Avatar
Petr Tišl

Poslední přihlášení 22. 04. 2021

Společenská role
Pedagog
Název školy/instituce
Gymnázium Polička
Stupeň vzdělávání
Gymnázium
Předměty
zeměpis
ModulDUM
369
0
15. 03. 2021
Materiál je formou případové studie středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd – zejména ekonomické teorie a aplikace ICT. Je určen jako podpora výuky obecné socioekonomické nebo regionální geografie. Práce ve skupinách není nutná, ale z organizačních důvodů (počet počítačů na třídu) je vhodná práce ve dvojicích. Při tvorbě grafu je dobré nechat třídu dle možností pracovat volně (asi 10 minut). Šikovnější pomáhají slabším. Zahrnuta je i jednoduchá aktivita CLIL, která by pro doporučenou věkovou skupinu neměla činit problém. Při vyhledávání informací je na zvážení učitele, zda povolí využití vlastních zařízení (BYOD). Samotná práce zabere 45 minut včetně uvedení do problematiky a závěrečného shrnutí.
ModulBlogy
08. 03. 2021
Popudem k napsání tohoto článku byl asi spíše nechtěně tento pěkný příspěvek Jaroslava Maška, který jsem komentoval. Předem celého textu chci předeslat, že se současnou úpravou RVP ZV a koncepcí „nové“ Informatiky v zásadě souhlasím a připadá mi celkem logická. Změny jsou život a RVP i ŠVP jsou „živé“ dokumenty, do nichž je nutné a někdy i dobré zasahovat. Nejsem ani učitel informatiky …
ModulDUM
1483
2
02. 06. 2020
Předložený materiál je úpravou běžné laboratorní práce na téma „škrobová zrna“ (buněčné inkluze rostlinných buněk). Cílem není splnit co největší množství úkolů, ale zasadit jeden úkol do atraktivního prostředí „kriminálního vyšetřování“ a umožnit tak žákům zahrát si roli pracovníků laboratoře. Úkol se tak dá stihnout i za 45 minut, pokud jsou žáci v mikroskopování zběhlí a pracuje se v menší skupině. Pokud máte k dispozici hodiny dvě, pak je možné snadno připravit další preparáty k pozorování a další hodinu strávit diskusí o rozdílech ve tvaru škrobových zrn v zásobních orgánech různých rostlin.
ModulDUM
1337
0
19. 03. 2020
Aktivita na dvě vyučovací hodiny, jejímž cílem je seznámit žáky s problematikou výskytu onemocnění HIV (AIDS) ve zvláště postiženém regionu jižní Afriky. Je primárně určená pro žáky gymnázia, ale zvládnutelná (vyzkoušeno) je i pro starší žáky základní školy. Žáci pracují ve skupinách o 4–5 členech. Některé úkoly prezentují, případně si vyměňují informace v rámci skupin. Učitel moderuje diskusi, určuje pravidla a čas zpracování úkolů. Tvorba výstupu je pouze částečně kolektivním dílem a za kvalitu kartografického výstupu je zodpovědný každý zvlášť. Pro některé úkoly je využíván Školní atlas dnešního světa nakladatelství TERRA.
ModulDUM
949
0
20. 02. 2020
Pracovní list určený pro žáky střední školy se zabývá problematikou klimatických měření. Využívá dostupná historická data, která na svých stránkách zveřejňuje Český hydrometeorologický úřad. Žáci ke zpracování potřebují počítač k práci v tabulkovém procesoru a vyhledávání informací v úkolu 2. Tematicky je materiál možné zařadit při probírání atmosféry nebo klimatu ČR. Časová náročnost je jednu až dvě vyučovací hodiny, zejména v závislosti na schopnostech žáků využívat efektivně tabulkový procesor. Nabízí se zde možnost spolupráce s vyučujícím ICT například formou tandemové výuky. Žáci pracují ve skupinách. Cílem však není samotná skupinová práce, jako spíše snaha o vyrovnání případných rozdílů ve schopnosti práce s tabulkovým procesorem. Poněkud se také zkrátí doba vyhledávání informací v tabulkách (každá skupina se zabývá pouze jedním desetiletím.
ModulDUM
699
0
12. 02. 2020
Pracovní list k podpoře výuky geografie sídel. Úkoly jsou poměrně jednoduché a směřují vždy k diskusi a aplikaci poznatku do reálného prostoru. Z tohoto důvodu lze doporučit úpravu úkolu 4 na prostředí v okolí konkrétní školy. Pracovat je možné ve skupinách i individuálně. U některých úkolů je výhodou (nikoliv nutností) možnost vyhledání některých informací na webu. U posledního úkolu by žáci měli mít přístup k mapovému portálu, nebo je třeba jim neznámá sídla představit. Na závěr žáci sami zhodnotí, co se naučili. Jako vhodné pokračování je možné zadání úkolu nebo práce na další hodinu – aplikace vhodného modelu na vybrané město.
ModulDUM
730
0
05. 02. 2020
Materiál je rozšířením učiva středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd – zejména ekonomické teorie. Největší uplatnění nalezne v hodinách pro zájemce o větší vhled do geografie (případně ekonomie), ale není nijak náročný na pochopení. Je snadné ho upravit pro jiné státy například v rámci jednoho světadílu. Snaží se podporovat především dovednostní složku, proto doporučuji využít šablony v tabulkovém procesoru, nebo úplně ideálně nechat žáky (například v rámci výuky ICT) takovouto šablonu vytvořit – v použitých zdrojích je odkaz na dostupný návod. V případě využití šablony nezapomeňte vymazat řešenou verzi. Časově zabere samotná práce jednu vyučovací hodinu, ale vzhledem k určité náročnosti, nutnosti úvodního vysvětlení a následné diskuse, je dobré si vyhradit hodiny dvě.
ModulDUM
617
0
28. 01. 2020
Materiál se zaměřuje na schopnost žáků vyhledat a využít relevantní informace k porovnání států a mezinárodních organizací. Dotýká se témat na rozhraní geografie a ekonomie. Cílem je seznámit žáky se zajímavým zdrojem informací (IMF DataMapper). Využití dat k jednoduchému porovnávání států na základě ekonomických kritérií a čtení v grafech. Další analýza a diskuse je možná, pokud je materiál využit ve výběrových předmětech pro vážnější zájemce o geografii. Určen je pro žáky středoškolského studia a zabere typicky jednu vyučovací hodinu (bez diskuse a další analýzy). Nutný je přístup k počítačům (případně vlastním zařízením – BYOD) s kvalitním připojením k internetu. Aplikace je kompletně v angličtině, proto obsahuje i drobnou aktivitu se zapojením metody CLIL.
ModulDUM
1877
0
20. 01. 2020
Pracovní list, který kombinuje dovednost číst v klimadiagramech a doplňkově orientaci v síti zeměpisných souřadnic. Je určený jako skupinová práce, která završuje výuku tématu počasí a klima. Předpokládá, že základní pojmy byly vysvětleny a žáci se v předchozích hodinách setkali s modelovým klimadiagramem.
ModulDUM
772
0
14. 01. 2020
Pracovní list se zabývá zajímavou případovou studií o invazivním chování robala nilského po vysazení do Viktoriina jezera. V úvodní části jde o práci s textem, ve druhé části zpracování tabulkových dat do podoby grafu (možné zpracovávat v ruce nebo využít tabulkový procesor) a vyhledávání biologických a ekologických informací. Vhodné je pracovat v menších skupinách. V úkolu s metodou CLIL mohou rychlejší pomáhat pomalejším, a podobně nevadí, pokud někdo nemá chytré zařízení připojitelné na internet (to lze ostatně nahradit přístupem k počítači). Správné odpovědi je nutné probrat v diskusi moderované vyučujícím. Žáky je vhodné upozornit na existenci dokumentu „Darwinova noční můra“ (2004), který však není ve volné distribuci dostupný.
ModulDUM
1984
2
06. 01. 2020
Materiál je koncipován jako vyvrcholení výuky tématu mapy. Předpokládá, že žáci znají pojem mapa a umí základy práce s topografickou mapou, ovládají základy jazyka mapy a orientují se v měřítku mapy. Cílem je seznámit žáky s jednoduchou uživatelskou prací v GIS portálech, které se stále více stávají běžnou součástí našeho života. Materiál vyžaduje práci v počítačové učebně a kvalitní připojení k internetu. Pracovat je možné ve skupinách podle počtu dostupných stanic. Časově je určen pro jednu vyučovací hodinu – spojí-li se s podrobnějším výkladem o GIS, pak může zabrat i hodiny dvě.
ModulDUM
1520
0
10. 12. 2019
Pracovní list se zabývá problematikou vzniku a významu jezer v oblasti východoafrické prolákliny. Může být využit jednak ve výuce přírodních podmínek afrického kontinentu, tak při výuce regionální geografie východní Afriky. Ze zkušenosti bych žáky nechal pracovat ve skupinách (ideálně o čtyřech členech). K dispozici by žáci měli mít Atlas světa. Odpovědi na otázky mohou přednášet jednotlivé skupiny. Učitel odpovědi upravuje, případně moderuje diskuzi. Cílem druhého úkolu je mimo jiné pracovat se zdrojem informací (grafem) v anglickém jazyce. Výsledný vyplněný pracovní list je individuálním výstupem každého žáka a může být ohodnocen.
ModulDUM
1174
0
19. 11. 2019
Pracovní list se zabývá politickou geografií oblasti Střední Asie. Využití najde na střední škole jak při výuce témat politické geografie, tak při výuce regionální geografie Asie a Ruské federace. Klíčová je práce s textem a zdroji informací. Proto je vhodné, pokud mají žáci přístup k počítačům. S výhodou můžeme využít metodu BYOD (Bring Your Own Device). Usnadňuje to i práci ve skupinách. Časově se dá stihnout za 45 minut, v případě větší diskuse a zájmu jím lze strávit i 90 minut.
ModulDUM
937
0
06. 11. 2019
Aktivita navazující na biologickou či zeměpisnou problematiku rybolovu. Snaží se ukázat některé metody lovu a definovat, které jsou šetrnější a které nešetrné. Cílem tedy není jen informace o druzích ryb a způsobech lovu, ale také apel na odpovědné spotřebitelské chování, nebo alespoň informace o možnostech volby. Součástí je malá aktivita CLIL, rozšiřující slovní zásobu v této oblasti.
ModulDUM
1137
0
31. 10. 2019
Pracovní list směřuje k vyhodnocení aktivity započaté v předchozí hodině. Žáci nadále pracují ve skupinách (ideálně stejných jako v předchozí hodině). Hlavním cílem je porovnání výsledků třídního průzkumu s textem v úvodu a výkladem učitele. Celá práce je doplněna otázkami zjišťujícími pochopení textu a schopnosti analyzovat z něj informace. Na závěr je zařazena doplňková aktivita CLIL, která se týká certifikace banánů (i jiných tropických plodin) a spotřebitelské odpovědnosti. Je možné na ni navázat například ve výuce společenských věd (spotřebitelské chování, globální výchova, ekologické problémy a podobně). Výborné aktivity týkající se banánů jsou dostupné na stránkách některých nevládních organizací.
ModulDUM
2595
0
23. 10. 2019
Pracovní list je určen jako podpora výuky regionální geografie Střední Ameriky. Pracuje s pojmem „banánové republiky“. Souslovím, které se často objevuje v médiích a proniklo i do povědomí běžných lidí. Debatu je možné uvodit četbou článku a prací s termíny v úkolu 1. Doporučuji práci ve skupinách po čtyřech. Žáci si mohou efektivně pomáhat. To platí i dále při výpočtech a tvorbě grafů. Hodinám předchází zadání domácího úkolu – žáci mají doma nebo v obchodě sehnat alespoň jednu nálepku z banánů. Na nich bývá obvykle země jejich původu. Důvod žákům nesdělujeme, abychom nesnížili efekt z této formy „badatelského vyučování“.
ModulDUM
1161
0
02. 01. 2019
Materiál rozvíjí dovednosti z předchozího materiálu Demografie v souvislostech I. Rozvíjí dále problematiku indexu stáří a zavádí další veličinu – index ekonomického zatížení. Ideální je práce v malých skupinách (2–5 žáků). Dle mých zkušeností se tím vyrovnávají problémy s určitou antipatií k „matematice“. Žáci jsou vedeni k sestavení vzorce a výpočtu hodnot, která následně graficky zpracují (možné využití ICT – tabulkový editor). Následně porovnávají vývoj obou indexů. Interpretace indexu ekonomického zatížení není úplně přímočará. K uvědomění si rozdílů vede žáky poslední úkol.
ModulDUM
1532
0
13. 12. 2018
Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při výkladu o základních termínech a teoriích o vývoji světové populace. Prakticky se naučí vypočítat a alespoň částečně interpretovat index stáří populace na modelových příkladech několika států, které zároveň přiřazují do fází demografické revoluce. Je vhodné pracovat v menších skupinkách dle potřeb a pokynů učitele.
ModulDUM
2111
0
10. 12. 2018
Materiál je doplňkovou aktivitou zaměřenou na vývojový cyklus motolic. Kromě běžného „biologického“ cíle se zaměřuje na uvědomění si délky a složitosti procesu, který vedl k rozklíčování jejich života. Začíná se diskusí o správnosti či nesprávnosti tvrzení o ploštěncích, dále je vhodné pokračovat ve dvojicích či malých skupinkách. Žáci porovnávají dodaný text (mohou ho dostat pouze jeden do skupiny) s obrázkem vývojového cyklu a informace do něj doplňují.
ModulDUM
1494
0
04. 12. 2018
Materiál je určený pro využití ve výuce geografie hospodářství na základní škole, ale dle mých zkušeností ho lze využít i v nižších ročnících školy střední. Primárním geografickým cílem je vyhodnocení nejvýznamnějších světových oblastí rybolovu za využití získaných a statisticky zpracovaných dat. Sekundárním cílem je uvědomit si ekologické důsledky nadměrného rybolovu (značná geografická vzdálenost oblastí lovu, nešetrné metody lovu). Dále jsou žáci vedeni k jednoduchému shromáždění, třídění a prezentaci dat ve formě jednoduchého grafu. Skupinová práce a nutnost komunikace mezi skupinami při závěrečném shrnutí rozvíjí schopnost kooperace. V neposlední řadě se materiál snaží žáky vést i k pečlivějšímu sledování etiket výrobků, a tím i možnosti odpovědnějšího spotřebitelského chování.
ModulDUM
1056
0
20. 11. 2018
Pracovní list je určen jako podpora výuky regionální geografie Asie, kde navazuje na miniprojekt zaměřený na původ našeho konfekčního oblečení. Zařadit je ho možné před i po skončení této práce. Využít ho ale můžete i při probírání Jižní Asie, problematiky monzunů nebo při probírání světového zemědělství. Třetí úkol je spojen s metodou CLIL a jeho zařazení je na zvážení učitele. Lze ho snadno nahradit například vyhledáváním významu pojmů pesticid a defoliant v běžných encyklopediích. Je vhodné pracovat ve skupinách. Alespoň učitel by měl mít přístup k počítači (klimatická data).
ModulDUM
2212
0
13. 11. 2018
Pracovní list k aktivní biologické hodině zaměřené na stavbu květu. Vyžaduje od pedagoga přípravu v podobě sběru rostlinného materiálu, nebo se hodina může odehrát na známé lokalitě v terénu, kterou učitel dobře zná. V našem případě jsou pozorované druhy: a) hluchavka bílá, b) hloh obecný, c) pryskyřník prudký a d) ptačinec velkokvětý. Druhy, které jsou v květnu velmi snadno dostupné a navíc jsou v rámci svých čeledí poměrně snadno nahraditelné druhy jinými, aniž by bylo nutné materiál zásadně upravovat. Pro samotné zpracování práce není pro žáky nutné názvy květin znát a je vhodné je sdělit až při závěrečném zhodnocení hodiny. Cílem je, aby se soustředili spíše na obecnou stavbu květu. Předpokládá se, že žáci probrali kapitolu květ krytosemenných rostlin a mají představu o existenci květních vzorců. Při samotné práci je vhodné pracovat ve skupinkách po cca 3 žácích a mít k dispozici lupy.
ModulDUM
4710
3
07. 11. 2018
Materiál je vhodný jako doplnění výuky systému ryb. Propojuje poznatky z ekologie a systematiky ryb (a jiných živočichů) s využitím v praktickém problému reálného života. Časově je třeba počítat s jednou či dvěma vyučovacími jednotkami podle jazykové vyspělosti žáků. Jedná se o kombinaci biologie a využívání biologického „názvosloví“ v praxi, která je často velmi kreativní, proto je třeba si předem prostudovat „očekávané výsledky“ a žáky k nim v průběhu práce navádět.
ModulDUM
1269
0
03. 10. 2018
Pracovní list k malému třídnímu projektu. Zařadit ho lze jak při výuce hospodářství (průmysl, textilní průmysl, cena práce, doprava), tak při výuce regionální geografie Asie. Časově zabere typicky dvě vyučovací hodiny. První je věnována termínům, diskusi, sběru a souhrnu dat a jejich přepočtu na procenta. Následuje domácí příprava spočívající v kreslení grafů (je možné i v hodině – zabere to zhruba dalších 20 minut). Další hodina je věnována diskusi a formulaci výsledků.
ModulDUM
600
0
24. 09. 2018
Pracovní list je využitelný především ve výuce geografie nebo geologie. Žáky je možné rozdělit do skupin. Mohou pracovat postupně na všech úkolech nebo je možné úkoly do skupin rozdělit a poté každá skupina informuje ostatní o výsledcích své práce. Učitel práci především koriguje a pomáhá skupinám a je moderátorem diskusí. Formuluje závěry s diskusí do krátkých zápisů.
ModulDUM
930
0
12. 03. 2018
Pracovní list je vhodný k zařazení do výuky geografie nebo geologie na střední škole, případně v deváté třídě při výuce geologie v rámci přírodopisu. Zabývá se využitím a těžbou poměrně nové suroviny – lithia. V závěru je zařazen úkol využívající metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning).
ModulDUM
2024
2
16. 01. 2018
Materiál je určený pro práci s žáky, kteří mají o geografii bližší zájem, tedy zejména ve volitelných předmětech ve vyšších ročnících. Využívá prakticky učivo matematiky. Je vhodné žáky upozornit, že s logaritmickými stupnicemi (obvykle o základu 10) se už setkali například v chemii (měření pH) nebo ve fyzice (měření hluku).
ModulDUM
2032
2
10. 01. 2018
Materiál lze zařadit při vyučování systému a ekologie savců. Jedná se o skupinovou aktivitu, která vede k uvědomění si velmi rozdílných potravních strategií v rámci jedné třídy živočichů. Dotýká se i problematiky systému, neboť žáci za pomoci učebnice, jiné literatury nebo učitele zařazují konkrétní živočichy do řádů.
ModulDUM
1578
0
03. 01. 2018
Pracovní list doplňuje vhodně učivo o hmyzožravcích. Zabere pouze část hodiny (20–30 minut). Je vhodné se k němu vrátit při probírání hlodavců, kdy mohou žáci na základě textu o rejskovi a získaných poznatcích o hlodavcích určit zásadní odlišnosti ve stavbě těla hmyzožravců a hlodavců.
ModulDUM
1274
0
18. 12. 2017
Pracovní list zařazuji obvykle skutečně jako poslední hodinu roku, kdy jdeme společně s žáky „na zmrzlinu“ (nebo se jen tak projít). Má svá omezení ve využitelnosti. Ideální je využití v menším městě, ale většinou dobře bude odpovídat i čtvrtím větších měst. Vyžaduje od učitele provedení drobných úprav na místní podmínky a zjištění základních informací. Nabízí se spojení na dvě hodiny například s dějepisem nebo občanskou výchovou. Rozhodně není cílem probrat látku o struktuře města, ale spíše si uvědomit, že vývoj města má své zákonitosti.
ModulČlánky
30. 03. 2021
Zdravím Miloše Bukáčka do Nového Města i pana Krobota do Prahy, asi před rokem jsem v souvislosti se zveřejňováním materiálů v portálu EMA kontaktoval pana Krobota s prosbou, zda by nebylo vhodné zvážit zveřejňování materiálů starších než pět let. V případě kvalitních matriálů by se nabízela možnost přepracování a aktualizace. Přimlouvám se znovu. Stárneme my i materiály. Nápad může být stále dobrý, ale data a někdy i didaktické postupy by bylo dobré projít znovu.
ModulBlogy
18. 03. 2021
Je vlastně vůbec možné zjistit, kdo se na uváděných změnách v RVP ZV podílel? Zdá se, že uvádění, ale ani jiní odborníci se k nim příliš nehlásí. O potřebě provzdušnění RVP vůbec nepochybuji. Obsahu je obecně příliš mnoho, ale proč byla zasažena především oblast Člověk a příroda? Nejsem vůbec odborník na matematiku ani český jazyk, ale jsem rodič a vidím, co se v uvedených oblastech učí. Oblast matematiky a jazykové komunikace by si zasloužila opravdovou obsahovou vichřici. A právě zde nedošlo v podstatě k ničemu. Motivovat učitele k opravdou prospěšným změnám bude komplikované. Proč dělat „malou změnu“, když vím, že nás v brzké době čeká „změna velká“. Nezbývá než malou změnu přežít a doufat, že se do té velké poučíme.
ModulČlánky
09. 03. 2021
Zdravím a díky za bezvadnou vystřihovánku slunečních hodin. Určitě v hodinách využiju. Bezvadně propojitelné při propojení výuky zeměpisu a fyziky či matematiky.
ModulČlánky
03. 03. 2021
Vážený pane Mašku, proti vašemu článku ani jeho obsahu nic nemám. Pod jeho obsah bych se podepsal. Ale pořád mi jako dlouholetému koordinátorovi tvorby ŠVP vrtá hlavou, zda by nebylo vhodnější dříve diskutovat a dát dohromady výše uvedené cíle a teprve potom změnit vzdělávací dokumenty, než naopak. Celá "debata" probíhá velmi dlouho, ale pouze v rámci velmi úzké skupiny. Teď je předkládána hotová věc, která není "malou" změnou, ale mění všechny vzdělávací obory velmi výrazně (a v zásadě k lepšímu). Bohužel si myslím že se zástupci jiných vzdělávacích oborů tyto změny - minimálně na úrovni škol - nikdo nekonzultoval. To je nepřijatelná situace. Navíc je vidět z diskuse v rámci pedagogické veřejnosti (momentálně je asi nejslyšitelnější skupina fyziků), kteří nevidí předkládané změny jako posun k lepšímu. Budeme je přesvědčovat, nebo jim "lepší digitální zítřky" prostě natvrdo nařídíme? Myslím si, že bychom je měli nejdřív přesvědčit, nebo jim alespoň vysvětlit argumenty. Další kritika z mnoha směrů nepochybně přijde a je lhostejné, zda je oprávněná či nikoliv. Bude logickým výsledkem toho, že zástupci vzdělávacích oborů budou mít právem pocit, že byli opomenuti. Jako koordinátorovi mi vadí kritika odložení změn na nejpozdější možnou dobu (asi jediná výtka přímo k článku). Ta totiž nevychází z toho, že bychom změny nechtěli provést hned (nakonec na naší škole už čtyři hodiny informatiky máme od zahájení školské reformy v roce 2007), ale ze zkušenosti. Teď předělám ŠVP, ale klidně se s vámi vsadím o láhev dobré whisky, že do té doby (2023) se celá situace změní a budeme předělávat ŠVP již jednou v dobré víře předělané. A věřte mi, že motivovat kolegy k práci zrovna na tak oblíbeném dokumentu, jakým ŠVP je, není zrovna jednoduché.
ModulČlánky
09. 02. 2021
Článek je poměrně zbytečnou obhajobou toho, co všichni chápeme. Informatické vzdělávání je třeba pozměnit, upravit. Posunutí uživatelských dovedností do jiných oborů je také v zásadě obhajitelná myšlenka. Chybí mi spíše ta diskuse, která měla předcházet. Jako kordinátor ŠVP to sleduji možná už 5 nebo 8 (?ani nevím) let z povzdálí. Debata však probíhala ve velmi úzkém kruhu zasvěcených aktivních informatiků. Odpovědní se příliš neobtěžovali sdělovat ostatním, co je čeká. Myslím si, že problém bude jak na straně mnohých informatiků, tak na straně učitelů předmětů, které budou přebírat uživatelské dovednosti. Technické problémy jsou spíše marginálie. My to samozřejmě nějak zvládneme (jako ostatně všechny změny a reformy dříve), ale o tom, jestli to bude změna k lepšímu rozhodnou spíše individuální možnosti a asi trošku i schopnosti ředitele každé konkrétní školy. Co je špatné? Dobré školy budou ještě o kousek lepší a ty slabší se propadnou ještě hlouběji. V průměrné škole se toho, troufnu si tvrdit, moc nezmění.
ModulČlánky
22. 01. 2021
Digitální optimismus pana Brdičky je bezbřehý. Ale pokud jsme ochotní vzdát se i tak "svaté" věci, jako je exkurze, výlet, či jak tomu chcete říkat, v reálném prostředí, pak za mě jednoznačné ne. Jedná se pouze o náhražkové aktivity, které nemohou reálný život nahradit (byť využít je ve třídě může být dobré a zábavné). Můžete tomu říkat třeba "výlet". Jeho vzdělávací kvalita bude asi záviset na plánovacích a didaktických schopnostech pedagoga a ty mohou být různé. Jenže je tady spousta věcí, které jsou pro výchovu a život jedince nenahraditelné. Například pohyb v přírodě, dlouhodobější kontakt s kamarády, nutnost fungovat samostatně, přespat v neznámém prostředí bez maminky, ujít více než deset kilometrů a přežít, přežít vybití mobilního telefonu, koupit si sám svačinu, úpéct si buřt, zažít bouřku, mít "rozchod", povídat si po večerce .... Která aplikace mi(nám) to nahradí? Jaké dobrodružství zažiji na virtuální exkurzi (naprosto bezchybně naplánované)? Digitální optimismus ano, ale ne bez hranic!
ModulČlánky
24. 09. 2020
Hybridní vzdělávání je technicky v našich možnostech. Vyžadovalo by to ale úplné překopání systému společnosti. Nejde jen o vzdělávací systém, ale o fungování společnosti jako celku!
ModulČlánky
23. 09. 2020
No, asi dobré. Já s informacemi v článku i celkem dokážu souhlasit. Na naší škole proběhl přechod do on-line prostředí, jak ze strany učitelů a vedení školy, tak ze strany žáků až překvapivě dobře. Nakonec se mi nezdá, že by byl největší problém v přechodu na jiný styl výukya například nutné omezení obsahu a zaměření na kompetence. Daleko zásadnější problémy vidím v oblasti sociální. Nechci se nijak sáhodlouze rozepisovat, ale celodenní sezení u počítače je přeci jen něco jiného, než pohyb v reálném světě (cesta do a ze školy, pohyb v prostředí školy fyzický i sociální). Při cestě do a ze školy se možná naučíme víc věcí než v samotné školní budově! Další věc je (spolu)působení školy na poli výchovy. On-line výuka je však ochuzena o osobní kontakt a možnost živé interakce, ačkoliv jsme teoreticky "on-line". Nakonec i to je důvod, proč často dáváme přednost účasti na vzdělávacích akcích před webináři, nebo proč jdu radši s kamarádem na pivo, než si s ním dám schůzku přes TEAMS (byť si pivo můžu otevřít i u počítače). Značný problém představují také žáci z méně podnětného prostředí (a je jich dle průzkumů cca 10 - 15%), u nichž je  povinná a relativně kontrolovaná návštěva školy v podstatě jediným kontaktem se vzdělávacím systémem. Vím, že hybridní výuka kombinuje výhody obojího. Má to ale značné háčky. Hybridně by zcela jistě učit šlo, ale zeptejte se rodičů, jak by jim vyhovovalo, mít dítě týden doma a týden ve škole. Možná si tu situaci představte sám.
ModulDUM
09. 09. 2020
Dobrý den. Materiál sám o sobě je v pořádku. Skvělá je u mladších dětí vždy možnost, že se mohou v prostoru volně pohybovat a pracovat (spolupracovat). S tím mám sám skvělé zkušenosi zhruba do 13 let věku dětí. Mám ale přesto výhradu k použití QR kódů v dané věkové skupině. Možná jsem příliš zpátečnický, ale ve věku 7 - 9 let bych z více důvodů (zejména sociálních) nechal mobily ještě odpočívat.
ModulDUM
21. 06. 2020
Děkuji za podnětný komentář pane Melichare. Zmíněná věta pochází z wikipedie (která je jako zdroj řádně citována). Ta samozřejmě není nekonečně správným zdrojem informací a já nejsem ani chemik, ani potravinářský technolog. Vzhledem k doporučené věkové skupině,  povaze a významu textu v úkolu bych si dovolil znění ponechat  bez opravy. Adresa zmíněného článku je https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob a možná by bylo dobré článek z pohledu chemika a učitele upravit. Já si na to z výše uvedených důvodů netroufám.
ModulDUM
01. 02. 2020
Díky za připomínku. pokusím se ji ve spolupráci s portálem zapracovat. Ještě jednou díky a zdravím.
ModulBlogy
12. 01. 2020
Zdravím všechny pány, kterých si velmi vážím a považuji je za hodné naslouchání. Je velká škoda, že se diskuse přelila do planých debat o autorství. Měli bychom se v první řadě více vzájemně poslouchat. Stojím si za tím, že pan Čapek je velmi zajímavá (i když poněkud excentrická) osobnost ve vzdělávání, pan Vávra vynikající didaktik a pan Sarkozi (ačkoliv se s ním velmi často názorově rozcházím) zase supluje práci naprosto ubohých školských odborů. Bylo by skvělé, kdybychom dokázali spíše hledat společnou cestu a oceňovat to kvalitní, co každý z nás do snahy o zlepšení stavu českého školství přináší. Pro pana Čapka: Myslím si, že reakce byla trochu přehnaná. Recenzi bych nebral jako útok. Didaktik - odborník bude vždy vidět práci praktika jako ne zcela dostatečnou a teoreticky nedokonalou. To je však třeba brát jako impuls a námět pro zamyšlení, jak svoji práci vylepšit. Vaše kniha byla nakonec i přes, jak vidno rozpačitou reakci teoretiků, úspěšná a učitelé ji často berou do ruky. Pro pana Sarkoziho: Vyhrožování žalobami je, myslím si, zbytečné. Jako učitelé musíme být přeci na sdílení (i když to někdy trošku zavání plagiátorstvím) své práce a to často i bez uvádění autorů zvyklí.
ModulBlogy
07. 01. 2020
Nedokážu úplně zhodnotit kvalitu předložené knihy (jsem praktik, nikoliv didaktik), ale myslím si, že názory pana Čapka je dobré sledovat. Jsem přesvědčený, že patří k zajímavým osobnostem a inovátorům českého školství. Na druhou stranu je třeba brát jeho názory s rezervou, neboť je v nich extrémně radikální a plně souhlasím s panem Vávrou, že jeho přístup bude pravděpodobně velmi těžko přenositelný do praxe běžné školy. Spíše dojde k vyčlenění "následovníků", kteří vytvoří na základě těchto myšlenek další "alternativní" školy. Problém vidím v tom, že pan Čapek je skutečně výrazná osobnost a jeho metody, pokud je sám používá, mohou být přijímány pozitivně, ale otázkou je, jak budou vnímány, budou-li realizovány jiným (třeba i méně charismatickým) vzdělavatelem. Shrnuto - pana Čapka je dobré poslouchat a vnímat, zvát na školení, diskutovat s ním i polemizovat, ale jako autora shrnujících didaktických publikací brát spíše s rezervou a opatrností.
ModulDUM
13. 12. 2019
Pracovní listy nelze otevřít v náhledu ani stáhnout. Přípona souboru .pdf, ale typ souboru uveden jako word.
ModulDUM
26. 09. 2019
Velmi pěkný materiál. navíc ve vhodný čas. Asi nebudu úplně sám, kdo se právě chystá tohle téma učit.  Nejvíc e mi líbí úkol 4. Prostě pklasická skupinovka, ale pěkně připravená a snadno použitelná. Jen mi trvalo poměrně dlouho, než jsem se ve všem zorientoval. Bylo by možná lepší to rozdělit do nejméně dvou aktivit. Ještě jednou, díky!
ModulDUM
29. 05. 2019
Velmi pěkná a propracovaná aktivita na úvod tématu, které není snadné. Hodnotím vysoce. Mám jen jednu drobnou kritickou poznámku. V metodickém listu autoři uvádějí jako jeden z cílů (cituji): -         Žák dokáže poledníky a rovnoběžky identifikovat na glóbu i v mapách různého zobrazení a dokáže s pomocí mapy nebo glóbu určit hodnoty libovolných rovnoběžek a poledníků. Tento cíl je skutečným problémem. Žáci pojmu souřadnice v rovině, a na jednoduché mapě světa ve válcovém zobrazení rozumějí. Jiné je to však pokud přejdeme k "reálným" mapám v Atlase světa. Tam je ruší příliš mnoho věcí a odečítání souřadnic i prostá orientace se pro ně stává nesnadnou. Tím se však materál vůbec nezabývá a tento cíl jím tedy nemůže být plněn.
ModulBlogy
15. 02. 2019
Máte pravdu, vlastně tomu vůbec nerozumím. Mám v kabinetu jednu skříňku plnou anglických učebnic včetně Geography. An Integrated Aproach a díky tomu moc nechápu, proč je nutné jakoukoliv novou koncepci vymýšlet. Další věc je, že mi jako "běžnému učiteli" z  praxe vůbec není zřejmé, kdo vlastně a proč koncepci změny geografického kurikula dělá. Pokud jsem to dobře pochopil, jedná se v tomto případě "pouze" o nezávazný příspěvek do diskuse. To je samozřejmě velmi málo. Navíc to bude poněkud kontraproduktivní, protože podle mé zkušenosti většinu učitelů podobné "koncepce" příliš nezajímají. Tedy pokud nejsou závazné nebo nevyústí v nějaký konkrétní a v praxi využitelný "produkt" -  například právě zmíněnou učebnici, soubor testů a podobně.
ModulBlogy
15. 02. 2019
Vážený pane Vávro, s vaším viděním současného stavu geografie naprosto souhlasím a předložená koncepce mi také nepřipadá jako právě "revoluční", ačkoliv bychom větší posun potřebovali. Na druhou stranu bych to zase neviděl tak černě. Po přečtení koncepce (ještě na zcela důkladném) mi připadá, že se jedná o celkem poctivý pokus udělat teoretickou příručku pro současné učitele zeměpisu. Nakonec nic podobného, alespoň pokud vím, tu prozatím není. Otázkou je, kolik učitelů ji reálně alespoň prolistuje. Přitom tam jsou zajímavé věci, jako například orientace na cíl hodin v modelových lekcích, nebo ústup od fixace na objem učiva. Vidím to tak, že autoři nechtěli dělat "revoluci", ale spíše posunout debatu o krůček dopředu (a otázkou je, zda těmito krůčky můžeme dohnat státy, které jsou daleko před námi). Nemám tak skvělou teoretickou základnu pro kritiku díla z odborného hlediska, ale vadí mi, že tak zásadnímu dílu nepředcházela (nebo jsem ji nezaznamenal) širší diskuse, dotazníky a podobně. Autoři se na žádný aktuální výzkum neodkazují a jedná se tak zřejmě o jejich představu (často citují sami sebe), jak by měla výuka zeměpisu vypadat. Proto se z mého pohledu nejená o "koncepci", ale spíše jednu z možných cest, kam a jak by se měla ubírat geografie v současné kurikulární změně. Takto bych tuto knihu spíše opatrně ocenil. Jako středoškolskému učiteli mi pak stále připadá, že pokud by byly stejná energie, čas a peníze věnovány přípravě jedné kvalitní geografické učebnice pro střední školy, byl by to efektivněji vynaložený čas.
ModulDUM
01. 02. 2019
Vážená paní Motyková, děkuji za vstřícný komentář. K druhé části komentáře pouze odkazuji na existující geografický materiál https://dum.rvp.cz/materialy/oblasti-svetoveho-rybolovu.html a v následujících měsících se chystám i na biologické "vytěžení" této problematiky.
ModulDUM
01. 02. 2019
Vážená paní Motyková, děkuji za komentář. Máte pravdu, že výběr konkrétních zástupců nemá žádný hlubší smysl - v tomto případě šlo zejména o to, aby informace o daných druzích byly obsaženy v námi využívané učebnici. Šlo mi spíše o to, aby žáci aktivně pracovali ve skupinách a využívali při tom učebnice. Máte pravdu, že na tento materiál je poměrně snadné vytvořit řadu variací.
ModulDUM
14. 10. 2018
Nevím jestli se obracíte na toho pravého. Je to otázka spíše na nějakého didaktika, ale jestli vám stačí rada autora potom - já bych to v tomto věku ve třídě použil naprosto v klidu. Poněkud náročnější "pojmologii" používám asi trošku z deformace z učení na víceletém gymnáziu. Malý problém bych měl s termínem vyspělost (míněno eukaryotických buněk). Bakterie (prokaryota) tu totiž budou pravděpodobně ještě dlouho potom co my - "úspěšní a vyspělí" - vyhyneme.
ModulČlánky
04. 09. 2018
Díky, je to velmi pěkný článek. Hned jsme ho s kolegy sdíleli a těšíme se na pokračování.
ModulDUM
26. 06. 2018
Díky za zajímavou připomínku. Zabýváme se tímto modelem krátce právě v geografii sídel ČR, i když samozřejmě pouze ve volitelném předmětu.
ModulČlánky
15. 06. 2018
Vážený pane Kocourku. Kdybch uvedený obnos peněz měl. Vybudoval bych třídu inspirovanou FCL v tom smyslu, že by byla především místem pro práci na různých typech projektů. Především se mi líbí uspořádání do různých pracovních zón. Co se týče technologií. Je třeba si uvědomit, že samoúčelně nakoupené technologie jsou celkem k ničemu, musím vědět co chci a na co to budu využívat.Když koupím 3d tiskárnu pro to, aby se na ní tiskly žetonky na den otevřených dveří - smysl to nemá. Když ale existuje na škole skupina pedagogů, kteří dokáží 3d tisk efektivně využít v celé škále předmětů, uživíte jich klidně 8 (jako u nás ve škole). Máme mnoho žáků, kteří se takto třeba i ve svém volném čase dostanou ke věcem jako je malování v CAD programech nebo řešení různých technických problémů v praxi a každý žák vidí, jak fugují věci, které se dnes běžně využívají a ví alespoň v základu o jejich funkci. Nábytek v FCL není vyráběný na míru. Naopak jedná se o sériově vyráběné kusy, které by do budoucna mohly nahradit nábytek vyráběný dnes. Nabídka školního nábytku v ČR je bohužel velmi omezená. Dobré je ale poznamenat, že základem výuky je stále kvalitní teoretická příprava. Pan Kocourek má zjevně strach, že se náš systém řítí do konstruktivistické "černé díry" z níž není cesty zpět. Já si naopak myslím, že když žáky něco teoreticky naučím, je přinejmenším férové jim ukázat využití přiblížené praxi. A dnešní praxí jsou počítače, stroje, roboti, 3d tiskárny a mobilní telefony. A to i když se to i mně často nelíbí. Doufám, že naším společným cílem je všestraně rozvinutý žák. Tedy ten, který se umí věci nejen naučit, ale také je použít v dnešním světě a který umí nejen o věcech diskutovat, ale také se na diskusi slušně připravit. A který umí nejen surfovat na telefonu, ale také "sjet Vltavu". O to vše se odpovědně snažíme. Pokud z přípravy technologie vyjmeme - budeme žáky připravovat na život v minulém století.
ModulČlánky
14. 06. 2018
Taky mě mrzí, že jsem se nemohl setkání zúčastnit. Dokonce jsem dostal i pozvánku, ale znáte to, cestování učitelů po akcích v tomto hektikckém období má svá omezení. O to více, že cestování do Prahy pro nás znamená v nejlepším případě 3 - 4 hodiny cestování v jednom směru. Ale vážně jsem o tom uvažoval.
ModulČlánky
12. 06. 2018
Třídu budoucnosti jsem navštívil v loňském roce a řekl bych, že koncept multifunkčního pracovního prostoru pro ativizační formy výuky by se hodil na každé škole. Musím řici, že mě tehdy nezaujaly ani tak technologie, jimiž je třída opravdu přeplněná, ale spíše členění prostoru, nábytek a podobné věci. Fascinovala mě především variabilita, lehkost s jakou lze vytvářet pracovní "hnízda", například i se zásuvkami na nabíječky pro využití metody BYOD ("bring your own device"). Nabízím k přečtení svůj článek v časopisu e-Mole z prosince 2016 (http://www.e-mole.cz/cislo/e-mole-c-7-8). Strašně rád bych u nás na škole něco podobného v budoucnu realizoval, ale nevím, kde získat financování.
ModulDUM
06. 03. 2018
Dobrý den, neberte to prosím jako kritiku. Sám nejsem žádný odborník na houby, ale dovolil bych si polemizovat s pojmenováním houby označené jako klouzek obecný. dle mého soudu se jedná o kozáka březového.
ModulDUM
04. 01. 2018
Opět velmi pěkný materiál. Spousta práce. Rád ho budu používat.
ModulDUM
04. 10. 2017
Díky. Je to pěkné opáčko. Stojí za tím spousta práce.
ModulDUM
04. 09. 2017
Jedná se o moc pěkný materiál z reálného prostředí.Jsem učitelem na střední škole, takže mě přímo nezajímá, ale takhle bych se asi chtěl na základní škole učit matematiku. Mám k němu jen výhradu, že reálně se nikdy k takovému rozdílu nelze dostat. Za vodu i při nejvyší možné skromnosti nelze ušetřit v domácnosti desetitisíce. Mohlo by to v žácích vyvolávat nereálné představy.