Avatar
Mgr. Bc. Jana Vinterová

Poslední přihlášení 17. 11. 2018

Společenská role
Pedagog, Vychovatel
Název školy/instituce
...
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní
ModulDiskuze
03. 05. 2016
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
...učitelka, která má vystudované gymnázium a jen si dodělala maturitní zkoušku z pedagogiky na střední ped. škole. Podotýkám, že na této škole nestudovala a zkouška je z obecné pedagogiky, byť v oboru "Předškolní vzdělávání". Je plně kvalifikovaná pro práci učitelky MŠ nebo ne? Podmínkou je přece řádné studium, ne jen jedna zkouška! Nebo se pletu? Poraďte, prosím Děkuji. Bohunko, máte pravdu, jednotlivá maturitní zkouška v tomto případě nestačí.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
6/1 Vyberte nejméně jednu aktivitu a vyzkoušejte ji v heterogenní třídě. Jak děti aktivitu přivítali, prováděli a jestli jim v něčem pomohla. V závěru diskuze nastiňte, s čím měli nejvíce problémů. Aktivita 3 tabulka: Tabulku jsem vzhledem k věku dětí upravila - některé otázky nebyly zařazeny, naopak byly přidány otázky týkající se tradičního jídla, typických rostlin/květin, zvířat chovaných jako domácí mazlíčci, zvyky, oslavy narozenin apod. Porovnávali jsme, které zvyky jsou si podobné, které se liší, nebo se nevyskytují. Děti, které vyrostly v ČR často "dodržují" i zvyky, které nejsou v jejich zemi typické, a to zejména z důvodu přátelských vazeb v naší zemi, přizpůsobení se apod.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
www.czechkid.cz Náboženské i jiné tradice a současnost Mnoho dnešních dětí neslaví Velikonoce/Vánoce jako křesťanský svátek/tradici. Dárky pod stromečkem či volné odpoledne u televize nejsou minulou tradicí. Velikonoce vnímá většina lidí jako svátky jara, moderní doba je posunula do záležitosti čokoládových zajíčků, barvených vajíček, pomlázek se stuhami, chlebíčků a případně alkoholu. Pro křesťany jsou Velikonoce největšími svátky v roce, důležitějšími než Vánoce. Jsou to svátky, které vystihují podstatu křesťanství. Tradice má tedy jak ve vztahu ke společenství, tak ve vztahu k jednotlivci především stabilizující funkci. To je její největší síla a také její úskalí. Nadměrné zdůraznění této stabilizující funkce totiž může vést k absolutní vládě minulosti nad přítomností, k nábožensky legitimované regresi a autoritářství ve jménu zkostnatělé představy o „nadčasovém“ posvátném řádu lidského života. viz http://www.czechkid.cz/si1150.html A co tradice dětí-cizinců? V jakém prostředí vyrůstaly, než přišly do ČR? Jak dalece byly vychovávány s ohledem na náboženství, na zvyky a obyčeje dané země? K rozvoji multikulturality ve školním prostředí mohou vést hry zaměřené na rozvoj empatie a prosociálního cítění, nebo mohou být realizovány jednotlivé krátkodobé projekty a akce zaměřené na prezentaci jiných kultur, národností, zvyků apod. K typickým akcím ve školách, které přibližují rodinám z jiného sociokulturního prostředí život v České republice, patří například pečení štrúdlů a jiných sladkostí, vydlabávání dýní a výzdoba prostředí, lampiónový průvod, společná předvánoční odpoledne (ať už tvořivá nebo kulturní), vánoční posezení s rodiči dětí a nejbližšími příbuznými, výroba krmítek a následné krmení ptáků, program ke Dni matek, sportovní odpoledne je Dni dětí (společné soutěžení dětí s rodiči), vynášení Morany, "hon" na velikonočního zajíčka a oslava Velikonoc (včetně zvyků), čerti aj. viz http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/18773/multikulturni-vzdelavani-v-predskolnim-obdobi.html/ A co třeba zvyky jako pletení věnečků z pampelišek na jaře, pouštění draků na podzim? Zvyky a tradice související s ročním obdobím, ke kterému se váží, mohou sloužit jako inspirace při práci s dětmi a zároveň mohou přiblížit život jiné kultury.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Je hodnocení důležité? Jak důležité je pro Vás hodnocení od kolegů, od nadřízených (vedení školy) a od podřízených (žáků)? Jaký je rozdíl v pojetí sebereflexe a sebehodnocení? Hodnocení je důležité nejen pro žáky,ale třeba i pro pedagogy ze strany vedení školy. Pozitivní hodnocení působí motivačně pro další práci/výuku apod. Negativní může vést k sebereflexi, ke změnám v postupech, v náhledu na situaci,... Sebereflexe znamená, že člověk má schopnost přemýšlet o svém jednání a zároveň je sám hodnotit, být za něj odpovědný, nést za své činy důsledky. Sebehodnocení je obecně hodnocení sebe sama. Často je realizováno s kladnými či zápornými odchylkami od skutečnosti (přeceňování se, podceňování).Ve škole je sebehodnocení využíváno k hodnocení získaných znalostí, dovedností, vědomostí, podle předem daných kritérií, podle předchozích úspěchů/neúspěchů, vzhledem k dané situaci apod.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Pracovní list Ilony Mazůrkové Neobyčejný byt je po grafické stránce přehledně zpracovaný, jednoduše se v něm lze orientovat i díky barevným rozlišením. Poměrně jednoduchý text umožňuje, při opakovaném čtení, nácvik zvukové stránky čteného, případně dle metodiky i sehrání scénky, což velmi pěkně oživí výuku. Věty ani souvětí nejsou dlouhé, což umožní čtení s porozuměním právě i žákům-cizincům. V důsledku jsou procvičovány jazykové jevy v textu, který již žáci dostatečně vstřebali.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Které materiály představené v lekci se Vám zdají zajímavé, použili byste je ve výuce a proč? - Kniha Rozumíš mi? z roku 1997, která umožňuje provádět řečová cvičení a hravou formou. Kniha obsahuje ilustrace, což podporuje fixaci výrazů. Využít je jí možné k vyvozování hlásek, k vysvětlení/představení slov pomocí obrázků. Podobně je možné využít - knihu Předcházíme poruchám učení z Portálu. Velmi se osvědčila didaktická pomůcka - Logico Piccolo, kde výborně funguje samokontrola a případná oprava chybně vypracovaných úkolů.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Máte nějaké informace o zemi, kultuře a jazyku, z které pocházejí Vaši žáci-cizinci? Kde je možné tyto informace získat či vyhledat? Je možné se někde v tomto směru vzdělávat? Mnoho informací je dnes možné najít na webových stránkách nebo přímo v META, o.p.s. http://www.meta-ops.cz/ kde je možné se vzdělávat, získávat podporu, pomoc a pod. Existují však i další organizace, školy, zabývající se podporou a začleňováním cizinců.
ModulDiskuze
25. 11. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
a) Myslíte si, že je vhodné užívat české slabikáře a běžně dostupné čítanky ve školách pro výuku žáků-cizinců? Výuka českého jazyka "českých" dětí a dětí-cizinců je metodicky odlišná. Proto je vhodnější využívat adekvátní učebnice či čítanky. Specifičnost výuky češtiny pro cizince neumožňuje dogmatické využívání běžných učebnic pro české děti, ale... Kvalitní pedagog si umí poradit s rozdíly, k jednotlivým cizincům přistupuje individuálně, využívá i jinak dostupných materiálů, poskytuje dětem-cizincům odlišnou podporu. Skupiny/třídy ve školách pro výuku cizinců jsou/měly by být vybaveny odpovídajícím způsobem. Nikde není ovšem dáno, že není možné pro žáky-cizince využívat i běžné učebnice. b) Jaké bariéry mohou vznikat podle Vašeho názoru ve výuce českého jazyka ze strany žáků a ze strany jejich učitelů? Např.: - nedostatečné porozumění - neochota spolupracovat (dítě/rodina) - neadekvátní hodnocení - nedostatečná komunikace - příliš rychlé tempo výuky (nepřizpůsobené možnostem, schopnostem a dovednostem žáka) - nedostatečná domácí příprava - nedostatečná motivace.
ModulDiskuze
18. 10. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Z kterých zemí pocházejí Vaši žáci-cizinci? Setkala jsem s dětmi/žáky z Vietnamu, Španělska (mateřský jazyk angličtina/slovenština), Ukrajiny, Ruska atd. Jak se cítí podle Vašeho názoru v třídním kolektivu českých spolužáků? Takoví žáci dozajista prožívají (ať už větší či menší) stres spojený s novým prostředím, jazykovou barierou, odlišnou mentalitou spolužáků, často i jinou sociální situací. Jak probíhala jejich integrace do školní třídy a jaké problémy jste museli řešit? Nezastupitelnou roli při integraci cizince má příprava školy/třídního kolektivu na příchod žáka-cizince, a to pokud možno v dostatečném předstihu. Dobře funguje rozdělení rolí ve třídě - kdo ze spolužáků bude novému kamarádovi s čím pomáhat. Vytvoří se tak širší okruh zainteresovaných, což v důsledku prospívá rozsahu integrace. Je žák-cizinec ve Vaší třídě vzděláván (a klasifikován) podle IVP? U vzdělávání i klasifikace záleží na individuální situaci každého žáka-cizince. Někteří s češtinou začínají, někteří již rozumí a komunikují. U všech je však vytvořen individuální vzdělávací plán nebo vyrovnávací plán, který je podle potřeby doplňován, konzultován (žák, rodina, školské poradenské zařízení, školní poradenské centrum, vyučující). Klasifikace probíhá v souladu s klasifikačním řádem - s přihlédnutím k výsledkům a potřebám žáka-cizince.
ModulDiskuze
18. 10. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Hodnocení žáků-cizinců je velmi složité a leckterému z pedagogů může přinést "těžší chvilky" při rozhodování, ať už v průběhu výuky nebo při klasifikaci v pololetí nebo na konci školního roku. Každý žák je jiný, jiným způsobem se staví ke svému vzdělávacímu procesu, má odlišné možnosti a schopnosti. Pokud se k jazykové barieře přidají ještě nějaké specifické poruchy (ať už učení nebo chování), není průběh vzdělávání jednoduchý a do jisté míry se může odrážet i na hodnocení žáka. Zde je velmi důležité, kdo a jakým způsobem se zapojuje do výuky/vzdělávání (učitel, asistent pedagoga, spolužák, zákonný zástupce), zda probíhá nějaká spolupráce se školským poradenským zařízením apod. V praxi jsem se setkala s žákem-cizincem, který nechtěl pobývat s rodiči v ČR, raději by se vrátil "domů", byl v péči babičky, mohl se setkávat se svými kamarády, nemusel se potýkat s komunikační barierou. Tento žák "sabotoval" veškerou podporu, kterou mu v ČR jeho okolí poskytovalo, měl výchovné i vzdělávací problémy. Zde je pak každá rada drahá a o dalším postupu musí rozhodovat především zákonní zástupci takového žáka.
ModulDiskuze
18. 10. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Zařazování žáka-cizince do ročníku základní školy: Žáci jsou zařazováni do ročníku zpravidla podle svého věku, popř. o ročník níže. Není dobré žáka zařadit podle znalosti češtiny, a to z pochopitelných důvodů (rozdílný věk spolužáků, jejich jiné zájmy, z čehož mohou pramenit nepříjemné pocity spojené s věkovým rozdílem a komunikační barierou). To pak může zapříčinit prohlubující se jazykovou barieru, stres apod. Dobré je doporučit takové rodině/žákovi - výuku češtiny pro cizinci. Ta se svými metodami, přístupem liší od výuky češtiny, kterou absolvují čeští žáci. Výhodné je zpracování individuálního vzdělávacího plánu/vyrovnávacího plánu pro takového žáka. Nezastupitelnou roli má celková podpora ze strany ostatních žáků/spolužáků, vyučujících a provázaná systematická spolupráce s rodinou žáka. Specifický je i počáteční systém ne/hodnocení takových žáků v některých předmětech.
ModulDiskuze
12. 10. 2015
ForumLegislativa v MŠ
Milé kolegyně, kolegové, jak VY nahlížíte na připravovanou změnu týkající se zavedení povinného roku předškolního vzdělávání? Viz Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání Prima | 11.10.2015 | 11:00 | Pořad: Partie | Téma: Česká školní inspekce Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor: Pojďme si projít ty jednotlivé body trošičku podrobněji. Paní ministryně, už za vašeho předchůdce proběhl demografický průzkum, který přišel s tím, že zavedení toho předškolního, povinného předškolního vzdělávání v posledním roce je ve své podstatě zbytečný, protože už devadesát pět procent dětí stejně do školky v tom posledním roce před školou chodí. Tak co se stalo, že se stále prosazuje tato, tato novela nebo tento bod v novele? Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /ČSSD/: Určitě máte pravdu, že už sto tisíc dětí do mateřských škol ten poslední rok dochází a pouze asi jedenáct tisíc dětí tuto možnost nevyužívá. Nicméně já vnímán ten povinný předškolní rok předškolního vzdělávání tak, že je důležitý z hlediska nastavení pravidel, z hlediska toho, jakým způsobem je, jsou děti na vzdělávání připravovány a zejména to pro mě je důležité z hlediska kvality jejich vzdělávání, protože v minulých letech se politicky často reagovalo na nedostatečnost kapacit v mateřských školách tak, že se tam nacpalo co nejvíce dětí, ale už se nikdo nezabýval kvalitou vzdělávání, takže já povinné předškolní vzdělávání v tom posledním roce vnímán zejména jako kvalitativní krok, aby všechny děti byly připraveny na to, aby zažily v základních školách úspěch. A jaký je Váš názor? Zaručí povinný rok v MŠ "kvalitní vzdělání" pro předškoláky?
ModulDiskuze
20. 09. 2015
ForumLegislativa v MŠ
Olinko, pokud k takové situaci v mateřské škole dojde, je to časté řešení vzniklé situace. Někdy mají pomoc s dětmi uvedenou provozní pracovnice přímo v pracovní náplni. Pokud už se stane nějaká "nehoda", učitelka často musí dohlížet na ostatní děti, dokončit s nimi započatou činnost, vzdělávat - rozhodně je nemůže nechat bez dozoru a v umývárně/koupelně/sprše se věnovat jednomu dítěti, aniž by věděla, co dělají ostatní a zda je zajištěna jejich bezpečnost a zdraví. I k takové situaci však může dojít a o hygienu takového dítěte se musí postarat učitelka, která zároveň musí zabezpečit i děti ostatní. Záleží na personálních a prostorových možnostech školy. O pracovní náplni rozhoduje ředitelka školy.
ModulDiskuze
12. 09. 2015
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Rámcový učební plán (dále též RUP) tvoří organizační a legislativní oporu při uplatňování principů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále též RVP ZV). RUP poskytuje školám např. informace k dodržení minimální časové dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (obory), dodržení maximální a minimální týdenní hodinové dotace pro jednotlivé ročníky, využití celé disponibilní časové dotace v souladu s doporučeními uvedenými v poznámkách k RUP i dodržení celkové povinné časové dotace pro 1. a 2. stupeň. Především naplnění zákonné maximální a minimální týdenní časové dotace je pro konečnou podobu učebního plánu ve Školním vzdělávacím programu (dále též ŠVP) limitující. Školní učební plán (dále též ŠUP), na rozdíl od rámcového, stanovuje u každého vyučovacího předmětu časovou dotaci v jednotlivých ročnících a celkové součty časové dotace v každém ročníku. Podstatné je, aby byly dodrženy požadavky, které uvádí RUP. RVP ZV uvádí: (viz příloha) Školský zákon i RVP ZV implicitně předpokládají, že učební plán nebude vždy naplněn v plném rozsahu pro každý týden v rámci období školního vyučování. Jde o státní svátky, dny ředitelského volna i další školní akce předpokládané školským zákonem, případně RVP ZV a uvedené v ŠVP (lyžařské kurzy, exkurze a výlety, projektové dny). Odpadnutí vyučovacích hodin v důsledku akcí pořádaných v souladu s ŠVP tedy nelze považovat za rozpor s učebním plánem. Tyto případy by měly být v třídní knize zřetelně označeny (s uvedením toho, co bylo náplní jiné akce - třídní kniha má obsahovat průkazné údaje o průběhu vzdělávání). Vyučovací hodiny odpadají i z nepředpokládaných důvodů - např. nemoc učitele. V ideálním případě by měl ředitel školy zvážit rozložení výuky a i v případě, kdy některý předmět odpadá opakovaně a učinit příslušná opatření či úpravy rozvrhu hodin v dané třídě, aby bylo vzdělávání vyvážené a organizace výuky neměla dopad na jeho cílový obsah. V praxi je nutné zohlednit konkrétní podmínky školy/třídy. V řadě případů je naplnění učebního plánu na 100 % nemožné. Doporučila bych informovat se na vzniklou situaci, poté ji probrat s třídní učitelkou, popř. pak sjednat schůzku s ředitelem školy. Možná to není tak "horké", jak to vypadá.
ModulDiskuze
12. 09. 2015
ForumLegislativa v praxi
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 39 Pracovní poměr na dobu určitou (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Ve školách je opravdu běžné, uzavírat pracovní poměr (zvlášť první v novém zaměstnání) na dobu určitou. Většinou je tato skutečnost s novým zaměstnancem projednána při jeho přijímání - před podpisem pracovní smlouvy. V některých situacích je to také proto, že se jedná o zástup za jiného pracovníka (mateřská/rodičovská dovolená, neplacené studijní volno apod.), což je ale ve smlouvě uvedeno. Bylo by dobré, se včas vedení školy zeptat, zda s Vámi počítá i do dalšího období, tedy zda Vám bude vyhotoven dodatek s termínem na další období nebo na dobu neurčitou.
ModulDiskuze
12. 09. 2015
ForumPráce třídního učitele (nejen) s novou třídou
Není nad to, pravidla vymýšlet dohromady. Na škodu není i jejich doplňování tak, jak "jde život". U nejmladších je ale třeba nějaká připravit a pak si o nich povídat. Přiřazovat je k denním situacím a nebo je výtvarně zpracovat. Z takové aktivity často vznikají krásná dílka Viz např. základní/motivační pravidla v nové Mateřské škole Křeslice na fotce v příloze. Ovšem neznamená, že se zde omezili jen na tato pravidla, to rozhodně ne. Jen je třeba něčím začít
ModulDiskuze
11. 09. 2015
ForumKvalifikace, platové zařazení
Odpověď pro Alici: Ano, od ledna již musíte mít dostudováno, pokud chcete v MŠ pracovat. Mělo být před 31.12.2014 zahájeno studium. Pokud však paní ředitelka prokazatelně nesežene kvalifikovanou pedagogickou pracovnici, může na nezbytnou dobu přijmout nekvalifikovanou.
ModulDiskuze
11. 09. 2015
ForumLegislativa v MŠ
Promiňte, ale to je absurdní. Když může do školky neočkované dítě z důvodu kontraindikace, proč by nemohlo i neočkované dítě bez ní? Dítě, které nechtějí jeho rodiče nechat očkovat, může v krajním případě ohrozit dítě, které nemůže být očkováno pro trvalou kontraindikaci (to je díky kontraindikaci v dané situaci znevýhodněné). V současné době nejsou neočkované děti (z důvodu přesvědčení nebo víry rodičů) do MŠ přijímány.
ModulDiskuze
11. 09. 2015
ForumKLUB
Michaelli, zajímalo by mě, zda jste využil služeb externí firmy, jak probíhalo a jak jste byl spokojen? Já osobně se domnívám, že hledat a shánět zdroje hodně pomůže při utřídění podstatných informací a zároveň prostřednictvím toho získáte přehled a lépe se píše... Ale to je jen můj osobní názor a opravdu ráda bych se dozvěděla, o jiné možnosti/zkušenosti. Děkuji
ModulDiskuze
11. 09. 2015
ForumKLUB
V MŠ: Děti odpovídaly na mou otázku, kde pracují jejich rodiče a co v práci dělají. Pak přišla otázka od dítěte na mě: A paní učitelko, kde pracujete Vy, když nejste ve školce? Co dodat?!
ModulDiskuze
10. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Novela č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Novela z května 2015 se týká například pravidla vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zavádí jednotné učňovské zkoušky, rozšiřuje možnost zřízení nultých ročníků a zavádí pracovní smlouvy pro ředitele škol na dobu neurčitou apod.
ModulDiskuze
10. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků-cizinců
K první otázce z 13. lis. 2009, 20:47; Pavlíny Hublové Ve škole jsme v případech nouze využívali jako podporu komunikace jiného rodiče stejné národnosti, který byl ochoten pomoci nové rodině v začlenění do společnosti, do komunity školy apod. Velmi nám pomohla jeho ochota podílet se na přípravě dokumentů v cizím jazyce pro jinojazyčnou rodinu. Zmíněná rodina, která s námi v počátcích komunikovala velmi obtížně si našla "tetu" - paní, která nám byla k dispozici pro řešení důležitých otázek. Oboustranně jsme však byli trpěliví a snažili jsme se "domluvit". V první řadě nám i rodičům šlo o pohodu a prospívání dítěte.
ModulČlánky
4583
0
09. 09. 2015
Dotazník, který by mohl být vodítkem pro posouzení úrovně vzdělávacího procesu, včetně jeho podmínek a výsledků vzhledem k RVP. Zpracované výsledky mohou sloužit jako podklad pro vlastní hodnocení školy a stanovení záměrů pro další práci.
ModulDiskuze
31. 07. 2015
ForumModul GALERIE - pomoc, dotazy, nápady
Galerie vybízí k prázdninovému "myšlení", tříbí představivost a vyvolává krásné vzpomínky na dovolené i jindy než o letošních prázdninách...
ModulDiskuze
16. 07. 2015
ForumLegislativa v MŠ
Při střídavé péči to tak v praxi bývá, pokud není možné dítě dovážet do jedné mateřské školy (což je pro dítě samozřejmě výhodnější).
ModulDiskuze
27. 06. 2015
ForumOstatní témata
Existují organizace zaměřující se na integraci cizinců http://www.meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-deti http://www.integracnicentra.cz/Poskytov ... azyka.aspx Další informace lze získat na webu MPSV: http://www.cizinci.cz/index.php/lv Některé MŠ a ZŠ mají své programy či projekty, zaměřující se na děti a rodiny jiných etnik, často jsou začleněny do ŠVP.
ModulDiskuze
27. 06. 2015
ForumDěti se specifickými vzdělávacími potřebami
Paní ředitelka nejspíš přerušila přijímací řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kdy nejspíš stanovila termín pro dodání patřičných podkladů. Pokud rodiče dodali ve stanoveném termínu, měla by pak rozhodovat na základě těchto informací. Pokud rodiče nedodali co měli, rozhodla ředitelka školy s materiály, které měla. Pokud rodiče vše dodali a paní ředitelka opomněla "zabukovat" jedno místo, může to být problém. Pak už jedině doufat, že se některá rodina bude stěhovat a místo se přes prázdniny uvolní. Ještě se ujistěte, zda se jedná opravdu o osobního asistenta - domnívám se, že by žádné školské poradenské zařízení do zprávy neuvedlo nutnost osobní asistence u takovéto diagnózy. Mohl by tam být asistent pedagoga, ovšem žádat lze zřízení funkce asistenta pedagoga a o finanční prostředky na něj v termínech v souladu s právními předpisy. Osobní asistent - hradí si zpravidla rodina; nelze však, aby škola po rodině toto požadovala. Doporučit speciální MŠ nebo třídu můžete, ale zákonný zástupce nemusí využít. Nelze nařídit nebo na rodiče "tlačit".
ModulDiskuze
27. 06. 2015
ForumCizí jazyky v MŠ
Domnívám se, že učebnice ani pracovní sešit není v předškolním období potřeba. "Výuka angličtiny" - seznamování s jazykem - by mělo probíhat prostřednictvím činnostního učení, prožitku, pohybu, zpěvu apod. Učebnic si děti užijí ještě dost... A navíc, šikovný pedagog si připraví/zhotoví pomůcky, obrázky apod., tak nač využívat učebnici?! Učebnice, jako pomůcka pro pedagoga? Proč ne, ale výběr je na Vás, co Vám bude vyhovovat, popř. co bude korespondovat se školním vzdělávacím programem Vaší MŠ. Nenechte se spoutat učebnicí, koncipujte angličtinu podle třídního vzdělávacího plánu Vaší třídy...
ModulDiskuze
27. 06. 2015
ForumVýchova ke zdraví v MŠ
Všechny kolegyně odpovídající přede mnou (Helena Farabauerová, hanka, Bohunka Trelová) mají pravdu V MŠ nejsou "zakázané cviky", jen špatně prováděné mohou dětem ublížit. Pokud si není některá paní učitelka jistá s realizací, lze se domluvit s kolegyní na třídě, a nebo se zúčastnit kurzu v rámci DVPP zaměřeného na pohybové aktivity.
ModulDiskuze
27. 06. 2015
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Odbornou kvalifikaci ped. pracovníků zjišťuje a kontroluje Česká školní inspekce při své inspekční činnosti. K 31.12.2014 by měli nekvalifikovaní pedagogové již začít studium k získání odpovídající odborné kvalifikace.
ModulČlánky
29. 07. 2015
Pěkný článek, využitelný například pro začínající paní učitelky jako "podrobná kuchařka" pro plánování aktivit ve smíšené třídě. Spousta nápadů pro vzdělávání a rozvoj oblasti přírodovědné gramostnosti. Jen těch sukulentů, z čeledi kaktusovitých, bych se obávala a v takové třídě bych je vynechala. Jinak - takových aktivit ve školách více; některé děti se od "přírody" hodně vzdalují :-( a to je škoda. K rostlinám v interiéru MŠ např. na: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=807&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d