Avatar
Mgr. Jarmila Karlovcová

Poslední přihlášení 19. 08. 2015

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDUM
5837
0
26. 02. 2016
Materiál se skládá ze dvou částí. První je prezentace, která formou výkladu seznamuje žáky se vsuvkou, samostatným větným členem, citoslovcem a oslovením ve větě. Druhým materiálem je pak oblíbená skládačka. Učitel rozstříhá předloženou tabulku s větami, žáci odhalí ve větě jeden z daných jevů větné stavby a správně ho přiřadí k jeho pojmenování.
ModulDUM
5761
0
18. 02. 2016
Materiál obsahuje tři aktivity, které vedou k procvičení učiva z literatury v 8. ročníku. Prvními dvěma aktivitami jsou domina, v prvním žáci přiřazují k dílům autora, v druhém pak přiřazují literární žánr s názvem díla. Třetí aktivitou je oblíbená skládačka. Materiál shrnuje poznatky z literatury v daném ročníku – autory, díla, literární žánry či další literární termíny.
ModulDUM
7319
0
18. 02. 2016
Materiál je určen především pro žáky 8. ročníku. Obsahuje tři aktivity, kterými žáci procvičují látku národního obrození. První aktivitou je oblíbená hra "riskuj", druhou je pak skládačka. Třetí aktivitou je literární bingo, které procvičuje nejen látku z období národního obrození, ale také látku z období baroka, renesance a prvního českého písemnictví.
ModulDUM
7721
0
17. 02. 2016
Materiál nabízí aktivity pro hravé opakování tématu české báje a pověsti. V prezentaci si žáci prostřednictvím osmisměrky, křížovky, hravých písmen a vět připomínají hlavní postavy českých pověstí. V dominu a bingu si pak zopakují postavy, předměty a místa spojená s řeckými mýty a českými pověstmi.
ModulDUM
9048
0
16. 02. 2016
Materiál obsahuje tři pracovní listy s řešením. Pracovní listy podporují čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem žáků je přesně a správně číst, vyhledat informace v tabulce, zorientovat se v ní. Zjistit, které informace jsou pro něho důležité, a oddělit je od těch méně potřebných. Materiály podporují taktéž gramotnost informační. Žák se seznámí se staročeskými jednotkami, dokáže přepočítat uváděné množství ze staročeských jednotek do jednotek používaných v současné době, dále zjistí informace týkající se první přímé volby prezidenta České republiky nebo nejvyšších hor světa.
ModulDUM
3215
0
15. 02. 2016
Materiál slouží k procvičení učiva z literatury. Prostřednictvím oblíbené hry "Riskuj" si žáci procvičují vybraná témata – podle popisu poznají danou osobnost, poznají literární ukázku z díla Kytice, odpoví na otázky týkající se Bible, Cyrila a Metoděje, kronik, legend a renesance.
ModulDUM
7947
0
15. 02. 2016
Materiál obsahuje čtyři aktivity, ve kterých si žáci 6. ročníku procvičí větné členy. První aktivitou je desková hra, žáci procházejí políčky a určují podtržený větný člen. Druhou aktivitou je oblíbené domino, žáci určí podtržený větný člen a správně ho pojmenují. Třetí a čtvrtá aktivita se shodně věnuje příslovečnému určení času, místa a způsobu – větné členy určují a barevně odlišují nebo rozstříhané kartičky skládají ke správnému větnému členu.
ModulDUM
2781
0
15. 02. 2016
Cílem materiálů je procvičení si poměru mezi hlavními větami. Žáci v osmisměrce vyhledají spojky, které přiřadí ke správnému poměru. V souvětí určí druhy vět a poměry mezi hlavními větami, do souvětí správně umístí čárku. Materiál dále obsahuje dvě volnější aktivity s rozstříhanými kartami. V první aktivitě žáci hledají logické dokončení souvětí, diskutují o významu souvětí a o poměru mezi hlavními větami. V druhé aktivitě přiřazují hlavní věty ke správnému poměru.
ModulDUM
5499
0
11. 02. 2016
Materiál propojuje dvě oblasti – všestranný jazykový rozbor a řešení logického problému, tzv. Einsteinovu hádanku, která byla upravena tak, aby ji žáci šestého ročníku vyřešili. Kromě powerpointové prezentace je přiložen materiál také ve formátu doc., který je určen pro tisk a rychlé rozkopírování materiálu pro žáky. Poslední část materiálu je určena k procvičování druhů přívlastků (shodného a neshodného) a předmětu. Učitel materiál vytiskne, rozstříhá a úkolem žáků je přiřadit kartu s větným členem do správné skupinky.
ModulDUM
4642
0
11. 02. 2016
Soubor Literární hry pro 6. ročník obsahuje: literární riskuj ve formě prezentace a domino (autor/dílo).
ModulDUM
2530
0
25. 07. 2011
Předložený materiál je určen pro žáky-cizince. Věnuje se oblasti českých realíí, a to konkrétně českým osobnostem. Skládá ze dvou částí – gramatické a textové. V gramatické části se věnujeme především konjugaci sloves, v textové části se zabýváme životem Emila Škody. Porozumění textu je kontrolováno v následných cvičeních.
ModulDUM
2939
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
2375
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
2681
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
2209
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
3833
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
2401
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
2059
0
08. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
2497
0
06. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
3876
0
03. 06. 2011
Předložený materiál je určen k výuce žáků-cizinců v individuálních i skupinových kurzech češtiny pro cizince. Pracovní list slouží především k nácviku mluvení – skládá se z jednoho obrázku a návodných konverzačních otázek.
ModulDUM
3405
0
30. 05. 2011
Předložený materiál je určen k výuce češtiny pro cizince, věnuje se prezentaci státních symbolů, a to konkrétně velkému a malému státnímu znaku. Pozornost je dále věnována symbolu české státnosti – lvu.
ModulDUM
4424
2
13. 05. 2011
Předložený materiál je určen k výuce češtiny pro cizince, věnuje se prezentaci státních symbolů, a to konkrétně státní hymně. První částí materiálu jsou základní informace ke vzniku písně Kde domov můj, která se v roce 1918 stala první částí státní hymny. Dále je vysvětlen pojem fidlovačka a je nastíněn děj Tylovy divadelní hry. První list je ukončen sérií otázek, které kontrolují porozumění textu. Součástí materiálu je nazpívaná píseň Kde domov můj. Druhý pracovní list se věnuje osobnosti Josefa Kajetána Tyla.
ModulDUM
3930
0
13. 05. 2011
Předložený materiál je určen k výuce češtiny pro cizince, věnuje se osobnostem na českých bankovkách.
ModulDUM
2657
0
14. 04. 2011
Předložený materiál je určen k výuce češtiny pro cizince. Věnuje se prezentaci státních symbolů, a to konkrétně státní vlajce a jejímu vývoji v různých etapách vývoje československého a českého státu. Dále je pozornost věnována státním barvám (tzv. trikoloře).
ModulDUM
2457
0
14. 04. 2011
Předložený materiál je určen k výuce češtiny pro cizince, věnuje se prezentaci státních symbolů, a to konkrétně vlajce prezidenta republiky. Součástí materiálu je i stručné nastínění historického vývoje změn prezidentských vlajek a citace vybraných částí ústavy, které uvádějí pravomoci prezidenta. S texty je pak dále pracováno v různých aktivitách, které jsou součástí pracovních listů.
ModulČlánky
11649
0
17. 03. 2011
Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti práce s adaptovaným textem tak, aby sloužil jako prostředek nácviku čtení s porozuměním. Základem pro tuto práci je adaptace klasické pohádky a vytvoření klasifikačních úloh, které kontrolují porozumění textu či s textem dále pracují.
ModulČlánky
10900
0
10. 02. 2011
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možnosti práce s adaptovaným textem tak, aby sloužil jako prostředek k osvojování, nácviku a upevňování slovní zásoby. Základem pro tuto práci je adaptace klasické pohádky, která se stala podkladem pro úlohy zaměřující se na rozvíjení aktivní, pasivní a potenciální slovní zásoby.
ModulČlánky
12532
0
25. 01. 2011
Cílem tohoto jazykového materiálu je poskytnout učitelům češtiny pro cizince velmi jednoduchou, zábavnou a v hodinách již prověřenou aktivitu, která je určena pro mírně pokročilé studenty-cizince. Tuto hru je vhodné zařadit na začátek hodiny jako vstupní motivaci.