ModulČlánky
3807
0
11. 12. 2019
Stěžejním tématem této publikace je Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení (dále jen CLIL). Cílem materiálu není seznamovat s principy metody CLIL, ale využít to, co je již známé v konkrétní integraci učiva daného předmětu (chemie) a anglického jazyka. Publikace se zabývá možností propojení chemie a anglického jazyka, přičemž se žák neustále učí používat nově nabyté vědomosti při rozvoji jazyka. Publikace je pojata široce a obsahuje možnosti pro druhý stupeň základního vzdělávání, s přesahy do období prvního stupně (vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět), a to hravou formou, různými experimenty apod., a pokračuje možnostmi využití metody CLIL v chemii na středních školách.
ModulČlánky
2591
0
17. 07. 2019
Desítky a stovky běžců, které potkáváme ve Stromovce, Letné a dalších parcích? Jaký je jejich běžecký příběh? O čem přemýšlí? Co se asi honilo hlavami běžců, kteří se roku 1995 zúčastnili prvního ročníku Pražského mezinárodního maratonu (Prague International Marathon – PIM)? Na start se tehdy postavilo 958 (podle jiných pramenů 519) účastníků. Kolik běžců se postavilo na start 5. 5. 2019, kdy se běžel jeho 25. ročník?
ModulČlánky
2516
0
03. 06. 2019
Britské velvyslanectví zveřejnilo program aktivit, kterými chce připomenout sto let od svého otevření v Thunovském paláci v Praze.
ModulBlogy
14. 03. 2019
Máte zájem rozvíjet čtenářskou gramotnost ve výuce anglického jazyka, a nevíte jak začít? Chcete vědět, co vše rozumíme pojmem čtení s porozuměním? Na tyto a další otázky odpoví článek Rozvíjíme čtenářské gramotnosti.
ModulČlánky
3958
0
04. 02. 2019
Námět rozvíjející gramotnosti ve výuce anglického jazyka. Aktivita podporuje zdravé stravování. Žáci si sestavují jídelníček, cílem je respektovat principy zdravého stravování. Při sestavovaní jídelníčku žáci pracují s různými zdroji a informacemi. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
ModulČlánky
6404
0
22. 08. 2018
Nabízená aktivita ukazuje, jak lze v hodinách cizího jazyka jednoduchým způsobem rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Zároveň ji lze využít v hodinách anglického jazyka k upevnění slovní zásoby a nácviku mluvení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
ModulČlánky
9377
0
09. 07. 2018
Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.
ModulBlogy
29. 06. 2018
Při přemýšlení nad způsoby zpestření výuky nás v současné době často napadají různé možnosti využití moderních technologií, ale jak je efektivně uchopit ve školní praxi? Důkazem, že ICT nepatří jen do hodin informatiky, je následující námět na využití tabletů v hodinách cizího jazyka k opakování učiva.
ModulČlánky
2905
0
29. 11. 2017
Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.
ModulČlánky
4434
0
05. 09. 2017
Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.
ModulČlánky
3857
0
21. 09. 2016
V návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro Anglický jazyk a Další cizí jazyky (Německý a Francouzský).
ModulDigifolio
18. 05. 2016
Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem: Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning . Dílčí aktivita této iniciativy nabízí školení autoritám, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, ve vztahu k jazykovému vzdělávání a výuce. V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML, a jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. Ve spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise uspořádal NÚV v dubnu 2016 seminář na téma Podpora mnohojazyčných tříd.
ModulČlánky
8380
0
27. 01. 2016
V návaznosti na Standardy pro základní vzdělávání byly vytvořeny Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání, které konkretizují očekávané výstupy v RVP ZV. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní . Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách. Tato zjištění nás přivedla k myšlence vypracovat pro učitele podrobnější materiál, který by uvedené náležitosti obsahoval a který by mohl usnadnit náročnou učitelskou práci.
ModulČlánky
12315
0
12. 01. 2015
Článek poskytuje metodickou podporu učitelům anglického jazyka jako cizího jazyka. Jeho cílem je přispět k lepšímu porozumění potřebám žáků se specifickými poruchami učení (SPU) v procesu osvojování cizího (anglického) jazyka. V příloze pedagogové naleznou aktivity vhodné do výuky anglického jazyka a ukázkovou hodinu výuky anglického jazyka v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy, kde jsou zařazeni žáci se SPU.
ModulČlánky
5352
0
08. 10. 2014
Aktuálnost problematiky vyplývá ze stále se zvyšujícího počtu žáků-cizinců v našich školách. Cílem úkolu je poskytnout podporu učitelům, kteří žáky cizince vyučují v ZŠ český jazyk i ostatní předměty. Jde o určování úrovně žáka v českém jazyce a následně o jeho správné zařazení do výuky.
ModulČlánky
16123
0
29. 01. 2014
Článek seznamuje čtenáře s využitím aktivity hraní rolí ve výuce cizích jazyků, výchově k občanství, výchově ke zdraví a při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
ModulČlánky
7657
0
20. 11. 2013
Článek podává informace o vybraných projektech podpořených Evropskou unií. Projekty jsou zaměřené na podporu výuky cizích jazyků v základním vzdělávání. Příklady byly vybrány tak, aby zahrnovaly širokou skupinu žáků s různou motivaci a učebními styly.
ModulČlánky
4385
0
11. 12. 2012
V rámci projektu nazvaném CARAP/FREPA byl vytvořen materiál A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, který je v plném rozsahu publikován na webové adrese: http://carap.ecml.at/. Rada Evropy podporou tvorby tohoto dokumentu zdůrazňuje základní principy vícejazyčného a interkulturního vzdělávání.
ModulDiskuze
24. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Nejsem proti vyjasnění základních mluvnických jevů, které bude stát považovat za nutné zahrnout do učiva na příslušných stupních. Nestrhne však uváděný výčet pozornost učitelů spíše naopak ke "gramatickému" přístupu k výuce jazyka, tedy upřednostnění výuky právě této gramatiky a zapomínání na ostatní výstupy a učivo? Proč nejsou stejně detailně vyjasněny i ostatní části učiva? Třetí dotaz se pak týká otázky jiných cizích jazyků, než zmíněných AJ, NJ a FJ. Jak budou řešeny jazyky jako ruština, španělština nebo italština? Bude se čekat na jejich "standardy"? Dobrý den, děkujeme za Vaše konkrétní připomínky a postřehy, které budou předány pracovní skupině. Pracovní skupina se jimi bude dále zabývat. Mluvnici vymezila (konkretizovala) pracovní skupina s cílem sjednotit interpretaci probírané látky. Jazyky jako ruština, španělština a další budou vycházet z učiva společného pro všechny jazyky. V současné době jsou dokončeny standardy pro anglický, německý a francouzský jazyk, standardy pro další jazyky se budou vytvářet v dalším období.
ModulDiskuze
22. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 podle SERR, a to i v případě zahájení výuky v 6. ročníku. Dosažení vyšší úrovně není v rozporu s RVP ZV. Revize standardů je připravována. Děkujeme za Vaše návrhy na úpravu výstupů a předáme je pracovní skupině, která je zohlední při vypořádání připomínek z této diskuse.
ModulDiskuze
18. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, cílem úprav RVP ZV (Cizí jazyk a Další cizí jazyk) byl nejen větší soulad se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, ale i snaha zabránit zbytečnému přetěžování žáků gramatikou a vytvoření dostatečného prostoru pro rozvoj komunikačních dovedností. Váš podnět předáme pracovní skupině, která ho vezme v úvahu při vypořádání připomínek z diskuse.