ModulČlánky
1531
0
19. 01. 2021
Digitální technologie mají nezastupitelnou roli při podpoře procesu učení žáků s mentálním postižením a při rozvoji a podpoře jejich komunikace. Jejich význam je zřejmý především v této době, kdy se mnozí žáci s kognitivním znevýhodněním vzdělávají s pomocí digitálních technologií distančním způsobem.
ModulDiskuze
05. 01. 2021
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dobrý den, školské poradenské zařízení (poradna, centrum) pro Vás může vystavit doporučení ke vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Toto rozhodnutí je zcela v jeho kompetenci. Pokud takové doporučení budete mít, škola je povinná se jím řídit a IVP pro Vás zpracovat. Vy (nebo Váš zákonný zástupce) obsah IVP stvrzuje svým podpisem a tady vzniká prostor pro komunikaci nad jeho textem. Při studiu odborné školy ale počítejte s tím, že jakýkoli zásah do obsahu vzdělávání by se neměl projevit ve schopnosti vykonávat profesi, na kterou se připravujete. Renata
ModulDigifolio
18. 09. 2020
ModulČlánky
6610
0
03. 09. 2020
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa. Konkrétní řešení se liší podle druhu znevýhodnění a jeho závažnosti a je žákovi poskytnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
1766
0
03. 09. 2020
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa. Konkrétní řešení se liší podle druhu znevýhodnění a jeho závažnosti a je žákovi poskytnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulBlogy
31. 08. 2020
Vážení učitelé, máte i v tomto školním roce ve své třídě žáky, pro které je nezbytné promýšlet individualizovaný způsob vzdělávání? Pro některé z nich budete vytvářet i písemné individuální vzdělávací plány (IVP) nebo plány pedagogické podpory (PLPP)? Nezapomněli jsme na vás! Opět jsme pro vás zaktualizovali jeden z nejnavštěvovanějších pohledů Metodického portálu RVP.CZ Plány IVP a PLPP v základním vzdělávání, který se …
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
17. 08. 2020
ModulDigifolio
31. 07. 2020
Blížící se prázdniny by měly školákům poskytnout prostor pro odpočinek a zábavu a oproštění od běžných školních povinností. U žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří se s jazykem výuky teprve seznamují, je však nesmírně důležité, aby s češtinou zůstali i o prázdninách v co netěsnějším kontaktu a případně si její úroveň vylepšovali.  Obzvláště u žáků z rodin, kde se nemluví česky, a škola je jediným pojítkem s jazykem výuky, hrozí, že se po dvouměsíční přestávce vrátí do lavic v horší jazykové kondici. Nabízíme tipy, jak lze zábavným způsobem češtinu u žáků s OMJ posilovat. Učitelé je mohou na konci školního roku předat formou doporučení rodičům a žákům. Pro žáky s minimální znalostí češtiny: Letní intenzivní jazykové kurzy (např. Meta o.p.s., CIC Praha) Online hry: https://www.zaedno.org , https://www.alik.cz , https://www.pexeso.net    Čeština do mobilu: Memrise, Duolingo, mobilní aplikace Včelka E-learning: https://www.cestina2.cz, https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html,  https://www.mluvtecesky.net Pro žáky s komunikativní znalostí češtiny: Příměstské tábory (InBáze ,z.s.) Aktivity organizované Středisky volného času a Domy dětí a mládeže (seznam středisek v jednotlivých krajích dostupný: http://www.nicm.cz/strediska-volneho-casu-v-cr) Adaptovaná próza (autorka Lída Holá, vydavatelství SovaLibris, vydavatelství Czech Step by Step) Časopisy: Kamarádi, Krajánek ve světě Pohádky (webový portál České televize) Krátká videa (portál České televize ČT edu)   Více podrobností naleznete ve webináři NPI ČR a META o.p.s: Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin: https://www.youtube.com/watch?v=y4euIBUVmQQ&feature=youtu.be Online zdroje k výuce češtiny dostupné: https://cizinci.npicr.cz/metodika/on-line-zdroje/                                                                                                                        Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR
ModulDigifolio
31. 07. 2020
„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“ Na tato slova J. A. Komenského můžeme navázat  v rámci  červnového distančního vzdělávání. Pojďme zadat na poslední dny školního roku úkoly rozvíjející operační myšlení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odkrýváním vztahů mezi věcmi a to na základě manipulace s nimi. Tyto činnosti mohou být motivující a podnětné  pro různé žáky, kteří se odlišují svými možnostmi a předpoklady. Velké pole pro tvořivost, logické vazby a možnost přistoupit k činnosti osobitě osloví i žáky nadané a mimořádně nadané. Spolu s naplňováním školních výstupů z matematiky nebo českého jazyka umožňují i opakování nebo odkrytí učiva v ostatních předmětech vycházejících ze vzdělávacích oborů jako je Člověk a svět práce, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Přírodopis, Zeměpis.  Tyto činnosti zároveň směřují k naplňování klíčových kompetencí: pracovní, k řešení problémů a k učení. V případě kooperace více žáků také kompetence sociální a personální a komunikativní. Při běžné výuce žákům se SVP i nadaným připravujeme pro manipulativní/činnostní aktivity didaktický materiál sami (od zakoupených didaktických her, přes pomůcky vycházející z předmětů běžné denní potřeby, po vlastnoručně vyrobené pomůcky). Při vzdělávání v domácím prostředí je možné nabídnout žákům k plnění úlohy,  při kterých využijí předměty z běžné domácnosti. Nechte ale žáky samotné volit z nabídky několika zadání, podmínky v rodinách pro splnění úkolu mohou být velmi rozdílné.  A. Pro žáky, kteří si chtějí procvičit angličtinu Vymysli jídlo, které je možné uvařit ze surovin dostupných v domácnosti,  vytvoř recept v angličtině, postup natoč na video a doplň anglickým komentářem. B. Pro žáky, kterým chybí hudební výchova Vlastnoručně si vyrob rytmické nástroje z uzavřených nádob naplněných různým materiálem - např.  čočkou, rýží, hrachem…. Vyzkoušej, jak hrají a pošli zvukovou ukázku. C. Pro žáky ze světa práce Prostři nanečisto stůl pro slavnostní večeři na počest zahájení prázdnin.  Nezapomeň na příbory, ubrousky, sklenice na pití, případně výzdobu Pošli fotografii nebo náčrt stolu a napiš, zda pro tebe úprava jídelního stolu důležitá činnost? Proč ano, proč ne? D. Pro žáky, kteří si chtějí zopakovat zeměpis Na základě probírané látky za poslední školní rok, vytvoř stolní hru, kterou prověříš znalosti rodiny a později i spolužáků ve třídě. Kreativitě se meze nekladou. E. Pro žáky, kteří chtějí dohnat přírodopis Natrhej 20 květů černého bezu. Namoč je v půl litru převařené studené vody spolu s nakrájeným citronem (kyselinou citronovou) . Po 24 hodinách sceď a přidej půl kilo cukru a šťávu z dalšího citronu. Zkus hned pít zředěné vodou, případně s mátou. Malou lahev šťávy můžeš zamrazit a připravit pro spolužáky přípitek na zahájení dalšího školního roku. Popiš svoji zkušenost, pokud ti recept nevyhovoval, najdi si na internetu jiné recepty na bylinné šťávy. F. Pro žáky, kterým se stýská po výtvarné výchově Utvoř tuhé směsi k modelování: mýdlové vločky rozpusť ve vodě nebo kukuřičný škrob (pudink) smíchej s horkou vodou. Pozn.: objektem modelování může být cokoli podle probíraného učiva, práci dokladují zaslané fotografie. G. Pro žáky, kteří nemají dost matematiky Odhadni a potom spočítej, jaká je cena potravin,  které máte právě teď ve vaší ledničce (počítej ceny celých balení). Kolik kilogramů potravin v lednici máte? Je takovéto zásobení potravinami v rodině běžné, zamysli se nad tím a napiš odpověď? PhDr. Renata Votavová, Mgr. Alice Kourkzi  
ModulDigifolio
31. 07. 2020
Hodnocení žáků  je při školní výuce klíčovou součástí práce učitele. Stejný význam mu přísluší i při realizaci distančního vzdělávání, které se v této době stále uskutečňuje na školách. Vycházet při hodnocení ze systému, s kterým se běžně pracovalo ve škole,  je doporučováno také u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nadaných. U  hodnocení žáků se závažnějšími druhy znevýhodnění je zásadní postupovat v oblasti hodnocení i nadále podle doporučení školského poradenského zařízení (v některých případech podle individuálního vzdělávacího  plánu). Zvlášť pro tyto  žáky je funkční pokračovat v takovém nastavení kritérií hodnocení, která jsou zaměřená především na osvojování praktických dovednosti (obsažených nejčastěji v klíčových kompetencích RVP ZV). Stanovení takových kritérií vede nejen k naplnění cílů základního vzdělávání, ale umožňuje i poskytování  pozitivní zpětné vazby učitelem v průběhu výuky. Při nastavení reálných kritérií a při pravidelném pozorování žáka je potom možné výsledky hodnocení popsat případně také slovně (což je způsob, který je u žáků se SVP tradičně doporučovaný a praktikovaný). Tipy kritérií hodnocení práce žáka se SVP stanovené učitelem žák prezentuje svou práci - pracuje samostatně -  dokončí práci ve stanoveném čase - prokazuje snahu a zájem - řídí se instrukcemi a pokyny - setrvá v práci i při potížích - vyhledává informace – spolupracuje v týmu Splnění kritérií si učitel může jednoduše zaznamenávat (např. označovat do tabulky) výborně dovede – dovede - někdy dovede - potřebuje zlepšit Výsledek pozorování slovně zaznamenaný učitelem Při práci někdy prokazuješ snahu a zájem. Řídíš se instrukcemi a pokyny.  Pracuješ samostatně, potřebuješ ale zlepšit řešení situací, když se objeví při práci potíže. Práce dokončíš a odevzdáváš ve stanoveném čase. Dovedeš prezentovat svou práci. https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/18357/SLOVNI-HODNOCENI-NA-1-STUPNI-ZS.html/ PhDr. Renata Votavová
ModulČlánky
3632
0
16. 07. 2020
Příspěvek se zabývá tématem, jak napomoci procesu učení žáků, kteří se potkávají v heterogenní třídě. Může být jedním z funkčních nástrojů využití digitálních technologií? Předpokládejme, že ano. Článek poskytuje celou řadu tipů na již ověřené postupy, které učitelé ve školské praxi mohou využívat. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulBlogy
14. 02. 2020
Na tuto otázku určitě přikyvují v září učitelé prvních tříd základní školy, ale nejsou v tom určitě sami! Je třeba si uvědomit, že takoví žáci na školách jsou, a to z rozličných důvodů. Příčin může být několik, např. od závažného mentálního postižení, závažného psychiatrického onemocnění, narušené komunikační schopnost až po jazykovou komunikační bariéru. Jejich cesta za gramotností je teprve na počátku. Vnímejme společně obtížnost jejich putování!
ModulBlogy
15. 11. 2019
Gramotnosti – v našem případě schopnosti číst, počítat a využívat ICT techniku – jsou nezbytné nástroje pro oblast celoživotního vzdělávání. Jsou stěžejní pro všechny žáky, kteří  se učí a dále se budou učit. Jak ale gramotnosti skutečně rozvíjet s ohledem na možnosti a předpoklady každého žáka ve společné třídě?
ModulČlánky
6770
0
28. 08. 2019
Od roku 2016 Národní ústav pro vzdělávání řeší tvorbu metodické podpory pro učitele českého, českého znakového a anglického jazyka žáků se sluchovým postižením. Dosud autorské týmy pracují na elektronických publikacích (s překladem do českého znakového jazyka), ale dojde i na praktické pracovní listy do výuky i závěrečný kurz, který předá učitelům/asistentům pedagoga/rodičům informace o tom, jak materiály využít.
ModulČlánky
3544
0
01. 02. 2019
Gramotnosti – tedy schopnosti číst, počítat a využívat ICT techniku – jsou nezbytné nástroje pro oblast celoživotního vzdělávání. Jsou stěžejní pro všechny žáky, aby byli schopni se dále učit. Jak ale gramotnosti skutečně rozvíjet s ohledem na možnosti a předpoklady každého žáka? Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
ModulBlogy
05. 12. 2018
Vzpomínáte si, kdy jste poprvé pochopili, že písmeno M spolu s písmenem A je slabika MA, a když slabiku zopakujete, vznikne slovo MAMA? Vzali jste tužku a napsali to slovo na papír, vzali křídu a nakreslili ho na tabuli, vzali klacík a vyryli ho do písku. Někdo se v té době chystal do školy, někoho to naučila paní učitelka právě v té škole. Slovo, které jste před tím ve svém rodném jazyce tisíckrát slyšeli a řekli (možná to bylo v dětství vaše první slovo), jste napsali a přečetli. A potom další písmena, další slabiky, další slova, věty, odstavce, stránky… a už jste vyšlapovali na cestě ke gramotnosti.
ModulBlogy
01. 10. 2018
Nejspíš se jako učitelé, rodiče, ředitelé bank i páni profesoři společně shodneme na tom, že žáci na základní škole by se měli stát gramotnými. Měli by se naučit číst, pracovat uživatelsky s digitálními technologiemi, počítat. Škola to má naučit každého. I toho, kdo se hůř soustředí, i toho, kdo potřebuje silné brýle, i toho, kdo do školy přijede na vozíku, toho, kdo nerozumí česky, na učení potřebuje více času nebo neslyší, jak  se vyslovují jednotlivá písmena. Všichni společně to totiž budou celý život potřebovat.
ModulDigifolio
17. 09. 2018
ModulDiskuze
11. 10. 2017
ForumOsobnost učitele a dalších pracovníků školy
Dobrý den, řešení tohoto problému z Vaší pozice asistenta pedagoga se jeví jako obtížné. Za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání na škole jako celku je totiž zodpovědný ředitel školy, který podle Vašeho názoru popisovanou situaci neřeší. Porušení povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele je zjišťováno inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem. V mnoha případech (podobných tomuto) se koná inspekční činnost na základě stížnosti jednotlivců (zákonných zástupců žáka, zaměstnanců školy…). Česká školní inspekce prověřuje jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Ten informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.
ModulDiskuze
07. 09. 2016
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Školský zákon v § 52 stanovuje, že žák plnící povinnou školní docházku opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Není stanovena výjimka pro žáka vzdělávaného podle individuálního vzdělávacího plánu. Při rozhodování o opakování ročníku je vždy vhodné zvážit, zda výhody zopakování téhož kurikula nepřevažují v případě konkrétního žáka nad nevýhodami, ke kterým patří např. ztráta vazeb v kolektivu, stigma opakujícího žáka apod.
4
4
0
veřejná
13
7
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánízrakové postižení
4
5
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
26
5
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
8
7
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
11
7
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženípředškolní vzdělávání
8
7
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženístřední vzdělávání
1
5
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánítělesné postižení
39
4
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánímentální postižení
3
3
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánísluchové postižení
13
4
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
SPUADHDSPCHspolečné vzdělávání
7
4
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánízrakové postižení
1
5
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženíautismus
3
3
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženímentální postižení
2
4
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
4
3
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženíkomunikace
4
4
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzděláváníSPUSPCHADHD
4
1
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánízrakové postižení
5
6
0
veřejná
Průvodce upraveným RVP ZV
autismusPASwebinářspolečné vzdělávání
22. 10. 2020
Dobrý den, děkujeme za Vaší reakci na obsah webináře. Stávající technické možnosti portálu ále zatím neumožňují k webináří přiložit prezentaci. Využijte, prosím, prezentaci z nahraného videa. Děkujeme za pochopení. Renata Votavová
ModulDigifolio
05. 12. 2018
Výborně technicky zvládnuto, práce s textem a videi je vskutku velice snadná a uživatelsky vstřícná. Videonávod je skvělou podporou. Umístění videa a textového odkazu se symbolem českého znakového jazyka na úvodní stránce RVP je ideální řešení. 
ModulDigifolio
01. 07. 2015
Ve sbírce odkazů nové doporučení - tentokrát na aplikaci pro tablety (iOS a Android).
ModulČlánky
13. 06. 2012
Ano, rozumím. Podnět k vyšetření byl dán ředitelkou MŠ, která Vás upozornila na možnost ADHD u Vašeho syna a zřejmě Vás informovala o významu a důsledcích této služby. Podmínkou poskytnutí vyšetření ve školském poradenském zařízení je ale v případě nezletilého žáka písemný souhlas zákonného zástupce, tak jek to objasnila p. Rambousková.  
ModulDUM
04. 06. 2012
Na DUMu mě zaujalo, že určování počtu je spojeno s názorností a konkrétními pracovními úkony. Materiál je doplněn obrázky určenými k vystřižení, ze kterých se stane pomůcka využitelná i opakovaně.
ModulDUM
10. 05. 2012
Materiál je velmi dobře využitelný ve vyučovací hodině. Prezentace umožňuje zapojení žáků do hodiny a procvičení probíraného učiva. 
ModulDUM
03. 05. 2012
Materiál se mi líbí. Dá se příjemně využít v rámci vyučovacího bloku i spolu s doporučeným učivem z jiné vzdělávací oblasti.  Renata