Avatar
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Poslední přihlášení 12. 11. 2020

Společenská role
Vychovatel, Externí spolupracovník, pedagog, konzultant
Stupeň vzdělávání
Základní, Gymnázium, Odborné, Jazykové
ModulČlánky
23544
12
24. 07. 2018
Kroskurikulární CLIL projekt je výstupem mezinárodní spolupráce učitelů biologie, geologie a anglického jazyka. Projekt využívá prostředků ICT, které mohou být výzvou pro učitele cizích jazyků i odborného předmětu, a přináší přesah do environmentální výchovy.
ModulČlánky
8022
1
26. 06. 2018
Cílem praktického výukového plánu je oživit si nejen jména sportovců, kteří reprezentovali ČR na letních olympijských hrách v Riu de Janeiru v r. 2016, ale také druhy sportů, které jsou jejich doživotní vášní. Věnuje se tématu sportovců-uprchlíků, zamýšlí se nad podvody ve sportu v mezinárodním měřítku, které prosákly i do nejdůležitějšího sportovního klání na světě – na olympiádu. Námět do výuky se snaží procvičit receptivní i produktivní dovednosti, využívá reálné sportovní informace zveřejněné BBC, časopisem the Guardian i olympijským výborem.
ModulČlánky
9925
0
10. 03. 2015
Článek popisuje integrovanou výuku anglického jazyka a informačních a komunikačních technologií.
ModulČlánky
10893
0
16. 12. 2014
S nárůstem požadavků digitální gramotnosti se do škol dostává téma internetové reklamy z toho důvodu, aby žáci se při svém využívání ICT prostředků dovedli nástrahám online inzerce účinně bránit. Cílem tohoto příspěvku je integrovat průřezové téma Mediální výchova do výuky anglického jazyka. Druhý díl obsahuje aktivity, jak reklamu odhalit a jak se jí v digitálním prostředí bránit.
ModulČlánky
11680
0
15. 12. 2014
S nárůstem požadavků digitální gramotnosti se do škol dostává téma internetové reklamy z toho důvodu, aby žáci se při svém využívání ICT prostředků dovedli nástrahám online inzerce účinně bránit. Cílem tohoto příspěvku je integrovat průřezové téma Mediální výchova do výuky anglického jazyka. První díl se věnuje tématům: co je to inzerát a jak ho rozpoznat ve světě kolem nás.
2265
0
23. 09. 2014
Portál Media Smart zabývající se médii a reklamou v médiích. Nabízí 10 výukových plánů na témata; co je to inzerát, jak rozpoznat komerční a nekomerční inzerci, osobní data na internetu, jak webové portály generují zisk, marketing a cílový zákazník, bezpečnost na internetu.
ModulČlánky
11735
0
29. 04. 2014
Berlínská zeď, postavená 13. srpna 1961, byla nejznámějším symbolem studené války. Žáci si sami vyzkouší bezprostřední reakce obyvatelstva na represi a poznají život za "železnou oponou". Dozvědí se, jaký dopad tyto události měly na vývoj poválečného Německa včetně důvodů neprostupnosti hranic mezi státy Východního bloku a okolními státy, vzniku a pádu opevnění mezi NDR a SRN aj. Tento CLIL výukový plán naleznete také na http://clil.nuv.cz v publikaci Cizí jazyky napříč předměty 2. st. základní školy v integraci předmětů němčina a dějepis.
ModulČlánky
8768
0
17. 10. 2013
Zařazujeme nový seriál CLIL v praxi, jež přináší cca 20 výukových plánů do hodin CLIL. Materiály lze využít v hodině odborného předmětu nebo cizího jazyka, či v hodinách CLIL vedených oběma učiteli (tzv. team-teaching). CLIL výukové plány mohou být prezentovány také jako ukázkové učební materiály při přípravě budoucích učitelů nebo v rámci kurzů DVPP. Jednotlivé výukové plány obsahují kompletní přípravu na hodinu a popis průběhu hodiny, která integruje vzdělávací obsah s anglickým, německým nebo francouzským jazykem v různé míře a rozsahu. Výukové plány jsou využitelné na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících víceletého gymnázia. Není snadné stanovit míru obtížnosti pro žáky, kteří se prvně s CLILem seznamují, avšak je zde značný prostor výukové plány uzpůsobovat, rozšiřovat a dále variovat v kontextu ročníku a třídy. Věříme, že vám budou inspirací na vaší cestě stát se profesionálními CLIL učiteli. Výukové plány naleznete také online v souhrnné příručce Cizí jazyky napříč předměty 2.st. ZŠ (NUV, 2012).
ModulČlánky
15083
0
31. 05. 2013
Článek seriálu Implementace CLILu do české školy z 5. kapitoly příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ ukazuje, jak Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) umožňuje integraci jazyka a nejazykového předmětu. Stěžejní koncept CLILu 4C´s odpovídá hlavním principům, které právě RVP ZV podporuje. Kapitola odpovídá na základní otázky: co rozumíme pod pojmem integrace a co je předmětem integrované výuky formou CLILu. Přináší náměty na propojení vzdělávacích obsahů ve školních vzdělávacích programech a v obecné rovině se zamýšlí nad tím, jak CLIL výuka přispívá k rozvoji klíčových kompetencí.
ModulČlánky
8545
0
21. 05. 2013
Kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ přináší stručný nástin vývoje CLILu v České republice na úrovni národních a regionálních projektů, které probíhaly do roku 2011 na našem území, a seznamuje s vybranými příklady projektů v zahraničí, na nichž Česká republika ve větší či menší míře participovala.
ModulČlánky
11569
0
30. 04. 2013
První kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vymezuje základní pojmy CLILu, bilingvní výuku a další formy jazykového vzdělávání. Přináší informace o důvodech vzniku těchto forem vzdělávání. Poukazuje na specifika, výhody a možná úskalí CLILu v českém prostředí a naznačuje směr, kterým se CLIL na počátku 21. století ubírá.
ModulČlánky
6502
0
24. 04. 2013
Příspěvek uvádí seriál o metodice CLILu, kterým vám chceme zprostředkovat obsah právě vyšlé publikace, jejíž podtitul bude názvem našeho seriálu. Seriál Vám přinese novinky, názory, výzkumy o CLILu i řešení, jak s integrací obsahu a jazyka na základní škole nejen vhodně začít, ale i zajistit její udržitelný rozvoj. Zabývá se všemi aspekty CLIL metodiky, od vzdělávacího programu k vyučovací hodině až po role hlavních aktérů CLIL programu – žáky, učitele i rodiče. Seriál může být přínosem pro gymnázia, střední odborné školy i zařízení zabývající se pregraduálním vzděláváním a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Tento úvodní článek seriálu obsahuje předmluvu příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s podtitulem Implementace CLILu do české školy.
ModulDiskuze
01. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, máte pravdu, že konkretizace učiva v RVP ZV bylo hnáno snahou dát jasný rámec obsahu učiva, který nemá žáky přetěžovat. Revize učiva pro DCJ na 2. stupni ZŠ vychází ze základů osvojování cizího jazyka a kognitivních předpokladů žáků 2. stupně - začátečníků, a tudíž nemůže být striktně stejné jako na 1. stupni ZŠ. Na tomto se bude dále pracovat. Hlasité čtení textu necvičí u žáků poslech s porozuměním, nicméně učitel (svými instrukcemi apod.) je hlavním zdrojem slyšeného textu pro žáky. Poslech s porozuměním na 1. stupni ZŠ by měl být vhodně doplňován říkadly, rytmickými básněmi, písněmi, které žákovi pomohou v porozumění např. obrázkového příběhu. Vaše návrhy přesunu učiva u německého jazyka z 1. stupně na 2. budou předány pracovní skupině. Děkujeme.
ModulČlánky
5715
4
11. 10. 2012
Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která se v poslední době dostává i k českým žákům. O CLILu a jeho využití ve školách jsme hovořili s Terezou Šmídovou, autorkou a editorkou příspěvků a publikací k této problematice.
ModulČlánky
8859
0
05. 06. 2012
Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s nejnovějšími poznatky a nejmodernějšími přístupy v oblasti integrace a vzdělávání cizinců na školách v zemích EU. Obsah článku je zaměřen zejména na řešení aktuálních problémů spojených s vícejazyčností a multikulturní třídou, na postupy a přístupy pedagogů, které vedou nejen k rychlejší integraci žáků-cizinců, ale i k jejich efektivnějšímu vzdělávání ve školním prostředí. Příspěvek přináší i doporučení Rady Evropy ve vztahu k národním politikám jednotlivých zemí, zabývá se otázkami plurilingvismu, diversity, interkulturního vzdělávání, profesionality pedagoga, a to nejen v souvislosti se zvyšováním jazykové kompetence, ale i postavením žáka-cizince v multikulturní třídě.
ModulDiskuze
27. 06. 2011
ForumModul E-LEARNING - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, z Vašeho dotazu mi není jasné, které informace hledáte. Rozumím tomu dobře, že se nezajímáte o CLIL kurz, ale o vyčíslení nákladů na tvorbu a realizaci e-kurzů obecně? Na váš dotaz neumím odpovědět, jelikož nemám k těmto informacím přístup (nejsem kompetentní osobou pro finanční krytí kurzů). Mohu vám poradit s vyčíslením nákladů na tutora, které se odvíjí od časové dotace pro účastníky navýšené o 3 hodiny týdně. Příkladem; pokud chcete ohodnotit tutora 400 kč/hod, týdně je to při 7 hod.práce tutora 2 800 kč x týdny po které běží e-kurz. Obecně známe jen náklady na VUP kurzy, u nichž byl VUP zadavatelem, které jsou však plně v kompetenci manažera e-learningových kurzů. Tereza Šmídová
ModulDiskuze
17. 06. 2011
ForumModul E-LEARNING - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, reaguji na dotaz ohledně e-kurzu Teaching English - CLIL Essentials. Od září 2011 poběží jeden až dva pilotní běhy a cena pro účastníky se od dalších běhů bude odvíjet z výsledků této pilotáže. Vyčíslení nákladů na tento kurz je plně v kompetenci Britské rady v Praze, jelikož BR je zadavatelem kurzu (a kurz vznikl v Anglii). Tereza Šmídová
ModulČlánky
6816
0
02. 11. 2010
Příspěvek přináší vhled do legislativních požadavků pedagogů, kteří mohou učit CLILem ve vybraných státech Evropy. Učitelé se vyjadřovali ve fóru "Acrros the curriculum language teaching" na www.factworld.info. Zakladatel portálu i diskuzního fóra Keith Kelly buduje síť učitelů (nyní cca 2 500 členů) se zájmem o výuku mezipředmětových témat a snaží se rozvíjet a podporovat výuku integrovaných předmětů z pozice učitele vědních oborů. Fórum sdružuje pouze vybrané profesionály se zkušenostmi s výukou CLIL.
ModulDiskuze
29. 10. 2010
ForumMetoda CLIL - inovace v jazykovém vzdělávání
Školy zmíněné výše učí integrovaně žáky celé třídy (sama jsem viděla, že právě třída žáků 3. ročníku, která měla integraci od 1. třídy, mluvila plynule s paní učitelkou anglicky po celou hodinu). To dokládá, že s CLILem je dobré začít co nejdříve...
ModulDiskuze
28. 10. 2010
ForumMetoda CLIL - inovace v jazykovém vzdělávání
Dobrý den Dášo, do zeměpisu byste mohla použít prac.sešit "Geog1 EAL workbook" od nakl. OUP http://ukcatalogue.oup.com/product/educ ... 9180844.do. Nejsem však zeměpisář, proto je těžké určit, zda se v našem českém kontextu dá něco využít..Jestli se Vám dostane do ruky, poreferujte mi o ní Jako doplněk výuky CLIL na SŠ slouží příručka "Science" od nakl. Macmillan mapující slovní zásobu předmětu. Také Britská rada zpracovala téma "Climate" na http://www.britishcouncil.pl/speak_up_o ... /index.htm.
ModulDiskuze
28. 10. 2010
ForumMetoda CLIL - inovace v jazykovém vzdělávání
Mám ráda tyto stránky, na kterých vždy najdu to, co potřebuji - propracované materiály do výuky předmětů vědních oborů, humanitních i přírodovědných i výchov angličtině, španělštině i němčině, tak i teorii ke CLIL. Jde o španělský portál http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_5.htm, který sdružuje další odkazy na další inspirativní stránky..
ModulDiskuze
28. 10. 2010
ForumMetoda CLIL - inovace v jazykovém vzdělávání
Reaguji na první otázku v diskuzi - Myslím, že začít s CLILem je nejjednoduší na první stupni ZŠ, kdy se propojení nabízí - učitel, který má B1 v cizím jazyce by neměl mít obtíže, jelikož metodiku obsahu i jazyka učiva 1.stupně dobře zvládá. A žáci? Nejlépe začít v 1. třídě např. právě u těch dětí, které se seznámily s jazykem již v mateřské škole. Mnoho škol, které má posílenou výuku cizích jazyků, již toto praktikuje, např. ZŠ Nám. Curieových v Praze 1 nebo ZŠ SNP Hradec Králové.
ModulDUM
3837
0
10. 08. 2010
Žáci rozlišují pohybové aktivity a hry, přičemž nevědomky revidují svou slovní zásobu. V navazující aktivitě poznávají název sportu z daných indicií. Následně vytvoří indicie vlastní a v týmech v soutěži poznávají různé sporty.
ModulDUM
1721
0
29. 07. 2010
Aktivita pro skupinovou práci (3 žáci) nacvičuje použití správné vazby po slovesech; buď "-ing", nebo infinitiv s "to" nebo bez "to", je obdobou českých piškvorek. Cílem hry je získat 4 políčka ve svislé nebo vodorovné řadě. Aktivita obsahuje herní plán, tabulku správných odpovědí (pro žáka - rozhodčího, který kontroluje průběh hry) a tabulku vysvětlivek gramatických struktur.
ModulČlánky
14151
1
13. 07. 2010
Příspěvek osvětluje metodu CLIL, nahlíží na ni jako na nástroj rozvoje jazyka a zároveň informuje o např. o tom, jak má škola postupovat při zavádění integrované výuky. Komentuje různé organizační formy a realizace CLIL v praxi. V přehledné tabulce uvádí do srovnání metodiku výuky cizích jazyků a metodiku integrované výuky.
ModulČlánky
10203
1
19. 03. 2010
Čtvrtý díl v řadě písňových textů nabízí způsob jak z hudební produkce a textu písně efektivně vystavit jazykovou hodinu, a tím ukáže, že hudba (píseň) nabízí a pokrývá všechny aspekty, které by neměly chybět v kvalitní hodině cizího jazyka. Námětem pro dva plány hodiny se staly písně Niny Simone (Ain´t got no/I´ve got life) a Johna Lennona (Imagine). V plánu hodiny jsou popsány dílčí cíle aktivit i hlavní cíl hodiny a využívá mj. metodu činnostního učení.
ModulČlánky
18593
0
08. 03. 2010
Techniky použití písně ve výuce anglického jazyka se mohou adaptovat i na další cizí jazyky nebo do hudební výchovy. Příspěvek rozděluje písně dle různých přístupů práce s texty: 1. dle jazykových prostředků, 2. dle receptivních a produktivních dovedností, 3. dle fáze hodiny, ve kterých je píseň použita, 4. jako stěžejní text tvořící páteř hodiny.
ModulČlánky
21195
0
19. 02. 2010
Projekt Water comes and goes! pro 1. stupeň ZŠ byl zpracován týmem odborných učitelů (Anna Aimone, Luisa de Giorgi, Maria Rosaria Leone, Sandra Teagno) ZŠ v Turíně jako CLIL práce pokrývající 5 lekcí za měsíc (celkem 20 vyučovacích hodin). Projekt spojuje přírodovědu a cizí jazyk a je určen žákům od 3. do 6. třídy. Ústřední postava Miss Droppy provází žáky celým projektem a pomáhá jim porozumět prostředí, kde se nachází voda, dále molekule, koloběhu a změně stavu vody i atmosférickým jevům. Příspěvek a prezentace obsahují pracovní listy, poslechové vstupy a obrazový materiál, fotografie příkladů práce žáků i podrobně rozpracovaný plán projektu do 6 kroků. Slouží jako velice zdařilý příklad dobré praxe ze základní školy San Maouro v italském Turíně.
ModulČlánky
4602
0
12. 02. 2010
Nadační fond Prague Post již podruhé vyhlásil soutěž o nejlepšího učitele anglického jazyka. Příspěvek informuje o průběhu soutěže a o vzdělávacích programech pro učitele základních a středních škol v ČR. Výstupy vzdělávacích programů ve formě tištěných materiálů i v elektronické podobě jsou zasílány zdarma do vybraných škol.
ModulČlánky
7484
0
10. 02. 2010
Příspěvek informuje o konferenci k cizím jazykům, která proběhla koncem ledna v Kutné Hoře. Zabývala se výukou anglického jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni, testováním a zkouškami, novými metodami výuky v ZŠ a SŠ, CLIL, projekty, mezinárodní spoluprací a možnostmi aktivity eTwinning.
ModulČlánky
31. 07. 2018
Dobrý den oběma, vidím, že tu diskutují jen tři lidé, ale možná se někdo přidá. Ráda bych navázala na komentáře p. Vávry; Ke CLIL: Obtížnost této výukové jednotky je zcela na učiteli. Jak víme, integrace má mnoho podob, od pouhé slovní zásoby v cizím jazyce, nebo jednotlivých cizojazyčných vstupů, případně využití jen některých cizojazyčných cvičení v určitých fázích hodiny (třeba warm-up nebo ice braker). Proč by nemohl učitel na 2. st. Zš použít z tohoto projektu jen např. video, které je navíc bez komentáře nebo vytvořit s žáky Glogster? Také procentuální využití ciz. jazyka a mateřského může být různý, tento projekt může být odučen za použití mateřského jazyka ze strany žáků s 80%, některé jeho části lze i vynechat.  Způsob integrace, který učitel použije závisí předně na jeho jazykových kompetencích a na tom, jak náročnou práci žákům zadá v souvislosti s jejich kognitivními a jazykovými kompetencemi.  Více o tom, jak integrovat cizí jazyk (nejen Aj) do hodin zeměpisu na www.clil.nuv.cz.  Osobně si myslím, že pro jazykáře by bylo těžké zvládnout odborný obsah, což dokládá i tato diskuze, proto je určen jako realizace tzv. hard CLILu. Plán hodiny je sepsán v Aj, aby si učitelé odborných předmětů ověřili, že jsou schopni ho po jazykové stránce realizovat.  Dále na komentáře p. Kocourka; Můj názor je, že změny klimatu souvisí jednak s činností člověka a jednak i s přirozeným vývojem klimatu (ať již v sinusoidních vlnách nebo stálým pozvolným oteplování - děkuji p. Vávrovi za upřesnění pojmenovaní), a v této souvislosti mne mrzí, že se můj španělský kolega p. Mateu, a spoluator-geolog se nemůže k tomuto vyjádřit. Mám podezření, že jste si přečetl špatně název článku - nejde o Global warning ale o Global warming, tj. oteplování, tudíž není potřeba hysterie, ale hledat více než příčiny možná řešení pro oblasti, které bojují s nedostatem pitné vody!! a dalšími následky. Toto je cílem našeho projektu. Dále pokud si myslíte, že vědci neprokázali, zda globální oteplování je doprovodným jevem změn klimatu (příčiny změn nechám na geology), pak ho ani nevyvrátili. Jak tedy můžete s jistotou tvrdit, že "global warming" ani "climate change" neexistuje? Pokud zastávám nějaký názor, mám to něčím podloženo, kvalitními zdroji, výzkumy, apod. Nebo nemáte? Jak jinak chcete diskutovat, když ne odborně na Portálu? Obecně se těším se na ohlasy učitelů, kteří se podělí s využitím tohoto projektu v praxi. Přeji hezké prázdniny všem, TS
ModulČlánky
30. 07. 2018
Dobrý den, ráda přispěju do diskuze, jelikož tu létají názory hlava nehlava. To, že se Země otepluje je fakt, s kterým pracuje tento článek, a pokud se tak děje následkem cyklických změn anebo působením člověka, to již je námět na jinou hodinu, a myslím, že pěkný CLIL, kde by se studenti naučili hledat ověřené zdrojové informace, argumentovat a diskutovat.  Pokud někoho dráždí označení Climate Change nebo Global Warming, nestačí říci, že je to nepravda a podpořit to tím, že není uveden časový horizont těchto změn. Je to opět jeden z pohledů již tak názorově bipolární společnosti (na kterém se vědci ani politici zatím neshodli), který navíc zde není podpořen žádnými citacemi;  výzkumy nebo studiemi např. zvěřejněných v prestižních vědeckých časopisech. Jediný zdroj, který v této diskuzi byl ocitován, je NASA, která s těmito termíny očividně běžně pracuje. Dalšími fakty, s kterými pracujeme, je že tím, že se mění ráz krajiny, někteří živočichové ztrácí potravu a přirozený úkryt, čímž dochází k jejich postupnému vymizení, vysychají sladkovodní zdroje úbytkem ledovců (pracujeme s fotodokumentací), může docházet k zaplavování přímořských oblastí. Studentům chceme předestřít tyto skutečnosti. Navíc, lidem, kteří ztrácí zdroje pitné vody, je srdečně jedno, zda je to přirozený cyklus změny klimatu, oni musí konat teď a tady. Pokud nebyl cílem autorům CLIL, co jiného? Marketingový tah zpropagovat globální oteplování, klimatickou změnu? Co by z toho NUV, který provozuje www.rvp.cz měl jako nezisková organizace? Vítám zapojení učitelů zeměpisu, klimatologů a dalších odborníků do diskuze. Pěkný den, TS
ModulDUM
15. 04. 2010
Při bližším seznámení s projektem English Time zjistíme, že jde o projekt vysoké kvality. Žáci jsou zapojováni do interaktivních cvičení a jazykovým modelem je vždy rodilý mluvčí. Ptáček Magie společně se Stevem žáky uvádí do různých témat; zoo, doprava, cestování, apod. Písnička "Oh Hojey Cokey" má žáky naučit slovesa "to strech your arm/shake/turn around/put your head in/head out" atd. na základě TPR, a tento cíl jistě naplňuje také díky komickému prvku proměněné osoby Steva v rock´n´rollovou hvězdu.
ModulDUM
15. 04. 2010
Tým RVP chtěl ohodnotit způsob práce s textem písně, jehož charakteristikou je názornost, kreativita a činnostní učení. Ve spojení hudby a praktické obrazové ukázky vidí velký potenciál. Ukázka DUM tak přispěje našim žákům, jež mají převážně vizuální učební styl, k efektivnímu zapamatování si nového a maximalizaci učebního procesu.
ModulČlánky
11. 02. 2010
Odbor základního školství MŠMT v oddpověi na komentář p. Kristýny Titěrové z METY, o.s.: Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků – cizinců se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška“). Zvláště pak upozorňujeme na § 15 odst. 9 vyhlášky, podle něhož se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost ovlivňující výkon žáka (při hodnocení ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného RVP ZV nebo předmětu Český jazyk a literatura podle dosavadních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání nejméně po dobu 3 po sobě jsoucích pololetí). Pro hodnocení žáka – cizince bude tedy škola (zejména v předmětu Český jazyk) používat výrazně individuální kritéria hodnocení tak, aby hodnocení zahrnovalo všechny souvislosti, které ovlivňují výkon žáka. V této souvislosti doporučujeme používat slovní hodnocení, které kromě jiného obsahuje naznačení možností dalšího rozvoje žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Je možné využít také ustanovení § 52 odst. 2 a 3 školského zákona a z důvodů nedostatku podkladů žáka z některého předmětu na konci pololetí nehodnotit a stanovit náhradní termín hodnocení, případně nehodnotit ani v náhradním termínu. Je třeba si ale uvědomit, že pokud nebude žák hodnocen na konci 2. pololetí (ani v náhradním termínu), bude opakovat ročník. Toto ustanovení platí pro všechny žáky, tedy i pro žáky – cizince. Toto řešení však vzhledem k dalšímu rozvoji žáka nedoporučujeme. U žáků z EU je možné jako pomoc ke zvládnutí českého jazyka využít též ustanovení § 20 odst. 5 školského zákona („Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území České republiky z jiného důvodu dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy: a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.“).