ModulČlánky
13282
0
25. 08. 2008
Článek představuje možnost propojení vyučovacího předmětu Dějepis s Environmentální výchovou. Na příkladu Mayské civilizace ukazuje, jaký vliv může mít člověk na prostředí, v němž žije a jakým způsobem se to dotýká existence jeho samotného.
ModulČlánky
5938
0
21. 03. 2008
Hlavním cílem článku je představit to, jakým způsobem pilotní školy poskytující základní vzdělání integrovaly Environmentální výchovu do výuky chemie. Jedná se o obsahovou analýzu školních kurikul 24 škol, která poskytuje data o tom, jaká byla četnost zařazování Environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních kurikul, které kompetence byly environmentální problematikou rozvíjeny, jaká témata byla do výuky tradičně zařazována a konečně, jaké výkony žáků byly s danými tématy spojeny.
ModulČlánky
13925
0
21. 03. 2008
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
ModulČlánky
7715
0
18. 03. 2008
Tento text navazuje na článek Inovace přírodovědného vzdělávání z evropského pohledu. Článek hovoří o německém projektu s názvem SINUS-Transfer, jehož hlavním cílem je zlepšit vzdělávací výsledky německých žáků ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů. Článek popisuje určité přístupy k výuce přírodovědných oborů resp. předmětů, jak je nabízí daný projekt, jež mají vzdělávací výsledky žáků v těchto oborech zlepšit.
ModulČlánky
7311
0
18. 03. 2008
Text navazuje na článek Inovace přírodovědného vzdělávání z evropského pohledu. Zabývá se jedním evropským projektem, který vznikl na podporu badatelsky orientovaného přístupu k výuce přírodovědných oborů – předmětů, a má název Pollen. Hlavním smyslem tohoto projektu je podpořit zájem žáků základních a středních škol o přírodní vědy. Na projektu participují nejen konkrétní školy v Evropě, ale celé komunity vybraných měst, tzv. seed cities, v nichž se školy nacházejí.
ModulČlánky
7657
0
03. 03. 2008
Text přináší některé důležité postřehy a opatření, které Evropská komise uvádí ve svém dokumentu Science education NOW a které souvisejí s prací jejího expertního týmu zabývající se poklesem zájmu mladých lidí o přírodní vědy v posledních letech.
ModulČlánky
6169
0
29. 11. 2007
Environmentální výchova je integrální součástí vzdělávacího oboru chemie. Na základě řady chemických poznatků je možné pochopit složité pochody, které nás v přírodě obklopují, lze z nich dovodit dopady znečištění prostředí na všechny jeho složky a je možné na jejich základě odhadovat možný vývoj situace do budoucnosti.
ModulČlánky
4011
0
13. 06. 2007
Projekt CALIBRATE je zaměřen na vývoj, ověřování a využívání nových nástrojů, které umožní sdílení informačního obsahu pro e-learning mezi školami v různých zemích EU.
ModulČlánky
8030
0
29. 01. 2007
Téma fotografie je možno probírat z mnoha úhlů pohledu. Článek ukazuje, jak propojit téma fotografie a problematiku fotosyntézy. Naznačuje didaktické využití známého pokusu důkazu škrobu v listu rostliny.
ModulČlánky
9828
2
08. 12. 2006
Článek popisuje možnosti práce s povídkou s chemickým námětem při výuce chemie. Žáci luští "záhadu", kterou jim povídka předkládá a zábavnou formou tak ověřují své znalosti elementárních chemických problémů.
ModulČlánky
6125
0
25. 05. 2006
Možnosti zpracování v rámci ŠVP.
ModulČlánky
16863
0
11. 08. 2005
Autorka v příspěvku popisuje možnosti naplnění průřezového tématu Environmentální výchova.
ModulČlánky
8938
0
28. 07. 2005
Autorka v příspěvku rozpracovává možné způsoby výuky chemie. Dále se věnuje průřezovým tématům a hodinové dotaci tohoto vzdělávacího předmětu. V závěru příspěvku jsou uvedeny užitečné odkazy pro výuku chemie.
ModulČlánky
7582
0
03. 09. 2004
Environmentální výchova umožňuje kromě tradičního frontálního způsobu výuky využití jiných výukových postupů. Při její realizaci lze využít zkušeností různých neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají.