Avatar
RNDr. Michal Černý

Poslední přihlášení 07. 04. 2021

O uživateli
Přednáší na KISKu Digitální kompetence, Laboratoř vzdělávacích technologií, Vzdělávací technologie nebo Filozofie informace podílí se na předmětech Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi, na PřF pak cvičil praktikum z fyziky. Připravuje budoucí Koordinátory ICT. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a teologické nauky, aktuálně dělá doktorát z obecných otázek fyziky. Je autorem mnoha knih z edTech tématikou: * Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu * Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty * Informační vzdělávání pro učitele * Distanční vzdělávání pro učitele * Metodik ICT * Koordinátor ICT * Myšlenkové mapy pro studenty, ...
Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
Masarykova universita, KISK FF
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
Předměty
fyzika, informatika
ModulČlánky
10719
1
19. 05. 2015
Příspěvek popisuje jednoduché možnosti využití interaktivních tabulí ve škole v nejjednodušších variantách, jako je digitalizace poznámek nebo třeba rychlé opakování. Nabízí přitom pohled na dvě paradigmaticky diferenční aplikace – Open Sankoré a SMART Notebook, které se snaží přiblížit především méně zkušeným učitelům.
ModulBlogy
07. 05. 2015
O digitálním informačním kurátorství ve vztahu ke vzdělávání toho bylo již napsáno poměrně hodně – od článků na Spomocníkovi, který – prostřednictvím Bořivoje Brdičky – téma do českého prostředí v učitelském kontextu uvedl, až po blog Interes, který se tématu věnoval poměrně systematicky a obsáhle. V tomto příspěvku se zaměříme na konkrétní nástroj pro kurátorství obsahu, který nese název Bibblio a mohl …
ModulBlogy
04. 03. 2015
Tablet se od stolního počítače liší nejen rozměry a typicky také operačním systémem, ale také přítomností řady senzorů, které lze ve výuce fyziky nebo i při „domácím“ experimentování využívat. V tomto příspěvku představíme pětici zajímavých nástrojů, které s nimi určitým způsobem pracují. Námi vybraný soupis aplikací je silně selektivní, ale věříme, že může být inspirativním materiálem pro každého, kdo chce díky tabletům do výuky …
ModulČlánky
15052
4
18. 02. 2015
Často převládá názor, že tablet je jen zařízení, které buď slouží jako pouhý internetový prohlížeč, nebo nepřináší oproti desktopu nic nového či zajímavého. V článku se pokusíme identifikovat šest oblastí, které jsou pro tablet velice zajímavé a které lze na tabletu dělat jinak nebo lépe než na klasických desktopech.
ModulBlogy
05. 02. 2015
Mimo nástěnky existuje velké množství podstatně více propracovaných a lépe designovaných technologií, které digitální kurátorství skutečně umožňují. V této části nemůžeme (ostatně stejně jako v případě online nástěnek) popsat všechny nástroje, ale pokusíme se upozornit na některé, které jsou typologicky zajímavé a učitelům (především s ohledem na tuzemské prostředí) by mohly být prospěšné a užitečné. Nejde v prvé řadě o nějaký taxativní výčet, ale jednotlivé …
ModulBlogy
26. 01. 2015
V rámci diskuse o standardu Učitel21 nabízím také stručný vlastní pohled do problematiky, založený na existujících kompetenčních rámcích. Stavím  ho především do kontextu informační gramotnosti. Definice učitele21 je v současné době stále ještě ve fázi abstraktních úvah. V našem článku se pokusíme naznačit některé cesty, kterými by se mohla definice standardu ubírat. V tomto ohledu lze definovat tři základní východiska: Je nutné reflektovat existující – byť …
ModulBlogy
12. 01. 2015
Nástěnky mají za sebou ideologicky zatíženou historii spojenou s funkcemi nástěnkářů či nástěnkových důvěrníků. Přesto mají řadu vlastností, pro které má smysl je ve škole (ale snad také v libovolné organizaci) využívat. Nabízejí v prvé řadě přehledný prostor pro předávání informací, ale současně mohou být chápány jako výzva k určité interakci a spolupráci. Mají nejen informační, ale také komunikační nebo propagační rozměr. Představují zřejmě nejjednodušší …
ModulBlogy
06. 01. 2015
Zajímavé je zkusit se podívat na problematiku online kurátorství z pohledu pedagogických teorií, konceptů a postupů. Beth Kanter[1] například prosazuje změnu Bloomovy taxonomie tak, aby více odpovídala online prostředí. Zatímco klasický i revidovaný model původní hierarchie výukových aktivit lze dobře provázat s klasickým formálním postavením různých vzdělávacích aktivit a lekcí, v případě přechodu k online vzdělávání, které klade důraz na sociální sítě, jde něco …
ModulBlogy
17. 12. 2014
Na tomto místě bychom se měli podrobněji podívat, jakými kompetencemi by měl být vybaven digitální informační kurátor, který se zaměřuje na proces vzdělávání. Literatura v tomto ohledu není jednotná a je třeba takovou pozici zřejmě vnímat jako průnik pedagogické a knihovnické profese. Současně je třeba mít na paměti, že bude nutné rozlišovat člověka, který bude kurátorství v oblasti vzdělávání dělat jako doplněk …
ModulBlogy
09. 12. 2014
Jedním z témat, které je nepochybně digitálnímu kurátorství velice blízké, je problematika tvorby a správy digitálních knihoven. Cílem digitálních knihoven je vytvořit prostředí, které umožní jednotlivým uživatelům přistupovat k objektům, které jsou v nich sdružovány efektivním a jednotným způsobem. Bylo by tedy logickým vyústěním digitálního informačního kurátorství, pokud by jednotlivě vytvořené objekty byly organizovány do sad, které budou integrovány v jedné digitální knihovně. Miroslav Bartošek …
ModulBlogy
02. 12. 2014
Slovo kurátor pochází z latinského curator, tedy opatrovník či správce. Je to člověk, který vyváří kolekce určitých objektů. V běžném slova smyslu je to člověk, který z fragmentů vytváří celek. Na příklad u klasické výstavy vybírá téma, obrazy, vytváří popisky, pořadí a způsob umístění děl, přemýšlí nad vizuální podobou výstavy nebo nad katalogem. Je to člověk, jenž vytváří celý kontext a význam výstavy, která je …
ModulBlogy
26. 11. 2014
Od šedesátých let dochází ve společnosti v Evropě, Severní Americe, ale také v Japonsku a dalších zemích k jevu, který lze označit jako informační revoluce. Není jen otázkou nějakého technologického pokroku, ale zcela zásadní změny lidského chování, komunikace, ekonomie, sociálních vazeb či kultury. Současná škola na tuto situaci reaguje s určitými rozpaky a zpožděním, což je pochopitelné. Neustálý tlak na to, aby se …
ModulČlánky
3822
0
23. 04. 2014
Pokud chceme s žáky provozovat aktivní orální historii, je třeba, aby byli pro tento účel dostatečně technicky vybavení. Pokud mají být záznamy používány jen pro školní potřebu a nepředpokládá se nějaká jejich další archivace, tak pro pořizování nahrávek ve vhodném prostředí (tichém, bez hluku) postačí i obyčejný mobilní telefon. Pro kvalitnější nahrávky je možné sáhnout buď po stereofonním diktafonu, nebo po spojení externího mikrofonu a počítače.
ModulČlánky
3911
1
17. 04. 2014
V tomto díle našeho miniseriálu se podíváme na již hotové projekty či databáze obsahující příběhy z dvacátého století, které je možné použít pro vlastní vědeckou práci pedagoga či žáků, stejně jako pro obohacení výuky samotné.
ModulČlánky
3601
0
15. 04. 2014
Práce s pamětníky, dotazování, ale také studium všedního života patří mezi činnosti, které by měly být nesporně integrální součástí výuky moderních dějiny. Moderní dějiny jsou unikátní oblastí, kde mohou žáci sami pracovat vědecky a tvořit zajímavé a hodnotné výstupy.
ModulČlánky
5985
0
17. 10. 2013
Sebekvantifikace představuje fenomén měření, shromažďování a analyzování informací o běžných činnostech vlastního života. Fenomén, který je často vnímán jako jedna z výrazných módních vln, mající velký potenciál v oblasti vzdělávání.
ModulČlánky
4298
0
02. 09. 2013
Osobní wiki představuje jeden ze zajímavých nástrojů, který může pomoci studentům lépe se učit a především dlouhodobě pracovat s informacemi, na které kolem sebe narážejí. Na jakém principu tyto nástroje fungují a jak s nimi lze pracovat ve vzdělávání?
ModulČlánky
8843
1
12. 06. 2013
S tím, jak žáci stále více disponují chytrými mobilní telefony se objevuje možnost jejich využití ve výuce. Jednou z nejjednodušších cest je nasazení QR kódů. V následujícím článku se podíváme na to, co si pod tímto pojmem představit, jak funguje a jakým způsobem je možné ho použít v běžné výuce.
ModulČlánky
3620
0
13. 05. 2013
Podle IEEE Computer Society bude jedním z dominantních trendů v oblasti ICT rozvoj interaktivních veřejných obrazovek. Co to znamená pro školy a muzea? Lze je použít k proměně toho, jak vypadá současná výuka.
ModulČlánky
3057
0
09. 05. 2013
Počítačové sítě jsou dle RVP jednou z kapitol, kterým by se měla věnovat patřičná pozornost. WiFi sítě jsou dnes jedním z dominantních technologických řešení, se kterými se každý žák bude běžně setkávat. Co by měl IEEE 802.11 vědět?
ModulČlánky
5380
0
24. 04. 2013
Programy pro správu souborů byly na vrcholu v počátcích devadesátých let na operačním systému MS DOS. S tím, jak se rozšiřovalo grafické rozhraní operačních systémů a rostl počet uživatelů, kteří nebyli IT odborníky, se jejich rozšíření postupně vytrácelo. Naskýtá se tak otázka, zda (a případně jaké) by měly mít prostor ve výuce ICT.
ModulČlánky
6061
0
18. 04. 2013
RSS (Rich Site Summary) je velmi populární technologie založená na XML. Díky ní je možné snadno získávat aktuální informace z různých zdrojů, aniž by bylo nutné navštěvovat všechny stránky. Hraje také důležitou informaci v oblasti informačního managementu. V článku si stručně představíme její technické provedení, ukážeme si její místo ve informační výchově a zaměříme se na čtečky, které umožňují efektivní zpracování tohoto formátu dat.
ModulČlánky
4047
5
20. 03. 2013
Výuka tří Newtonových pohybových zákonů patří mezi základní látku středoškolské fyziky. Přesto je výklad všech tří zákonů často veden chybným způsobem, který způsobuje nekonzistenci fyzikálních představy studenta. V tomto článku se podrobněji podíváme na možná nejvíce opomíjený z nich – zákon první.
ModulČlánky
5993
0
14. 03. 2013
Fyzika je nepochybně jednou z nejnáročnějších disciplín, se kterými se mohou žáci, potažmo studenti, vůbec setkat. Přístupů, jak ji podat zajímavým či hravým způsobem, může být celá řada. My se podíváme na to, jak se o to snažily osobnosti jako jsou Schrödinger, Gamow a Kaku.
ModulČlánky
8850
0
06. 02. 2013
Moderní témata do výuky fyziky bezesporu patří, protože není možné vyučovat jen dějiny fyziky či jakousi muzeologii, která je sice metodologicky kvalitně zpracována a logicky propojena, ale vůbec neukazuje na to, čím se fyzika zabývá v současnosti. Supravodivost tak může být jedním ze zajímavých témat pro gymnázium, ale v omezené míře také pro základní či odborné školy.
ModulČlánky
5311
4
22. 01. 2013
V druhém dílu mini-seriálu o wiki se podíváme na několik konkrétních řešení, která je možné použít na školách. Krátce se zmíníme také o Google Sites, který nabízí velice obdobné možnosti jako tradiční wiki systémy.
ModulČlánky
4540
3
21. 01. 2013
Článek je prvním dílem mini-seriálu pojednávajícím o důvodech a současných možnostech nasazení wiki webů ve výuce nejen na našich středních školách. Je věnován především problematice metodiky výukového využití tohoto nástroje pro sdílenou tvorbu online obsahu.
ModulČlánky
6413
0
18. 12. 2012
Sociální informatika je relativně mladý vědní obor, který se zabývá tím, jak počítače ovlivňují lidskou činnost. V dnešním článku se zaměříme na některé vybrané fenomény, které je v rámci ní možné sledovat – půjde především o sociální sítě a expertní a znalostní systémy.
ModulČlánky
5899
1
05. 12. 2012
Sociální informatika je poměrně mladý, avšak velice rozsáhlý obor, který má dnes řadu aplikací. V článku se pokusíme naznačit, jakými základními tématy se zabývá a jakým způsobem je možné o nich mluvit na středních školách.
ModulČlánky
6940
3
11. 06. 2012
V současné době se stále více hovoří o tom, že je třeba zvyšovat kvalitu středoškolského vzdělávání a přinášet do něj nové technologie. V následujícím článku se podíváme na jednu z doplňkových metod výuky, které k tomuto účelu mohou dobře posloužit.