Avatar
Mgr. Alena Hesová

Poslední přihlášení 05. 02. 2021

Název školy/instituce
Národní ústav pro vzdělávání
ModulČlánky
8142
1
14. 02. 2020
Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství) a pak také nabízí podněty a tipy pro konkrétní aktivity ve výuce. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
4887
0
12. 06. 2019
Příspěvek přináší inspiraci pro tematickou výuku – spojuje tři významná výročí (pád Berlínské zdi, pád železné opony a vstup ČR do EU) s tématem svobody a bariér. Lekce využívá aktivizující metody jako je myšlenková mapa, názorová přímka, čtení s porozuměním, alfa box. Lekce je určena pro žáky vyšších ročníků gymnázií.
ModulČlánky
5218
0
02. 04. 2019
Tento text je úvodním článkem seriálu o tom, jak podporovat demokracii na školách. Příspěvek krátce popisuje projekt Pokusné ověřování občanského vzdělávání – co to bylo, jaký byl smysl a jaké typy výstupů vznikly. Na příspěvek navazují další články, které se věnují praktickým a ověřeným tipům pro fungování žákovských parlamentů a dalším možnostem, jak realizovat občanské vzdělávání na školách.
ModulČlánky
5232
0
28. 11. 2017
Ministerstvo financí zveřejnilo v létě 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. V tomto revidovaném standardu došlo k posílení určitých témat. Zároveň byla také revidována definice finanční gramotnosti: Finanční gramotnost je souhrn znalostí a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.
1423
0
18. 04. 2017
Na jaře 2016 vydala Rada Evropy materiál s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu (s podtitulem Rovné soužití v kulturně rozmanité demokratické společnosti). Dokument popisuje konceptuální model kompetencí, které si musí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Klíčový je model 20 kompetencí rozčleněných do čtyř širokých kategorií: - Hodnoty (3 kompetence) - Postoje (6 kompetencí) - Dovednosti (8 kompetencí) - Znalosti a kritické porozumění (3 kompetence) Aktuálně je k dispozici překlad SHRNUTÍ a MODELU do českého jazyka.
ModulČlánky
5961
4
16. 02. 2017
Metodické komentáře nejprve vymezují tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a to přímo ve vztahu ke vzdělávacímu obsahu Výchovy k občanství. Následují ilustrativní úlohy k částem vybraných očekávaných výstupů. Podstatnou součástí ilustrativních úloh je metodický komentář pro učitele, obsahující postřehy z ověření ve výuce, a odkazy na informační zdroje. Úlohy jsou záměrně obsahově, metodicky i formálně pestré – materiál se snaží představit různé cesty uchopení vzdělávacího obsahu.
ModulČlánky
33978
0
20. 12. 2016
Komentář k úlohám Na trhu seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.
ModulČlánky
3416
0
26. 08. 2016
Příspěvek informuje o ČS akademii občanského vzdělání, která se bude konat na podzim na Slovensku a které se za ČR mohou zúčastnit 4 týmy.
3518
0
20. 04. 2016
Webový portál přináší inspiraci pro práci s tématy uprchlictví a migrace. Na webu je publikováno množství konkrétních aktivit, které jsou zpracovány jako lekce pro lektory a které jsou přehledně roztříděny. Ke stažení jsou také všechny materiály ve formátu metodické příručky. Portál připravil Junák-český skaut a sdružení Na Zemi.
ModulČlánky
7329
0
05. 01. 2016
Komentář úlohy Nová nabídka, která je zaměřena na porovnání nabídek úvěrů, seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA. Příspěvek také poukazuje na problematická místa v zadání i hodnocení této úlohy. Tyto nedostatky mohou vést k chybné interpretaci problému a mohou tak prohlubovat finanční negramotnost. V závěru článku jsou pak uvedeny konstrukčně správné typy úloh.
2144
0
14. 12. 2015
Street Law je celosvětový program, který pomáhá zvyšovat právní gramotnost neprávníků. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým sektorem. Studenti vyšších ročníků fakulty chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících fakulty interaktivní lekce pro žáky a studenty škol. Hodiny Street Law jsou interaktivní, cílem je vtáhnout žáky a studenty do světa práva, ukázat jim, jak se jich dotýká, čemuž odpovídají i metody výuky, např. diskuse o konkrétních soudních rozhodnutích, hraní a rozbor scének s právní tematikou či sehrání simulovaného soudního jednání.
ModulČlánky
11342
5
20. 10. 2015
Článek přibližuje možnosti, jak využit digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, kde lze efektivně společenské vědy a digitální technologie propojit.
ModulČlánky
7306
0
12. 03. 2015
V roce 2012 proběhlo první mezinárodní šetření PISA pro oblast finanční gramotnosti. Do testování se zapojilo 18 zemí včetně České republiky. Česká školní inspekce aktuálně vydala k výsledkům národní zprávu. Příspěvek se věnuje třem zjištěním z tohoto šetření a komentuje je v širším kontextu.
3177
0
06. 02. 2015
Internetové stránky určené pro učitele občanské výchovy a společenských věd. Stránky především zpřístupňují edukativní materiály určené přímo pro výuku a informují o činnostech Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Například v sekci ASOCIACE se dozvíte, kdo jsou občankáři, kdo je členem výboru, kdo jsou krajští koordinátoři, jaké má Asociace stanovy. A pokud nejste členem, můžete také využít přihlášky do Asociace.
3472
0
06. 01. 2015
Tyto stránky jsou informačním portálem s učebními materiály o Evropské unii. Stránky provozuje Zastoupení Evropské komise v ČR. Stránky lze prohlížet po sekcích: EU pro učitele, EU pro studenty, EU pro školáky, EU pro nejmenší, EU v regionu, Návštěva Evropského domu. Titulní stránky jednotlivých sekcí plní funkci aktualit, úplně dole na stránce jsou odkazy vedoucí do samostatně zpracovaných stránek PRO ŠKOLÁKY a UČITELŮM, kde lze nalézt množství materiálů, her a kvízů. Výhodou je roztřídění materiálů do sekcí podle věku žáků.
3316
0
15. 12. 2014
Na této adrese najdete interaktivního průvodce pro učitele, který se setká s nesnášenlivostí. Web odpovídá na otázky, co dělat, když studenti nesnášejí Romy, studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům, kolegové mají xenofobní projevy, se studenti kastují podle ekonomické situace, když se setkáme se šikanou. Průvodce připravila společnost Amnesty International.
2070
0
22. 10. 2014
Na stránkách najdete výstupy z projektu Multimédia a neslyšící, který si klade za cíl připravit interaktivní pomůcku pro žáky se sluchovým postižením. Pomůcka je zaměřena na mediální výchovu a multimediální tvorbu a je připravena v bilingválním pojetí. Výstupy z projektu jsou ke stažení v záložce KLÍČOVÉ AKTIVITY.
2221
0
20. 10. 2014
Internetové stránky informují o projektu, jehož cílem je připravit multimediální interaktivní pomůcku (DVD) pro výuku finanční gramotnosti. Součástí přípravy je výroba, ověření a uvedení do praxe. DVD představuje modelové situace, ale přináší také teoretickou oporu včetně ukázky výpočtů i výkladového slovníku. Součástí projektu je také vytvoření metodiky a vyškolení učitelů, jak s tímto DVD pracovat. Výstupy projektu je možné si stáhnout v záložce KLÍČOVÉ AKTIVITY.
ModulČlánky
7815
0
11. 09. 2014
Příspěvek představuje Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Po krátkém úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu, následují anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů, a to podle typu materiálu nebo podle autora. Na přípravě katalogu, který je celý ke stažení v příloze článku, spolupracovali členové Odborné skupiny pro podporu finanční gramotnosti.
ModulDiskuze
10. 07. 2014
ForumFinanční gramotnost
9. 7. 2014 byly zveřejněny výsledky finanční gramotnosti z mezinárodního šetření PISA, které se uskutečnilo v roce 2012. Šetření finanční gramotnosti probíhalo poprvé, zúčastnilo se ho 18 zemí. V České republice bylo do šetření zapojeno 297 škol a zhruba 1 200 žáků. Výsledky českých žáků jsou nadprůměrné - zařadili jsme se mezi 7 nejúspěšnějších zemí. * Tisková zpráva MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/cesti-zaci-jsou-ve-financni-gramotnosti-nadprumerni * Zpráva ČŠI: http://www.csicr.cz/Stredni-cast/Tiskove-zpravy/Ceska-skolni-inspekce-zverejnila-vysledky-mezinaro * Zpráva MF: http://www.psfv.cz/cs/aktuality/2014/vysledky-hodnoceni-15letych-studentu-v-o-2472 Oficiální mezinárodní výsledky FG PISA 2012 (v anglickém jazyce): * webová stránka: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-vi.htm * rychlý přehled výsledků PISA: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/Snapshot-PISA-2012-finlit-results.pdf * zpráva s výsledky PISA: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-vi.pdf Více informací k finanční gramotnosti najdete v digifoliu Finanční gramotnost: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939
ModulDiskuze
03. 07. 2014
ForumOstatní témata
Dovolujeme si informovat o tom, že 23. května 2014 zahájila svou činnost Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (zkráceně je také používáno označení OBČANKÁŘI). Více informací najdete: - v digifoliu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119 - na webu http://www.obcankari.cz - na Facebooku https://www.facebook.com/obcankari - na HITHITu: https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu Přihlásit se můžete na adrese http://www.obcankari.cz/prihlaska.
ModulDiskuze
03. 07. 2014
ForumAsociace učitelů OV/ZSV
23. května 2014 zahájila svou činnost Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (zkráceně je také používáno označení OBČANKÁŘI). Více informací najdete: - v digifoliu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119 - na webu http://www.obcankari.cz - na Facebooku https://www.facebook.com/obcankari - na HITHITu: https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu. Přihlásit se můžete na adrese http://www.obcankari.cz/prihlaska.
ModulDiskuze
03. 07. 2014
ForumTipy do výuky
Dovolujeme si informovat o tom, že 23. května 2014 zahájila svou činnost Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (zkráceně je také používáno označení OBČANKÁŘI). Více informací najdete: - v digifoliu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119 - na webu http://www.obcankari.cz - na Facebooku https://www.facebook.com/obcankari - na HITHITu: https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu. Přihlásit se můžete na adrese http://www.obcankari.cz/prihlaska.
ModulDiskuze
03. 07. 2014
ForumTipy do výuky
Dovolujeme si informovat o tom, že 23. května 2014 zahájila svou činnost Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (zkráceně je také používáno označení OBČANKÁŘI). Více informací najdete: - v digifoliu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119 - na webu http://www.obcankari.cz - na Facebooku https://www.facebook.com/obcankari - na HITHITu: https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu Přihlásit se můžete na adrese http://www.obcankari.cz/prihlaska.
ModulDiskuze
03. 07. 2014
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dovolujeme si informovat o tom, že 23. května 2014 zahájila svou činnost Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (zkráceně je také používáno označení OBČANKÁŘI). Více informací najdete: - v digifoliu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119 - na webu http://www.obcankari.cz - na Facebooku https://www.facebook.com/obcankari - na HITHITu: https://www.hithit.com/cs/project/586/ucitele-na-hithitu. Přihlásit se můžete na adrese http://www.obcankari.cz/prihlaska.
3450
0
16. 06. 2014
Stránky s názvem Proč se finančně vzdělávat? jsou rozcestníkovým portálem pro finanční gramotnost a finanční vzdělávání. Portál nabízí přehledné a ověřené informace z finančního světa - například k tématům rodinné finance, finanční trh, ochrana spotřebitele, řešení sporů. Užitečné mohou být také sekce Tipy a návody, Slovník, nebo Spočítejte si, která nabízí odkazy na online kalkulačky. Stránky spravuje Ministerstvo financí ČR.
ModulDiskuze
11. 06. 2014
ForumVýuka gramotností
Doporučujeme nový portál Ministerstva financí s názvem Proč se finančně vzdělávat? Najdete jej na adrese http://www.psfv.cz. Stránky obsahují garantované informace z finančního světa (např. k tématu rodinné finance, ochrana spotřebitele, řešení sporů atd.). Užitečné mohou být sekce Spočítejte si (přehled online kalkulaček), Tipy a návody, Slovník. Stránky mohou být šikovné pro učitele, kteří hledají ověřené informace, i pro žáky vyšších ročníků, kteří mohou s portálem pracovat samostatně.
ModulDiskuze
11. 06. 2014
ForumFinanční gramotnost
Doporučujeme nový portál Ministerstva financí s názvem Proč se finančně vzdělávat? Najdete jej na adrese http://www.psfv.cz. Stránky obsahují garantované informace z finančního světa (např. k tématu rodinné finance, ochrana spotřebitele, řešení sporů atd.). Užitečné mohou být sekce Spočítejte si (přehled online kalkulaček), Tipy a návody, Slovník. Stránky mohou být šikovné pro učitele, kteří hledají ověřené informace, i pro žáky vyšších ročníků, kteří mohou s portálem pracovat samostatně.
ModulDiskuze
11. 06. 2014
ForumFinanční gramotnost
Doporučujeme nový portál Ministerstva financí s názvem Proč se finančně vzdělávat? Najdete jej na adrese http://www.psfv.cz. Stránky obsahují garantované informace z finančního světa (např. k tématu rodinné finance, ochrana spotřebitele, řešení sporů atd.). Užitečné mohou být sekce Spočítejte si (přehled online kalkulaček), Tipy a návody, Slovník. Stránky mohou být šikovné pro učitele, kteří hledají ověřené informace, i pro žáky vyšších ročníků, kteří mohou s portálem pracovat samostatně.
ModulDiskuze
23. 05. 2014
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den, dle RVP ZV by toto možné být mělo. Je ale potřeba dodržet několik pravidel: 1. Je nutné zajistit, že v 6., 8. a 9. ročníku je realizován veškerý povinný vzdělávací obsah dle RVP ZV (tedy všechny očekávané výstupy). 2. Je nutné zajistit, aby časová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ byla minimálně 11 hodin. 3. Je nutné zajistit, aby ve všech ročnících 2. stupně byla realizována oblast Člověk a společnost. Pokud tedy v 7. ročníku není realizován vzdělávací obor Výchova k občanství, musí být nutně realizován alespoň vzdělávací obor Dějepis. S pozdravem Alena Hesová (NÚV) Dobrý den, je možné při tvorbě ŠVP, kdy se povinně zavádí druhý cizí jazyk na ZŠ, odebrat hodinu výuky občanské výchově (např. v 7. ročníku), když se v poznámkách k rámcovému uč. plánu píše, že se oblast, kam OV patří, vyučuje na 2. stupni ve všech ročnících? Výuka by tak probíhala jen v 6., 8. a 9. třídě po jedné hodině. Jiný předmět ji nenahrazuje. Přitom by byl volitelný předmět 2 hodiny týdně v 7. r., kde by se podle mne hodina dala vzít. Děkuji.
8
25
0
veřejná
finanční gramotnostfinanční vzděláváníPISAmezinárodní šetřeníOECD
8
31
0
veřejná
finanční gramotnostfinanční vzděláváníwebinářonline diskuzeonline setkánívzdělávání
4
21
0
veřejná
Kolekce představuje seriál článků, které se teoreticky i prakticky věnují kontroverzním tématům a jejich uchopení ve výuce.
společenské vědyobčanská výchovavýchova k občanstvíobčanský a společenskovědní základkontroverzní témata
9
32
0
veřejná
Součástí kolekce jsou příspěvky ze sborníku MŠMT, který vznikl v roce 2005 a který realizoval Kruh spolupracovníků obecné a občanské školy společně s Diakonií ČCE.
stářístárnutíŠVPsenior
10
53
0
veřejná
Tato kolekce prostřednictvím článků přináší výstupy Pokusného ověřování občanského vzdělávání. Příspěvky se věnují praktickým a ověřeným tipům pro fungování žákovských parlamentů a dalším možnostem, jak realizovat občanské vzdělávání na školách
pokusné ověřování občanského vzděláváníobčanské vzdělávánížákovský parlamentkoordinace občanského vzděláváníobčanské kompetenceklíčová kompetence občanskádemokraciedemokratická kultura
3
27
0
veřejná
Kolekce sdružuje odborné příspěvky k tématu vzdělávání v přípravě na stárnutí a prodlužování lidského života
pozitivní stárnutívzděláváníprodlužování života
17
31
0
veřejná
Výchova k občanstvíObčanský a společenskovědní základSpolečenskovědní vzdělávání
13
21
0
veřejná
články, DUM, wiki
Výchova k občanstvíObčanský a společenskovědní základSpolečenskovědní vzdělávání
10
39
0
veřejná
Kolekce představuje teoretické i praktické příspěvky k tématu pozitivního stárnutí. Nejnovější příspěvky jsou zařazeny v kolekci dole.
pozitivní stárnutívzděláváníprodlužování života
3
22
0
veřejná
Tato kolekce sdružuje virtuální hospitace, které byly natočeny ve společenskovědních předmětech. Díky záznamům máte jedinečnou příležitost podívat se do výuky svých kolegů.
virtuální hospitaceobčanská výchovavýchova k občanstvíobčanský a společenskovědní základ
11
23
0
veřejná
Tato kolekce obsahuje videozáznamy z online setkání (webinářů), které se uskutečnily na Metodickém portále a které souvisí s výukou společenskovědních předmětů.
online setkáníspolečenskovědní předmětyvýchova k občanstvíobčanská výchovazáklady společenských vědspolečenskovědní vzděláváníobčanský a společenskovědní základ
ModulDigifolio
01. 07. 2015
Ve sbírce odkazů nové doporučení - tentokrát na aplikaci pro tablety (iOS a Android).
ModulČlánky
09. 04. 2014
Pro informaci doplňuji odkaz na stránky Studentské volby projektu Jeden svět na školách, více informací viz http://www.jsns.cz/cz/article/56/Studentske_volby.html. Nejbližší studentské volby jsou Studentské volby do Evropského parlamentu 2014, které se na středních školách budou konat 28. a 29. 4. 2014.
ModulČlánky
18. 03. 2011
ZMĚNA TERMÍNU ONLINE DISKUZE! Upozorňujeme, že online diskuze k této virtuální hospitaci je přesunuta na čtvrtek 24. 3. 2011 od 17:00. Rádi Vás v diskuzi přivítáme.