ModulČlánky
4331
0
17. 10. 2018
Aktivita Žíznivé úspory je příkladem propojení rozvoje čtenářské, digitální a matematické gramotnosti prostřednictvím velmi aktuálního tématu – spotřeba vody. Pro pochopení všech souvislostí je určena pro žáky osmých nebo devátých ročníků. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
ModulBlogy
29. 06. 2018
Hlídala jsem vnoučata – pětiletou Sáru a o rok mladší Julii. Hezky si v dětském pokojíčku hrály, a tak jsem usoudila, že je čas uvařit si kávu. Voda se ještě nezačala vařit, když se z pokoje začaly ozývat pravidelné, poměrně velké rány.
ModulČlánky
4243
0
27. 10. 2017
Článek přináší shrnutí první minikonference odborného panelu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) pro matematickou gramotnost, která se konala 29. května 2017 v Praze. Setkání se zúčastnili členové projektového týmu PPUČ, odborníci z pedagogických fakult, učitelé základních škol, zástupci dalších projektů na podporu matematické gramotnosti a zástupci institucí, které se podporou a rozvojem matematické gramotnosti dlouhodobě zabývají (např. Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků, Česká školní inspekce). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
ModulČlánky
3059
0
16. 06. 2017
Publikace pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace přináší i tipy, jak vybalancovat samostatnou práci žáka, který se vymyká, s jeho zapojení do kolektivu a skupinové práce. Zvláštní důraz je přitom kladen na význam žákovských řešení úloh.
ModulČlánky
29100
2
11. 01. 2017
Článek přináší informace o šetření, které zmapovalo konkrétní internetové stránky, kam čeští učitelé matematiky při vyhledávání výukových zdrojů a vytváření výukových materiálů aktuálně „chodí“ pro dobré nápady. V příloze článku naleznete stručné představení čtyř stránek, u kterých se podařilo získat i informace o návštěvnosti.
ModulČlánky
17854
1
20. 04. 2016
Článek představuje zajímavou aktivitu propojující chemii s matematikou, fyzikou či přírodopisem.
ModulČlánky
8322
0
13. 01. 2016
Ilustrativní úlohy uváděné ve standardech základního vzdělávání jsou jen k vybraným indikátorům konkretizujícím očekávané výstupy RVP ZV, a ještě jen na minimální úrovni. Standardy nepopisují vyšší úroveň vědomostí a dovedností žáků, neobsahují žádné metodické návody pro práci v hodinách, nepomáhají učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod. Tato zjištění nás přivedla k myšlence vypracovat pro učitele podrobnější materiál, který by uvedené náležitosti obsahoval a který by mohl usnadnit náročnou učitelskou práci.
ModulČlánky
5218
0
17. 12. 2015
Vyžití výtvarných děl pro aktivity v hodinách matematiky s možným zapojením ICT.
ModulČlánky
6601
0
15. 12. 2015
Článek představuje tři příklady dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti na základních a středních školách.
ModulČlánky
3309
0
03. 12. 2014
Článek představuje osm příkladů dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti žáků základních a středních škol.
ModulČlánky
15348
0
02. 12. 2014
Článek přináší inspirace pro hledání souvislostí mezi rozvojem matematické gramotnosti a výtvarnými díly. Obsahuje tři konkrétní (v praxi ověřené) aktivity pro žáky základních škol včetně pracovních listů.
ModulČlánky
15195
0
11. 03. 2014
Mnohostní, množinové a geometrické představy lze rozvíjet prostřednictvím komplexních aktivit, v nichž se jednotlivé oblasti prolínají.
ModulČlánky
10759
0
24. 02. 2014
Význam manipulativních činností pro rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku i žáků základních škol je nesporný. Jak by však měl učitel při jejich využití při předškolním vzdělávání a v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy postupovat? Jaké konkrétní metody práce a jaké didaktické pomůcky volit? Jak s nimi pracovat, aby bylo dosaženo rozvoje matematické gramotnosti? Lze tyto pomůcky nahradit vhodnými předměty, které běžně děti a žáci používají? Na tyto otázky odpovídají výstupy předkládaného projektu Jednoty českých matematiků a fyziků.
ModulČlánky
9333
0
22. 01. 2014
Článek seznamuje čtenáře s využitím manipulativních činností v matematice, v přírodopisu, ve výuce cizích jazyků a při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
ModulČlánky
7412
0
28. 11. 2013
Příspěvek je druhým článkem seriálu o vzdělávacích materiálech pro výuku finanční gramotnosti, které vznikly v projektech EU peníze školám a EU peníze středním školám. Článek poskytuje informace o třech základních školách a popisuje vzdělávací materiály související s finanční gramotností.
ModulČlánky
5826
0
31. 10. 2013
Název článku je složen z názvů tří zajímavých projektů, které byly podpořeny v období 2007-2013 z fondů Evropské Unie a které jsou zaměřeny na rozvoj matematických dovedností žáků převážně základních škol nebo žáků nižšího stupně gymnázií. Článek přináší stručné informace o těchto projektech.
ModulDiskuze
05. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Úpravy RVP ZV, které se týkají vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, zahrnují vložení čtyř nových očekávaných výstupů. K těmto výstupům bylo doplněno i příslušné učivo. Ke změnám došlo především na základě požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a širší pedagogické veřejnosti vrátit na 1. stupeň základního vzdělávání výstupy, které se týkají utváření pojmů zlomek, desetinné číslo, záporné číslo a které korespondují s požadavky mezinárodního výzkumu TIMSS. Účelem daných změn je úvodní seznámení s pojmy zlomek, desetinné číslo, záporné číslo. Tyto pojmy jsou sice po matematické stránce pro žáky nové, ale v běžném životě se s nimi setkávají a často je i umí v konkrétních situacích používat. Očekávané výstupy, které s uvedenými pojmy souvisejí a navazují na ně, byly na 2. stupni ZŠ ponechány. V příloze najdete části RVP ZV s vyznačenými změnami. Upravy RVP ZV - matematika.pdf Po seznámení s provedenými úpravami se můžete zeptat na případné nejasnosti a jejich dopad na vzdělávání žáků. Nebo také sdělit své připomínky k navrženým úpravám. Odborný dohled nad diskuzí: RNDr. Eva Zelendová
ModulČlánky
4307
0
07. 06. 2012
Matematická gramotnost je dle mého úsudku to, že si člověk dokáže dát dohromady matematická fakta a používat je v reálném životě. Například schopnost orientovat se v různém prostředí, odhadnout vzdálenost při jízdě autem i při chůzi pěšky, odhadnout, zda vám vyjdou peníze v peněžence na určitý nákup atd.,“ zaznělo v diskusi, která proběhla na Metodickém portálu RVP.cz na jaře loňského roku. Diskuse byla zahájena u příležitosti vydání publikace Gramotnosti ve vzdělávání, která vyšla jako první ze série šesti metodických příruček určených pro učitele.
ModulČlánky
10797
0
20. 02. 2012
Metodická doporučení k rozvoji matematické gramotnosti v základním vzdělávání navazují na aktivity Národního ústavu pro vzdělávání směřující k podpoře rozvoje matematické gramotností ve školách. Předložený soubor metodických doporučení je pouze malou ukázkou toho, jak lze ve výuce cíleně rozvíjet matematickou gramotnost a kde lze nalézt zajímavé postupy a metody k rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti.
ModulDiskuze
04. 05. 2011
ForumMatematická gramotnost
Souhlasím s vámi, že dobrých úloh není nikdy dost. Právě se jako didaktik matematiky na VÚP snažím se svým Expertním týmem připravit pro učitele zajímavé úlohy - příklady využití obrázků v matematice. A to jak pro mativaci žáků, tak ve výkladové části hodiny, také při opakování a procvičování nové látky. Chceme ukázat i využití obrázků v úlohách různých soutěží. Domnívám se, že vizualizace by mohla být tím, co by děti k matematice "trochu přitáhlo".
ModulDiskuze
06. 05. 2010
ForumVzdělávání nadaných žáků
Na adrese http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVB/8507/DELITELNOST-V-ULOHACH-MATEMATICKYCH-SOUTEZI.html/ nalezne výběr několika úloh z matematické olympiády i s řešením. Domníváte se, že takové materiály mohou učitelům pomoci?
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVzdělávání nadaných žáků
Dobrý den, využíváte úloh z olympiád nebo korespondenčních seminářů (myslím tím i úlohy ze staších ročníků) přímo ve výuce? Slouží vám "pro zabavení" nadaných žáků nebo je využíváte v hodinách cíleně při výkladu či opakování nějakého tematického celku?
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVzdělávání nadaných žáků
Dobrý den, domníváte se, že vzdělávání nadaných žáků pomocí internetu je řešením situace, kdy je "odhalen" osamocený nadaný žák v nenším městě či vesnici, který výrazně převyšuje ostatní žáky ve třídě? Je dobré využít takové možnosti (např. kurzy Talnetu) přímo při výuce v běžné hodině? Vyzkoušeli jste to přímo v praxi?
2820
0
03. 05. 2010
NIDM – zkratka pod kterou se skrývá Národní institut dětí a mládeže. Jednou jeho složkou je i Talentcentrum - oddělení, jehož zaměstnanci v rámci svých činností vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti. Pracovníci Talentcentra: • zabezpečují 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT • podílí se na přípravě a výjezdech delegací ČR na mezinárodní soutěže • koordinují soutěže vyhlašované a doporučované MŠMT (mj. legislativa, ekonomické zabezpečení) • zavádí nové postupy práce s talentovanými dětmi (např. TALNET - distanční formy vzdělávání doplňované prezenčními formami ve fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii) • připravují v součinnosti s projektovým oddělením individuální projekt ostatní.
ModulČlánky
8377
0
08. 01. 2010
Základní principy a popis výzkumu, jehož cílem je zjistit, jak matematicky gramotní jsou patnáctiletí žáci, čili zda a v jaké míře umějí používat matematiku kvalifikovaným způsobem, když jsou konfrontováni s problémy reálného světa. Teoretický text, který navazuje na již zveřejněný článek Matematická gramotnost žáků a mezinárodní pedagogické výzkumy, je doprovázen řadou řešených příkladů uvolněných z mezinárodního výzkumu.
ModulČlánky
10558
0
08. 09. 2009
Spojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.
ModulČlánky
6064
0
30. 06. 2009
Úvodní článek k problematice matematické gramotnosti seznamuje čtenáře s různým vymezení pojmu matematická gramotnost a postavením tohoto pojmu v základních kurikulárních dokumentech i školních vzdělávacích programech.
ModulČlánky
6757
0
27. 05. 2009
Tři různá řešení jedné geometrické úlohy. Každé řešení od žáků vyžaduje jiný stupeň matematických dovedností.
ModulČlánky
8501
0
06. 05. 2009
Pokračování čtvrté části ze série článků, ve kterých sledujeme problematiku nadaných žáků jednak očima pedagogů, kteří se vzděláváním nadaných zabývají, jednak očima žáků, kteří byli svými vyučujícími za nadané označeni.
ModulČlánky
7320
0
23. 04. 2009
Čtvrtá část ze série článků, ve kterých sledujeme problematiku nadaných žáků jednak očima pedagogů, kteří se vzděláváním nadaných zabývají, jednak očima žáků, kteří byli svými vyučujícími za nadané označeni.