Avatar
Doc.PaedDr. Marie Slavíková CSc.

Poslední přihlášení 02. 01. 2013

ModulDiskuze
13. 11. 2011
ForumStandardy ZV - HUDEBNÍ VÝCHOVA
Komentář k indikátoru: HV-9-1-01-2 - 1.1 zpívá v jednohlasu (eventuálně dvoj- a vícehlasu) Většina očekávaných výstupů i indikátorů se vztahuje k poslechovým činnostem. Je to pochopitelné z toho důvodu, že v této oblasti se mohou snáze indikovat určité teoreticko-praktické dovednosti - např. poznávání hudebních forem, postihování základních znaků hudebních žánrů, srovnávání stylových charakteristik, apod. Domnívám se, že však není dostatečně podpořen zastoupením výstupů i indikátorů vokální rozvoj žáků. Podobně, jak to zaznělo v komentáři kolegy přede mnou, si myslím, že by bylo zapotřebí přesněji vymezit dovednost žáka zpívat kultivovaným tónem. Nevím, zda by prošlo napsat jako ve starých osnovách "zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně a dynamicky odstíněně" - protože mnoho žáků na 2. stupni ZŠ neumí zazpívat čistě ani jeden tón a mnoho učitelů to vůbec nijak neřeší (proto velmi apeluji na přípravu standardu pro 5. třídy, na 1. stupni se o pěveckých dovednostech dítěte rozhoduje z největší části). Předepsat efektivní metody hlasové výchovy standard nemůže, ale k většímu zastoupení pěveckých činností v hodinách Hv by mohlo přispět, kdyby bylo např. uvedeno: "zpívá nejméně 10 písní, z toho 5 lidových" - případně počet i zvednout. Považuji to za opravdu důležité, protože stále vidím třídy, kde žáci na začátku školního roku neznají společně ani jednu píseň. A situace ve zpěvu se stále zhoršuje.
ModulDiskuze
24. 10. 2011
ForumStandardy ZV - HUDEBNÍ VÝCHOVA
Podle mého názoru - na první přečtení - jsou indikátory dostatečně srozumitelné. K míře konkrétnosti se jistě ještě bude diskutovat, ale z pohledu didaktika i učitele Hv na 2. st. ZŠ si dokážu představit dostatek možností, jak je plnit. - Nemůžu si ale už v této fázi odpustit myšlenku, lze říci zásadní: většina úkolů bude podmíněna plněním příslušných kompetencí - dovedností v Hv - na 1. stupni ZŠ. Počítá se s návazností obou stupňů na úrovni standardů? Z praxe mám jisté obavy - úroveň výuky Hv na ZŠ je na velmi různé úrovni. Bude možné zajistit aspoň určitý standard požadovaných dovedností?
ModulDiskuze
14. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Za mimopražskou PedF bych jen ráda podotkla k výše uvedenému, že certifikátové studium (prohloubené) bylo zrušeno, na diplomu se nic takového neuvádí. U nás na hudebce studuje rozšířenou Hv jen ze svého zájmu 3 - 5 studentů v ročníku, některé roky i nikdo.
ModulDiskuze
13. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Jana Petrů píše: Já vám nebráním, ale pokud toto bude standard, ten bude bránit mně, abych s deváťáky dělala Bacha (sbor, orchestr). Ať má každý prostor pro to, co považuje za důležité. Já mám v těchto dvou variantách zcela jasno. Stačí, když si položím otázku, čeho chci dosáhnout V té Hv vlastně ani není třeba příliš diskutovat – stačí se podívat do RVP ZV. Pro 1. st. ZŠ se v učivu vyžaduje v bloku Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.; dále: záznam instrumentální melodie - ... využití notačních programů. Pro 2. stupeň ZŠ je v oblasti učiva uvedeno v Instrumentálních činnostech - ... hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače, ... a dále: záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, Finale, Sibelius).
ModulDiskuze
13. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Jako hudebkářka se musím přidat k názorům p. Pešata a Wagnera. Nic proti aktivním činnostem v Hv, vždy to musí být základ práce v hodině. Ale na druhé straně - víte kolik osmáků a deváťáků odmítá zpívat? Proč by někteří kluci nemohli místo zpěvu pracovat s elektrickými klávesami, nahrávat zpěv ostatních, různě jej mixovat a vymýšlet další triky, které se i já od nich ráda přiučím? Mimochodem na katedrách hudby už začíná být elektrické zvučící vybavení a napojení kláves na počítač běžným vybavením. Tak tomu nebraňme.
ModulDiskuze
09. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
PaedDr. M. Pastorová píše: Součástí vzdělávacího obsahu je nejen vlastní tvorba, ale i činnosti zaměřené na vnímání a interpretaci a to jak tvorby vlastní, tak umělecké. Výtvarný obor, stejně jako ostatní obory, má svůj znalostí základ a díky němu může zprostředkovávat poznání. Daleko lépe budeme moci prožívat radost z vlastní tvorby i setkání s uměleckým dílem, pokud budeme umět rozlišit, porovnat a pojmenovat co na obrazech vidíme. Žáci budou při vlastní tvorbě daleko svobodnější, pokud budou umět rozlišit třeba jednotlivé druhy kontrastů, poznat, že malba na obraze využívá barevné valéry apod. Schopnost číst vizuální informace a to jak běžné, tak umělecké produkce patří ke všeobecným znalostem a k dovednosti, bez které se neobejdeme (neexistuji, když mne „nevidíš“). Nezamýšlíme žáky „zkoušet“ zda znají, či neznají určité umělecké dílo, ale je důležité, aby rozeznali, zda vidí sochu, obraz nebo třeba reklamu. Prakticky totéž lze říci o hudebním oboru. Dovednost žáka všímat si detailů, srovnávat vyjadřovací prvky a uvědomovat si jejich funkci ve skladbě, postihovat změny v uměleckém vyjádření v důsledku různých stylů tvořivé práce, atd., je zárukou silnějšího emocionálního zážitku vnímatele. Druhá stránka problému je – jak toto vše, mnohdy slovy těžce uchopitelné, testovat. Nejsnáze se k testování (i k formulaci standardů) nabízejí teoretické poznatky. Zde ale souhlasím s názory, že to by byla škoda a upírali bychom hudebnímu umění to, co je mu nejvlastnější. Přesto myslím, že by se některé oblasti, v hudbě hlavně dovednosti poslechové, srovnávací, „všímací“, postihovat daly. – Za základní otázku zde vidím možnost či nemožnost užití krátké zvukové ukázky. Pokud by ta technická možnost byla, pak lze pracovat s množstvím dovednostních úkolů (přiřaď ukázku k hudebnímu stylu nebo žánru, rozpoznej hudebně vyjadřovací prostředek, např. dynamickou změnu, rozpoznej typ tance, jednoduchou hudební formu, atd. atd.). Obávám se, že bez zvučící ukázky by to bylo jako bez vizuální stimulace. Některé dovednostně znalostní úkoly bych ale do standardů zařadila – např. dovednost utvořit či poznat takty liché a sudé, tudíž ovládat rytmické (délkové) hodnoty not. Bez této dovednosti nelze realizovat ani hudební činnosti – zpěv, hru na nástroje, pohyb.
ModulDiskuze
06. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Nás, učitele, vnímám spíš jako akcionáře, kterým jde o totéž jako majiteli firmy Tak to je dobře, v tom se shodneme. Jenom nevím, proč by se tedy někteří učitelé bránili postupné modernizaci a zvyšování kvality procesu? O tom, že jsou výsledky té naší "firmy" poněkud zaostávající za světem a neuspokojují nás ani žáky, snad je všeobecná shoda. Já osobně se nad možnostmi, co s tím udělat, zamýšlím a ráda bych k tomu nějak přispěla. Zdravím.
ModulDiskuze
06. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
K otázkám zjišťování podpory či nepodpory standardů v širokém měřítku: je to tak trochu, jako byste se ptal zaměstnanců výrobní firmy, zda souhlasí se zavedením přísnějších podmínek výstupní kontroly, na nichž bude dokonce snad záviset jejich budoucí hodnocení, případně nějaké "postihy".. málokdo jasně a dobrovolně odpoví, že s tímto souhlasí. Tím nechci nikterak snižovat dobré mínění o učitelích a jejich nejlepší vůli a snaze dělat pro vzdělání a výchovu dětí maximum, sama učím i na ZŠ a vím, jak je to obtížné. Jen se domnívám, že by bylo objektivní, kdyby se v diskusi o potřebnosti standardů vyjádřili kromě učitelů a nezávislých odborníků, jejichž hlasy zde již mnohokrát zaznívaly nebo máme odkazy na jejich vystoupení, také učitelé didaktik vyučovacích oborů, které se zde řeší. Mají mnoho zkušeností s reálnou výukou, neboť chodí na hospitace učitelů i svých studentů, mohou v širokém měřítku srovnávat kvalitu výuky a jejich názor je "z vyšší perspektivy", nehájí si v této diskuzi přímo vlastní učitelská místa.. Vzhledem k tomu, že v této diskusi jich je málo, oslovila bych přímo pedagogické fakulty s obdobným dotazníkovým průzkumem. Ostatně bylo by to po loňském roce teprve podruhé, kdy se někdo ptá pedagogů, vzdělávajících učitele, na jejich mínění v otázkách školství.
ModulDiskuze
02. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Já si zase nedovedu předstsavit, že bych tuto techniku musela používat. Ne že bych to nezvládla, alle děti potřebují živou hudbu. Dobrý den. Já vůbec netvrdím, že je nutné omezovat aktivní muzicírování žáků, pokud používám počítač. Naopak - ušetřím čas i papír promítnutím not, textů písní, instrumentálních partiturek aj. na tabuli. Počítač ale používám hlavně k poslechu hudby - na 2. stupni už je třeba srovnávat různé typy interpretací, různé fúze hudebních žánrů, atd., k čemuž bych velmi obtížně sháněla nahrávky. A hlavně - chvilka (!) videoukázky přinese žákům mnohem větší pocit autenticity a zážitek z poslechu než tradiční, mnohdy nekvalitní zvukové nosiče.
ModulDiskuze
31. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
K tématu "mediální sdělení": K definování pojmu "mediální sdělení" jsem našla jiné vysvětlení, než uvádí p. Dvořák, a které zahrnuje i umělecký film (např. Jonák, Z. Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálních sdělení - recenze, aj.). -- V hudební výchově např. s hudbou k filmům, včetně uměleckých, pracujeme a uvádí to nepřímo RVP, např. výstup: vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. V cílovém zaměření oblasti Umění a kultura pak je několik bodů, které tomuto odpovídají, např. - pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. Je pravdou, že záleží na učitelích, zda si filmovou hudbu zařadí do výuky (ŠVP), či nikoliv. Závazná není.
ModulDiskuze
24. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Ano, počítačová gramotnost by měla být součástí standardu učitele. Já jako učitelka Hv si už neumím představit výuku bez dataprojektoru a počítače, i když je použiju jen v malé části hodiny - k doplnění zvukových ukázek obrazem, videem, případně k procvičení teoretické látky jdeme i k interaktivní tabuli a pracujeme dotykově. Žáci zpracovávají svoje vystoupení (referáty) k hudebním tématům za použití multimédií. Myslím, že práce s technologiemi bude prostupovat školu stále více, ale někteří kolegové to na vědomí neberou, nemají proč... Jinak je tomu ovšem se studenty a absolventy PedF, u nich patří už v průběhu studia tyto předměty, např. Hudba a počítače, k nejoblíbenějším a mohou-li, volí si je do svého učebního plánu. V didaktikách i v některých odborných předmětech na fakultě zpracovávají své seminární výstupy běžně již za použití Powerpointu a dalších programů.
ModulDiskuze
22. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Pro mě je testování jednak signálem a informací, jednak taky v druhém plánu prostředkem nápravy. Když si představím, že se octnu v průměrném hodnocení nebo i pod průměrem, určitě to budu brát jako výzvu a začnu přemýšlet, kde je chyba. Je to v objektivních podmínkách - kvalita přijímaných dětí (sociálně slabé rodiny, poruchy učení, atd.), nedostatky ve škole, - nebo je příčina ve mně a mém přístupu k výuce? Bude-li opravdu jednotná tendence preferovat ve školství kvalitu nad kvantitou, pak takový přístup by měl v celonárodním měřítku dost pomoci. Přinejmenším bude více takových tlaků, která mohou přinést řešení problémů. Chápu, že každý učitel považuje své přístupy k výuce za optimální a že je přesvědčen, že rozumí každému jednotlivému dítěti. Přesto slýchám ve sborovně mnoho i rozdílných názorů na jedno jediné dítě a jeho možnosti.. Nevyhneme se relativnosti svého hodnocení a vnímání. Proto je asi testování jedinou metodou, jak zjistit absolutní stav. Rovněž tak chápu učitele, že se obávají zneužívání výsledků testování, případně možná pokud někdo nemá příliš vysoké mínění o svých učitelských dovednostech, pak i toho, že vyplyne na světlo, co jej poškodí. V lepším případě se učitel bude snažit hledat cesty k zlepšení, třeba i požádá o pomoc. -- Moc bych se přimlouvala, aby v prvních letech nebyly z výsledků testování vyvozovány příliš přísné závěry a opatření. Pokud toto zaručíme/te, obavy z testování se zmenší.
ModulDiskuze
22. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Co se týče testování a tvorby standardů, velmi je vítám jako aspoň nějakou rychlou pomoc, protože jakékoli vyčkávání není na místě. Čas je proti nám. Prošla jsem si návrhy standardů pro výtvarnou výchovu, výchovu ke zdraví a výchovu k občanství a souhlasím s nimi, pracovnímu týmu vyslovuji pochvalu. Na první čtyři body odpovídám ano, k možnostem užití počítačů v naší škole by to snad neměl být problém, dovednost žáků ovládat klávesnici by se snad ještě dala někde doladit, taktéž dovybavení škol počítači. Svůj názor jsem vyjádřila v tomto duchu v anketě. Byla bych jen velmi ráda, kdyby snahy o nápravu věcí školských neskončily s procesem testování. Tímto mu přeju hodně zdaru!
ModulDiskuze
22. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Nechci odbočovat od tématu, ale pořád musím myslet na jednu věc. Nezapomínáme tak trochu na to, jaký je náš subjekt vzdělávání, tedy žák a jeho přístupy k výuce? Momentálně zde řešíme strukturální otázky základního vzdělávání. Ona ale škola je o vzdělávání a ruku v ruce s tím jde výchovné působení, osobnost žáka - hlavně jeho ambice vůči vzdělání, motivace... Srovnáváte výsledky výuky v testování z let 1996 a 2004. Zeptal se někdo např. také učitelů, jaké oni vidí rozdíly ve vyučování z těchto let - kdo může porovnat, učil po celou tu dobu? Možná že by nám leccos důležitého pověděli. Určitě se nebetyčně změnil přístup žáků k učení se, žel negativně. Problém má více příčin, nejčastěji se mezi učiteli ZŠ volá po snížení počtu dětí, odcházejících na osmiletá gymnázia, zbytek jde zákonitě ve výkonu velmi znatelně dolů. -- Dále i jistota žáků posledních ročníků ZŠ, že se na nějakou střední školu vždy dostanou.. tak proč by se měli učit! .. nechci zjednodušovat, ale tyhle problémy jsou minimálně tolik důležité a ve výsledku významné, jako řešení korekcí RVP ... omlovám se za dlouhé povídání. Jen mně to moc leží na srdci. Sama jsem na 2. st. ZŠ nastoupila letos po více než desetileté pauze a s hrůzou se často ptám: kam až jste to, kolegové, nechali to školství dojít.. ?
ModulDiskuze
21. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Chci se vyjádřit k nastolené otázce: Má být v blízké době provedena revize RVP? Odpovídám jen stručně, že nikoliv. Má-li RVP chybu, pak je to hlavně jeho bezbřehost. Jinak velmi dobře odpovídá požadavkům, které hlásáme a realizujeme v současné koncepci vzdělávání, včetně aktivity a kreativity žáků. Jak tyto zásady kdo z učitelů pochopil nebo byl ochoten do svých ŠVP zapracovat, to teď nelze řešit. Bude pro to prostor v příštích letech, při revizích dokumentů.
ModulDiskuze
18. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Souhlasím plně s D. Dvořákem, že je třeba nastavit cestu od nižších kompetencí (základní či minimální úroveň znalostí a dovedností, která ale zásadně podmiňuje další vrstvení poznatků a dovedností) k těm vyšším. Pokud si tuto posloupnost učitel neuvědomí (vlivem každoroční rutiny v práci, apod.), neučí efektivně. V tomto směru si myslím, že dobře nastavené standardy budou vlastně i činitelem zefektivnění výuky, neboť ohlídají, aby některý učitel nepřeskočil důležitý mezičlánek. Dovedu si představit, že tento princip by mohl ovlivnit i tvorbu příštích učebnic. Řešení velké obsažnosti všech předmětů společenskovědního atd. základu bych řešila také tak, jak je zde naznačeno - postupně v jednotlivých letech prostřídat podle stanoveného pořadi.
ModulDiskuze
03. 01. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Máte hodně pravdy, ale přesto doufám, že se něco pohne správným směrem. Já mám zatím z konání ministra dobrý pocit a proklamované záměry považuju za logické a dobré. Uvidíme!
ModulDiskuze
03. 01. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den a děkuji za pochvalu, ale napsala jsem jen základní fakta. Abych posoudila všechny příčiny přetrvávajícího stavu, to ode mě nechtějte - my na odborných katedrách do věci vidíme taky jen tak trochu.. A pokud bych si chtěla ohřát svoji polívčičku kritizování, postěžovala bych si, že s námi na fakultách problémy nikdo z ministerstva nekomunikuje, aspoň ke mně se nic nedostalo .. Opravdu je s podivem, že i při té bídě zatím vše jakž takž funguje a ve školách se učí. Naši absolventi (když už dojdou do konce..) jsou vybaveni technologiemi, tak si snadno opatří všechny potřebné informace a mají-li trochu štěstí, zvládnou to, ale spokojení nejsou a cítí tu spoustu problémů na všech frontách. Mám ale taky dobrou zprávu, že se snad začíná s věcmi hýbat k lepšímu. Na www.ceskaskola.cz dnes vyšel článek Proč jdeme dolů a co dělat. Jsou tam stanoviska poradců ministra, tentokrát opravdu odborníků - nelze než souhlasit a doufat, že se vše zrealizuje. Každý si tam najde svoji oblast školství a problému, který je mu blízký, je to opravdu ucelený pohled a výsledkem by mohla konečně být ucelená koncepce a jednotná cesta pro nás všechny. Tak to bych nám do nového roku moc a moc přála a ráda zapřu síly pro dobrou věc ! Srdečně zraví Martina
ModulDiskuze
02. 01. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Padla tady kritická slova na adresu pedagogických fakult a přípravy studentů na výuku podle kurikulární reformy. Chci k tomu poznamenat: na fakultách je nyní strukturovaná forma studia, tzn. první tři roky je bakalářské studium, pak student může pokračovat v navazujícím magisterském, pokud složí přijímací zkoušku pro příslušné dva aprobační předměty. A teď pozor: v bakalářském studiu není ještě student připravován pro učitelství, nýbrž pro odborně vědecké profese, mnohdy i neučitelské. Nelze tam ještě zařazovat didaktické a metodické otázky školství, atd. Pouze na katedře obecné pedagogiky se studenti obecně seznamují s principy RVP, v rámci dějin pedagogiky. Ovšem bez praktických zkušeností s výukou (mnozí dosud nikdy nestáli před dětským kolektivem) jsou to pro ně plané teorie. Pokud si poznatky mohou dát do souvislosti s konkrétním vyučovacím předmětem, situace se jim ulehčí a mnohé mohou pochopit, ale na odborných katedrách se nedoporučuje tyto věci didakticky probírat, jsou tam vypsané pouze teoretické odborně vědecké předměty. -- Takže s problémy skutečné výuky a aplikací RVP na reálný výukový proces se setkávají až ve 4. ročníku studia (vlastně 1. ročníku navazujícího studia) a hned jdou na výukové praxe do škol, je to na ně velmi rychlé a náročné na pochopení. Navíc z každé školy si přinášejí jiné poznatky o tamním ŠVP, pokud je vůbec vedení škol do něj nechá nahlédnout. Studium 1. stupně ZŠ je pětileté, trochu jinak pojaté, praxe tam začíná dříve a celé studium je pojímané jako učitelské, tedy i problémy RVP se zřejmě řeší důkladněji.
ModulDiskuze
20. 12. 2010
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
O gramotnostech vyšly dnes dobré články na www.ceskaskola.cz - článek R. Sárkosiho (20.12.2010) a článek Gramotnosti ve vzdělávání (20.12.2010) - p. Wagner promine, že vynáším informace.. K tomu podivování se nad úrovní našeho školství podotýkám, že se vedou obsáhlé debaty na stejném serveru i na mnoha blozích. Upadající vzdělanosti žáků a jejich malé motivovanosti k práci ve škole si všímají mnozí, včetně rodičů. Každý kantor asi ví, o čem je řeč. Ostatním doporučuji jít si na týden zaučit na 2. stupeň ZŠ a netřeba mu již nic dodávat... Kdo nezažil, neuvěří.
ModulDiskuze
18. 12. 2010
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Vlastně jsem původně chtěla spíše poděkovat p. Hublové za pěkné náměty práce s jazykem. Ale ten problém "rodina, nebo škola?" mě příliš vytočil. Přece obě, a spolu! Chci přispět svojí troškou do mlýna a jen doplnit, že výborně se k rozvoji čtenářských dovedností hodí hudební výchova. Naši studenti na PedF mají kombinace s češtinou - jazyky a výchovy. Ve všech těchto kombinačních předmětech jde velmi dobře rozvíjet dovednost práce s textem a jeho porozumění. Jedná se např. o verbální vyjadřování uměleckých obrazů, pocitů, nálad, dějů - a následně i neverbální vyjádření pomocí hudebních nástrojů, pohybu, zpěvu. Tedy žák vnímá hudbu, dešifruje obsah sdělení - buď slovně, nebo neverbálně. Je v tom obsažena intenzivní snaha o reflexi a sebereflexi, případně ve srovnání "já - ostatní vnímající", uvědomění si vlastní odlišnosti nebo podobnosti způsobu rozumění hudbě - tedy v důsledku přesně to, po čem ve čtenářské gramotnosti voláme. Další velkou oblastí jsou texty písní. Každá vokální skladba má kromě melodie a rytmu také text. A zde se nabízí nepřeberné množství forem práce s textem - jde vlastně o poezii, básnická vyjádření. Porovnáváme své pocity, chápání významů, obměňujeme slova a sledujeme účinek... atd. Písně v cizích jazycích - další velká možnost mezipředmětových vztahů. Takže se hrdě hlásíme za hudebníky k "rozvíjitelům čtenářství" skrze procítění textů
ModulDiskuze
18. 12. 2010
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Pane Hausenblasi, kde berete svoje přesvědčení, že je nutné "nespoléhat na rodinu!" ..? O tom, že právě rodina je ten pravý základ výchovy dítěte a základ každé společnosti a státu přece věděl a často mluvil i J. A. Komenský. Cožpak život v té dnešní společnosti je až taková anarchie, že máme rodinu úplně přehlížet? Vůbec s tímto názorem nesouhlasím. A myslím, že mladé rodiny stojí za to, abychom jim třeba s výchovou trochu poradili či pomohli, pokud ji samy ne zcela zvládají. Všímám si, kolik zájmu a pozornosti mladí rodiče kolem 30 i více let věnují diskusím o zdraví, přirozeném životním stylu, o přírodě a společnosti, o kultuře. A jak "naivně" se někdy ptají na věci, které by ve svém věku a jako rodiče snad měli či mohli znát ... Myslím, že mnozí ani nevědí, že by jejich dítěti pomohlo a prospělo, kdyby si s ním více povídali o knížce, kterou právě čte, nebo o filmu v Tv, o pohádce, nebo i o té hře na PC, nad kterou tak rádo sedí. Případně si zazpívali nějakou písničku, zarecitovali básničku, říkadlo, zkusili hru s pohybem. Vím, že mnozí dobří učitelé o tom na aktivech mluví a vlastně rodiče učí, jak vychovávat své dítě ke vzdělanosti a kultivovanosti. Ale jsou také učitelé, kteří to nedělají. A ti by se měli změnit. Pevně věřím, že náš výchovně vzdělávací systém se už snad začne rozvíjet k lepšímu, není přece možné pořád jen klesat. A že rodiče posléze budou moci vnímat, že nevěnují-li se vůbec výchově svého dítěte a nepodporují je v učení, je svým způsobem handicapováno. Uvědomuji si, že touto myšlenkou asi někoho rozzlobím, ale třeba si někdo uvědomí, že právě takhle to funguje v "úspěšných zemích".
ModulDiskuze
18. 12. 2010
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Kvalitní standardy výukových cílů, které mají všechny úspěšné země, - chci se zeptat, kdo je u nás pověřen jejich přípravou a v jaké fázi zpracování tyto standardy aktuálně jsou? Každý měsíc zdržení, kdy se ještě ve školách učí zcela "po svém" a tedy ne zcela efektivně, nás vzdaluje od šance zlepšit výsledky PISA. Děkuji za odpověď.
ModulDiskuze
17. 12. 2010
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Souhlasím s návštěvníkem, že velký význam právě v čtenářství má rodina dítěte. Pokud dítě nevidí své rodiče číst, nepředčítají mu, nehovoří o přečteném, pak lze těžko u takového dítěte vzbuzovat zájem o čtení, potažmo i o studium knih v pozdějším věku. Rodina musí se školou spolupracovat, alespoň pozitivně podporovat její snahy; u nás je tomu bohužel velmi často opačně. A co by pro to mohl udělat stát? Dítě a rodina musí cítit zainteresovanost na tom, aby se naučilo správně číst a aby se vzdělalo a mělo dobré výsledky. Tomu napomohou srovnávací zkoušky (mnohé školy je realizují vlastními testy) a náročné přijímací zkoušky na střední školy. Tedy podporovat pocit zodpovědnosti žáka za své vzdělávání.
ModulDiskuze
14. 11. 2010
ForumTipy do výuky
V poslední době, vlastně už hodně dlouho, se setkávám s názory kolegů učitelů z 2. stupně ZŠ, že vyučování je z velké míry paralyzováno vulgárním a hlučným chováním a vyrušováním několika žáků. Jediným nástrojem zjednání nápravy (pomíjím popisy mnoha aktivizujících i tvořivých metod, jimiž jsem zkoušela žáky ukáznit zaměstnáním, prací v různých skupinách, individuálním přizpůsobením tempa, atd.) jsou poznámky a mimořádné úkoly. Mám smůlu, že učím Hv. Ale také kolegyně fyzikářka naříká: přece je při vyučování nenechám pořád jen luštit křížovky, aby byl od nich klid! A tak nezbývá než místo tvořivosti a kritického myšlení - zkoušení a známkování, to na ně ještě trošku zabírá. Ostatní žáci si stěžují, že se díky zlobičům a jejich hlučnosti nemohou soustředit na práci. Jak jsem si všimla, ostatní kolegyně, a asi i kolegové, se jakoby stydí přiznat, že mají s kázní problémy, a tak se pořád chodí kolem horké kaše a je to horší a horší. Má někdo nápad, jak ukáznit výtržníky, kteří nemají o vyučování zájem?
ModulDiskuze
14. 11. 2010
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Zběžně jsem pročítala kurikula ze všech čtyř zemí a dostala se až k hudební výchově v Ontariu. Pro zájemce o tento obor - zadejte si adresu http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum ... 18curr.pdf Muselo by se to ovšem prostudovat podrobně, taky překlad je jen částečný (lze užit překladač googlu, aj.), nejsem až tak v angličtině zdatná, ale vcelku se mi kurikulum zamlouvá. -- Obsah je podrobnější než naše ŚVP - je tam veškerá látka, která se ten rok probírá, veškeré hudební pojmy jsou uvedeny, někdy i s bližším dodatkem a upřesněním významu. A co je fajn - v závorkách jsou na mnoha místech uvedeny příklady - názvy písní a skladeb, na nichž se má konkrétní učivo osvojit. Je to hudba všech žánrů a doslova z celého světa, ovšem i kanadské lidové písně. Líbí se mi rozčlenění na základní učivo a pak vždy Tvořivé činnosti a také náměty pro Kritické myšlení. Takhle nějak bych si standardy jako upřesňujícící doplněk k ŠVP dovedla představit. Ovšem ze 70% bych ze ŠVP stejně při zpracování vycházela, tak jsme to možná mohli takto pojmout rovnou...
ModulDiskuze
06. 11. 2010
ForumDiskuzní témata z podzimního fóra o standardech
Děkuji, ale nepotřebuji tlumočníka. Zkuste třeba vymyslet něco sám.
ModulDiskuze
05. 11. 2010
ForumDiskuzní témata z podzimního fóra o standardech
Jestli to dobře chápu, je to návrat k něčemu, jako byly učební osnovy - tedy užší konkretizace učiva a pojmenování dovedností žáka k tomuto učivu. -- Určitou konkretizaci ŠVP v tomto smyslu bychom asi uvítali, je hodně kritizována bezbřehost chápání cílů a úkolů ŠVP a jejich možné vysoké diference na různých školách. Uvažuje-li se o srovnávacích zkouškách, pak toto zpřesnění požadavků vidím jako nezbytné, aby vůbec bylo co srovnávat... Uvítala bych jakési pracovní verze těchto standardů, které by zpracoval např. VÚP, a k nim pak rozjet reálnou diskusi učitelů a didaktiků oboru. P.S. Na zběžné nakouknutí se mi líbí curriculum základní školy v Ontariu, Kanada (viz odkaz na www.ceskaskola.cz).
ModulČlánky
13. 03. 2011
Článek pěkně formuluje myšlenky a čte se to dobře - dětem co nejvíce péče, laskavého přístupu, chápavosti. Přece jen mi tam ale mezi desetkrát opakovaným "uspokojování individuálních potřeb dítěte" chybí aspoň jednou zdůrazněné také povinnosti dítěte - to, co se od něj očekává. Má-li být dítě dobře připraveno pro život, mělo by přece vědět, že za tu láskyplnou a chápající péči a uspokojování jeho osobních potřeb se od něj také něco očekává - určité chování k ostatním, ukázněnost, slušnost k dospělým, plnění základních hygienických návyků... Pokud se dítě tohle v předškolní výchově nenaučí, neosvojí, bude z něj jen rozmazlený, sobecký, nepřizpůsobivý jedinec. Přijďte se na množství takových dětí podívat k nám na ZŠ do prvních tříd.
06. 11. 2010
Díky za článek. Je nejvyšší čas začít s problémy ve školství něco dělat. Moje zkušenosti ze základní školy naprosto potvrzují vše, co je zde popsáno a analyzováno; konkrétní zkušenosti jsou mnohdy ještě horší, než si komisaři dokáží přestavit.
ModulČlánky
30. 10. 2010
V metodickém portálu se také - i já -musím ptát: a co s tím? V době, kdy neuvěřitelně klesá zájem dětí a mládeže o zpěv i recepci lidových písní obecně, by každého kantora hlavně zajímalo, zda má někdo nápad, jak tomu odpomoci. Uvedený článek směřuje do oblasti vědecké muzikologie, ale nikoliv školských metod. Probudil jste, pane autore, zájem o zpěv lidových písní u Vašich žáků? Děkuji za odpověď. M.