Avatar
Mgr David Mikoláš

Poslední přihlášení 17. 04. 2013

Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
Základní škola Roudnice nad Labem
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulBlogy
30. 10. 2011
Reflexe 6. týdne e-learningového kurzu "Vzdělávací technologie pro 21. století"   „Dlouhou dobu učitel hodnotil, nyní si bude muset zvyknout na to, že bude hodnocen také on.“   Virtuální výukové prostředí a vytěžování velkých dat   Na základě čeho poznám, zda je škola kvalitní? Podle počtu počítačů a interaktivních tabulí v učebnách? Podle sbírky map v kabinetech dějepisu a zeměpisu? Podle výzdoby na chodbách? Podle chvalozpěvů v regionálním tisku? …
ModulBlogy
22. 10. 2011
Spojit se, či nespojit se? Toť otázka!“ Tento text budiž chápán jako záznam toho, co pro sebe považuji za důležité si uvědomit v rámci tématu teorie konektivismu. A protože se k následujícím myšlenkám budu v budoucnu jistě vracet, uveřejňuji je na svém blogu, aby mohly být případně konfrontovány i s názory či postřehy jiných členů sítě. Čas plyne jako voda v řece a náš kurz „Vzdělávací technologie pro …
ModulBlogy
16. 10. 2011
Změna je život!   „Je třeba žádat učitele, kteří jsou již připraveni pro 21. století. To dá impuls i organizacím vzdělávajícím učitele. Také je třeba změnit mzdovou politiku tak, aby nutila učitele zdokonalovat se v používání technologií.“ Linda Roberts (ředitelka odboru vzdělávacích technologií, ministerstvo školství USA), 1996   „Studenti jsou schopni si lépe zapamatovat prožitky obsahující zvuk, obrázky a interaktivní prvky … Člověk si pamatuje …
ModulBlogy
08. 10. 2011
Počítačová hra jako jedna z možných výukových metod   „Hra je svobodné jednání či zaměstnání, které se koná v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj cíl sama v sobě a nese s sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života.“ (Johan Huizinga)   Koncept člověka hrajícího se, tedy člověka vyvíjecího …
ModulBlogy
01. 10. 2011
VLIV TECHNOLOGIÍ NA VÝVOJ ŠKOLSTVÍ   Dvě hesla, jež jsou hodna zamyšlení! „Technologie samotné nikdy nemohou nahradit intuici, dobrý úsudek, schopnost řešit problémy či morální směřování.“ (Marc Prensky)  „Dovednost ovládat ICT je něco jiného než dovednost využívat je v pedagogickém procesu.“ (Jiří Zounek)   Za první moderní ICT revoluci ve školství bych považoval projekt MŠMT „Internet do škol“ (Indoš), který do několika tisíc škol přivedl možnost elektronické komunikace. …
ModulBlogy
21. 09. 2011
Když jsem si procházel studijní materiály k lekci č. 1, narazil jsem na jedno africké přísloví, které v sobě částečně skrývá odpověď na otázku mnou položenou v titulku tohoto příspěvku. Praví se v něm, že "když je muž hladový, můžeme mu dát rybu, ale mnohem lepší je dát mu prut a naučit ho, jak si ji má chytit sám." Adaptujeme-li …
ModulČlánky
17. 04. 2013
Přijmeme-li hypotézu (?) pana Ježe, "že mnozí nastávající pedagogové se staví proti komunikaci přes sociální sítě a mnohdy i proti používání moderních technologií ve výuce," jako fakt, pak se logicky nabízí otázka, proč tomu tak je. Nalezneme odpověď ve výše uvedeném a výstižném textu pana Brdičky, který uvádí, "že (po učitelích obecně) to nikdo přímo nežádá a že jsou nedostatečně vybaveni?" Popravdě řečeno mně tato problematika již nějaký čas vrtá hlavou, nicméně si na ni zatím nedokážu uspokojivě a v širším kontextu odpovědět. Jak se na věc dívají jiní kolegové?
ModulČlánky
12. 04. 2013
Děkuji panu Trhlíkovi za podnětný článek a zejména za tip na "Facebookové šílence". Určitě využiji v rámci výuky informatiky.
ModulBlogy
27. 03. 2012
9 - Zákon 247/48 Sb. o táborech nucené práce (25. 10. 1948) 10 - Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti (24. až 27. 6. 1950)
ModulČlánky
27. 03. 2012
Pane Sotoláři, jak jsem uvedl v začátku svého komentáře, při kritice vycházím ze svého okolí. Jsem ochoten věřit, že na jiných školách, v jiných městech je tomu jinak. Neopírám se o dojmy, ale o to, co jako učitel dějepisu, informatiky a školní ICT koordinátor denně vidím a slyším. Moje pracoviště, které po stránce ICT obhospodařuji, určitě netrpí nedostatkem IT technologií - 2 velmi slušně vybavené PC učebny, v každém kabinetu vyhovující PC, 2 interaktivní tabule v odborných učebnách, spousty interaktivních učebnic a dalšího multimediálního sw. Mohl bych pokračovat dál... Další vybavení bude instalováno ve velmi krátké době v rámci projektu EU peníze školám. Čili technologického zázemí je dostatek, chybí vůle učitelů. Musím ještě poznamenat, že škola usilovně hledá i jiné zdroje financování, jedním z nich jsou různé dotační a grantové programy. Nespoléháme se tedy pouze na příspěvky od zřizovatele.
ModulBlogy
26. 03. 2012
Nechystáte obdobná školení výhledově i v Čechách?
ModulBlogy
26. 03. 2012
Z novějších dějin třeba: 5 - Protokol o mimořádné schůzi ministerské rady, konané dne 30. září 1938 na Hradě Pražském 6 - Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
ModulČlánky
26. 03. 2012
Souhlasím s panem Brdičkou. Problém nespočívá v technologiích, ani toliko v žácích, ale nejvíce v učitelích a jejich vztahu k moderním technologiím. Budu-li vycházet ze svého okolí, pak existuje pouze hrstka inovátorů, kteří s nadšením experimentují, zbytek se mi se vší úctou jeví jako naučeně pasivní. Jaké jsou důvody jejich pasivnosti? Jistá skupina učitelů vnímá IT nikoli jako potenciálního pomocníka, ale jako strašáka, kterému příliš nerozumí, neumí s ním, možná se ho i bojí. Technologie jsou pro ně dle jejich přesvědčení zdrojem práce navíc. Omezují se jen na občasné videoprojekce, přičemž zařízení do provozu musí uvést sami žáci. Pak je zde skupina učitelů, kteří by se v oblasti IT případně i rádi zdokonalili, nicméně narážejí na vyčerpané finanční limity, určené na DVPP. Tak alespoň konzultují s ICT koordinátorem a zainteresovanými kolegy, popř. se příležitostně zúčastní e-learningu. A nakonec velkou skupinu uzavírají "pohodáři", kteří, ať se děje, co se děje, jsou prostě "vysmátí". Ventiloval jsem zde svou frustraci, kterou jsem získal během svého cirka desetiletého působení ve školství. Situace se bohužel znatelně nelepší. Mezi kompetencemi pedagogů absentuje počítačová gramotnost či jakési IT IQ. Propast mezi učiteli a žáky se v tomto ohledu prohlubuje. Závěrem bych chtěl podotknout, že nejsem propagátorem integrace IT technologií do výuky za každou cenu, nicméně na druhou stranu jsem si dobře vědom skutečnosti, že tyto technologie se staly (nikoli stávají) její součástí, a je existenciální nutností školství se s tímto identifikovat.
ModulBlogy
18. 11. 2011
Teda, teď nevím, kam dřív. Úplně jste mi zamotala hlavu :-).
ModulBlogy
18. 11. 2011
Děkuji velmi za lákavou pracovní nabídku, Karviná je ale opravdu trochu z ruky :-).
ModulBlogy
18. 11. 2011
Paní Kraslová, těch 90% Vám tiše závidím. Nepůjčila byste mi z kolegiality aspoň 10%? :-)
ModulBlogy
18. 11. 2011
"... učitel by měl svoje povolání vykonávat z lásky k dětem a ze snahy jim předat co nejvíce informací, které by jim pomohly uplatnit se ve společnosti a vést spokojený a šťastný život." - Často se svých žáků ptám, zda se chtějí mít v životě dobře. Jejich odpověď zní pochopitelně vždy pozitivně. Ptám se dál: "A co pro to děláte?" Většina sklopí oči a mlčí. A jsme zase u motivace...
ModulBlogy
18. 11. 2011
Je docela možné, že se na vedoucích místech čas od času objeví schopní lidé, kteří nemyslí jen na vlastní koryto a kteří se snaží o skutečné reformy. Obávám se, že jsou však velmi rychle semleti soukolím zkorumpovaných mocenských elit. Aspoň to tak na mě působí. Češi si neumí vládnout a spravovat svůj stát. Tuto schopnost zřejmě pohřbili u zdi na Bílé hoře.
ModulBlogy
18. 11. 2011
"Zapálí přece dál ten, kdo hoří." - Této myšlence jsem ještě několik let po dokončení svých studií hodně věřil. Čím jsem však v prostředí základního školství déle, tím větší skepsi propadám. Pokaždé, když k nám na pracoviště přijde nová mladá duše, říkám si, že onu pochodeň symbolizující integraci moderních výukových technologií a metod budu konečně moci štafetově předávat někomu jinému. Zatím bezvýsledně. Největší problém spatřuji, ostatně bylo to tu řečeno již mnohokrát, v neochotě komunikovat, radit se, diskutovat, sdílet své nápady, atd. Chybí též nadšení, zdravá dravost. Nicméně zatím pořád hořím a hledám nové inspirace. Proto jsem se také přihlásil do našeho kurzu.
ModulČlánky
04. 11. 2011
Ten otazník jsem mínil spíše v tom smyslu, jakým způsobem s mimořádně nadanými žáky pracují?
ModulBlogy
20. 10. 2011
Miro, co se týče odkazů v angličtině, teď mám na mysli zejména odkazy na výukové hry, s těmi se žáci poperou celkem dobře. Všichni mají jako hlavní cizí jazyk povinně angličtinu a co neví, dokáží si vyhledat v on-line slovníku (třeba na Seznamu.cz). S němčinou už je to mnohem složitější, zde musím překládat já. Němčina se totiž u nás téměř nevyučuje, kromě volitelného předmětu, což je vzhledem k naší blízkosti se Saskem minimálně zarážející. Nicméně angličtina "rules"...
ModulBlogy
16. 10. 2011
Paní Ivano, zaujal mě Váš projekt "60. léta". Neposkytla byste, prosím, o něm více informací? Záměr, cíle, průběh, zpětná vazba...
ModulBlogy
16. 10. 2011
Jej, hezky jste to, Ivo, vyjádřila, mluvíte mi z duše. Toho průvodce jsem také hledal. Našel jsem ho ve spolužácích našeho kurzu. Jen na mém pracovišti mi taková spřízněná duše chybí...
ModulBlogy
16. 10. 2011
Máte pravdu, Marcelo, že pro zkušeného pedagoga je metoda frontálního monologu to nejjednodušší, co může ze svých dovedností předvést. Učí tak, protože se v lepším případě domnívá, že je to ta nejpřínosnější metoda, kterou předá žákům co nejvíce poznatků, v horším případě proto, že nic jiného neumí, nebo je slepě přesvědčen o tom, že ničeho jiného není schopen. Prostě se podceňuje. Také je nutno brát v potaz syndrom vyhoření a, nechce se mi to moc psát, lenost. Projekt se může některým učitelům jevit zpočátku jako chaos, neboť jeho výsledky se dostavují až po delší době, kdežto když jeden den látku vyložím, druhý den žáky vyzkouším, mám hned jakousi zpětnou vazbu. Jinak držím palce, ať vám to s multimediální učebnou vyjde alespoň v té kompromisní podobě. Vždycky je to ve školství o kompromisech, sám to vím moc dobře. Zkuste třeba oslovit nějakou firmu v okolí, zda nevyřazuje nějaké solidní počítače. Třeba by vám je formou "odprodeje za symbolickou 1 Kč" přenechala a vy byste pak mohli učebnu dovybavit chybějícími 20 PC.
ModulBlogy
09. 10. 2011
Pročítám-li si, pane kolego, Váš seznam her, které Vás nějakým způsobem formovaly. musím si nostalgicky přiznat, že některé z nich zřejmě i mě. Need for Speed určitě! Za sebe bych si do tohoto přehledu přidal ještě Microsoft Flight Simulator, v němž jsem poprvé vzlétl s L-410 a jejím větším sourozencem L-610. Nicméně v reálu bych to raději přece jen přenechal profíkům :-). Jinak hezky napsaný a pravdivý příspěvek.
ModulBlogy
08. 10. 2011
Tak, tak, souhlasím, s Wikipediíí opatrně, odbornost přispěvatelů je leckdy zpochybnitelná. Ale je pravda, že žáci ji milují. Uvědomuji si to při téměř každém referátu a projektové prezentaci. Co s tím? Zakázat jim ji? To nejde, neposlechnou. Tak jsem si aspoň vymohl bezpodmínečné použití minimálně jednoho důvěryhodného knižního zdroje.
ModulBlogy
08. 10. 2011
Teorii HW a SW učím v rozumné míře i na ZŠ. Trochu mě překvapilo, že tyto informace středoškoláky nezajímají. Jedná se přece jenom o jakousi základní terminologii a principy. Osobně mám zkušenost opačnou. Ať je to šestka, sedmička, osmička nebo devítka, otevřená bočnice počítačové skříně a komponenty v ní se ukrývající vždy většinu žáků zaujmou. A co teprve když přijde na "pitvu"... :-). Samozřejmě pro tyto účely používám již vyřazený počítač.
ModulBlogy
02. 10. 2011
Pokaždé, když zadávám žákovský projekt, je jeho pevnou součástí finální prezentace před publikem (nejčastěji spolužáků). Uvádím ho slovy: "Je skvělé, vypracujete-li po všech stránkách perfektní projekt, avšak je neméně důležité, abyste ho uměli také prodat - čili odprezentovat!" Dovednost komunikovat a argumentovat je pro život jedince ve společnosti nepostradatelná. Souhlasím tedy plně jak s Marcelou, tak i s Jaroslavem.
ModulBlogy
02. 10. 2011
Pojednávané téma kvalifikace a kompetence učitele bych chtěl ještě obohatit o odkaz na zprávu vzešlou z červnového setkání SKAVu, které se zabývalo otázkou, zda "Je magistr zárukou dobrého učitelování?"
ModulBlogy
02. 10. 2011
Děkuji, Jitko, za reakci, plně s ní souhlasím. Financí na DVPP stále ubývá, osobně jsem šel již i cestou, kterou zmiňuješ, že jsem si kurz prostě zaplatil sám, neboť jsem byl přesvědčen o jeho přínosu pro mě i pro školu. Problematiku financí bych ještě doplnil o náklady, které škole vzniknou, když za mě, odjedu-li na školení, musí zaplatit suplování. A to je často částka vyšší než je cena samotného kurzu. Na jednu stranu stát chce, abychom se dále vzdělávali, což je samozřejmě správně, na druhou stranu tomu ale nepřizpůsobuje koncepci financování. Velmi se mi líbí, jak jsi napsala, že se od účastníka kurzu očekává, že bude se získanými informacemi dál pracovat. Něco takového vlastně požadujeme i od svých žáků. Ale samotným se nám do toho nějak nechce...
ModulBlogy
02. 10. 2011
Ivo, naši žáci jsou ve většině konzumenti a obávám se, že "jen ukázat" nebude stačit ke změně jejich zažitých postojů a navyků. Příklad z praxe: Žáci, každý email, který odešlete, bude mít vyplněný předmět. Výsledky se dostavují pozvolna, u některého žáka to trvá třeba měsíc, než si tento krok zafixuje, u někoho půl roku a někdo se tím nehodlá zabývat vůbec a sází si to, jak chce. Závěr tedy zní: ukazovat, zdůvodňovat, opakovat, vychovávat.
ModulBlogy
01. 10. 2011
Velmi přínosný příspěvek, děkuji za něj. Hned jsem zavřel oči a představil si, jak moji žáci nosí do školy notebooky a řeší pomocí nich různé úkoly, vypracovávají projekty... Otevřu oči... zase paří hry a sjíždějí Facebook! Nic naplat, musíme je k tomu nejdřív vychovat.
ModulBlogy
24. 09. 2011
O PedF UK v Praze, kterou jsem absolvoval, smýšlím ve stejném duchu jako Vy. Vzpomínám s nesmírnou úctou na všechny profesory, docenty, doktory, odborné asistenty..., jsou skutečně kapacitami ve svých oborech. Co se týče didaktiky, bylo to velmi individuální - někdo se opíral o své zkušenosti z praxe, někdo pouze o teorii, kterou je možno si jednoduše nastudovat v příslušných doporučených publikacích. Nicméně již někdy kolem roku 2004, 2005, možná dřív, zazníval z řad studenstva kritický hlas žádající po oborových didakticích méně teorie a více praxe. Popravdě netuším, jaký je současný stav věci. Píšete, že u mnoha učitelů postrádáte ochotu zaplňovat mezery v jejich znalostech. Vzhledem k tomu, že máte za sebou, jak píšete prozatím 1 rok praxe, je to, se vší úctou, poměrně odvážný soud. Pokud jste takového dojmu nabyla, určitě se ptáte, proč tomu tak je, že do dalšího vzdělávání nevstupují... Jinak děti jsou ve výuce pasivní, protože jsou tak vedené. Sama jste během své praxe narazila na učitele, kteří navzdory reformě učí podle starých zaběhlých způsobů čili striktně frontálně. A jeden či dva nadšenci to v učitelském sboru nespasí. To je moje zkušenost. Důležité ale je, jak říká pan Brdička a jiní, nenechat se zlomit a jít si za svou vizí, pokud to jen trochu jde.
ModulBlogy
23. 09. 2011
Jitko, když tedy smím :-), jsem vždy poctěn a nesmírně rád, mohou-li mé pracovní listy posloužit i jiným kolegům.
ModulBlogy
23. 09. 2011
Souhlasím s paní Rambouskovou. Děti bývají velmi adaptabilní a jsou schopné vše rychle dohnat. Vedete-li své děti k četbě knih, je to pro ně jen dobře - osvojování bohaté slovní zásoby, rozvoj fantazie atd. Učím na ZŠ, vím, že žáci nečtou (nebo jen zřídka) a odráží se to samozřejmě na tom, že se nedokáží vyjádřit, nenalézají slova, činí jim problém tvořit souvislý příběh. Z hlediska Rogersovy křivky, abych odpověděl na Vaši otázku, bych se v rámci svého působiště viděl realisticky na toho nadšence, k němuž se občas některý z kolegů připojí, ale kterému naštěstí fandí vedení školy.