Avatar
Jakub Holec

Poslední přihlášení 26. 04. 2021

Společenská role
Pedagog, Rodič, Přírodovědec
Název školy/instituce
Národní pedagogický institut ČR
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulČlánky
3113
1
11. 05. 2020
Článek se zaměřuje na virtuální pitvu jako na vhodnou alternativu k provádění reálné pitvy. Součástí článku jsou ukázky konkrétních aplikací, pomocí kterých se žáci mohou seznamovat s vnější a vnitřní stavbou živočichů a funkcí jednotlivých orgánů. Přitom pracují s digitálními technologiemi s cílem efektivního řešení problémů spojených s tématem školních pitev a inovacemi, které přispívají k lepší motivaci a zájmu žáků o poznávání živé přírody humánním způsobem a s respektem k životu.
ModulBlogy
30. 03. 2020
Jaké to asi je pracovat pro organickou společnost? Společnost, ve které každý nese přirozenou odpovědnost za svěřené úkoly, ve které dílčí části celku do sebe perfektně zapadají a společně tvoří skvěle fungující celek. Příkladem organické společnosti na úrovni mikrosvěta je jistě buňka. Buněčné části v ní tvoří různě specializované týmy, pomocí kterých buňka uchovává důležité řídicí informace, získává energii, tráví potravu, vyrábí látky potřebné pro život, růst apod.
ModulBlogy
20. 03. 2020
Jdete si jen tak po lese a uvidíte třeba veverku. Pokud budete dost rychlí a pokud k tomu budete mít i trochu štěstí, můžete si pořídit pěkný snímek. To ale nemusí být vše. Můžete svá pozorování sdílet s lidmi, kteří udělali to samé třeba ve Francii.
ModulČlánky
6642
0
19. 03. 2020
Článek se zaměřuje na využívání volně dostupných aplikací k určování rostlin, živočichů a hub včetně sdílení vlastního pozorování přírody s odbornou komunitou. Obsahem článku jsou vybrané aplikace a webové stránky, které je možné snadno využívat ve výuce přírodopisu venku i ve třídě za účelem zaznamenávání, uchovávání a sdílení vlastních pozorování žáků. Žáci tím mohou přispět k mapování druhů ve své obci, ale i v celosvětovém měřítku, čímž se zapojí do skutečné výzkumné práce i do ochrany přírody. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
4629
0
10. 03. 2020
Článek se zaměřuje na možnosti uplatňování digitálních technologií ve výuce přírodopisu a biologie. Hlavní částí textu jsou náměty na učební činnosti žáků v rámci různých fází badatelsky orientované výuky. Ta se zaměřuje především na získávání informací a dat, uchovávání informací a dat, vyhodnocování informací a dat, sdílení informací a dat. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
3532
0
06. 01. 2020
Aktivita nabízí jednoduché cvičení na určení epicentra zemětřesení na základě informací ze tří seismologických stanic. Žáci tak mohou získat konkrétní představu o tom, jak se místa vzniku zemětřesení určují. Přitom pracují s mapou a informacemi obsaženými v seismogramech.
ModulČlánky
4041
0
19. 12. 2019
Jednoduchá experimentální aktivita, ve které žáci simulují podmínky eroze půdy tekoucí vodou. Žáci provádějí pozorování a měření toho, jak na různé půdy působí tekoucí voda. Přitom vyvozují závěry týkající se důležitosti vegetace pro omezení půdní eroze, která se výrazně negativně projevuje například na svažitých polích.
ModulČlánky
2970
0
25. 11. 2019
Aktivita se zaměřuje na záznam a porovnávání velikostí lidským okem nepozorovatelných objektů. Žáci přitom využívají názorného webu, na kterém jsou jednotlivé mikroskopické objekty vyobrazeny na hlavičce špendlíku. Žáci si pozorované objekty zakreslují a odhadují jejich velikost s využitím jednoduchého měřítka. Na závěr reflektují výsledky své práce a toho, co se v rámci aktivity naučili.
ModulČlánky
4301
0
15. 11. 2019
Aktivita se zaměřuje na téma buňky a buněčných organel. Žáci na základě informací o funkcích konkrétních organel a buněčných struktur hledají takové části školy či osoby ve škole pracující, které je možné z hlediska jejich funkce přirovnat k dané buněčné organele či buněčné struktuře. Tím dochází k upevňování jejich porozumění buňce a jejím částem díky využívání vlastních zkušeností se školou. Součástí aktivity je i kreativní a názorné zpracování výsledků vlastního uvažování nad buňkou jako nad školou.
ModulČlánky
4505
3
12. 11. 2019
Námět na činnost žáků se zaměřuje na téma buňky a buněčných organel. V rámci aktivity žáci přirovnávají konkrétní buněčné organely podle jejich funkcí ke konkrétním částem města, které plní obdobnou funkci jako daná buněčná organela. Tím se žáci názornou a na vlastní zkušenosti založenou aktivitou seznamují s tím, jakou funkci v buňce jednotlivé organely plní a jak funguje buňka jako celek.
ModulDiskuze
03. 10. 2019
ForumInovace RVP pro přírodopis/biologii a geologii
Diskusní prostředí obsahuje návrh jádrového učiva pro tři navržené koncepty biologického vzdělávání. Jedná se o učivo, které v rámci výuky přírodovědy, přírodopisu a biologie vnímáme jako stěžejní pro každé dítě a každého žáka. Domníváme se, že v návaznosti na pojmenované ,,jádrové" učivo bude důležité společně s učiteli shromažďovat náměty na činnosti žáků, které vedou k efektivnímu a pro žáky relevantnímu osvojování daného učiva. Až poté bude možné formulovat oborové cíle biologického kurikula do RVP. Jaká máte doporučení pro případné úpravy jádrového učiva, aby skutečně vystihovalo to podstatné, čemu by se ve výuce měli děti a žáci s učiteli věnovat? Za tým autorů podkladové studie pro přírodopis, biologii a geologii Jakub Holec
ModulČlánky
3380
0
17. 06. 2019
Článek se zaměřuje na významná výročí vztahující se k roku 2019 a to z pohledu vývoje poznání v oblasti DNA jako nositelky genetické informace všech organismů. Obsahem článku je několik významných objevů v čase, které výrazně přispěly k současnému vědění v oblasti genetiky, molekulární biologie a lékařství.
ModulČlánky
4902
0
01. 02. 2019
Seriál článků vznikl s cílem nabídnout učitelům metodické materiály sloužící jako zdroj inspirace do výuky podporující rozvoj důležitých gramotností napříč předměty na 2. stupni základní školy. Seriál článků je výsledkem práce garantů vzdělávacích oblastí v rámci projektu PPUČ, jehož cílem je podpořit výuku, ve které učitelé v rámci svých předmětů napomáhají rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
ModulČlánky
5723
0
02. 01. 2019
Námět do výuky rozvíjející digitální gramotnost žáků ve výuce přírodopisu. Aktivita navazuje na předchozí výuku venku, při které žáci poznávají běžné živočichy přírody blízkého okolí školy. Na základě toho si zpracovávají karty živočichů do společného třídního deníku divoké přírody s využitím různých zdrojů informací a digitálních technologií. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
ModulČlánky
4203
1
09. 10. 2018
Úlohy PISA pro hodnocení přírodovědné gramotnosti žáků 9. ročníků ZŠ vyžadují porozumění textům a matematické myšlení. Úlohy jsou zaměřené na řešení reálných problémů a situací, při nichž kromě vlastní přírodovědné gramotnosti žáci rozvíjejí i gramotnost čtenářskou a matematickou. Článek poskytuje učitelům možný zdroj inspirace do výuky propojující rozvoj důležitých gramotností dětí na obsahu přírodopisu/biologie.
ModulDiskuze
24. 09. 2018
ForumInovace RVP pro přírodopis/biologii a geologii
Pomozte nám stanovit cíle pro budoucí inovace národního kurikula v přírodopisu/biologii a geologii. Tým pro inovace RVP v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě připravil výchozí materiál k diskuzi - Východiska_pro_inovace_RVP_Př_Bi_Ge.pdf Co si myslíte o navrhovaných cílech pro budoucí inovace vzdělávání o živé a neživé přírodě v RVP? Jaké máte případné další návrhy na cíle budoucích změn RVP v Př/Bi a Ge? Děkujeme.
ModulDiskuze
20. 09. 2018
ForumInovace RVP pro přírodopis/biologii a geologii
V Národním ústavu pro vzdělávání připravujeme změny Rámcových vzdělávacích programů pro všechny vzdělávací oblasti. Plánované změny se tedy týkají i biologického a geologického vzdělávání. Současné práce na inovacích RVP představují jedinečnou příležitost pro utváření komunity učitelů všech stupňů a typů škol, budoucích učitelů, výzkumníků, zástupců neziskových organizací a dalších lidí sdílících společný zájmem o biologické a geologické vzdělávání. Diskuze v rámci této platformy se stanou důležitým zdrojem, ze kterého budou inovace cílů a obsahů biologického a geologického vzdělávání v pojetí RVP vycházet. Hlavní myšlenkou diskuzního prostředí je, aby se diskutovalo nad různorodými tématy souvisejícími se vzděláváním o živé a neživé přírodě. Příklady těchto témat jsou východiska pro inovace přírodopisu, biologie a geologie v RVP; podoba strukturování oborového kurikula; cíle vzdělávání o živé a neživé přírodě apod. Děkujeme všem, kteří se do diskuze k jednotlivým tématům zapojí, či budou přinášet nová témata do diskuze. Vstup do diskuzních témat najdete ZDE.
ModulBlogy
14. 09. 2018
Aktuálně probíhají diskuze nad tím, jestli chytré telefony a tablety ve školách povolit, či zakázat. Názory a argumenty příznivců a odpůrců se v tomto budou asi vždy rozcházet. Na druhou stranu se asi nedá příliš rozporovat, že digitální technologie ve spojení s jejich rychlým rozvojem v posledních desetiletích představují fenomén, který tu prostě je a ovlivňuje životy většiny z nás bez ohledu na to, jestli jsme děti nebo dospělí.
ModulBlogy
07. 08. 2018
Různé zvuky nás obklopují doslova na každém kroku. Jen stěží dnes najdeme místo, kde je naprosté bezzvučí. Některé zvuky jsou nám příjemné, jako například ptačí zpěvy, některé jsou ale už méně příjemné. Rostoucím problémem především v okolí velkých měst je znečištění hlukem, které je spojováno s řadou zdravotních problémů. Nechme žáky, aby se stali lovci hluků (,,Noise Hunters“) a vlastní aktivitou zkoumali, zpracovávali a vyhodnocovali přítomnost různých zvuků a hluků v okolí jejich školy a bydliště.
ModulBlogy
11. 07. 2018
Už jste si někdy položili otázku, jaké profesní kvality má superučitel? Takový superučitel bude asi velkým odborníkem v dané oblasti, bude umět v dětech vyvolat zájem a bude působit jako člověk hodný k následování. K tomu bychom jistě vymysleli mnoho superlativů, které bude takový superučitel naplňovat. Superučitele můžeme ale s klidem ponechat v komiksových příbězích.
ModulBlogy
24. 05. 2018
Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo poznávat v přírodě vše, co kolem roste? Dnešní aplikace na poznávání rostlin nás k tomu aspoň částečně přibližují. Stačí si jen nainstalovat vhodnou aplikaci do chytrého telefonu a můžete se vrhnout na poznávání všeho, co kolem roste a kvete. Možná budete i vy překvapeni, jak spolehlivě to šlape. A pokud úplně nešlape, tak vás aplikace aspoň nasměruje ke správnému řešení.
ModulČlánky
6130
0
26. 04. 2018
Článek popisuje venkovní výukovou aktivitu zaměřenou na podporu schopnosti žáků prvního stupně základní školy vyhledávat a rozpoznávat přírodniny v jejich bezprostředním okolí podle charakteristických znaků a vzájemně přírodniny porovnávat podle konkrétních kritérií. Aktivita přispívá k rozvoji senzitivity žáků k přírodní rozmanitosti a podporuje jejich vnímání přírody různými smysly.
ModulČlánky
5634
0
19. 04. 2018
Venkovní výuková aktivita, která podporuje pozorovací schopnosti žáků a rozvíjí jejich vnímavost k okolní přírodě. K realizaci je potřeba najít místo, kde se na různorodých stanovištích (stinná a slunná stanoviště) vyskytují rozmanité druhy rostlin s listy s různými odstíny zelené barvy.
ModulČlánky
6327
0
05. 04. 2018
Výuková aktivita v přírodě se zaměřuje na rozvoj smyslů, zejména sluchu, při vnímání přírody a orientaci v přírodě. Jedná se o hru, v níž vždy jeden žák hraje srnu, která se snaží za pomoci svého dokonalého sluchu odhalit pomalu se přibližující spolužáky, kteří hrají rysy.
ModulČlánky
5591
4
29. 03. 2018
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je kladen na využívání těchto aplikací jako prostředku k učení, které je postaveno na aktivních činnostech založených na vlastní badatelské činnosti.
ModulDigifolio
16. 05. 2017
ModulČlánky
3653
1
16. 02. 2017
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál, který obsahuje alternativní možnosti pro zjišťování dosažení výukových cílů.
ModulČlánky
4058
2
16. 02. 2017
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Přírodopis tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál obsahující alternativní možnosti zjišťování dosažení výukových cílů.
ModulČlánky
7211
1
16. 11. 2015
Článek se v teoretické rovině zabývá potenciálem využívání digitálních technologií v přírodovědné výuce. Uvádí možné přínosy využívání digitálních technologií vzhledem k podpoře kvality přírodovědné výuky a vymezuje hlavní oblasti, ve kterých současné digitální technologie nacházejí uplatnění v přírodovědném vzdělávání. Článek též obsahuje praktické příklady využití digitálních technologií v rámci přírodovědného vzdělávání na gymnáziu.
ModulČlánky
14699
0
24. 08. 2015
Žáci se v aktivitě praktickou a činnostní formou seznámí s horninovým cyklem a jeho průběhem. Aktivita je vhodná do venkovního prostředí a její realizace předpokládá dramatické ztvárnění základních druhů hornin podle jejich vzniku.
8
13
0
veřejná
<a href="https://gramotnosti.pro/"><img src="http://ppuc.euweb.cz/GramotnostiPRO.png"></a><br> Motto: “Chci podpořit rozvíjení gramotností dětí ve výuce o živé a neživé přírodě ve škole i v terénu."<br> (Jakub Holec, vlastník kolekce) <ul> <li>Vítám vás v kolekci mých TOP8 zdrojů pro rozvíjení matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v přírodovědné výuce ve škole i v terénu.</li> <li>Kolekci využívám jako podklad k dalším diskuzím uvnitř komunit učitelů přírodovědných předmětů v propojování biologické a geologické výuky s možnostmi rozvíjet gramotnosti žáků.</li> <li>V kolekci pracuji s materiály, které jsou aktuálně zveřejněné na Metodickém portálu RVP.CZ.</li> <li>Sdílejte s námi podněty ve <a href="https://www.facebook.com/groups/171340270208588/"><b>Facebookové skupině Gramotnosti.PRO ONLINE</b></a>, kterou sleduje komunita vzdělavatelů, zabývající se gramotností! Specifická oborová témata pro rozvoj gramotnosti ve výuce o živé i neživé přírodě sdílím také ve<a href="https://www.facebook.com/groups/2173089226292766/"><b> Facebookové skupině “Učitelé přírodovědných předmětů”</b></a>, kterou spravují dobrovolníci a nadšenci z řad učitelů a praktiků.</li> </ul>
školní výukavýuka v terénupřírodopisgramotnostipodpora učitelů
7
14
0
veřejná
Články poskytující příklady konkrétních aktivit pro výuku o neživé přírodě.
geologiegeologické vzděláváníneživá přírodahorniny
ModulČlánky
15. 04. 2020
Děkuji za upozornění. U těchto apliakcí jsem prošel vývojem, aktuálně používám jiné aplikace, ke kterým mám větší důvěru (iNaturalist, PlantNet). Určování organismů je přitom jen vedlejší věc, za hlavní přínos považuju pozorování přírody a sdílení svých pozorování s lidmi, kteří dělají to samé úplně jinde. Ideální mapování přírody se zapojením společnosti.
ModulČlánky
07. 04. 2020
Článek uvádí několik příkladů aplikací pro mobilní zařízení, které je možné využívat při výuce fotosyntézy. Bylo by fajn k jednotlivým aplikacím rozpracovat jejich využití ve výuce konkrétními učiteli, doplnit zkušenost s danou aplikací, doporučení učitele, ukázky práce žáků apod. V projektu Didaktika - Člověk a příroda A jste s učiteli tyto náměty pravděpodobně ověřovali. Je možné na článek v tomto navázat? Každopádně děkuji, jde o užitečný zdroj pro podporu výuky přírodopisu, ve které učitelé využívají možností digitálních technologií.
ModulČlánky
07. 04. 2020
Myslím, že je dobré hledat různé způsoby, kterými se žáci budou lépe učit poznávat to, co tvoří důležitá témata biologie a přírodních věd. Pozorování reálných buněk je důležité. Kromě toho se nabízí i další možnosti - animace na webech a aplikacích, animace tvořené žáky pomocí různých technik typu stop motion (hezké věci k tomu má třeba dr. Klubal), časosběry z mikrosvěta (nikdy jsem nezkusil, ale zní to dost zajímavě) apod. Co se týče analogií, tak jde o podnět k uvažování v didaktice (nejen) biologie. Co třeba takové bílé krvinky v Byl jednou jeden život?
ModulDUM
19. 01. 2020
Úloha k dělení desetinných čísel: Do barelu o objemu 87 litrů nanosil tatínek deset nádob plných vody. Kolik litrů bylo v jedné nádobě? (uvedené řešení: 8,7 l). Úloha postrádá úplné zadání. Podle současného zadání by správným řešením nebylo pouze 8,7 litrů, ale i nižší objemy nádob. Pro dané řešení 8,7 l by muselo být uvedeno, že tatínek naplnil celý objem barelu.
ModulČlánky
14. 01. 2020
Je možné ověřit hypotézu, o které píše Bořivoj Brdička k významnému vlivu rodiny, zájmových aktivit apod.? Výrazné rozdíly výsledků podle socioekonomického statusu rodiny tuto myšlenku podle mého názoru docela podporují. Co k tomu říká třeba ČŠI?
ModulČlánky
21. 11. 2019
Rozumím, že taková přirovnání mohou být až přílišným zjednodušením reality. Aktivita vznikla tak trochu díky studii ke kritickým místům výuky přírodopisu, kde se téma buňky ukazuje jako porblematické z pohledu žáků i učitelů (https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_1-4-Vagnerova-Benediktova-Kout-web.pdf). Cílem bylo téma trochu přiblížit zkušenosti žáků a tím podpořit, že buněčné struktury nebudou pro žáky jen čistá abstrakce. Ano, modely, animace a simulace mají smysl, tady jsem šel dál právě kvůli tomu specifickému tématu. Sám si ještě vybavuji, jak jsem se to na škole učil, přitom reálně jsem měl možnost pozoroval jen hodně málo z toho, co jsem se musel učit, vybarvovat mitochondrie červeně, vakuoly modře, něco, co mě zaujalo názvem endoplazmatické retikulum a další ,,tajemné" věci. Dobré téma, ale často se učí hodně vzdáleně žákům základních škol. Na gymnázia bych s takovými přirovnáními nevyrukoval...
ModulBlogy
25. 07. 2018
,,Původně se pojmem gramotnost rozumělo osvojení elementárních komunikačních dovedností čtení a psaní, případně počítání. Kromě definování termínu prostřednictvím činností byly k objasnění gramotnosti, resp. negramotnosti (analfabetismus, illiteracy), využívány charakteristiky osob, které disponují nebo nedisponují příslušnými duševními vlastnostmi. Tato vymezení však již nejsou zcela výstižná pro všechny společensko-ekonomické podmínky. Proměny přístupu ke gramotnosti představují různé modely a teorie gramotnosti. Definice gramotnosti formulované v poslední době pro potřeby vzdělávání a metodologii výzkumu jsou většinou orientovány na zpracování informací a jejich použití v běžném životě pro efektivní začlenění člověka do společnosti, pro zvládnutí každodenních činností a situací, kdy jedinec transformuje informace pro vlastní účely a cíle“ (Průcha et al., 2009). Z výše uvedené citace z Pedagogické encyklopedie Průchy et al. (2009) je zřejmé, že stejně jako jiné věci, tak i pojem gramotnost prochází vývojem. Samozřejmě vždy záleží na kontextu konkrétní země. Pojem super učitel je dobré vnímat s trochou nadhledu. Ostatně stejně jako čtení komiksů, do kterých se podle mého názoru postava ,,super teacher“ docela dobře hodí. K otázce E Kocourka: ,,A zda učitel má či nemá chuť na sobě pracovat? Proboha co je dětem do toho?“ Pro její zodpovězení si můžeme položit otázku typu ,,Proč jsem učitelem a co je mým hlavním posláním/cílem?“
ModulČlánky
02. 04. 2018
Je pravda, že především první odstavec by zasloužil nějaké citace. Ostatní text jsem psal jako vlastní zkušenost, přičemž jsem pracoval pouze s danou aplikací a tím, jak osobně vnímám její možné využití ve výuce. Děkuji za otázku, v úvodním odstavci doplním citace zdrojů.
ModulČlánky
15. 12. 2016
Nejedná se o dublování jednoho článku. Téma článků je stejné, nicméně každý z článků míří na jinou cílovou skupinu čtenářů. Na Metodickém portálu RVP.CZ se jedná o článek určený především učitelům, zatímco podstatně rozsáhlejší text metastudie byl psán tak, aby obstál před akademickou komunitou. Upozorňuji, že menší rozsah článku na portálu není dán redukcí některých pasáží metastudie. Jedná se o přepracovaný text vytvářený s ohledem na jinou cílovou skupinu čtenářů. V případě obou článků se jedná o téma, které rozhodně zasluhuje další pozornost odborné veřejnosti, tudíž jeho zařazení do ,,odbornosti" se mi jeví jako zcela opodstatněné.
ModulČlánky
10. 12. 2016
Jedná se pouze o souhrnný text z metastudie, která je v současné době na recenzích v Envigogice. Až bude článek publikován, pokusím se s redakcí Metodikého portálu domluvit ohledně umožnění tento článek dodatečně editovat za účelem odkázání na danou studii s citacemi.
ModulDigifolio
01. 07. 2015
Ve sbírce odkazů nové doporučení - tentokrát na aplikaci pro tablety (iOS a Android).