ModulČlánky
4046
0
20. 04. 2020
V tomto článku bych chtěla české pedagogické veřejnosti představit významnou osobnost polské pedagogiky 20. století, Wincentyho Okońa, který se zaměřil především na rozvoj polské didaktiky a pedeutologie.
ModulČlánky
3675
0
09. 04. 2020
V tomto článku bych chtěla české pedagogické veřejnosti představit významnou osobnost polské pedagogiky 20. století Marii Grzegorzewskou.
ModulČlánky
3510
0
08. 04. 2020
V tomto článku bych chtěla české pedagogické veřejnosti představit významnou osobnost polské pedagogiky 20. století Zygmunta Mysłakowského.
ModulČlánky
3894
0
06. 04. 2020
V tomto článku bych chtěla české pedagogické veřejnosti představit významnou osobnost polské pedagogiky 20. století, Marii Łopatkowou. Ve své práci nám autorka zanechala mnohé cenné myšlenky, jejichž aktuálnost se neztratila ani po letech.
ModulČlánky
6744
0
15. 10. 2019
Článek analyzuje definice kyberšikany a popisuje základní znaky kyberšikany. Zabývá se nejčastějšími projevy kyberšikany. Ve své stěžejní části článek přibližuje stav kyberšikany mezi mládeží v České republice a ve světě. Ve svém závěru článek popisuje aktivity, které může učitel využít ve výuce v rámci prevence kyberšikany.
ModulČlánky
14563
0
03. 10. 2019
Článek nabízí přehled strukturálních prvků na téma faktorů školní zralosti. Pojmem školní zralost označujeme vnitřní vývojové předpoklady, které se vztahují k funkcím závislým na zrání centrální nervové soustavy. Pro diagnostiku školní zralosti jsou určující jednotlivé oblasti. Školní zralost zahrnuje fyzickou, psychickou, sociální a emocionální zralost.
ModulČlánky
9081
0
24. 09. 2019
Článek nazvaný Rozvoj pozitivních vztahových relací mezi dětmi v mateřské škole se zaměřuje na rozvoj spolupráce, empatie a vzájemné poznávání dětí. První část článku se zabývá tématem mateřská škola a socializace, sociálním postavením dětí ve skupině. Poté navazuje část zabývající se tématem prosociálních her. A na závěr článku uvádím několik didaktických her s prosociálními cíli, s cíli rozvoje pozitivních vztahových relací mezi dětmi ve skupině.
ModulČlánky
7143
0
19. 09. 2019
Článek nazvaný Příčiny rušivého chování žáků ve výuce realizované ve školní třídě se zabývá příčinami rušivého chování žáků. Zaměřuje se také na popis vhodného a nevhodného postupu učitele v těchto situacích.
ModulČlánky
6613
0
12. 09. 2019
Článek se zabývá školní kázní v souvislosti s autoritou učitele. Je orientován na učitele 1. stupně ZŠ. Poskytuje jim návod k sebereflexi, který jim pomůže eliminovat rušivé chování žáků.
ModulČlánky
6589
0
04. 09. 2019
Příspěvek přináší výsledky z vlastního výzkumného šetření autorky. Výzkumné šetření se zaměřilo na zmapování hlavních motivů budoucích učitelů pro výběr učitelského povolání. Výzkum si kladl za cíl na základě kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů retrospektivně zmapovat motivační faktory učitelů při výběru povolání.
ModulČlánky
8826
0
12. 08. 2019
Článek seznamuje s obtížemi dětí s ADHD, příčinami ADHD a dále popisuje obecná doporučení pro práci učitele s dětmi s ADHD. Poukazuje na důležitost řádu, rytmicity, pravidel a rituálu, udržování očního kontaktu a jemného tělesného kontaktu.
ModulČlánky
9230
0
18. 06. 2019
Článek se zabývá adaptací dětí na mateřskou školu, popisuje proces adaptace, projevy maladaptace a zabývá se také zralostí dětí pro vstup do mateřské školy. Článek rovněž přináší příklad adaptačního programu používaného v polské mateřské škole v Rybníku jako příklad dobré praxe ze zahraničí.
ModulČlánky
9528
0
30. 05. 2019
Autorita učitele je v současnosti hojně diskutovaným tématem. Článek věnovaný tomuto tématu se zaměřuje především na činitele, kteří hrají rozhodující roli při budování autority učitelů. Autorita učitele hraje ve vztahu učitel–žák, učitel–žáci významnou roli. Autorita učitele má bezesporu velký vliv na kázeň ve třídě, ovlivňuje efektivitu práce učitele. Učitel, který je pro žáky autoritou, je pro ně také vzorem.
ModulČlánky
9340
0
12. 12. 2018
Příspěvek seznamuje čtenáře s metodou Batti Strauss, která je nazývaná jako metoda aktivního poslouchání hudby. Tato metoda spojuje různé formy aktivit: poslouchání hudby, hru na hudebních nástrojích, tanec, zpěv s užitím prvků pantomimy, prvky dramatické výchovy či výtvarné činnosti.
ModulČlánky
6537
0
10. 12. 2018
Článek se zabývá agresivním chováním u předškolních dětí. Jeho hlavní část přináší nápady na aktivity, které napomáhají k prevenci agresivity u dětí, k rozvíjení jejich vzájemných pozitivních vztahů, k rozvíjení sociálních dovedností u dětí, k rozvoji dovednosti ventilovat vztek, agresi žádoucím způsobem.
ModulČlánky
16490
0
07. 11. 2018
Článek přináší náměty na řízenou pedagogickou činnost v mateřských školách na téma dopravní prostředky. Materiál je určen učitelům mateřských škol. Při psaní článku vycházím z vlastní zkušenosti. Tyto aktivity jsem realizovala v rámci tématu dopravní prostředky s dětmi tříletými a čtyřletými v evangelické mateřské škole v polském Těšíně. Při přípravě na toto týdenní téma jsem vycházela z polského metodického průvodce Przygoda z uśmiechem, jehož autorkami jsou Joanna Wasilewska a Bozena Godzimierska. Metodický průvodce byl pro mě inspirací, aktivity jsem si upravila tak, aby plně odpovídaly mé skupině.
ModulČlánky
5274
0
30. 10. 2018
Článek popisuje metodu výuky čtení, se kterou jsem měla možnost se seznámit v mateřské škole v Polsku. Tato metoda je v polských mateřských školách hodně užívaná. Jejím velkým pozitivem je, že nenásilnou formou učí děti číst jednoduchá slova a dá se používat u dětí od nejmladšího věku. Metodu jsem viděla používat i děti ve věku 2,5 roku.
ModulČlánky
10876
0
29. 10. 2018
V současné době, kdy se velká část zaměstnanců potýká se stresem bez ohledu na povolání, může potkat syndrom vyhoření kohokoliv. Nejvíce ohroženou skupinou však zůstávají lidé pracující v profesích spojených s prací s druhými lidmi, především v pomáhajících profesích. Jednou z nejohroženějších skupin jsou právě pedagogičtí pracovníci bez ohledu na typ a stupeň školy.
ModulČlánky
5299
0
08. 08. 2018
Článek seznamuje čtenáře se sugestopedií, jejími pozitivy, popisuje vznik metody, principy sugestopedie. Jedná se o metodu, která při učení využívá obě poloviny mozku, díky čemuž je kvalita osvojeného učiva vyšší.
ModulČlánky
7492
0
24. 05. 2018
Článek ukazuje na Sudbury Valley School příklad demokratické školy, odhaluje principy a předpoklady demokratické školy. Článek rovněž seznamuje čtenáře se sítí Sudbury School ve světě.
ModulČlánky
5053
0
10. 05. 2018
Článek pojednává o demokratických školách, jejich charakteristikách, hlavních cílech a pravidlech. Zabývá se demokratickými školami, které vznikají v posledních několika letech také v Polsku.
ModulČlánky
10389
0
09. 05. 2018
Článek pojednává o preprimárním vzdělávání, jeho organizaci, modelech, tradici, povinné předškolní docházce v různých evropských zemích.
ModulČlánky
8270
1
03. 05. 2018
Článek pojednává o primárním vzdělávání v jednotlivých evropských zemích, počátku povinné školní docházky, organizaci vzdělávání, počtu žáků ve třídách, obsahu kurikulárních dokumentů.
ModulČlánky
7707
0
25. 04. 2018
Článek pojednává o postavení učitelů v jednotlivých evropských zemích, jejich smluvní pracovní době, jejich platových podmínkách, přípravě učitelů na povolání.
ModulČlánky
10782
0
28. 11. 2017
Článek přináší informace o vzdělávání učitelek působících v předškolním vzdělávání, soustřeďuje se především na přípravu učitelek mateřských škol (zpočátku nazývaných jako pěstounky opatroven) v 19. a 20. století v českých zemích. Článek byl připraven vzhledem k chystanému kariérnímu řádu a s ním se pojícímu většímu důrazu na osobní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků. V článku chci ukázat, že pedagogové pracující v předškolních zařízení se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastnili již v období první republiky. V článku chci také ukázat, že vysokoškolské vzdělání pro pedagogy předškolních zařízení bylo realizováno již dříve. První požadavky na vysokoškolské vzdělání pěstounek mateřských škol se objevily na Sjezdu pěstounek českých mateřských škol v roce 1908. Roku 1932 byla otevřena soukromá Vysoká škola pedagogických studií, na níž bylo realizováno soustavné vysokoškolské studium pro učitelky mateřských škol.
ModulČlánky
7677
0
04. 10. 2017
Článek přináší informace o vzdělávání učitelů na elementárních školách od středověku až po 20. století. Především se zaměřuje na 18.–20. století.
ModulČlánky
7482
0
03. 10. 2017
Článek přináší informace o vzdělávání, kvalifikaci a uplatnění učitelek z historického pohledu, především se zaměřuje na období 19. a počátku 20. století. Článek se také věnuje společenské prestiži učitelek a jejich životnímu stylu.
ModulČlánky
7596
3
27. 09. 2017
Článek přináší informace o vzdělávání budoucích učitelů středních škol v minulosti. Především se zaměřuje na 19. a 20. století.
ModulČlánky
6482
1
19. 09. 2017
Příspěvek se zabývá kariérním systémem polských učitelů.
ModulČlánky
9376
0
13. 09. 2017
Úvodní část článku se zaměřuje na historické aspekty vzdělávání učitelů předškolních zařízení v Polsku. V této části představíme vzdělávání učitelů předškolních zařízení v Polsku z historického hlediska. Následuje přehled a analýza významných bodů z aktuálních odborných i širších společenských diskusí k tématu reformy vzdělávání učitelů předškolních zařízení. V textu dále přibližujme otázky spojené s přípravou studentů na práci učitele v předškolním zařízení.
ModulČlánky
05. 10. 2017
Dobrý den pane Melichare, děkuji za komentář. Máte pravdu, měla jsem se více zaměřit na 2. polovinu 20. století, ale nechtěla jsem, aby byl článek příliš dlouhý, proto jsem shrnula pouze základní informace. Jelikož vidím, že je to zajímavé téma, vytvořím ještě jeden článek zaměřený přímo na druhou polovinu 20. století.  Pokud jde o kariérní řád v Polsku je zaveden již od roku 2000. Článek jsem napsala, protože daný kariérní řád chápu jako vhodnou inspiraci pro naše prostředí. Nicméně také má své zápory, řada učitelů si stěžuje na to, že kariérní růst je spojen se sbíráním certifikátů a různých dokumentů, které mají svědčit o kvalitě učitele a jeho profesním rozvoji.  Stěžují si, že je učitel pak zahlcen administrativní činností a školeními a ubývá čas na práci s dětmi. 
ModulČlánky
05. 10. 2017
Ano, článek jsem zamýšlela jako inspiraci pro naše prostředí.
ModulČlánky
18. 03. 2015
Jako přirozený proces stejně jako kvalitní, systematické a intenzivní podněty je chápána každodenní konverzace v cizím jazyce v bilingvním či téměř bilingvním prostředí. A to prostřednictví anglicko-české školy, školky nebo v rodině. Výuka jednou týdně 1-2 hodiny tyto výsledky pochopitleně nedává.