ModulDUM
4333
1
29. 02. 2016
Téma Poznáváme další přirozená čísla navazuje na osmé téma kolekce Čtvrťáci a matematika, v němž se žáci seznámili s čísly třídy miliónů. V tomto tématu se seznámí s čísly třídy miliard a objasní se jim, že řada přirozených čísel je nekonečná, ke každému přirozenému číslu je možné určit číslo, které je o jednu větší, „každé přirozené číslo má svého následovníka“. V tomto tématu si žáci procvičí čtení a psaní až dvanácticiferných čísel, rozvinutý zápis takových čísel, jejich přirozené uspořádání a porovnávání a jejich zaokrouhlování. Žáci pracují s pracovními listy, po spuštění prezentace si mohou řešení úloh opravovat samostatně podle tabule.
ModulDUM
4049
0
26. 02. 2016
Téma Určujeme povrch krychle a kvádru je pokračováním tématu Obvod a obsah pravoúhelníku a navazuje na téma 3. ročníku VI. Rovina, polorovina, v němž se žáci seznámili se sítěmi těles, a na téma Čtvrťáci a matematika XII, v němž si žáci procvičovali převádění jednotek obsahu. V tomto tématu si žáci prohloubí své poznatky o tělesech a naučí se vypočítat povrch krychle a kvádru.
ModulDUM
4542
0
27. 01. 2016
Téma Obvod a obsah pravoúhelníku navazuje na témata IX. Osa úhlu, kolmice, XII. Procvičujeme přímou a nepřímou úměrnost, v níž si žáci procvičili převádění jednotek obsahu. V tomto tématu se navazuje na učivo o grafickém součtu úseček, o délce úsečky. Žáci poznají, že obvod čtverce mohou vypočítat jako čtyřnásobek délky strany a obvod obdélníku jako součet dvojnásobku strany delší a dvojnásobku strany kratší. Poznávání pojmu obsah se opírá o určování počtu základních čtverců čtvercové sítě, z nichž je daný pravoúhelník složen. Při řešení aplikačních úloh poznají význam těchto poznatků pro běžný život.
ModulDUM
3844
0
05. 11. 2015
Toto téma navazuje na téma Čtvrťáci a matematika IX. Osa úhlu, kolmice, v němž se žáci seznámili s pravým úhlem a kolmicemi a naučili se využívat trojúhelníkové pravítko s ryskou. V tomto tématu si zopakují vzájemnou polohu přímek, pomocí posouvání pravoúhelníkového pravítka se naučí zjišťovat, zda dvě dané přímky jsou nebo nejsou rovnoběžné, poznají i zrakové klamy a všímají si modelů rovnoběžných přímek ve svém okolí, naučí se rýsovat rovnoběžky a sestrojovat rovnoběžníky. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, trojúhelníkovými pravítky s ryskou. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulDUM
3792
0
09. 06. 2015
Téma Procvičujeme si přímou a nepřímou úměrnost navazuje na téma Třeťáci a matematika VII. Dělíme se zbytkem a poznáváme přímou úměrnost, Čtvrťáci a matematika III. Opakování geometrie, v němž se žáci seznamovali se souřadnicemi bodu v rovině, převáděli jednotky délky a vyznačovali i odpovídající grafy, a na téma Čtvrťáci a matematika IV. Násobení a dělení mimo obor násobilek do 100, kde se žáci seznámili s přímou úměrností. V tomto tématu si přímou úměrnost zopakují a poznají nepřímou úměrnost a osvojí si společné a rozdílné znaky přímé a nepřímé úměrnosti a naučí se přímou a nepřímou úměrnost poznávat i v realitě.
ModulDUM
5582
0
05. 05. 2015
Téma Násobení, dělení do miliónu i přes milión navazuje na osmé a desáté téma, v nichž se žáci seznámili s čísly 1 000 000 i přes milión, sčítáním a odčítáním do miliónu i přes milión. V tomto tématu se naučí velká čísla násobit a dělit pamětným i písemným postupem. Pamětným postupem počítají jen velmi jednoduché příklady. V aplikačních úlohách poznají, že se i takto velká čísla vyskytují při řešení problémů v životě. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
14832
0
17. 02. 2015
Tento materiál navazuje na téma Opakujeme sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes základ kolekce Druháci a matematika. Je zaměřen na seznámení žáků s operací násobení a dělení.
ModulDUM
7179
0
16. 12. 2014
Téma Sčítání, odčítání do miliónu i přes milión navazuje na osmé téma, v němž se žáci seznámili s čísly 1 000 000 i přes milión. V tomto tématu se naučí tato čísla sčítat a odčítat pamětným i písemným postupem. Pamětným postupem počítají jen velmi jednoduché příklady. V aplikačních úlohách poznají, že se i takto velká čísla vyskytují v běžném životě. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy a s kalkulátory. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
26234
0
11. 12. 2014
Tento materiál navazuje na téma Vyznačujeme body kompletu Druháci a matematika. Mělo by být probíráno souběžně s aritmetickými tématy Druháci a matematika V. Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem, metodická příručka a DUM Druháci a matematika 7 – Násobíme a dělíme do 20. Téma Rýsujeme úsečky je zaměřeno na poznávání úsečky, jejích krajních bodů, vyznačování úseček na přímé čáře, rýsování úseček daných krajními body, vyznačování bodů, které dané úsečce náleží – nenáleží, vztah „mezi“. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, špejlemi a modelínou. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulDUM
4722
0
27. 11. 2014
Téma Poznáváme čísla do miliónu a větší než milión navazuje na první téma, v němž si žáci zopakovali čísla do 1 000 a seznámili se s čísly do 10 000. V tomto tématu se seznámí s čísly do miliónu a většími než milión. Prohloubí se zde poznání desítkové číselné soustavy objasněním pojmů třída a řád číslice, při čemž se žáci seznámí i s jinými číselnými soustavami.
ModulDUM
3862
1
15. 10. 2014
Toto téma těsně navazuje na téma Čtvrťáci a matematika VII. Úhel. V něm se žáci seznámili s úhlem konvexním a nekonvexním a poznávali vnitřní úhly n-úhelníků. V tomto navazujícím tématu se naučí přenášet úhly, což navazuje na přenášení trojúhelníků probírané v tématu Třeťáci a matematika XIV. Konstrukce trojúhelníku. Žáci se naučí porovnávat úhly a ve cvičeních porovnávají i vnitřní úhly n-úhelníků. Naučí se sestrojit osu úhlu a na základě osy přímého úhlu poznají kolmice a pravý úhel. Naučí se rýsovat kolmice a pravý úhel i pomocí trojúhelníkového pravítka s ryskou. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
11036
0
22. 09. 2014
Téma Opakujeme sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10 je třetím aritmetickým tématem kolekce Druháci a matematika. Je změřeno na opakování a prohloubení učiva. Prohloubením je zde vztah o n větší, o n menší a význam závorek. Toto téma by mělo prolínat s třetím geometrickým tématem Rýsujeme úsečky.
ModulDUM
2731
0
29. 07. 2014
Úhel je dalším geometrickým útvarem, s nímž je důležité žáky seznámit proto, aby mohli s porozuměním poznat kolmost přímek a prohloubit si představy o mnohoúhelnících poznáním vnitřních úhlů mnohoúhelníků. V minulosti, v dobách, kdy se geometrie vyučovala až od šestého ročníku, tj. asi až do sedmdesátých let minulého století, poznávali žáci zpočátku pouze úhel konvexní. To vedlo k vytváření zkreslených představ o úhlu a pro mnohé žáky bylo později velmi obtížné, ne-li téměř nemožné si takové představy opravit a naučit se chápat jako úhel i úhel nekonvexní. V tomto tématu žáci poznávají úhel, ramena úhlu, vrchol úhlu, úhel konvexní – nekonvexní, vnitřní úhly n-úhelníku. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
7989
0
22. 07. 2014
Toto téma je druhým geometrickým tématem kolekce Druháci a matematika. Mělo by být probíráno souběžně s druhým aritmetickým tématem Opakujeme sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes 10 tak, aby žáci uměli vyznačovat body již při zahájení aritmetického tématu Násobení dělení do 20. Vyznačování bodů navazuje na činnost žáků na hřišti (v tělocvičně), kdy si křížkem každý vyznačí svoje místo a označí si je písmenem. Rozběhnou se a pak se na svoje místo vrátí.
ModulČlánky
9900
0
15. 07. 2014
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Druháci a matematika III, Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ, které jsou třetím tématem tématem kolekce Druháci a matematika. Je změřenn na opakování a prohloubení učiva.  Prohloubením je zde vztah o n větší, o n menší. Toto téma by mělo probíhat kontinuálně s druhým geometrickým tématem Vyznačujeme body. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, drobným materiálem – dvoubarevnými knoflíky, mřížkou, hrací dráhou (viz příloha), popř. hracími kostkami a figurkami. Po spuštění prezentace DUM jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulDUM
7278
0
02. 07. 2014
Toto téma je zaměřeno na nácvik písemného postupu násobení a dělení a navazuje na téma Třeťáci a matematika X. Násobení, dělení dvouciferných čísel písemným postupem. Násobení dvouciferných čísel se opírá o roznásobení součtu, což je učivo, které je mimo jiné zařazeno do tématu Třeťáci a matematika 9, sčítání odčítání dvouciferných čísel. Žáci tak poznávají: a) písemný postup násobení jednociferným a dvouciferným činitelem, odhady výsledků; b) písemný postup dělení jednociferným dělitelem, odhad výsledku, kontrola výpočtu; c) řešení rovnic s využitím pamětných i písemných postupů výpočtů, což využívají při řešení aplikačních úloh. Řešení aplikačních úloh s využitím přímé úměrnosti a známých aplikačních úloh s využitím písemných postupů výpočtů. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy a s kalkulátory. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
17327
2
20. 05. 2014
Téma poznáváme geometrické tvary je prvním geometrickým tématem ve 2. ročníku a je v podstatě opakováním a prohloubením učiva 1. ročníku. Mělo by být probíráno souběžně s prvním aritmetickým tématem opakujeme čísla do 20. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, a pokud možno i s modely (papírovými) geometrických útvarů.
ModulČlánky
10013
0
12. 05. 2014
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Druháci a matematika, Opakování čísel do 20, které jsou prvním tématem kolekce Druháci a matematika. Je změřeno na opakování a prohloubení numerace v oboru přirozených čísel do 20. Prohloubením jsou zde složené nerovnice (5 < n < 13), vztah o n více (méně). Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, drobným materiálem – dvoubarevnými knoflíky, mřížkou, hrací dráhou (viz příloha), popř. hracími kostkami a figurkami.
ModulČlánky
12860
0
28. 04. 2014
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes základ deset, který je čtrnáctým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup při nácviku příkladů sčítání, odčítání bez přechodu přes základ 10 tj. např. 14 + 3 = 17, 3 + 14 = 17, 17 – 3 = 14, 17 – 14 = 3. Čtvrtým příkladem ze čtveřice souvisejících příkladů sčítání a odčítání znázorněných týmž schématem je příklad 17 – 14 = 3, což je odčítání dvouciferných čísel. Tyto příklady žáci samostatně nepočítají, ale jen občas se s nimi setkávají v situacích, kdy sestavují příklady sčítání a odčítání k danému schématu.
ModulDUM
5667
0
01. 04. 2014
Toto téma navazuje na témata Třeťáci a matematika X, Násobení dělení dvouciferných čísel, Čtvrťáci a matematika IV, Násobení a dělení mimo obor násobilek a je zaměřeno na opakování a prohloubení poznatků o násobení a dělení do 1 000 a poznávání pamětného postupu násobení a dělení do 10 000. V návaznosti na uvedené učivo se zde procvičuje i převádění jednotek délky, které je propojeno s tématem IV, Opakování geometrie. V rámci tohoto učiva je zde zařazeno i seznámení žáků s aritmetickým průměrem. Vyučující průběžně vede žáky k využívání kalkulátoru při kontrole výpočtu i k porovnávání postupů výpočtů pomocí kalkulátoru a pamětnými postupy výpočtů. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
7790
0
12. 02. 2014
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k DUM (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika IX, Číslo 8, který je devátým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup seznamování žáků s číslem 8 - numerace, sčítání a odčítání a popis činností při práci s uvedenými učebními materiály.
ModulDUM
7495
0
28. 01. 2014
Toto téma je zaměřeno na opakování násobení a dělení mimo obor násobilek. Prohloubením je zde poznávání čísel sudých, lichých a prvočísel a výpočet průměrné hodnoty. Navazuje na téma Třeťáci a matematika X. Násobení, dělení dvouciferných čísel. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, s kalkulátory. Po spuštění prezentace jsou animací uváděna řešení jednotlivých úkolů.
ModulČlánky
12568
0
06. 01. 2014
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Číslo 0, který je sedmým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout učitelům a dalším zájemcům metodický postup při seznamování žáků s číslem 0, a to numerace, sčítání a odčítání a popis činností při práci s uvedenými učebními materiály.
ModulČlánky
9716
0
23. 10. 2013
Článek je určen především učitelům 1. stupně na základních školách. Poukazuje se v něm na význam řešení aplikačních úloh při vyučování matematice. Jsou v něm popsány různé možné přístupy k řešení aplikačních úloh.
ModulČlánky
26240
0
21. 10. 2013
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes základ, který je patnáctým a posledním tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup při nácviku příkladů sčítání a odčítání jednocifrných čísel do 20 např. 8 + 7 = 15, 7 + 8 = 15, 15 – 7 = 8, 15 – 8 = 7 a popis činností při práci s uvedenými učebními materiály.
ModulČlánky
7561
0
15. 10. 2013
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Přičítání k 10, které je třináctým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup při nácviku příkladů sčítání a odčítání, v nichž je jedním ze sčítanců, menšitelem nebo rozdílem číslo 10, tj. např. 10 + 7 = 17, 7 + 10 = 17, 17 – 7 = 10, 17 – 10 = 7, a popis činností při práci s uvedenými učebními materiály.
ModulČlánky
7764
0
09. 10. 2013
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Číslo 10, které jsou jedenáctým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup seznamování žáků s číslem 10 - numerace, sčítání a odčítání a popis činností při práci s uvedenými učebními materiály.
ModulČlánky
8060
0
07. 10. 2013
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Číslo 9, které jsou desátým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup seznamování žáků s číslem 9: numerace, sčítání a odčítání a popis činností při práci s uvedenými učebními materiály.
ModulČlánky
12148
0
24. 09. 2013
Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Čísla 0 až 20, které jsou dvanáctým tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup při seznamování žáků s čísly 0 až 20. Numerace přirozených čísel do 20 je zaměřena na počítání po jedné, čtení, psaní, znázorňování čísel 11 až 20, porovnávání čísel (, =), přirozené uspořádání čísel 0 až 20, nerovnice, rozklad čísel 11 až 20 na desítku a jednotky a řešení aplikačních úloh pomocí nerovnic.
19
16
0
veřejná
Kompletní materiál k vyučování matematice v 2.ročníku
matematika
14
22
0
veřejná
Kompletní materiál k vyučování matematice v 1.ročníku
matematika v 1. ročníku
1
12
0
veřejná
Kompletní materiál k vyučování matematice ve 3. ročníku
ModulČlánky
30. 08. 2013
Děkuji paní učitelce Blažkové za pěkný komentář. Ráda přijmu její připomíky ze zkušenosti s mými DUMY.
ModulDUM
27. 07. 2011
Dobrý nápad, s takovýmto přístupem k řešení aplikačních úloh jsem se ještě nasetkala. 
ModulDUM
27. 07. 2011
Dobrý nápad, s takovýmto přístupem k řešení aplikačních úloh jsem se ještě nasetkala. 
ModulDUM
28. 04. 2011
Moc hezký materiál. Myslím, že by stálo za to ho zpracovat ještě jednou jako prezentaci. M. Janků
ModulDUM
23. 04. 2011
Děkuji za tento komentář, který svědčí o velmi pozorném studiu materiálu. Ráda přijmu další komentáře a připomínky všech, kteří s mými materiály tj. Prvńáci a matematika, Druháci a matematika, Třeťáci a matematika pracují.
ModulČlánky
13. 12. 2010
Myslím, že by stálo za to také srovnat učební materiály (učebnice, ptracovní sešity, metodiky předmětů pro učitele)používané v úspěšných a neúspěžnáých zemích popř. školách. Mám pocit, že naše učební materiály jsou nastaveny tak, aby je zvládli všichni žáci bez větších problémů a opravdu nadaní žáci se nudí a ztrácejí zájem o učení.
ModulBlogy
05. 10. 2010
Při vytváření kvalitních učebnic může velmi napomoci právě metofický portál. Kvalitní učebnice jsou velmi důležité pro dosažení dobrých výsledků ve školní práci. Kdysi byly učebnice vytvářeny na základě solidního výzkumu, do něhož bylo zapojeno hodně učitelů. V současné době autoři učebnic takové možnosti nemají. Tady by mohl hodně pomoci metodický portál. Ideální by bylo, kdyby tu byly publikovány učební materiály výukové, procvičovací a doplňkové. Výukové materály jednotlivých předmětů by tvořily učebnice, pracovní listy, metodiky pro učitele, prezentece na tabuli. Mají-li se žaci naučit se učit, potřebují k tomu kvalitní učebnice - jasné, přehledné tak, aby kdykoli něco zapomenou, nebo nebyli ve škole, věděli kam se podívat a co si znova prostudovat. To v současnosti žáci nedovedou. Ti, které občas doučuji, mi na požadavek, aby mi ukázali, co se učili, obvykle řeknou, že učebnice ve škole nepoužívají. Pracovní listy ušetří hodně času při zadávání úkolů a umožňují zadat takové úkoly, které by žáci s tabule jen těžko opisovali. Měly by však být jen černobílé, aby v nich vynikla práce žáka a byly co nelevnější - je to spotřební materiál. Metodiky ať již ke konkrétním učebnicím nebo obecné metodiky jednotlivých předmětů jsou důležité především pro učitele 1. stupně, kteří učí všechny předměty od 1. až do 5. ročníku a není v lidských silách zvládnout učení všem předmětům na vysoké úrovni bez podpory v metodice. Prezentace na tabuli vhodně propojené s učebnicemi a pracovními listy by mohly učitelům usnadnit práci. Kdyby takové materiály k jednotlivým předmětům vycházely na stránkách metodického portálu a učitelé se k nim mohli vyjadřovat a navrhovat úpravy, pak by časem mohly vzniknout opravdu kvalitní učební materiály ověřené praxí.
ModulBlogy
15. 01. 2010
Je to již více než půl století, kdy jsem měla v 1. třídě dívenku, která normální - běžná slova téměř neznala. Tak, jak mluvila ona, jsem do té doby nikoho mluvit neslyšela. Řekla jsem: B. kdo tě naučil takto mluvit? Já ani děti tady ve třídě tak nemluvíme, taková slova ani neznáme. Naučila tě tak mluvit maminka? B. na to: Ano, maminka. Po vyučování jsem pouštěla děti ze školy a dávala pozor, aby bezpečně přecházely přes ulici a již tu byla maminka milé B. a spustila: Co tu ta naše k.... vykládala? Já té naší s..... rozmlátím p..... A dál se to jen sypalo. Já, že jí učím mluvit sprostě? Já z huby sprosté slovo nevypustím. Tak nezbylo nic jiného, než milou dívenku učit mluvit slušně. Domluvili jsme se ve třídě, že ji budeme všichni opravovat a učit ji slušná slova. To, děti velmi zaujalo a B. důsledně opravovaly. Tak se stalo, že se žáci této třídy vyjadřovali téměř vzorově i B. to po čase zvládla. Snad by bylo vhodné s žáky mluvit o kulturnosti a hrubosti vyjadřování. Poukazovat i na hrubé vyjadřování na veřejnosti a přesvědčit je o tom, že způsob vyjadřování je i projevem celkové úrovně společnosti tedy i naší třídy.