Avatar
Mgr. Jaroslav Petřík

Poslední přihlášení 26. 11. 2014

Společenská role
Vychovatel, zaměstnanec Centra občanského vzdělávání
Webové stránky
Název školy/instituce
Masarykova univerzita
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDiskuze
21. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Jsou indikátory srozumitelné? Jsou dostatečně konkrétní, abyste si za nimi dokázali představit úlohu? Vztahují se k očekávanému výstupu? Jsou indikátory úplné - vystihují očekávaný výstup kompletně? Mnohdy si nedovedu zcela jistě představit, jak bych se jako učitel přesvědčila o jejich naplnění. Některé mi naopak připadají zadané velmi primitivně - v podstatě na základě jejich nastavení nedávám žákovi žádnou přidanou hodnotu. Dobrý den! Přečetl jsem si Vaše nárhy na znění indikátorů a musím přiznat že se mi mnohé z nich líbí. Nicméně mým záměrem bylo (což mi vytýkáte) vytvořit onu primitivnost či jednoduchost. Mělo se jednat o výčet základních ZNALOSTÍ. Vaše návrhy jsou dle mého přesvědčení postavené na dovednostech a postojích - odpovídají tak spíše optimu a ne minimu. Souhlasím a sám jsem to v některých případech deklaroval. Kritika tak nebyla mířená proti autorům indikátorů, ale spíše měla upozornit na omezenou vypovídací hodnotu celého nástroje -- z různých signálů mám obavy, že standardům bude přisuzována větší váha, než jsou reálně schopné změřit. Ještě jedno upozornění: soustředění se na znalost neznamená ve všech případech měření minima. Mnohdy je jednodušší zaujmout určitý postoj nebo prakticky něco provést, než formulovat abstraktní vyjádření.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Jsou indikátory srozumitelné? Jsou dostatečně konkrétní, abyste si za nimi dokázali představit úlohu? Vztahují se k očekávanému výstupu? Jsou indikátory úplné - vystihují očekávaný výstup kompletně? V řadě případů indikátory měří pouze znalost, zatímco RVP usiluje o dovednost nebo postoj. V některých případech indikátory měří něco úplně jiného, než očekávané výstupy, na které odkazují. Celkově indikátory tak, jak jsou nastaveny, nemají valnou vypovídací hodnotu o naplnění cílů stanovených RVP a nejsou vhodným nástrojem k jejich měření. Neměly by proto sloužit k hodnocení kvality či úspěšnosti žáků nebo dokonce škol.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-01-3 - Žák charakteristiky jednoduše porovná. Předpokládejme, že předchozí dva indikátory budou přeformulovány tak, aby skutečně vedly k uvedení typů státních zřízení a forem vlády. Pokud mají žáci tyto "charakteristiky" srovnat, je třeba upřesnit kritéria, na základě kterých mají srovnávat. Třeba tvrzení že "život v nedemokratickém zřízení je jednodušší, rozhodování je rychlejší, právní rámec bývá srozumitelnější a provoz státní správy je levnější" zcela odpovídá stávajícímu zadání.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-01-2 - Žák uvede charakteristiku státu podle toho, kdo stojí v čele státu. Podobně jako v předchozím indikátoru: "V čele státu stojí královna a stát je ostrovní." "V čele státu stojí prezident a stát je vývozcem cukru, niklu a doutníků." Pokud mám určit státní zřízení podle toho, kdo je v čele státu, tak i na Kubě je v čele státu prezident. Pokud chceme znát pouze rozdíl mezi monarchií a republikou, nedozvíme se nic o formě vlády. Zadání je nejasné a nepochopitelné.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-01-1 - Žák uvede charakteristiku státu podle toho, kdo vykonává moc. Vůbec nerozumím tomu, co po mně zadavatelé chtějí. Odpovědi "Moc vykonává vláda a stát je nedemokratický" a "Moc vykonává vláda a stát je demokratický" jsou obě platné -- v prvním případě ČSSR, v druhém ČR. Navíc není jasné, jakou charakteristiku bych měl uvést. Stát může být třeba federální, multietnický, uzavřený, znečištěný, agresivní, rozdělený, mírumilovný, apod., a s každou charakteristikou lze najít spojitost s tím, kdo vykonává moc. "Vykonávat moc" je úzký termín, který odkazuje ke složkám výkonné moci. Pokud jde autorům o to, kdo je svrchovaným nositelem moci, pak je třeba to přeformulovat; stejně jak zpřesnit, jaké charakteristiky se k tomu mají vázat.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-5-05-1 - Žák jednoduše popíše, jak se globální problém objeví v místním projevu. Formulace je zmatečná -- autoři snad mysleli "Žák jednoduše popíše, jak se globální problém projevuje v jeho bezprostředním okolí."
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-08-1 - Žák rozlišuje rozdíly mezi trestním stíháním dospělých a mladistvých. "dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují" vs. "rozlišuje rozdíly mezi trestním stíháním dospělých a mladistvých". Indikátor se vůbec netýká příslušného očekávaného výstupu.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-05-2 - Žák uvede příklady lidských práv a svobod. Podobný problém jako u dřívější poznámky o autorských právech -- "uvede příklady" neznamená že "přiměřeně uplatňuje a respektuje". Měříme-li pouhou znalost, slevujeme ze záměrů RVP; víc ale měřit nemůžeme, má-li hodnocení testů ze standardů mít negativní dopady na žáky. Standardy jsou zkrátka pro ověřování OV RVP nevhodný nástroj.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-05-1 - Žák uvede příklady svých práv. Součástí OV je, že "respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí", indikátory to nepokrývají. Šla by třeba popsat modelová situace střetu práv a zájmů a rozhodování, kdo má v danou chvíli ustoupit. Případně ptáme-li se na práva, ptejme se i na povinnosti.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-05-3 - Žák jednoduchým způsobem vysvětlí důležitost lidských práv. Dost dobře si nedovedu představit smysluplnou odpověď na takové zadání. "Lidská práva jsou důležitá, protože definují minimální kritéria důstojného života člověka." Stačí to? Co žák získá tím, že se tuto větu naučí papouškovat? Schopnost posoudit význam ochrany lidských práv a svobod asi ne.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-04-2 - Žák jednoduchým způsobem popíše, jak výsledek voleb ovlivňuje život občanů. Opět spíše kritika OV RVP: je skutečně teoretická znalost toho, k čemu jsou volby, dostačující? RVP nikde nevede ke způsobu, jak se vlastně u voleb rozhodovat, na základě jakých kritérií volit. Nesmírně důležitá je i znalost volebních systémů -- to lze nechat na střední stupeň vzdělání, ale minimálně schopnost pojmenovat, na základě čeho se budu u voleb rozhodovat, je klíčová.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-03-1 - Žák uvede výhody demokratického způsobu řízení státu. Stejně důležitá jako znalost výhod je také znalost nevýhod a úskalí demokracie -- nepřipravenost na tato úskalí a nevědomost, jak je minimalizovat, je často zdrojem frustrace. V RVP to ale není.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-4-02-4 - Žák uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě státu, se kryjí s indikátorem VO-9-4-02-2. Pokud by se ponechaly pouze obce a kraje, mohlo by to zůstat u obecního úřadu a krajského úřadu. Důležitější znalost je, co spadá do kompetencí obecních úřadů, krajských úřadů, a co je výhradně v kompetenci státu.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-3-05-2 - Žák uvede nejčastější druhy příspěvků a dávek, které může ze státního rozpočtu získat občan. Jelikož standardy, ať chceme nebo ne, budou částečně plnit funkci osnov, navrhuji doplnit indikátor "Žák uvede, které daně a poplatky je povinen odvádět státu," ať je učební látka vyvážená. U obou indikátorů pak spíše než strohé vyjmenování navrhuji uvést konkrétní příklad -- např. výši hrubé měsíční mzdy, ze které budou muset vyčíslit, kolik státu odvedou (např. formou práce s textem -- asi nemůžeme očekávat, že by deváťáci věděli, kolik je sociální, zdravotní a daň z příjmů).
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-3-04-2 - Žák vyjmenuje služby, které banky poskytují. Toto je spíš komentář k OV RVP, ale nevidím moc velký rozdíl mezi "základními funkcemi banky" a "službami, které banka nabízí" (jistě, kromě základních služeb může banka navíc nabízet třeba pojištění, ale schopnost rozlišit co je základní funkce a co je služba mi přijde zbytečná). Než dojde k revizi RVP, navrhuji indikátor posunout od vyjmenování (encyklopedická znalost) ke schopnosti vysvětlit, k čemu jsou jednotlivé služby dobré a jak se využívají (dovednost).
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-3-03-1 - Žák rozliší nezbytné výdaje od ostatních výdajů. Opět -- nechtěl bych být v roli hodnotitele, "nezbytnost" výdajů je přece velmi individuální. Já třeba netopím (takže výdaje za plyn jsou zbytečné), ale k soustředěné práci potřebuju dobrý čaj (takže si je objednávám přímo z plantáží za nemalé peníze). Hodnotitel třeba má radši teplo a na pití mu stačí voda. Nebo jinak -- kdyby Salvador Dalí považoval výdaje za drogy za zbytečné, moderní umění by bylo o kus chudší.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-3-02-2 - Žák uvede důvody, proč je správné dodržovat zásady duševního vlastnictví. Nebylo by vhodné uvědomit si, jak snadno a často v dnešní době žáci překračují právě autorské právo? Souhlas -- opět narážíme na to, že OV často směřují k postojům a konkrétním způsobům jednání. Bylo by proto vhodné dát prostor k sebereflexi o tom, jestli žáci svým jednáním porušují např. autorské právo. To se však nedá hodnotit jako znalost, a pokud mohou výsledky v testech ze standardů omezovat další možnosti žáků, rozhodně nebudou odpovídat upřímně, ale tak, jak se od nich očekává. Přestože škola usiluje jak o rozvoj znalostí, tak i dovedností a postojů, standardy nemohou a nemají hodnotit víc než znalosti, maximálně několik málo dovedností. Připustíme-li to a rezignujeme-li na hodnocení většiny dovedností a postojů, měli bychom také připustit, že standardy mají odpovídajícím způsobem omezenou vypovídací hodnotu, a neměli bychom jim přikládat nijak velkou váhu.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-2-03-2 - Žák charakterizuje osobní vlastnosti jejich projevem. Takto formulované zadání bych si přeložil tak, že např. hysteričnost mám charakterizovat tím, že začnu hystericky běhat po třídě.
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-2-03-1 - Žák uvede příklady osobních charakterových vlastností. Oproti odpovídajícímu OV vypadlo z indikátoru slovíčko "záporné". Souhlasím, že ptát se pouze na negativní vlastnosti zabíjí sebevědomí; nechat to ale úplně otevřené umožňuje odpovědi typu "Jsem veselý a rád se směju", což asi není to, kam OV směřoval. Možná uvést jednu vlastnost, kterou u sebe považují za zápornou, a jak pracují na jejím zlepšení?
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-2-02-3 - Žák objasní význam vůle. "Vůle je velmi významná." Nebo "Když chci něco udělat, potřebuji k tomu mít vůli." Jsou to dostačující odpovědi? Co se z nich hodnotitel o mně dozvěděl? Otázka osobní vůle je především věcí sebereflexe, jiná otázka nemá vypovídací hodnotu. Sebereflexi však lze provádět pouze v bezpečném prostředí, kde nebudu v situaci, že když odpovím pravdivě, třeba mi neumožní hlásit se na gympl. Tento indikátor bych vypustil.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-08-3 - Žák uvede důvody potřebnosti tolerance ve společnosti. Komenatář ke všem indikátorům VO-9-1-08: odhlédneme-li od skutečnosti, že podobně jako v OV VO-9-1-07 neověřujeme dovednost ani postoj, ale znalost, přijdou mi termíny jako "tolerance" a "menšiny" v tomto věku abstraktní a pro žáky těžko uchopitelné. Preferoval bych příklad konkrétní situace např. ze školního prostředí, spíš projev netolerance, a ptát se na alternativní způsoby jednání. Nebo nastínit situaci, která k netoleranci svádí, a nechat je popsat vhodnou reakci.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-07-1 - Žák jednoduše popíše vhodný způsob chování a komunikace v různých životních situacích. "Uplatní" není totéž co "popíše". Resp. když "popíše", neznamená to, že i "uplatní". A naopak -- když není schopen "popsat", neznamená to nutně, že "neuplatňuje". Souhlasím, že VO-9-1-07 je užitečný a potřebný OV, ale nelze ověřit jinak než pozorováním, modelovou situací, nebo rolovou hrou. Ve znalostním testu nemá co dělat.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-06-1 - Žák vysvětlí pojem solidarita. "Solidarita bylo odborové hnutí v gdaňských loděnicích, které přispělo pádu komunismu v Polsku." Jistě, je to špatná odpověď, Solidarita jako hnutí by bylo napsané s velkým písmenem. Nicméně, nebudou-li součástí testu všechny indikátory, ale pouze některé, mohla by samostatně položená a takto formulovaná otázka k podobné odpovědi svádět.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-04-2 - Žák dokáže vybrat akce, které ho zajímají. Jak hodnotitel ověří, zda žáka vyjmenované akce skutečně zajímají? Co když tam napíše úplně cokoliv? Nebo ho z dané nabídky reálně nic nezaujme? Znamená to, že neprošel? Tady je problematický už samotný očekávaný výstup (zhodnocením nabídky je i konstatování "všechno je to nuda a nic mě nezajímá") -- pokud to není nutné, netvořme k němu indikátor.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-02-3 - Žák vzájemně porovná znaky vlastenectví a nacionalismu. Nechtěl bych být v roli hodnotitele tohoto indikátoru: mezi vlastenectvím a nacionalismem je velmi tenká hranice, ani s politologickým vzděláním bych si nebyl jistý jestli jsem schopen všechny znaky bezpečně rozlišit. Viz např. http://www.youtube.com/watch?v=oz_LDt0psWA
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-01-1 - Žák rozpozná státní symbol. Za prvé, schopnost něco rozpoznat nevypovídá nic o vztahu člověka k tomu, co rozpoznává. Já například rozpoznám značky aut, ale to ze mě nedělá automechanika, a dokonce ani milovníka aut (já třeba auto nevlastním). Za druhé, schopnost rozpoznat symboly mi v deváté třídě přijde triviální. Preferoval bych např. otázku typu které barvy jsou na české vlajce a proč, nebo co je českým národním stromem a proč? -- pak je možno ověřit znalost více úrovní.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Komentář k indikátoru: VO-9-1-01-2 - Žák uvede způsoby používání státních symbolů. Např. "Obalím se do vlajky na hokejovém zápase." Nebo "Spálím vlajku jako vyjádření nesouhlasu s politikou vlády." Nebo "Tatínek, vždycky když se opije, zpívá falešně hymnu, a je to sranda." To všechno jsou příklady použití státních symbolů. Jsou vhodné? Pokud ne, kdo to rozhodne?
ModulČlánky
21. 12. 2013
Perex se ptá, proč se vlastně používá anglický termín storytelling, ale článek na tuto otázku již neodpovídá. Celkem by mě to zajímalo -- podle mě je český termín vyprávění příběhů nebo vypravěčství zcela adekvátní. Jinak pokud by někoho kromě vypravěčské metodiky zajímaly i samotné příběhy, vřele doporučuji www.themoth.org. Je tam celá řada reálných příběhů ze života, veselých i dojemných, ale hlavně poučných. Skvělý zdroj nejen pro angličtináře.