prostředí. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná
ModulBlogy
12. 10. 2020
Jak motivovat žáky k učení? Jak hledat příležitosti k podpoře vnitřní motivaci žáků? Těšte se na setkání s Mgr. Jiřím Hruškou.
ModulBlogy
12. 10. 2020
Oslabené exekutivní funkce bývají pro žáka s ADHD významným problémem omezujícím nejen jeho školní úspěšnost. Po přiblížení podstaty exekutivních funkcí se budeme zabývat nástroji umožňujícími je alespoň do určité míry stimulovat a posilovat. Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
ModulBlogy
12. 10. 2020
Webinář se zaměří na pedagogické postupy, možnosti úprav obsahu vzdělávání, organizaci výuky i způsoby hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které umožní realizovat jejich výuku s ohledem na možnosti a předpoklady těchto žáků. Lektorka: PhDr. Renata Votavová.
ModulČlánky
7484
0
08. 10. 2020
Článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Text se věnuje rozvoji zrakového a sluchového vnímání.
ModulBlogy
06. 10. 2020
Spektrum problémového chování a jeho projevů může být u dítěte opravdu široké – od poruchy chování, pozornosti až po sebepoškozování. Psychoterapeutka a pedagožka Mgr. Jana Divoká o tom ví své a ráda se s Vámi o své zkušenosti podělí.
ModulBlogy
05. 10. 2020
Jak můžeme podpořit děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Jakou oporu k tomu najdeme ve svém školním vzdělávacím programu? Jakou podobu může mít plánování práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami? Lektorka: Mgr. Hana Splavcová.
ModulBlogy
29. 09. 2020
ZRUŠENO, připravujeme náhradní termín. Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby? Lektor: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ModulBlogy
21. 09. 2020
Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Mgr. Roman Pešek vám pomůže být celý školní rok v pohodě.
ModulBlogy
21. 09. 2020
Vymezíme si pojmy pedagogická diagnostika, sumativní hodnocení, formativní hodnocení a jejich význam. Budeme se věnovat různým formám hodnocení, které používáme v mateřské škole a zaměříme se na formativní hodnocení. Lektorky: Mgr. Alena Kroupová, Mgr. Jana Smolková
ModulBlogy
14. 09. 2020
Kulturu školy spoluutváří pedagogická kultura jednotlivých učitelů. Webinář bude zaměřen na self-efficacy učitelů pro společné vzdělávání. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná
ModulBlogy
27. 08. 2020
Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách. Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková
ModulBlogy
12. 08. 2020
Obsah webináře bude zaměřen na získání informací o symptomatice Poruch autistického spektra (PAS) a dopadech této diagnózy do vzdělávání. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání žáků s PAS. V rámci webináře zazní informace o legislativě spojené se vzděláváním žáků s PAS. Lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová
ModulBlogy
25. 06. 2020
Webinář představí zájemcům všechny klíčové aspekty vztahující se k problematice utváření žákovských prekoncepcí v oblasti vzdělávání mentálně postižených, diagnostické a výzkumné metody, strategie ovlivňování prekoncepcí a rovněž poukáže na výsledky relevantních výzkumů a na možnosti jejich využití v pedagogické praxi. Lektor: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
ModulBlogy
11. 06. 2020
Chceme mít ve škole žáčky, kteří v 1. třídě plynule prochází výukou čtení a psaní? Lektorka Iva Tomášková poradí rodičům a učitelům dětí předškolního věku, jak nastartovat budoucí čtenáře.
ModulBlogy
04. 06. 2020
Mgr. Helena Kumperová se tentokrát zaměří na skryté a nevědomé obsahy vzdělávání, které se učíme, aniž bychom to věděli, odkryje „rekvizity“ i tajemství, kterými škola vzdělává, aniž by si to uvědomila.
ModulBlogy
04. 06. 2020
V průběhu webináře se dozvíte, jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou. Lektorky: Mgr. J. Mrázková, Mgr. H. Grohmanová a Mgr. I. Uhrová.
29
513
3
veřejná
Kolekce webinářů projektu APIV A
APIV A
16
83
5
veřejná
bring your own device
BYOD
2
41
0
veřejná
Krátké aktivity do hodin CLIL, které byly vytvořeny studenty učitelství UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY V LIBERCI.
clil
18
34
0
veřejná
Manipulativní činnosti v matematice na 1. stupni ZŠ
manipulacečinnostní učení
24
65
0
veřejná
sbírka námětů a zdrojů k tématu Den Země (22. 4)
ekologieDen Zeměoslavasvětový densvátek
6
33
0
veřejná
domácí vzdělávání
34
35
0
veřejná
informace, zdroje; texty, odkazy
tabletdotekové zařízení BYOD
9
38
0
veřejná
materiály k předmětu Dramatická výchova v ŠVP
dramatická výchovašvprvp
3
40
0
veřejná
formativní nebo sumativní hodnocení, průběžné, známky nebo slovní hodnocení
hodnoceníformativní hodnocenísumativní hodnocení
9
31
0
veřejná
SMART Board
iwb
5
38
0
veřejná
storytellingdigitální storytelling
6
60
0
veřejná
Ke Standardům vzdělávacích oborů ZV byly zpracovány metodické komentáře pro: Český jazyk a literatura, Matematiku a její aplikaci, Cizí jazyk (Anglický jazyk), Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk), Doplňující jazykové standardy (Španělský jazyk, Italský jazyk a Ruský jazyk). Úvodní texty a soubory metodických komentářů ke stažení jsou zveřejněny níže.
standardystandard
18
67
0
veřejná
18.5. Mezinárodní den muzeí - se slaví po celém světě. V ČR je jednou z nejznámějších akcí muzejní noc, kdy jsou některá muzea otevřena do plnoci a vstupné bývá zdarma či dobrovolné.
muzeumkultura
5
32
0
veřejná
kolekce s články o/k modulu Digifolio a SW Mahara
DigifolioMahara
66
67
0
veřejná
myšlenkové mapování, mentální mapování, brainstorming
mindmappingbrainstorming
8
30
0
veřejná
sbírka relevantních materiálů z vyhledávání
neslyšícíspeciální vzdělávání
15
54
0
veřejná
sbírka pro výuku tématu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a středních školách
OVobčanobčanské vzdělávání
10
29
0
veřejná
online
12
36
0
veřejná
metoda orální historie ve vybraných materiálech portálu
orální historiehistoriedějepis
6
28
0
veřejná
portfolioe-portfolio
10
40
0
veřejná
průřezové témaprůřezová témata
12
27
0
veřejná
materiály, které obsahují vzory psacího písma
psací písmo
43
134
4
veřejná
sbírka materiálů k rozvoji vnímání, grafomotoriky, předmatematických a dalších dovedností u dětí v MŠ, přípravných třídách a přípravném období 1. třídy
přípravná třídapřípravné období1. stupeň
39
34
0
veřejná
managementředitel
26
45
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánízrakové postižení
8
53
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
52
54
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
4
45
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
22
50
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženípředškolní vzdělávání
16
52
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženístřední vzdělávání
20. 07. 2021
Otázka posluchače: Najdu někde přehledný soupis technik formativního hodnocení? Odpověď lektora (PhDr. Karel Starý, PhD): Ucelený přehled najdete v knize Formativní hodnocení ve výuce, Starý Karel, Laufková Veronika a kol., Portál 2016, ISBN: 978-80-262-1001-6
19. 11. 2020
Elektornické zdroje a literaturu najdete v blogovém příspěvku.
21. 09. 2020
Odpovědi z chatu, na které se nedostalo v době webináře, nabízíme v blogovém příspěvku ZDE.
02. 09. 2020
Webinář na téma Podpora žáků s PAS ze dne 3. 12. 2019 naleznete pod tímto odkazem.
02. 09. 2020
Webinář na téma Komunikace rodina-škola, specifika komunikace s rodiči žáků s SVP ze dne 26.9.2019, naleznete pod tímto odkazem.
02. 09. 2020
Webinář na téma Pedagogické podpory, ze dne 17.06.2020, naleznete pod tímto odkazem.
02. 09. 2020
Webinář na téma Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování, ze dne 22.10.2020, naleznete pod tímto odkazem.
05. 06. 2020
Aktuální informace k vyplňování výkazů do školské matriky v odkazech najdete v modulu Blogy.
03. 06. 2020
Otázky, které lektoři nestihli zodpovědět v průběhu semináře, jsou spolu s odpověďmi zveřejněny v modulu Blogy.
ModulBlogy
07. 05. 2020
Dobrý den. Omlouváme se, pokud byla kapacita webináře naplněna, nelze do online místnosti vstoupit. A to ani v případě, že jste už jednou v místnosti nebyla. Doporučujeme zhlédnout záznam. Váš RVP.CZ
04. 12. 2019
Pokračování: Středa 11. 12. 2019, 20:00 - Škola bez poražených II.
ModulBlogy
24. 10. 2019
Mohlo by vás zajímat: Gramotnosti v předškolním vzdělávání
ModulČlánky
26. 07. 2019
Dobrý den paní Michálková. Doporučuji obrátit se přímo na tvůrce projektu Řemeslo má zlaté dno. V článku jsou ukázky právě z tohoto projektu a obávám se, že byste na takovýto specifický dotaz nemusela dostat od uživatelů portálu kvalifikovanou odpověď.
ModulČlánky
25. 07. 2019
Sranda, jak se to mění - já jsem využívala k motivaci zvířátka, pohádkové postavy, teď "frčí" superhrdinové :)
ModulČlánky
29. 05. 2019
Děkuji za tento článek. Jsou to sice "staré pravdy", ale je třeba je opakovat, aby se dostaly ke všem potřebným. Ještě bych si dovolila přidat jedno pravidlo, které se mi osvědčilo. Velmi často jsem zkoušela různé aplikace, nástroje apod., které ovšem vyžadovaly registraci e-mailem. K tomu jsem využívala tzv. anonymí e-mailové schránky, tj. emaily, které jsou online a které jsou funkční jen nějakou omezenou dobu (od 30 minut až po dny). Pokud se mi aplikace líbila, teprve pak jsem se tam přihlásila prostředictvím svého e-mailu.
10. 01. 2019
Druhý díl: https://audiovideo.rvp.cz/video/4165/ONLINE-SETKANI-METODY-A-TECHNIKY-DRAMATICKE-VYCHOVY-V-MS-II.html
10. 01. 2019
První díl: https://audiovideo.rvp.cz/video/4148/ONLINE-SETKANI-METODY-A-TECHNIKY-DRAMATICKE-VYCHOVY-V-MS.html
ModulDigifolio
17. 09. 2018
Dovoluji si předat hodnocení (nejen) webináře, které jsem obdržela do e-mailu: "Dnes som sa zúčastnila webinára Ozoboti napříč předměty. Super, veľká pochvala! Metodický portál je perfektný, je tu množstvo materiálov a inšpirácií." Ivana, SK
17. 09. 2018
Dovoluji si předat hodnocení (nejen) webináře, které jsem obdržela do e-mailu: "Dnes som sa zúčastnila webinára Ozoboti napříč předměty. Super, veľká pochvala! Metodický portál je perfektný, je tu množstvo materiálov a inšpirácií." Ivana, SK
01. 03. 2018
Navazující webinář s lektorkou S. Dolákovou najdete zde.
01. 03. 2018
Pomyslný 1. díl série webinářů s pí Dolákovou najdete zde.
18. 12. 2017
Navazující setkání s lektorkou: Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy.
18. 12. 2017
Předchozí setkání s lektorkou: Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů.
ModulČlánky
16. 11. 2017
Dovoluji si jen připojit odkaz na zmiňovaný webinář >>ZDE
ModulČlánky
20. 03. 2017
Doprobodný webinář k článku nabízíme spolu s podklady v modulu Digifolio.
ModulČlánky
15. 02. 2017
Článek je doplňkem k ONLINE SETKÁNÍ se stejným názvem. Pusťte si webinář a doplňte si všechny informace.
ModulČlánky
25. 10. 2016
Jestli někde hledat inspiraci z praxe, tak určitě u Jitky. Děkuju, že se s námi Jitka dělí o své zkušenosti a vřele doporučuji sledovat (nejen) její blog.
ModulBlogy
31. 08. 2016
Připojuji se a držím palce, aby tento školní rok byl stejně fajn i pro všechny lidičky, které se o Metodický portál RVP.CZ starají :)
25. 08. 2016
Dobrý den paní Dvořáková, děkujeme za Váš komentář. Možná stránka vypadá jinak, ale obsah je správný. Nicméně i tak jsme mírně poupravili, aby odkaz vedl přímo na pokusy a materiály.