Avatar
RNDr. Michal Černý

Poslední přihlášení 27. 07. 2021

O uživateli
Přednáší na KISKu Digitální kompetence, Laboratoř vzdělávacích technologií, Vzdělávací technologie nebo Filozofie informace podílí se na předmětech Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi, na PřF pak cvičil praktikum z fyziky. Připravuje budoucí Koordinátory ICT. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a teologické nauky, aktuálně dělá doktorát z obecných otázek fyziky. Je autorem mnoha knih z edTech tématikou: * Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu * Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty * Informační vzdělávání pro učitele * Distanční vzdělávání pro učitele * Metodik ICT * Koordinátor ICT * Myšlenkové mapy pro studenty, ...
Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
Masarykova universita, KISK FF
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
Předměty
fyzika, informatika, sociální pedagogika
ModulDigifolio
16. 09. 2015
Digifolio nabízí výběr deseti zajímavých videí, které se z různých úhlů pohledu věnují tabletům ve školní praxi.
ModulDigifolio
16. 09. 2015
Digifolio se zaměřuje na některé možnosti práce s médií a rozvoj informační gramotnosti pomocí tabletů a dalších dotykových zařízení.
ModulDigifolio
16. 09. 2015
Digifolio slouží pro mapování zajímavých zdrojů, témat a nápadů z oblasti fyzikálního vzdělávání. Zaměřeného především na práci s technologiemi a dotykovými zařízeními.
ModulDigifolio
16. 09. 2015
V tomto digifoliu se zaměříme na některé zajímavé aspekty užívání tabletů pro výuku ICT. Zaměříme také na širší aspekty výuky ICT a informatického myšlení vůbec.
ModulČlánky
14258
1
25. 08. 2015
Výukoví roboti nesporně představují jednu ze zajímavých forem vzdělávání. Jsou založené na myšlence, že žák programuje svého robota, jehož cena je typicky pod 100 USD. Tímto programováním se učí řešit různé úkoly.
ModulČlánky
12178
2
13. 07. 2015
Výuka informačních a komunikačních technologií s dotykovým zařízením jde přímo in medias res. Nabízí nepřeberné množství témat a přístupů, kterým se lze věnovat. V tomto materiálu se pokusíme o určitou panoramatizaci problematiky a v jednotlivých kapitolách se zkusíme stručně dotknout jednotlivých dílčích aspektů implementace ICT. Nepůjde nám tedy o popis jednotlivých témat do hloubky, ale spíše se pokusíme nabídnout určité inspiratorium.
ModulČlánky
12213
0
08. 06. 2015
3D tiskárny se stávají stále běžnější součástí (i českého) školního prostředí. Proto má smysl se blíže podívat na princip jejich fungování a možnost jejich využití v běžné výuce.
ModulČlánky
11855
1
19. 05. 2015
Příspěvek popisuje jednoduché možnosti využití interaktivních tabulí ve škole v nejjednodušších variantách, jako je digitalizace poznámek nebo třeba rychlé opakování. Nabízí přitom pohled na dvě paradigmaticky diferenční aplikace – Open Sankoré a SMART Notebook, které se snaží přiblížit především méně zkušeným učitelům.
ModulBlogy
07. 05. 2015
O digitálním informačním kurátorství ve vztahu ke vzdělávání toho bylo již napsáno poměrně hodně – od článků na Spomocníkovi, který – prostřednictvím Bořivoje Brdičky – téma do českého prostředí v učitelském kontextu uvedl, až po blog Interes, který se tématu věnoval poměrně systematicky a obsáhle. V tomto příspěvku se zaměříme na konkrétní nástroj pro kurátorství obsahu, který nese název Bibblio a mohl …
ModulBlogy
04. 03. 2015
Tablet se od stolního počítače liší nejen rozměry a typicky také operačním systémem, ale také přítomností řady senzorů, které lze ve výuce fyziky nebo i při „domácím“ experimentování využívat. V tomto příspěvku představíme pětici zajímavých nástrojů, které s nimi určitým způsobem pracují. Námi vybraný soupis aplikací je silně selektivní, ale věříme, že může být inspirativním materiálem pro každého, kdo chce díky tabletům do výuky …
ModulČlánky
16337
4
18. 02. 2015
Často převládá názor, že tablet je jen zařízení, které buď slouží jako pouhý internetový prohlížeč, nebo nepřináší oproti desktopu nic nového či zajímavého. V článku se pokusíme identifikovat šest oblastí, které jsou pro tablet velice zajímavé a které lze na tabletu dělat jinak nebo lépe než na klasických desktopech.
ModulBlogy
05. 02. 2015
Mimo nástěnky existuje velké množství podstatně více propracovaných a lépe designovaných technologií, které digitální kurátorství skutečně umožňují. V této části nemůžeme (ostatně stejně jako v případě online nástěnek) popsat všechny nástroje, ale pokusíme se upozornit na některé, které jsou typologicky zajímavé a učitelům (především s ohledem na tuzemské prostředí) by mohly být prospěšné a užitečné. Nejde v prvé řadě o nějaký taxativní výčet, ale jednotlivé …
ModulBlogy
26. 01. 2015
V rámci diskuse o standardu Učitel21 nabízím také stručný vlastní pohled do problematiky, založený na existujících kompetenčních rámcích. Stavím  ho především do kontextu informační gramotnosti. Definice učitele21 je v současné době stále ještě ve fázi abstraktních úvah. V našem článku se pokusíme naznačit některé cesty, kterými by se mohla definice standardu ubírat. V tomto ohledu lze definovat tři základní východiska: Je nutné reflektovat existující – byť …
ModulBlogy
12. 01. 2015
Nástěnky mají za sebou ideologicky zatíženou historii spojenou s funkcemi nástěnkářů či nástěnkových důvěrníků. Přesto mají řadu vlastností, pro které má smysl je ve škole (ale snad také v libovolné organizaci) využívat. Nabízejí v prvé řadě přehledný prostor pro předávání informací, ale současně mohou být chápány jako výzva k určité interakci a spolupráci. Mají nejen informační, ale také komunikační nebo propagační rozměr. Představují zřejmě nejjednodušší …
ModulBlogy
06. 01. 2015
Zajímavé je zkusit se podívat na problematiku online kurátorství z pohledu pedagogických teorií, konceptů a postupů. Beth Kanter[1] například prosazuje změnu Bloomovy taxonomie tak, aby více odpovídala online prostředí. Zatímco klasický i revidovaný model původní hierarchie výukových aktivit lze dobře provázat s klasickým formálním postavením různých vzdělávacích aktivit a lekcí, v případě přechodu k online vzdělávání, které klade důraz na sociální sítě, jde něco …
ModulBlogy
17. 12. 2014
Na tomto místě bychom se měli podrobněji podívat, jakými kompetencemi by měl být vybaven digitální informační kurátor, který se zaměřuje na proces vzdělávání. Literatura v tomto ohledu není jednotná a je třeba takovou pozici zřejmě vnímat jako průnik pedagogické a knihovnické profese. Současně je třeba mít na paměti, že bude nutné rozlišovat člověka, který bude kurátorství v oblasti vzdělávání dělat jako doplněk …
ModulBlogy
09. 12. 2014
Jedním z témat, které je nepochybně digitálnímu kurátorství velice blízké, je problematika tvorby a správy digitálních knihoven. Cílem digitálních knihoven je vytvořit prostředí, které umožní jednotlivým uživatelům přistupovat k objektům, které jsou v nich sdružovány efektivním a jednotným způsobem. Bylo by tedy logickým vyústěním digitálního informačního kurátorství, pokud by jednotlivě vytvořené objekty byly organizovány do sad, které budou integrovány v jedné digitální knihovně. Miroslav Bartošek …
ModulBlogy
02. 12. 2014
Slovo kurátor pochází z latinského curator, tedy opatrovník či správce. Je to člověk, který vyváří kolekce určitých objektů. V běžném slova smyslu je to člověk, který z fragmentů vytváří celek. Na příklad u klasické výstavy vybírá téma, obrazy, vytváří popisky, pořadí a způsob umístění děl, přemýšlí nad vizuální podobou výstavy nebo nad katalogem. Je to člověk, jenž vytváří celý kontext a význam výstavy, která je …
ModulBlogy
26. 11. 2014
Od šedesátých let dochází ve společnosti v Evropě, Severní Americe, ale také v Japonsku a dalších zemích k jevu, který lze označit jako informační revoluce. Není jen otázkou nějakého technologického pokroku, ale zcela zásadní změny lidského chování, komunikace, ekonomie, sociálních vazeb či kultury. Současná škola na tuto situaci reaguje s určitými rozpaky a zpožděním, což je pochopitelné. Neustálý tlak na to, aby se …
ModulČlánky
4212
0
23. 04. 2014
Pokud chceme s žáky provozovat aktivní orální historii, je třeba, aby byli pro tento účel dostatečně technicky vybavení. Pokud mají být záznamy používány jen pro školní potřebu a nepředpokládá se nějaká jejich další archivace, tak pro pořizování nahrávek ve vhodném prostředí (tichém, bez hluku) postačí i obyčejný mobilní telefon. Pro kvalitnější nahrávky je možné sáhnout buď po stereofonním diktafonu, nebo po spojení externího mikrofonu a počítače.
ModulČlánky
4256
1
17. 04. 2014
V tomto díle našeho miniseriálu se podíváme na již hotové projekty či databáze obsahující příběhy z dvacátého století, které je možné použít pro vlastní vědeckou práci pedagoga či žáků, stejně jako pro obohacení výuky samotné.
ModulČlánky
3928
0
15. 04. 2014
Práce s pamětníky, dotazování, ale také studium všedního života patří mezi činnosti, které by měly být nesporně integrální součástí výuky moderních dějiny. Moderní dějiny jsou unikátní oblastí, kde mohou žáci sami pracovat vědecky a tvořit zajímavé a hodnotné výstupy.
ModulČlánky
6628
0
17. 10. 2013
Sebekvantifikace představuje fenomén měření, shromažďování a analyzování informací o běžných činnostech vlastního života. Fenomén, který je často vnímán jako jedna z výrazných módních vln, mající velký potenciál v oblasti vzdělávání.
ModulČlánky
4692
0
02. 09. 2013
Osobní wiki představuje jeden ze zajímavých nástrojů, který může pomoci studentům lépe se učit a především dlouhodobě pracovat s informacemi, na které kolem sebe narážejí. Na jakém principu tyto nástroje fungují a jak s nimi lze pracovat ve vzdělávání?
ModulČlánky
9500
1
12. 06. 2013
S tím, jak žáci stále více disponují chytrými mobilní telefony se objevuje možnost jejich využití ve výuce. Jednou z nejjednodušších cest je nasazení QR kódů. V následujícím článku se podíváme na to, co si pod tímto pojmem představit, jak funguje a jakým způsobem je možné ho použít v běžné výuce.
ModulČlánky
3774
0
13. 05. 2013
Podle IEEE Computer Society bude jedním z dominantních trendů v oblasti ICT rozvoj interaktivních veřejných obrazovek. Co to znamená pro školy a muzea? Lze je použít k proměně toho, jak vypadá současná výuka.
ModulČlánky
3338
0
09. 05. 2013
Počítačové sítě jsou dle RVP jednou z kapitol, kterým by se měla věnovat patřičná pozornost. WiFi sítě jsou dnes jedním z dominantních technologických řešení, se kterými se každý žák bude běžně setkávat. Co by měl IEEE 802.11 vědět?
ModulČlánky
5893
0
24. 04. 2013
Programy pro správu souborů byly na vrcholu v počátcích devadesátých let na operačním systému MS DOS. S tím, jak se rozšiřovalo grafické rozhraní operačních systémů a rostl počet uživatelů, kteří nebyli IT odborníky, se jejich rozšíření postupně vytrácelo. Naskýtá se tak otázka, zda (a případně jaké) by měly mít prostor ve výuce ICT.
ModulČlánky
6561
0
18. 04. 2013
RSS (Rich Site Summary) je velmi populární technologie založená na XML. Díky ní je možné snadno získávat aktuální informace z různých zdrojů, aniž by bylo nutné navštěvovat všechny stránky. Hraje také důležitou informaci v oblasti informačního managementu. V článku si stručně představíme její technické provedení, ukážeme si její místo ve informační výchově a zaměříme se na čtečky, které umožňují efektivní zpracování tohoto formátu dat.
ModulČlánky
4455
5
20. 03. 2013
Výuka tří Newtonových pohybových zákonů patří mezi základní látku středoškolské fyziky. Přesto je výklad všech tří zákonů často veden chybným způsobem, který způsobuje nekonzistenci fyzikálních představy studenta. V tomto článku se podrobněji podíváme na možná nejvíce opomíjený z nich – zákon první.