Avatar
PaedDr. Karel Tomek

Poslední přihlášení 02. 10. 2020

Společenská role
Pedagog, Vychovatel, výzkumný a vývojový pracovník, manažer
Webové stránky
Název školy/instituce
NÚV
Stupeň vzdělávání
Základní, Gymnázium, Vysokoškolské
ModulDigifolio
04. 06. 2019
Pohled nabízí materiály pro podporu vzdělávání nadaných žáků.
ModulBlogy
25. 07. 2018
Každý člověk má potenciál, který z něj činí někoho výjimečného. Objevit ho a rozvinout je úkol, na který většinou nestačí sám. I proto žijeme mezi jinými lidmi. Úkolem, smyslem lidského společenství je, kromě jiného, být inspirátorem, podporovatel svých členů a posléze těžit z jejich výjimečných schopností ke společnému užitku. Z pohledu vzdělávacích systémů jsme v tomto ohledu pořád na začátku cesty. Co je smyslem školního vzdělávání? …
ModulDiskuze
08. 06. 2018
ForumProfese učitele
Udělal jsem si závěr, jaký jsem chtěl. Vyzkoušejte, uvidíte.
ModulDigifolio
20. 02. 2018
1630
0
20. 02. 2017
Digitalizované snímky, ilustrace, historické texty a mapy, to vše je ve velmi kvalitním rozlišení k dispozici veřejnosti.
ModulDiskuze
14. 09. 2016
ForumOnline setkávání
Co se osvědčilo, když bylo nutné překonávat odpor, či nezájem části ped. sboru při práci na ŠVP?
ModulDiskuze
12. 10. 2015
ForumLegislativa v praxi
Dobrý den, odpověď na otázku vyplývá z právního výkladu MŠMT, z něhož vybírám: "Stanovená týdenní pracovní doba (odpovídající tzv. „plnému úvazku“) je pro pedagogické pracovníky určena v § 79 odst. 1 zákoníku práce na 40 hodin týdně. Podle § 22a odst. 1 zákona pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností. Příkladmý výčet prací souvisejících s přímou pedagogickou činností je uveden v § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „pracovní řád“). Mezi práce související s přímou pedagogickou činností, a tedy mezi standardní činnosti pedagogických pracovníků, patří nejen příprava na přímou pedagogickou činnost, hodnocení prací dětí a žáků (dále jen „žáci“), ale také dohled nad žáky ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s dalšími pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáků, péče o kabinety a sbírky, účast na školních poradách a studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků." Z uvedeného plyne, že není možné posoudit vámi uvedené započítání přímé výchovné činnosti bez znalosti toho, jaké činnosti jste v průběhu směny vykonával. Nicméně z textu výkladu plyne, že například doprovod žáků nebo dohled nad nimi je práce související s přímou pedagogickou činností (kterou zřejmě označujete jako nepřímou). Celý výklad MŠMT je k dispozici na http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyk ... acovnicich
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Dovolím si trochu provokovat. Nač potřebujeme stanovovat podmínky. Čemu má toto nastavení posloužit? Zabránění excesům, zařazování do rejstříku škol, nátlaku na zřizovatele? Nebo zlepšování školního klimatu, zlepšování spravedlnosti ve vzdělávání, zlepšování vzdělávacích výsledků všech žáků, dosahování osobního maxima. Až si odpovíme, budeme umět lépe nastavit podmínky, které to budou zajišťovat, podporovat.
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Domnívám se, že v tomto ohledu není dobře zobecňovat. Někteří učitelé si s KK i PT dobře poradili, jiní vůbec netuší nejen, to, jak si poradit, ale že se to od nich očekává. Společenská zakázka nebyla jasně a důrazně formulována. V dokumentech sice ano, formálně také, ale reálně v životě škol nikoli.
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Jsem pro komentovaný RVP s bohatou výbavou. Škoda, že se s námi neporadili dříve při tvorbě EPIS.
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Cíle vzdělávání se mi v RVP ZV nezdají nijak dramaticky špatně, jsou to obecné cíle. To co chybí je kvalifikovaná didaktická interpretace těchto cílů směrem k učitelům. K jejich práci. Vzhledem k tomu, že jsou prakticky totožné se zněním zákona, znamená to mnoho. pokud by neexistovalo právní bezvědomí, typické pro naši zemi, potom je to jasná zakázka, co učitel při své práci musí. Jasné principy. Které někdo vykládá. Kdo to má být? MŠMT? NÚV?
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Za mě se přidávám k tendenci nedělat teď žádné změny. Teď je doba dotáhnout započaté věci, podporovat učitele ve zlepšování, propojovat lidi, přenos zkušeností, budovat systém, zjednodušovat, cizelovat a soustředit se na podstatné.
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Reaguji na ty KK. Je to provokující myšlenka. Klíčové kompetence jsou pojmem ze vzdělávání dospělých, který se postupně dostal až do PV. Je to logické, protože vývoj jedince je kontinuální (v zásadě). Není žádná ostrá hranice mezi předpoklady pro rozvoj klíčových kompetencí a takovou jejich vývojovou kvalitou, kdy už má smysl o výsledcích učení mluvit v kategoriích klíčových kompetencí. Hledáme průnik výsledku (produktu), procesu, a obsahu.
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Ponechat strategie v kompetenci školy se mi jeví jako účelné. I po řadě let, kdy platí RVP - ŠVP se domnívám, že by bylo užitečné nabízet učitelům jednotlivých vzdělávacích oborů/vyučovacích předmětů příklady možného zpracování výchovných a vzdělávacích strategií ve vazbě na jejich konkrétní využití ve výuce. Toho nebude nikdy dost.
ModulDiskuze
10. 03. 2014
ForumDiskuzní fórum pro členy ES a KS
Ten limit rozsahu je dobrý nápad. Zkušenost z publikování mi to potvrzuje. Pokud je předem dán rozsah, musí se hledat to podstatné, upravovat formulace, přemýšlet nad tím, aby text neobsahoval několikrát totéž jinými slovy. Podporuji!
ModulDiskuze
11. 04. 2013
ForumSTARÉ - Průvodce upraveným RVP ZV
Dobrý den, tato diskuze nad Dalším cizím jazykem mě inspirovala a začal jsem nad RVP a jeho dodržováním přemýšlet hlouběji... Dospěl jsem k následujícím otázkám a zjištěním. 1) Co se stane, pokud přestoupí žák 8. ročníku ze školy, kde začínají s Dalším cizím jazykem od 8. ročníku, do školy, kde se vyučuje od 7. ročníku? Bude někdo řešit, že nesplní povinných 6 hod.? Nebo bude škola tohoto žáka individuálně dovzdělávávat?! 2) Když už je RVP tak důležitý dokument a všem na MŠMT tak záleží na tom, aby všichni žáci splnili vše v daném rozsahu... Má škola, do které přestoupí žák nějakou možnost kontroly, kolik má "odchozeno hodin"?! V každém ročníku je určitý rozptyl min. a max. hodin a např. na II. stupni povinně 122 hodin. Kontroluje někdo, zda náhodou žák v extrémních případech neodchodil např. jen 116 hod. na II. stupni (28+28 na jedné škole, pak přestoupí a 30+30 nadruhé škole). Nebo naopak extrémně mnoho 124 hod. na II. stupni (30+30 pak přestup a 32+32). 3) A můžeme jít ještě dál, co předměty typu Z, Př, F? Berme opět v úvahu přestup v 8. ročníku. Na první škole bude mít např. Z (1+1), Př (1+1), F (1+1), pak přestoupí a bude mít opět Z (1+1), Př (1+1), F (1+1) a Ch (1+2). Podtrženo sečteno, celkem 15 hod. místo povinných 21. 4) Poslední připomínka, která mě napadla při současných úpravách ŠVP. Na II. stupni má Matematika a její aplikace 29 výstupů (při minimálně 15 hod. dle RVP, tj. 1,9 výstupu/1 hod.) a Dějepis spolu s Výchovou k občanství mají 37+39=76 výstupů (při minimálně 11 hod. dle RVP, tj. 6,9 výstupu/1 hod.). Může mi prosím na toto někdo odpovědět? Co si o tom máme myslet? Děkuji. Dobrý den, pokusím se odpovědět na položené otázky: 1) Při přestupu se může stát, že žák nesplní povinných 6 vyučovacích hodin DCJ. Škola musí zajistit, že její ŠVP je v souladu s RVP ZV. Při přestupu může nastat celá řada variant. Situace se nijak neliší od současné, kde se dokonce může stát, že žák, který se učil Dalšímu cizímu jazyku, přejde do školy, kde se Další cizí jazyk, kterému se učil, vůbec nevyučuje. Škola přijme taková opatření, která jsou realizovatelná a jsou v zájmu žáka. 2) Při přestupu žáka na jinou školu nelze zaručit, že konkrétní žák splní počet hodin stanovený RVP ZV. Hodiny v RVP ZV jsou závazné pro tvorbu ŠVP jednotlivých škol. Učební plány v jednotlivých ŠVP musí být v souladu s rámcovým učebním plánem v RVP ZV. 3) I pro předměty Z, Př, F platí, že u konkrétního žáka počet celkově absolvovaných hodin nikdo nekontroluje. 4) Co si máte myslet, ponechám s dovolením na vás, rozdílný průměrný počet vyučovacích hodin na jeden očekávaný výstup je dán rozdílným charakterem očekávaných výstupů ve zmiňovaných vzdělávacích oborech.
ModulDiskuze
18. 02. 2013
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Otázka bohužel neobsahuje některé důležité údaje, pokusím se odpovědět a některé souvislosti předpokládat. 1) Odpovědnost za situaci, kdy dochází k popsanému problému má jednoznačně zřizovatel. On rozhodl o sloučení škol. Jiná věc je, jaké k tomu měl důvody. 2) Škola musí mít v každém okamžiku statutárního zástupce, tzn., že i v této chvíli, kdy není ukončeno konkurzní řízení, musí existovat někdo, kdo školu (školy?) řídí. Z dotazu není patrné, zda se jedná o sloučenou školu a už nyní je to jeden subjekt nebo se jedná o školy dvě a existuje rozhodnutí zřizovatele o jejich sloučení od příštího školního roku. V každém případě je tento, byť dočasný ředitel odpovědný za to, že škola má funkční ŠVP nebo, že je ŠVP připravován tak, aby byl použitelný pro novou situaci sloučených škol. 3) Vzhledem k charakteru ŠVP si nedovedu představit, jak by mohlo externí zpracování přispět k vyřešení situace. Pokud by se měl pracovníci externí firmy důkladně seznámit s výchozí situací, potřebami a představami obou doposud samostatně pracujících pedagogických sborů, pochopit logiku, se kterou byly jejich ŠVP vytvářeny a najít styčná místa a rozdíly, znamená to nejen prostudovat oba ŠVP, ale především se setkat s pedagogy a to opakovaně. 4) Naopak za užitečnou považuji spolupráci s externím koučem nebo moderátorem, který je důkladně obeznámen s problematikou ŠVP a jeho inovací. Jeho působené by mohlo velmi přispět k věcnému a kvalitnímu vyřešení sporných bodů při vytváření nového ŠVP pro sloučenou školu. 5) Z mé zkušenosti je tvorba ŠVP významným procesem, který může mít velký vliv na kvalitu vzdělávání na škole a měla by být v každém případě v rukou pedagogů a především vedení školy. 6) Pokud je situace taková, jak jí rozumím z dotazu, to, co se dá udělat v současnosti, aniž by byl jmenován nový ředitel s vizí do dalších let, je několik věcí: - Ustavení týmu, který bude mít svého koordinátora a členy z obou pedagogických sborů. - Porovnání obou ŠVP a nalezení a označení částí, ve kterých nejsou rozdíly nebo jsou to rozdíly jen malé, případě formální. - Nalezení a označení těch částí obou ŠVP, ve kterých se pojetí obou zpracování výrazně liší a formulování argumentů. V této fázi jde o popis rozporů a porozumění rozdílným stanoviskům obou stran. - Zahájení prací na zapracování úpravy RVP ZV, kterou vydalo MŠMT a kterou bude nutné do nového ŠVP, tak, jako tak, promítnout. Předpokládám, že tyto práce zaberou nejméně dva měsíce a do té dobu bude již jmenován nový ředitel. Ten jistě uvítá, že na ŠVP již bylo uděláno, to, co uděláno býti mohlo a naváže na tyto přípravné práce představením své vize a dál bude pokračovat standardní proces inovace ŠVP. Omlouvám se předem, pokud jsem situaci nepochopil zcela přesně.
ModulDigifolio
23. 09. 2012
Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií". Řešitelem projektu je VV21, o.s. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP na základních školách ve Středočeském kraji. Podpora pedagogů bude realizována několika formami:1) V rámci projektu nabídneme pedagogům nahlédnutí do hodin kolegů pomocí moderní techniky - virtuální hospitace.2) Další moderní formou vzdělávání budou webináře, semináře probíhající prostřednictvím internetu, bez nutnosti za vzděláváním cestovat.3) Součástí nabídky jsou e-lerningové kurzy zaměřené na využití ICT ve výuce na 1. a 2. stupni ZŠ.Realizační tým má bohaté zkušenosti s metodickou podporou učitelů a DVPP.
ModulČlánky
7979
0
16. 11. 2011
Vyhodnocení průzkumu uživatelských postojů – Metodika II, Metodický portál www.rvp.cz. Realizační tým využil možnosti v závěrečné fázi projektu oslovit uživatele Metodického portálu formalizovaným dotazníkem, umístěným v prostředí Metodického portálu, a získat odpovědi související s využíváním jeho různých částí a funkcí a zjistit postoje a názory, které by posloužily vlastnímu hodnocení úspěšnosti projektu a zároveň umožnily zpřesnit plánování návazných etap vývoje tohoto média. Technicky byl dotazník řešen na platformě programu Personis, který se pro tyto účely velmi dobře osvědčil.
ModulČlánky
15476
3
14. 11. 2011
Příspěvek mapuje vývoj Metodického portálu, vyvinutého a provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (v závěru realizace projektu Metodika II sloučeným do Národního ústavu pro vzdělávání). Unikátní internetový multifunkční portál, realizovaný v rámci IPn s podporou ESF a státního rozpočtu ČR, je nahlížen jednak z hlediska jeho několikaletého vývoje včetně rekapitulace cílů projektu a ambicí realizačního týmu, jednak z hlediska struktury portálu, obsahu jednotlivých částí a především návštěvnosti a počtu uživatelů. Metodický portál RVP.CZ je ve všech ohledech úspěšně realizovaným produktem s celoplošným dopadem prakticky do všech oblastí vzdělávací soustavy ČR. Svůj potenciál pro profesní podporu zvyšoval postupně. Realizační tým předává zadavateli (MŠMT) plně funkční, unikátní prostředek podpory pedagogů s denní návštěvností téměř 10 000 přístupů.
ModulČlánky
7771
0
08. 06. 2011
Článek se zabývá předpoklady schopnosti učit se. Opírá se o výzkumy mozku a inteligence a uvádí je do pedagogických souvislostí.
ModulDiskuze
15. 01. 2011
ForumHodnocení žáků a evaluace školy
Mě se docela osvědčovalo ověřování toho, co se žáci naučili, vždy po ukončení určitého tématu. Pokud se k tomu hodila písemná forma ověřování, proč ne. Zdá se mi to vhodnější než čtvrtletní a pololetní písemky. Jiná forma písemného ověřování, která se mi osvědčovala měla charakter komplexního souboru úkolů. Ty se týkaly toho, co by žáci v daném období měli umět. Úkoly byly sestaveny do testů, které měly několik rovnocenných variant na jedné úrovni a žáci po zvládnutí určité úrovně na předepsaný počet bodů postupovali do vyšší úrovně. Testy se hodnotily body, neznámkovaly se. Jednu úroveň mohli zkoušet čtyřikrát. Nebyla to soutěž, ale každý se posouval až na tu úroveň, na kterou měl znalosti a dovednosti. Nebylo to povinné, ale účastnili se téměř všichni i když dosáhli různých úrovní. Tento systém měl vysokou diagnostickou i motivační hodnotu. Pro pořádek dodávám, že se jednalo o pátý ročník v českém jazyce.
ModulDiskuze
02. 12. 2010
ForumDiskuzní témata z podzimního fóra o standardech
Cituji: ....základem kvalitní produkce čehokoli, tedy i vzdělanosti, není zpětná restrikce na základě vyhodnocení počtu zmetků, nýbrž dobrý projekt, kvalitní materiál, špičkové řízení a organizace práce a také kvalitní a zainteresovaný zaměstnanec..... Tohle je naprosto výstižně řečeno. Výstupní kontrola má smysl na konci kvalitně řízeného a dobře zajištěného procesu. Všechny zdroje (materiální, finanční, lidské, informační) jsou včas a v potřebné kvalitě na těch místech, kde mají být. Samotná kontrola výstupu kvalitní zdroje ani jejich řízení nenahradí.
ModulDiskuze
01. 12. 2010
ForumVzdělávání pro udržitelný rozvoj
Je sice po uzávěrce, ale vzhledem k tomu, že vlastní školní kolo proběhne počátkem ledna a v prosinci se soutěžící na soutěž připravují, nehrají ty dva, tři dny přípravy významnější roli. Přihlášky jsou na www.vcele.eu a nebo se obraťte na Miroslava Hášu, manažera soutěže: hasa@vcele.eu
ModulBlogy
01. 12. 2010
BlogVčele
Téměř 40 škol, které se přihlásily do prvního ročníku soutěže Zelené podnikání už připravuje své soutěžící na školní kolo, které proběhne začátkem ledna. Odtud může vést cesta až do Prahy na celostátání setkání vítězů krajských kol. Pro tým projektu VUREES je zájem škol důkazem toho, že téma soutěže je opravdu …
ModulDiskuze
01. 12. 2010
ForumVzdělávání pro udržitelný rozvoj
Do uzávěrky 1. kola soutěže Zelené podnikání se přihlásilo téměř 40 škol z celé republiky. Máme velkou radost z toho, že soutěž vzbudila zájem. Nyní se účastníci soutěže připravují na školní kolo, které proběhne od 3. do 10. ledna 2011.
ModulDiskuze
15. 11. 2010
ForumDOZVUKY KONFERENCE - Jak technologie pomáhají naplňování cílů vzdělávání
Na tuto otázku je jistě mnoho různých odpovědí. Jednou z velkých výhod využití technologií je to, že se můžeme virtuálně podívat do míst, kam se normálně nedosteneme. Jeden odkaz, který mě zaujak kvalitou i didaktickou úrovní fotografií: http://www.boston.com/bigpicture/2010/0 ... ional.html
ModulDiskuze
15. 11. 2010
ForumNárodní konference 2010 - UČITEL V INFORMAČNÍ SÍTI
Za sebe a VÚP mohu prohlásit, že jsem byl s konferencí spokojen. Děkuji všem organizátorům i účastníkům. Chybějící videozáznam, případně přímo on-line přenos by se jistě hodil, měli bychom na tom začít pracovat. Ohledně příspěvku prof. Ivana Kalaše si ohřeji starou polívčičku, kterou jsem uvařil na http://ondrej.neumajer.cz/?item=hleda-s ... ita-s-vizi. Stále je to platné, za těch pět let se nezměnilo bohužel vůbec nic. Máme co dělat... ON Je to smutná pravda. Dobře jsi to napsal. Prostě nejsou lidi...
ModulDiskuze
14. 11. 2010
ForumVzdělávání pro udržitelný rozvoj
Mezi množstvím soutěží se v letošním školním roce objevila také jedna úplně nová. Téma je víc než aktuální - "zelené podnikání". V rámci projektu ESF Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech vytvořil relaizační tým propozice a lákavý obsah soutěže. Mnohdy pracně vymýšlíme, jak dětem přiblížit složitou problematiku podnikání v souladu s přírodou. Využijte tuto možnost! Co získáte, když přihlásíte základní školu do soutěže? • Účast v soutěži je aktivitou přihlášené školy v oblasti finančního vzdělávání a environmentální výchovy v rámci ŠVP. • Pro přihlášené školy bude od 16.11.2010 do 9.12.2010 zpřístupněn studijní text pro soutěžící žáky, který lze použít ve výuce. • Přihlášeným školám organizátor zašle pomocí elektronické pošty pokyny. • Budete dostávat pravidelně informace o vytvořených metodických materiálech pro učitele a výukových materiálech pro žáky, které můžete využít ve výuce. Co získají soutěžící žáci? • Zkušenosti z individuální práce – samostatnost, rozhodování, zodpovědnost. • Ze studijního textu si žáci mohou připravit vlastní poznámky, které jim pomohou nejen v soutěži, ale především rozšíří jejich přehled. • Smysluplně využijí dovednosti pracovat s počítačem a prostředím internetu. • Ověří si svoje schopnosti individuálně zodpovědně pracovat s informacemi v praxi. • Získají užitečné zkušenosti s využitím myšlenkových map. • Vyzkouší si práci v prostředí interaktivních výukových modelů. • Využijí svých dovedností spolupracovat v týmu. • Budou reprezentovat školu v krajské soutěži. • Mohou reprezentovat kraj při celostátním kole. • Účastníci celostátního kola získají věcné ceny. Jak svoji školu do soutěže přihlásíte? Na stránkách www.vcele.eu vyplníte jednoduchou přihlášku. Nebo můžete poslat e-mail na adresu hasa@vcele.eu či zavolat na tel. 603 849 838 Těšíme se na spolupráci PaedDr. Karel Tomek Mgr. Miroslav Háša vedoucí manažer projektu VUREES manažer aktivity projektu VUREES tomek@vcele.eu hasa@vcele.eu +420 607 871 049 +420 603 849 83 Asociace pedagogů základního školství ČR - www.apzs.cz Tento projekt je financován z prostředků ESF a státáního rozpočtu ČR Toto téma jsme otevřeli pro ty, kdo se do soutěže přihlásili nebo přihlásí, abychom si mohli vyměňovat aktuální názory na její průběh. Těšíme se na první zkušenosti!
ModulBlogy
14. 11. 2010
BlogVčele
Celostátní soutěž „ZELENÉ PODNIKÁNÍ“ Mezi množstvím soutěží se v letošním školním roce objevila také jedna úplně nová. Téma je víc než aktuální - "zelené podnikání". V rámci projektu ESF Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech vytvořil relaizační tým propozice a lákavý obsah soutěže. Mnohdy pracně vymýšlíme, jak dětem přiblížit složitou problematiku podnikání v souladu s přírodou. Využijte tuto možnost!
1
0
0
veřejná
Soubor materiálů pro rozvoj čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce
1
0
0
veřejná
Soubor materiálů pro podporu čtenářské gramotnosti ve výchově ke zdraví
1
0
0
veřejná
Souhrn materiálů týkajících se vzdělávání nadaných
nadánítalent
21. 01. 2013
Krásná hodina. Blahopřeji dětem k paní učitelce a paní učitelce k dětem.
ModulBlogy
17. 01. 2012
Je dobře, že zaznívají tyhla otázky a je špatně, že na ně nezaznívají srozumielné odpovědi. Nebudu psát obsáhlý komentář. Jen si dovolím uvést odstaveček z dnes dokončeného příspěvku pro jednu odbornou konferenci: "Přestože to, co víme o mozku a jeho fungování prokazuje nefunkčnost tohoto vzdělávacího modelu, chybí společenská shoda na zásadní změně tohoto neefektivního způsobu vzdělávání. Ve strategických a koncepčních dokumentech Evropské Unie, či našich národních (Bílá kniha, apod.) sice můžeme číst vzletné věty o individualizaci a vnitřní diferenciaci vzdělávání, ale v reálu se projevují pramálo ... Změna paradigmatu se prostě nekoná. A tak zbývá jít cestou jednotlivých příkladů dobré praxe a respektovat pomalu se vynořující trend vzdělávání mimo oficiální vzdělávací soustavu. Ta bude ještě nějakou dobu trpěna jako historicky vzniklý sentiment, než v její současné podobě zanikne jako nefunkční relikt."
ModulČlánky
15. 11. 2011
K tomu, co už napsal Lukáš Križko bych rád dodal jen to, že článek není autoevaluací. Co je smyslem uveřejněného textu, je jasně napsáno v jeho anotaci. Jde o zmapování vývoje a přehled toho, v jakém stavu relizační tým projektu Metodika II předává Metodický portál MŠMT. O tom, v jakém rozsahu a s jakou podorou MŠMT bude pokračovat další vývoj Metodického portálu, rozhodnou odpovědní pracovníci MŠMT. Konstatování uvedená v článku se týkají doby relizace projektu, který je ukončován ke konci roku 2011. O tom, jak bude využito potenciálu, který představuje Metodický portál ve své aktuální podobě, rozhodne budoucí vývoj. V tomto smyslu souhlasím s panem Melicharem, že "portál měl šanci pořádně nastartovat (a o tom je článek) a pokud bude pokračovat, má na čem stavět." 
ModulČlánky
11. 07. 2011
Je moc dobře, podívat se na tyto otázky z nadhledu a v širším kontextu. Velmi děkuji za tento článek a odkazy.
ModulDigifolio
27. 02. 2011
Zdá se, že by tento pohled potřeboval aktualizovat... ;-)
ModulBlogy
10. 01. 2011
Nejsem učitel dějepisu, ale rád se připojím k diskusi na téma "frontální" a jiná výuka. Myslím, že jakékoliv obecné soudy jsou z hlediska metod a forem vedle. Ve třídě plné nadaných a motivovaných žáků je frontální výklad učitele (doplněný vizualizací) zřejmě nejjefektivnějším způsobem transferu vědomostí. Přesně, jak je psáno v článku definice pojmů atd. Pokud jdeme v cílech výše, už s prostým výkladem frontálním způsobem asi těžko vystačíme. Pokud si žáci mají osvojit nějaké dovednosti, zřejmě musí něco dělat, aby se to naučili. Musí něco řešit, s něčím zacházet, atd. Další rozdíl je v charakteristice vyučovacího předmětu i ve fázi výuky tématu a konec konců v již zmiňované skladbě třídy. Je to mnoho faktorů a dobrý učitel ví, koho učí, co chce naučit a podle toho vybere optimální formu i metodu. Žádná obecná a jedině vhodná řešení podle mého mínění neexistují.
ModulBlogy
09. 12. 2010
Tady žádný dlouhý komentář nemá cenu. Souhlasím s tím, co autor jasně pojmenoval. Vzdělávací systém zaostává za vývojem společnosti, prostředí většiny škol není dostetčně inspirativní a léta ignorování potřeb učitelské profese udělaly své. Otázky tedy zní: "Co s tím budeme dělat? Chceme s tím vůbec něco dělat? Umíme s tím něco dělat?"
ModulBlogy
31. 01. 2010
Ahoj Dane, o Tvém odchodu sice dobře vím, ale to neznamená, že je mi to jedno. Jsem rád, že mohu po těch čtyřech letech spolupráce říci, že jsem měl možnost spolupracovat s mimořádně tvořivým a inspirativním člověkem. Je za Tebou práce, která je a ještě dlouho bude v českém školském prostředí nepřehlédnutelná. Přeji Ti na Tvých dalších cestách dobrý vítr, chuť pouštět se do neznámých míst a kolem Tebe dobré lidi. Díky za příležitost s Tebou spolupracovat. Jedna etapa se uzavírá, další otevírá...
ModulDUM
21. 01. 2010
Nejde mi to stáhnou, nemám ten nejnovější ppt. Může to být tím?
ModulBlogy
09. 11. 2009
Máte pravdu. Existuje spousta zajímavých zahraničních zdrojů, které přináší mnoho vynikajících a použitelných nápadů. Náš problém je, že čtení se jen těžko vymaňuje z úzkého pojetí, kterým bylo zdejší tradicí svázáno. Model, který představují klíčové kompetence a čtení vnímané v jejich kontextu se bude asi ještě najekou dobu prosazovat. Dosažení kompetence k učení v plánované kvalitě v základním a středním vzdělání není možné bez postupného rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Znamená to podívat se na věci z obecnějšího hlediska. Je moc dobře, že jste na blogu otevřela (znovuotevřela) toto téma.
ModulDigifolio
13. 10. 2009
Tak Tě konečně vítám mezi námi, naše báječná editorko:-))))
ModulČlánky
09. 10. 2009
Nedaří se mi prokliknou se na uvedenou adresu. Netušíte, kde by mohla být chyba?
ModulDUM
23. 09. 2009
Ještě drobnost. Nějak se mi nezdá ta literatura. Opravdu je to gymnázium pro gymnázia? JELÍNEK, J. - ZICHÁČEK, V.: Gymnázium pro střední školy gymnazijního typu. Olomouc: FIN PUBLISHING, 1996. ISBN 80–86002–01-2
ModulDUM
23. 09. 2009
Bylo by hezké, kdyby křížovka měla podobu pracovního listu, aby ji rovnou mohl učitel pro žáky vytisknout.
ModulDUM
23. 09. 2009
Musím souhlasit s kolegou Zouharem. Nechci být ktitický za každou cenu, ale očekával jsem obrázky, schémata, vývojové stromy, myšlenkové mapy... Holý text mě opravdu neoslnil. Úplně jsem neporozuměl tomu, čím se tato prezentace liší od klasického výkadu. Jen tím, že je to zapsáno? Druhá věc je velikost a barva písma použitá v některých snímcích. Téma je to zajímavé a tahle prezentace jeho potenciál zdaleka nevyužila. Pro pořádek shrnuji. Není to špatný materiál, píšu o tom, jak vnímám materál já a v čem by mohl být jiný.
ModulBlogy
23. 07. 2009
To je opravdu nádherné počasí a ještě krásnější předpověď. Prostě léto, jak má být!
ModulBlogy
10. 07. 2009
Ahoj Alenko, zdravím Tebe i Tvé kočky, kocoury nebo co to vlastně chováš. Mě se to zas tak složité nezdá. Pomalu se s tím seznamuji. Krásné letní dny přeji z Vysočiny.