ModulDiskuze
28. 02. 2018
ForumProfese učitele
Dobrý den ve spolek, jak zajistit kázeň, je věčné téma. Mnoho lidí si stěžuje na nevychovanost dnešní mládeže, ale ruku na srdce, kdo jim jde příkladem v jednání, které se v mladé generaci zrcadlí? Jsou to pořád děti a pokud je nebudeme mít rády, asi těžko budeme s nimi snadněji komunikovat. Mějme na paměti, že jsou vlastně obětí nedobrých vlivů, příkladů. Pokud sami v sobě rozvineme lidskost s pochopením, že je třeba těmto dětem pomoci vlastním dobrým příkladem, pak i v nich ona lidskost se probudí. Máme-li na prvním místě prospěch žáka, pak to neřeší jeho samotnou povahu, případné chyby charakteru. Je-li žák problémový, což se projeví záhy, neřeším jeho neukázněnost nejprve před celou třídou, ale pozvu ho na rozhovor mezi čtyřma očima, kde mu s klidem objasním aby nebyl rušitelem výuky a ostatních, že tím prostě přidělává problémy nejen sobě, ale i ostatním. Jedná-li se s ním vlídně a laskavě, cítí, že mu nechceme ublížit, ani jej ztrapňovat před druhými, což zřejmě zažívá dost v rodinném kruhu i mezi spolužáky. Můžeme i laskavě dát najevo, že jsou zde jisté hranice vzájemné úcty, které nebudeme přehlížet a překračovat. Žákům není rozhodně dobré vyhrožovat tresty, ba naopak je lepší hledat nejlepší způsoby jak jim pomoci, pro ně jíž tak v dost zmateném světě. Každé dítě chce být milováno a je citlivé rovněž na to, jak se s ním jedná a zachází. Vycítí-li v nás lásku s moudrým přístupem k nim, výuka je začne bavit a prospěch se upraví zcela automaticky. Tam pak děti baví chodit i do třídy, která je plná jejich kamarádů, vzájemně si pomáhajících, což v nich pak rozvíjí přirozenou kreativní inteligenci. To lze, jestliže porozumíme nejprve sami sobě, svému smyslu životu i potřebě lásky mladé generace, která jednou bude příkladem zase pro tu nastávající. Kdo dovede přemáhat nedobré vlivy dobrem, ten moudře ovlivňuje druhé, včetně jejich budoucích osudů. Kdo se nechá moudře inspirovat, sám dojde jednou moudrosti. Přeji všem krásné nadcházející období .
ModulDiskuze
30. 01. 2017
ForumProfese učitele
Hezký dobrý večer. Klid ve třídě je zajišťován přirozenou autoritou, která se dětí nebojí, ale má je ráda i s jejich prohřešky. Člověk jenž chce skutečně životu porozumět, musí nejprve porozumět sám sobě, vědět v čem dělá chybu, co je společné všem lidem a svým životním nadhledem či poznáním vědět jak správně ovlivňovat druhé. Platí to o každé lidské profesi, že příklady táhnou a tak jak negativní, tak i silně pozitivní. Je třeba vědět, že silný negativní příklad nešťastně ovlivňuje i ty, kdož nejsou vnitřně doopravdy zlomyslní. Silně negativně ovlivněný jedinec bývá pak spouštěčem revolty o které se zmiňujete, on nejenom, že nevědomky ničí lidsky sebe, ale zároveň i nešťastně ovlivňuje budoucí osudy ostatních, těch co jemu vlivu podléhají. Existují jistá společenská pravidla, práva a ta se mají rozumným a inteligentním způsobem uplatňovat vždy. Vím, že ve společnosti se o tom spíše jen mluví, ale skutek utek. Dobrým učitelem se člověk stává, má-li o svůj život a životy těch s nimiž přijde do styku opravdový zájem. Učí se od toho co vidí, a to i od negativních příkladů, jak se věci nemají vyvíjet a hlavně, jak nemají vypadat. Nikdy se nesmí nechat ovlivnit zlobou, hněvem, posměchem, znevažováním a podobnými nešvary jenž lidskou důstojnost hrubě snižují. Učitel není jen člověk učící odborným předmětům. Je to lidská bytost žijící mezi ostatními lidskými bytostmi mezi nimiž jsou nejdůležitější vzájemné vztahy. Je-li učitel profesně zdatný, hluboce lidský, pak i žáci pod jeho vlivem se mění k dobrému, a to není možné, dokud si učitel není vědom negativních důsledků společenských vlivů na vědomí mladé generace. Co je společensky nejvíce prosazováno, oceňováno a uplatněno? Je to odbornost zajišťující prestiž jedince nebo to jsou dobré vztahy v nichž odbornost, znalost a um je využívána k prospěchu života všech. Neděste se, že možná před sebou v současné době nevidíte pro sebe a své žáky řešení. To nic, to je jen začátek. Jakmile se touto cestou a úvahami začnete opravdověji zabývat, zkoumat je, věnovat jim svůj zájem, život vám v tom půjde naproti, což vás bude nejenom posilovat, těšit, ale rovněž to tak budou cítit i časem lidé okolo vás. Na každé životní cestě jsou zkoušky a překážky, ale ty jsou zde proto abychom se vyvíjeli, poznávali a chápali i život z jiného hlediska než doposud, ale to další je až v dalším stupni života, kdy život postoupí do své zralosti. Bylo by toho opravdu hodně moc na psaní, avšak pro dnešek to stačí. Přeji vám mnoho štěstí, dobrého rozhodování i uvážlivých kroků. S pozdravem a úctou Milan
ModulDiskuze
29. 02. 2016
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Etika, jako povinný předmět by měl existovat . Nemá být však vnímán jako něco, co je nemožné uskutečnit. K etice má vést láska k lidem, dětem, kteří jednou budou utvářet společnost, podle toho co do nich jsme sami schopni vložit. Je přeci etické se k sobě navzájem chovat slušně, rozvíjet inteligenci člověka, který nejenom že umí čelit problémům společnosti, protože rozumí jejich příčinám, ale dovede rovněž v ostatních probouzet jejich skryté vrozené lidské vlohy. Existuje přeci základní listina lidských práv a svobod, kde mimo jiné stojí, že člověk má právo na život v míru a bezpečí. Existuje rovněž mezinárodní úmluva o právech dětí, kde v samotném úvodu je zmíněno, že dítě má právo na ochranu již od samého početí, že má právo žít v láskyplném rodinném prostředí, které by mu umožnilo dospět v harmonickou lidskou bytost a školský zákon se zavazuje k tomu, že dětem vytvoří klidné a bezpečné prostředí napomáhající rovněž k harmonickému rozvoji mladé generace. To vše však bez hlubokého láskyplného pochopení není možné, proto je hlavním iniciátorem láska v nás, která nehledí pouze na hmotný zisk, ale je jí nadevše vnitřní bohatství člověka z něhož může přinést světu porozumění, obrození a úctu k člověku, jenž se má vhodnou výchovou rozvinout ve zdravou lidskou bytost, které není lhostejné v jakém světě žije a proto je schopna jej vědomě a inteligentně přetvářet k životu, jaký má být veden mezi ostatními lidmi, k životu zaměřeném především na lidskost, aby se nemohlo v budoucnu stát, že děti ušikanují kantorku k smrti, aby se vedly války způsobující masové migrace obyvatel a smrt mnoha lidí, kteří se stali obětí chaotického vlivu výchovy a vzdělání jenž nemá na zřeteli lidskou důstojnost a práva, vyhlašujíc právo šaría, které si osobuje právo na vyhlazení jeho odpůrců a jinověrců. K tomu abychom věděli jak správně vést etickou výchovu mládeže, je třeba znát i vysoký mravní kodex zaznamenaný v desateru Božích přikázání, sami jej přijali do srdcí a začali jím žít. Pak je také rovněž důležité znát to co je zapsáno v evangeliích, co člověka, lidskou duši znesvěcuje, snižuje jeho lidskou důstojnost a právo na slušný život, že je to druh myšlenek, kterých se má člověk vyvarovat, bdít nad nimi a nedovolovat jejich projevu kde mohou uplatňovat svůj ničivý vliv na život jedince, společnosti a lidstva. Ježíš za svého působení na zemi, o nich vyučoval, že všechno myšlení na vraždy, zabití, krádeže, loupeže, smilství a cizoložství, na urážky, závist, opovážlivost, bezuzdnost, je ze zlého. Rovněž vyučoval o myšlenkách blahoslavených, tedy takových které člověka povznáší k opravdovému lidství, jakými jsou prosazování práv, spravedlnosti, věrnosti, mírnosti, šlechetnosti a vznešenosti vedoucí k vzájemné pomoci, soucitu a milosrdenství. Bez těchto znalostí není možná etická výchova. Etika, totiž vidí v každém člověku člověka, který je obětí společenských vlivů, proto chybující a mnohdy hodně zraňující.i přesto jej vnímá jako člověka, který má právo na naší pomoc, na uvědomění si že svým mylným postojem a jednáním těžce narušuje přirozená lidská práva, že s tohoto jednání mu vzejde osud těžkostí a procesů v nichž bude v budoucnu těžce očišťovat svá provinění proti Božím Zákonů které mají člověka vychovat k lidskosti a nikoliv k opaku. Proto každá příčina sebou nese odpovídající následek. Vědí to jen zasvěcení lidé, ostatní to považují za životní nahodilost, avšak kdo byl postaven do života jako učitel a kantor, vychovatel je v pozici kdy na sebe přebírá nesmírnou odpovědnost za působení na ty, jenž jim byli životem svěřeny do jejich péče a výchovy. Přistupují-li k těmto věcem lhostejně a nebo s malým zájmem, bylo by pro ně lépe kdyby svá místa uvolnili těm, co by lépe naplňovali toto krásné poslání.
ModulDiskuze
23. 11. 2014
ForumProfese učitele
Milá Sylvo, pročítám si zdejší diskusní fórum ve kterém se zmiňujete o svých problémech a trápeních. Je dobře, že jste hodná a jemná, jen jedno vám chybí což lze v případě zájmu získat a to je určitý druh vědění a poznání v otázkách lidské duše, její osudovosti, která má co dočinění s osudovostí druhých. Problém společnosti je v tom, že život považují za jistou nahodilost bez hlubšího smyslu a významu samotného života, pro vývoj lidské duše. Možná v tom momentálně nevidíte jistou kontinuitu, ale ať již o tom víte či nikoliv, neznamená to, že to neexistuje. Mnozí tvrdí, že nic kromě našeho smyslového světa neexistuje, tento omyl vychází z nevědomosti která je způsobena znečištěním vnitřního zraku. Ale abychom se dostali k tomu podstatnému je třeba si uvědomit, že každá lidská i zvířecí duše si přeje být neskonale milována, protože je to její přirozená podstata, ale jelikož společnost o těchto přirozených právech neví, proto v ní je tolik násilí a problémů. Takže, na prvním místě by mělo být hluboké uvědomění, že tomu tak doopravdy je, proto máme smysly, abychom to mohli vidět, vnímat a rozum, který to při správném nazírání muže pochopit. Předpokládá to osvobodit svého ducha od společenského vlivu a mít na zřeteli prospěch všech i těch nejproblematičtějších lidí ..... Chce-li člověk skutečně něco poznat v otázkách ducha a osudovosti, měl by se učit od nejlepších, od těch co o tom skutečně něco vědí a jejíž vědomí není zastřeno nevědomostí a zmatkem tohoto světa, v němž jsou tak špatné mezilidské vztahy popírajících práva o kterých se hovoří v mezinárodní listině lidských práv a svobod, v mezinárodní úmluvě o právech dětí, i tom, co je v tomto duchu stanoveno v novém školském zákoně, že škola má vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro harmonický osobnostní vývoj mladého člověka. Při tomto studiu, by měl mít člověk vždy na mysli všeobecný prospěch celého lidstva, ve kterém každý jedinec má svou nezastupitelnou úlohu, tak jako každá buňka v lidském organismu. Nevědomí člověk vnáší do života chaos, protože si není vědom toho, že prospěch všech je zároveň prospěchem i jeho. Možná si říkáte, že vy sama nemůžete změnit svět, což je z vašeho pohledu pravdivé, ale přinejmenším, můžete mít na život pozitivní vliv a to tím, že přijmete a budete prosazovat dobré věci, které jsou dost dobré aby byly přijaty. A jak to udělat? Jak poznat svou hodnotu a tím hodnotu i druhých? V evangeliích je zmínka o tom co lidskou duši znesvěcuje, a to jsou všechny věci které by měli být z duše odstraněny poznáním jejich destruktivního vlivu na naše vzájemné vztahy, jsou to zároveň i vlivy které nám brání poznat skutečnou PRAVDU o životě. Vyčištěním duše neboli psychické základny se nám otevře vědomí a my poznáme to, na co jsme již dávno zapomněli a o čem jsme třeba měli jen malé povědomí ještě v raném dětství. Proto přišel Ježíš na zem, aby duším připomenul jejich původní stav a jak jej možné znovu dosáhnout. Mluvil o silách které zatemňují lidskou duši a činí ji letargickou a nechápavou pro věci ducha a rovněž o silách, které ji probouzejí k poznání, ale pozor !!! nikoliv podle organizovaných náboženstvích skupin, které lidi rozdělují a staví proti sobě, vytvářejí tak nesnášenlivost, bezohlednost a války zrovna tak jak to dělají národní, ideologické a mocenské zájmy. Duše se probouzí pomocí lásky k PRAVDĚ a k tomu, kdo s ní druhé seznamuje. A jelikož život není jen o znalostech odborných předmětů, které mohou být zneužity k sobeckým i mocenským cílům, proto je na prvním místě nejdůležitější rozvíjet v každém člověku lidskost, tak aby si byl vědom práv každého lidského života, aby dovedl v životě prosazovat právo a spravedlnost. Rovněž Buddha vyučoval o škodlivých psychických jevech a o nutnosti vyčištění psychické základny od těchto jevů, aby mohla být poznána PRAVDA. Chcete-li tedy dopomoci sobě i druhým a nemít problémy s žáky je dobré učit se o těchto věcech, být si vědom, že každá duše prahne po tom být milována a vést s dětmi rozhovory o těchto skutečnostech. Oslovovat zajímavým způsobem jejich duše, říci jim s láskou co jejich duším prospívá a co škodí, což samo o sobě začne upravovat vzájemné vztahy k lepšímu, až jednoho dne, vám jednou možná sdělí, že díky vám poznali co je to opravdová lidskost, láska i smysl života. A věřte tomu nebo ne, jakmile zajímavým způsobem oslovíte lidskou duši, začne projevovat opravdový zájem o věci ducha i o vlastní osud. Je dobré na toto téma s dětmi hovořit a dotazovat se jich na to, co o tom vědí a co si o tom myslí. Je dobré jim ukázat jak si mohou zlepši své osudy, které mají vliv i na ostatní a zároveň na následující generace. Je dobré jim pomoci pochopit i na životních příkladech, že vše co dělají se jim dřív nebo později vrátí a nedejte se odradit počátečním odporem, který bývá průvodním jevem, než překonají navyklý způsob tradičního omezeného myšlení. Mějte na paměti, že většina silně negativních jedinců je také hodně inteligentní, jinak by nemohli tak lehce ovlivňovat vědomí druhých, ale jde o zvrácenou inteligenci zaměřenou výhradně sebestředně, proto seznamovat tyto děti s PRAVDOU je to nejdůležitější, že jejich mazaný druh inteligence ničí nejenom druhé, ale hlavně vnitřně je samotné. Tyto děti by neměli mít pocit, že i když se s nimi mluví o těchto věcech, že nejsou milovány. Když dokážete pečovat o jejich duše s láskou, pak vám to život tisíceronásobně vrátí. Nejprve však budete procházet obdobím zrání a v tomto období můžete pomoci postupně dozrávat i vám svěřeným dětem a k tomu vám přeji mnoho sil a lásky, bez které to skutečně nejde. Pomůžete-li jim rozkvést, sama též rozkvetete
ModulDiskuze
16. 11. 2014
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den. Výchova ke zdraví se dá dětem objasňovat i velice zajímavým způsobem, v němž mohou pochopit i psychologické dopady na duševní i fyzické zdraví. Víme, že ze všeho nejdůležitější jsou vztahy, a to má co dočinění se znalostí sebe sama a světa ve kterém žijeme. Psychologická hygiena je nejdůležitější složkou pro uchování a rozvoj zdravého životního stylu o kterém rozhodují naše znalosti a psychické síly formující naše vztahy k sobě i ostatním. V mezinárodní úmluvě o právech dětí se hovoří, že dítě má právo vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí, že toto právo je mu dané již samotným početím. Rovněž má právo na vzdělávání a osobnostní rozvoj v harmonickém prostředí školy. Znalosti ovlivňují vnímání, cítění, chápání i jednání. Vše co se děje v rodinné tradiční výchově, společnosti ale i v jiných částech světa nás vědomě, ale i podvědomě ovlivňuje aniž bychom si toho byli třeba vědomi. Je dobré dětem objasňovat a ukazovat příkladně, že všichni lidé na světě jsou pouhými lidskými bytostmi mající právo na život v míru a bezpečí, že jsou to vždy jen omezené psychologické, národní, ideologické, rasové, politické, etnické, ekonomické, mocenské ale i náboženské rozdíly vytvářející vzájemné konflikty, sváry, nesnášenlivost, války, ničení, bídu a utrpení. Pomáhat dětem pochopit rozdíl mezi nebezpečně omezenou podmíněnou myslí, shora uvedených psychologických rozdílů a mezi celistvou myslí prosazující přirozená práva všech, vede nejenom ke zdraví, ale i k mnohem smysluplnějšímu životu než jaký nám předkládá společnost, která je sama nebezpečně podmíněna omezenými zájmy. Aby bylo možné takto nahlížet celistvě a zdravě na život, je třeba být osvobozen od omezujících negativních vlivů, což sebou nese vnitřní svobodu nahlížet na věci a události, takové jaké jsou. Jen pak opravdu pochopíme co je to opravdová láska k dětem a ostatním lidem, kterým je možné dopomoci k prolomení omezenosti. Láska k dětem a člověku znamená, že jsme ochotni pro ně udělat něco mimořádného, a to je, naučit je milovat sebe, protože ten kdo sebe miluje chce žít v harmonických vztazích a proto rovněž miluje druhé lidi, ať jsou podmíněni jakkoliv. Tento postoj druhé neodsuzuje, neboť si je dobře vědom, že člověk je pouhou objetí společenského vlivu v části světa kde vyrůstá a žije, proto mu napomáhá pochopit co má být pochopeno. Mějte se hezky. Milan
ModulČlánky
29. 05. 2021
Dobrý den, hezky vyjádřená potřeba utváření kvalitních mezilidských vztahů. Rád bych se zmínil o nezanedbatelném sociálním a společenském vlivu na utváření správných , ale i mylných životních představ, a to jak rodičů, vychovatelů, pedagogů, tak i ostatních lidí společnosti a světa. Víme, že na tuto problematiku je mnoho názorů, představ. Podíváme-li se na to z hlediska lidskosti, můžeme spatřit problémy světa v jeho pravém světle. Existuje recept jak působit na vývoj dětí prospěšně, bez toho aby ostatní společenská podmíněnost v nich neničila přirozené lidství, jenž si v sobě dokáže ponechat vnímavou citlivost, otevřené soucitné srdce oživované vnitřní nevinnou čistotou vědomé mysli. Ten jenž má působit na dětské vědomí, by si měl být hluboce vědom sám sebe ve vtahu k ostatním lidem světa. Kdo je sám omezujícím způsobem podmíněn, svým vlivem podmiňuje i ostatní. Proto je svět plný rozporů, zmatků, bídy, válek a hlubokého morálního úpadku. Jsou sice uzákoněna základní lidská práva, existuje mezinárodní úmluva o právech dítěte, i takzvaná Bílá kniha, ale z celospolečenského hlediska se k tomuto přistupuje pouze formálně. Již po tisíce let existují nadčasové životní zákony, osudové zákonitosti i varování před znesvěcujícími vlivy negativně ovlivňující lidskou mysl spolu s vědomím. Tyto Boží zákony byly lidstvu dány pro životní soulad, aby bylo prožívání života mnohem vnitřně bohatší a smysluplnější, než jak je tomu doposud. Pro nedbání a zanedbávání toho co je pravým lidstvím, jsou neblahé důsledky nevyhnutelné. Není-li pro děti a ostatní lidi někdo opravdovým živoucím vzorem lidství, těžko z nich budou lidé budoucího věku přínosem. Co vnášíme do života a jakou v něm zanecháme stopů, takové mohou být osudy blízkých, milovaných včetně ostatních. Přeji všem, kdo mají o tuto problematiku zájem, hluboké ponoření do úvah o smyslu a významu života, aby z těchto úvah jim byla poskytnuta rada i prožitek z vnitřních zdrojů vědění pro posílení vědění nesoucí v sobě i tomu odpovídající ušlechtilé povznášející oblažující pocity. Není to cesta snadná a mnohdy se může jevit hodně trnitě, ale v budoucím čase v sobě nese kvalitní bohaté ovoce. Mnoho lidí si myslí, že dokáží opravit mnoho, společnost a tak dále. Jestliže nedovede opravit sebe, jak může potom takto poškozený člověk cokoliv opravovat. Vadná věc nedovede vytvořit kvalitu. A jak se zjišťují poruchy, tím že si zjistím co je ve mně nesprávně a to mohu zjistit pouze ze zákona vyššího principu života, tím, že se poměřím s Desaterem přikázání. Co mne znesvěcuje, tedy ničí mnou vnitřní nevinnost a čistotu, zjistím z Ježíšova učení o tom, jaký druh myšlenek vycházejících z našich srdcí pochází ze Zlého. Jen opravdu milující člověk zanechává v druhých krásné stopy, lidé bez lásky toho schopni nejsou. Nestačí víra v něco či někoho, k vyššímu poznání vede jen opravdový ušlechtilý jemný cit, proto lidé obdařeni jím jej snadněji dosahují. U druhých je to nemožné pro tvrdost vlastních srdcí, kteří hledají převážně vlastní uspokojení byť pod ušlechtilými záminkami, že něco užitečného činní pro druhé. Přeji mnoho pochopení všem, kdo po něm touží.
ModulBlogy
01. 08. 2011
Kdybychom uměli nahlédnout do dětské duše,viděli bychom,že je pro děti největším štěstím žít v lásce,harmonii a porozumění,což by mělo být zcela přirozené. Život dospělých však takový ovšem není. Je možné se nad tím hlouběji zamyslet a dojít k určitému druhu porozumění,které v sobě obsahuje i řešení této ožehavé a naléhavé otázky? Proč je svět dospělých tolik odlišný od dětského ideálu štěstí? Možná tím odhalíme svůj skutečný vztah k dětem a ostatním lidem. Pak si můžeme položit základní otázku o smysluplnosti vzdělání,jaký je jeho opravdový význam a k čemu by mělo směřovat.
ModulBlogy
01. 08. 2011
Ano,soulasím,že je to právě učitel rodič a vychovatel kdo by měl naučit mladého člověka správně myslet. Otázka tedy zní,jaký druh myšlení je společensky přijatelný,bezpečný a tvůrčí v pozitivním slova smyslu. Vidíme-li lidskou společnost jako celek,jako lidstvo tvořené jednotlivými lidskými bytostmi,můžeme také vidět,že prostředí ve kterém člověk vyrůstá ovlivňuje a podmiňuje lidské myšlení určitým způsobem. V jednotlivých částech světa je toto myšlení formováno národnostně,nábožensky,ideologicky,rasově či politicky - je omezeno prospěchem dané části lidské společnosti ,která si tak zajišťuje mezinárodní prestiž,hospodářské přežití s právem na sebeurčení. To všechno tvoří podmínky a události ve kterých jsme nuceni žít. Všechny tyto psychologické postoje staví lidi proti sobě,způsobují nedorozumění,konflikty,války,bídu,hlad,všechnu to zoufalství,utrpení a všeobecný chaos s občasnými záblesky radosti ,něhy a laskavosti.Budeme-li tedy skutečně vážní,nahlédneme  jak takto omezené myšlení je společensky nebezpečné,nejen pro nás samotné,ale zároveň pro naše děti i ty kteří po nich teprve přijdou. Ptáme-li se vážně jak tedy myslet,odpověď zní celistvě,to znamená vidět člověka jako lidskou bytost a nikoliv jako stoupence shora uvedených psychologických postojů. Když pochopíme funkci myšlení a jeho vliv na utváření lidské společnosti,pak dovedeme ukázat i svým dětem jak je ono omezené myšlení vzájemně nebezpečné a jak celistvé jednání dokáže nejen tomuto faktu čelit,ale dokáže do života vnášet porozumění a soulad. Pak vše co člověk vynalezne již nebude zneužito k nízkým a pochybným cílům určitých zájmových skupin.
ModulBlogy
01. 08. 2011
Kdybychom měli skutečně na zřeteli opravdové hodnoty,které by měli být uplatňovány ve výchovně vzdělávacích programech,museli bychom vycházet z přirozené lidskosti. Otázkou je,co si kdo pod tímto pojmem představuje a co ve skutečnosti znamená. Myslím si,že smyslem výchovy a vzdělání by měla být lidskost,která vychází z inteligentního přístupu k životu. My jako dospělí lidé bychom měli být rozumní,inteligentní a moudří ve svém počínání.Abychom mohli správně chápat svět ve kterém žijeme,měli bychom se na lidstvo dívat jako na celek, který je z psychologického hlediska rozdělen národně,nábožensky,ideologicky,rasově a politicky,což je zdrojem vzájemných konfliktů,nedorozumění,válek bídy,hladu a všeobecného chaosu. Možná si říkáte,že se nás to netýká,ale skutečnost je taková,že každý svým způsobek vytváříme události a podmínky ve kterých jsme všichni nuceni společně žít. Takže lidskost neznamená zastávat,prosazovat,ospravedlňovat nebo podporovat to co nás rozděluje,staví proti sobě a způsobuje všechno to o čem bylo se shora psáno. Lidskost znamená to,že jsme schopni to vše vidět,chápat a vnášet do života ono porozumění kvůli kterému již nemusí druzí takto nesmyslně trpět. Tato problematika se týká nás všech a proto záleží na každém znás jak k ní budeme přistupovat,jak moc nám záleží na tom v jakém světě žijeme a jaký byť z dlouhodobého hlediska můžeme pomoci připravit našim dětem a těm kteří jednou po nich přijdou. Přál bych ze srdce všem,aby došli k tomuto pochopení a lásce k druhým. Mluvit o hodnotách a být zaujat prospěchem omezené části společnosti je skutečně nebezpečné. Celá historie lidstva je toho smutným svědectvím. Nebudeme-li k druhým lhostejní,pak tuto pravdu uvidíme a můžeme z ní vycházet a vnášet do života trochu více porozumění.