Avatar
Mgr. Jan Šperl

Poslední přihlášení 12. 01. 2012

Název školy/instituce
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
ModulDiskuze
20. 07. 2010
ForumTipy do výuky
Dobrý den, rozhodně se nejedná o otázku, kterou by bylo možné komplexně zodpovědět v rámci jednoho diskusního příspěvku, ale pokusím se Vám napovědět a podělit se o vlastní zkušenosti s výukou těchto témat. Jako podkladový, nikoli však jediný, materiál pro výuku témat sociálního zeměpisu bych Vám doporučil učebnici Současný svět, kterou vydalo Nakladatelství České geografické společnosti. Nakladatelství v současné době připravuje třetí, aktualizované vydání. Přidanou hodnotou této učebnice je i příručka nabízející učitelům metodickou podporu (Příručka k učebnici Současný svět je zdarma přístupná na stránkách nakladatelství). V této učebnici je velmi hezky zpracována kapitola Obyvatelstvo a sídla (strany 6–25), kterou jsem ve výuce využil v plném rozsahu. Opatrnější jsem byl v případě výuky hospodářství světa – kapitola Hospodářství (strany 26–61), kde jsem některé dílčí kapitoly slučoval a vybíral především zajímavý obsah. Kapitola pro výuku politického zeměpisu – Svět dnes (strany 62–77) – není ve druhém vydání této učebnice zcela aktuální a využil jsem ji jen rámcově. Jako další studijní materiál k tomuto tématu se mi osvědčila publikace Ohniska napětí ve světě od M. Šlachty a kol., vydaná v koedici s nakladatelstvím Kartografie Praha. Vybrané kapitoly jsem ve výuce využil jako příkladové studie různých geopolitických problémů. Pro výuku regionálního zeměpisu Evropy se mi dobře pracovalo s učebnicí Zeměpis světa 3 od autorů Jeřábka a Vilímka, taktéž vydanou v Nakladatelství ČGS. Výuku jsem žákům zpestřoval o videa z pořadu Objektiv, který je k dispozici na internetových stránkách České televize. A samozřejmě jsem jako doprovodný materiál používal atlasy, různé tematické mapy a fotografie… Výše uvedené učebnice jsem využíval především jako zdroj informací a vodítko pro žáky. Vlastní pojetí a výběr aktivit v hodinách je však již plně v kompetenci vyučujícího, a tak Vám přeji hodně zdaru!
2257
0
16. 05. 2010
Občanské sdružení Ekodům je nezisková organizace architektů, odborníků z oblasti stavebnictví a ekonomů, kteří usilují o používání nejnovějších i tradičních postupů a technologií v architektuře tak, aby co nejlépe sloužili člověku a co nejméně omezovali přírodu.
1918
0
05. 05. 2010
Odkaz na internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměřený na ochranu obyvatelstva. Konktrétně se jedná o podpůrné materiály pro školy - Pomůcky k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách (vydané k 1. 7. 2008).
ModulDUM
5480
1
22. 09. 2008
Pracovní list studenty seznámí s teorií globální deskové tektoniky. Konkrétně se jedná o rozlišení jednotlivých typů okrajů litosférických desek, o pochopení pohybů, ke kterým na jejich okrajích dochází, a seznámení s následky souvisejícími s pohybem desek. Pracovní list je doplněn příkladovou studií o zemětřesení v San Franciscu roku 1906.
ModulDUM
6893
1
13. 02. 2008
Pracovní list věnovaný porovnání rozdílných ekonomik afrických států.
ModulDUM
7566
0
13. 02. 2008
Pracovní list
ModulDUM
2933
1
13. 02. 2008
Pracovní list - porovnává státy světa na základě podobných a odlišných znaků. Obsahuje řešení grafu.
AutorAvatar Jan Šperl
1
9
0
veřejná
ModulDUM
27. 07. 2011
Děkujeme za upozornění. Materiál byl upraven.
ModulDUM
27. 07. 2011
Děkujeme za upozornění. Materiál byl již opraven.
ModulDUM
26. 07. 2011
Děkujeme za upozornění, materiál byl opraven.
ModulDUM
14. 06. 2011
Děkujeme za upozornění, rodný list byl upraven. JS
ModulDUM
08. 06. 2011
Na základě informací, které jsou k použitým obrazovým materiálům zveřejněny, je možné tyto citovat jak pod licencí GNU Free Documentation Licence, tak Creative Commons. Jedná se o tzv. duální licenci, více viz http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update. U výše zmíněných obrázků byla citace upravena tak, aby neodporovala licenčním podmínkám.
ModulBlogy
16. 07. 2010
Váš příspěvek přináší zajímavý a podnětný námět do výuky zeměpisu. Žákům nabízí osvojení celé řady geografických dovedností, a to od rozpoznání jednotlivých objektů a krajinných prvků na fotografii, generalizaci jejího obsahu formou překreslení na průhledný papír až po vysvětlení uspořádání a vzájemných vztahů objektů na fotografii zobrazených. Jinými slovy se dá říci, že se jedná o jakýsi úvod do studia dálkového průzkumu Země, který představuje velmi účinnou metodu pro analýzu rozmanitých geografických a biologických jevů, především v odlehlých a pro člověka málo dostupných oblastech. Namátkou můžeme zmínit sledování ústupu ledovců v horských, polárních a subpolárních oblastech, zjišťování rozsahu kácení tropických deštných pralesů, určování oblastí s potenciálním rizikem sesuvu svahů apod. S rozvojem technologií a především díky snadné dostupnosti mnoha aplikací na internetu (GoogleEarth, ArcInfo atd.) se učitelům do ruky dostávají nástroje v minulosti dostupné pouze odborníkům. Jejich použití ve výuce žákům přináší nejen zábavu, ale i osvojení celé palety činností. Žák se rozborem fotografií, leteckých, popř. satelitních snímků naučí: - rozpoznávat jednotlivé bodové, liniové a plošné krajinné prvky; - provést generalizaci – při kreslení na průhledný papír dokáže provést výběr důležitého obsahu; - vytvořit jednoduchý plán zobrazeného území a vytvořit legendu – seznámí se základními kartografickými vyjadřovacími prostředky; - vysledovat vzájemné souvislosti mezi krajinnými prvky (a možná i odhadovat možný vývoj krajiny do budoucna); - nalézt vzájemné vazby mezi krajinou a člověkem – vysledovat, jakým způsobem ovlivňuje krajina činnost člověka a naopak. V obecné rovině a podle školské reformy uvedený námět podporuje rozvoj klíčových kompetencí, jmenovitě: 1. Kompetence k učení Žák: - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě; - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy; - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 2. Kompetence komunikativní Žák: - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. 3. Kompetence občanské Žák: - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Domnívám se, že svými blogovými příspěvky ukazujete českým učitelům možnou cestu výuky zeměpisu a těším se na Vaše další zajímavé náměty. Při jejich psaní Vám přeji mnoho trpělivosti a zdaru!
ModulČlánky
15. 12. 2009
Vážení uživatelé,u příspěvku Přísloví byly opravdu přílohy, které s textem nesouvisely. Tato chyba byla napravena. Příloha číslo 4 bude vložena ve chvíli, kdy se vyjasní autorská práva obrázků, které jsou v ní uvedené.
ModulČlánky
25. 11. 2009
Vážení uživatelé, podle připomínky Pavlíny Hublové byl metodický popis vložen jako text příspěvku; pracovní přílohy si můžete stáhnout pod textem. Pro vysvětlení – ve chvíli, kdy je u příspěvku metodika (o jejíž kvalitě rozhodují recenzenti), patří příspěvek již do modulu článků.