ModulDiskuze
26. 05. 2011
ForumSTANDARDY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Paní ředitelko Malá, děkujeme za Váš názor, s nímž nezbývá než souhlasit. Věříme, že alespoň něco z Vašich námětů se podaří prosadit.Kateřina Smolíková
ModulDiskuze
10. 05. 2011
ForumSTANDARDY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vážený pane Vodičko, děkujeme za váš příspěvek a názor, s nímž lze v některých ohledech bezesporu souhlasit, v jiných polemizovat. Asi by bylo dobře si přečíst úvodní informace. Souhlasíme s tím, že standardy - jak vy píšete - " v pravém slova smyslu" se pro předškolní vzdělávání nehodí a v diskusi hledáme podporu tohoto názoru. Snažíme se tedy řešit zadaný úkol způsobem odpovídajícím specifice předškolního vzdělávání, potřebám dětí předškolního věku, reagovat na potřeby učitelů i dotazy rodičů. A co se týče Vaší poznámky k výstupu "rozumět běžných okolnostem, dějům, situacím a okolnostem, s nimiž se dítě běžně setkává": citujete z materiálu pro učitelky, kterým je obsah sdělení jasný. V materiálu určeného rodičům je uvedena vysvětlující poznámka, oč se jedná (počasí, podnebí,životní prostředí a ochrana atd....) Zdravím Vás a přeji příjemný den. K.Smolíková
ModulDiskuze
04. 05. 2011
ForumSTANDARDY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Děkujeme za Váš názor i pochvalu RVP PV. Souhlasíme s tím, že standardy v pojetí ZV, tj. jako základy pro zjišťování výsledků, se do předškolního vzdělávání nehodí. A proto také v této podobě pochopitelně nebyly vytvářeny. Předkládaný návrh se zaměřuje na vzdělávací nabídku - výstupy jsou rozpracovány tak, aby bylo jasné a zřejmé, jaké činnosti vedou k očekávaným výstupům, a tedy co by se s dětmi v rámci předškolního vzdělávání mělo standardně dělat.
ModulČlánky
7733
0
24. 03. 2010
Současné právní předpisy neumožňují docházku žáků školní družiny do mateřské školy. V málotřídních školách, které vykonávají činnost základní a mateřské školy i školní družiny však často dochází k tomu, že v okrajových úsecích dne se vzdělávacího programu účastní jen velmi málo dětí. Propojení činnosti mateřské školy a školní družiny se nabízí jako vhodné a efektivní řešení. Protože MŠMT uvažuje o úpravě právních předpisů tak, aby v určitých případech bylo toto spojení umožněno, probíhá pokusné ověřování této možnosti. Článek seznamuje s dosavadními výsledky ověřování.
ModulČlánky
17691
2
23. 03. 2010
V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující současnou situaci v mateřských školách. Formou dotazníků a ankety byly zjišťovány názory pedagogů na RVP PV, zkušenosti z jejich dosavadní práce podle tohoto dokumentu a zaroveň i poskytovaná nabídka metodické podpory a pomoci. Článek seznamuje s nejdůležitějšími výsledky tohoto šetření.
ModulČlánky
10286
0
22. 03. 2010
Výzkumný ústav pedagogický v Praze byl z rozhodnutí MŠMT pověřen úkolem připravit a vyhodnotit diskusi k případnému zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením školní docházky. Diskuse se zúčastnili pedagogové mateřských i základních škol, profesní svazy a asociace, rodičovská veřejnost a vybraní odborníci. Článek seznamuje čtenáře s výsledky této diskuse.
ModulČlánky
18270
0
19. 03. 2010
Příspěvek přináší přehled o zahájení i trvání povinného vzdělávání v zemích EU. To začíná v jednotlivých státech v různém věku dětí, a to mezi 4. a 7. rokem. Nejvíce států uplatňuje model, kde povinné vzdělávání začíná od 6 let, případně mezi 6. a 7. rokem věku dítěte.
ModulČlánky
7535
0
04. 03. 2010
Odpověď na často kladený dotaz.
ModulDiskuze
16. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Rodiče, kteří nechtějí svoje děti posílát do školy, nemusí mít obavy. Možnost domácího individuálního vzdělávání by zřejmě byla zachována i pro mateřskou školu.
ModulČlánky
4413
0
01. 06. 2009
Zveme vás k účasti v právě probíhající anketě k povinnému PV.
ModulČlánky
15010
0
29. 10. 2008
Příspěvek nabízí možné přístupy a konkrétní příklady jak postupovat při vlastním hodnocením, jak se připravovat, jak sebehodnocení plánovat a jak průběh i získané výsledky vyhodnocovat. Článek začíná pojetím systému vlastního hodnocení v ŠVP, pokračuje přípravou struktury a vyúsťuje do závěrečného vlastního hodnocení.
ModulČlánky
9402
0
01. 07. 2008
Příspěvek vychází z výsledků inspekční činnosti zaměřené k hodnocení kvality ŠVP, resp. jejich souladu s požadavky RVP PV. Autorka se zamýšlí nad zjištěnými výsledky, interpretuje je a uvádí do širších souvislostí.
ModulČlánky
14775
0
01. 10. 2007
Cílem pedagogického hodnocení v MŠ by nemělo být známkování dětí, nýbrž hodnocení jejich individuálních pokroků v rozvoji a učení.
ModulČlánky
19166
2
14. 08. 2007
V příspěvku pedagogové naleznou diagnostický nástroj (záznamový arch) pro podporu a usnadnění individuální vzdělávací práce s dítětem, na níž je vzdělávání dětí v přípravných třídách založeno. S pomocí tohoto archu mohou spolehlivěji sledovat a hodnotit rozvojově a učební pokroky dítěte a dle tohoto zjištění připravovat pro dítě takový vzdělávací program, který přinese co nejlepší vzdělávací výsledky.
ModulČlánky
30834
0
14. 08. 2007
Článek se zabývá analýzou pedagogických a legislativních pravidel, která je třeba respektovat při zřizování přípravných tříd a při vzdělávání dětí zařazených do těchto tříd.
ModulČlánky
11872
0
14. 08. 2007
Příspěvek je určen pedagogům pracujícím v přípravných třídách základní školy. Přináší konkrétní náměty, poznámky a doporučení k tvorbě vzdělávací obsahu v ŠVP. Měl by pedagogům napomoci vytvořit kvalitnější vzdělávací program a dosahovat spolehlivěji u dětí dobrých vzdělávacích výsledků.
ModulČlánky
12151
0
14. 08. 2007
Příspěvek se zabývá specifikou přípravných tříd, podmínkami jejich organizace i specifickými vzdělávacími potřebami dětí, které je nutno akceptovat při tvorbě vzdělávacího programu.
ModulČlánky
12338
0
13. 08. 2007
V příspěvku je vysvětleno, proč je třeba se zabývat otázkou přípravných tříd.
ModulČlánky
11236
0
26. 03. 2007
V příspěvku naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se otázek, zda ano či ne a jak "vyučovat" cizí jazyk v mateřské škole.
ModulČlánky
9662
0
07. 02. 2007
Inspekce, která proběhla v mateřských školách v průběhu školního roku 2005/2006, hodnotila mimo jiné přípravu školních vzdělávacích programů, informovanost o RVP PV a připravenost ředitelek a učitelek na nové úkoly. Hodnotila také podmínky, které mateřské školy mají.
ModulČlánky
14511
0
10. 11. 2006
Příspěvek se zabývá základními tezemi autoevaluace mateřské školy a komentuje je, má být pomocníkem při zpracovávání autoevaluační zprávy, zdůrazňuje důležité kroky autoevaluace.
ModulČlánky
12322
0
10. 11. 2006
Úvod do problematiky autoevaluace v mateřských školách, jejího významu, příčin, cílů a způsobů zpracování.
ModulČlánky
11962
0
10. 11. 2006
Článek se věnuje právním předpisům vztahujícím se k provádění autoevaluace na školách, komentuje je a aplikuje na konkrétní situace, poskytuje stručný "návod", jak při autoevaluaci postupovat.
ModulČlánky
35191
0
07. 11. 2006
Pojetí, utváření a rozpracování klíčových kompetencí v rámci RVP PV.
ModulČlánky
13950
0
28. 08. 2006
Článek uvádí základní body a měřítka, podle nichž bychom se měli řídit při určování kvality našeho ŠVP.
ModulČlánky
14264
0
01. 08. 2006
Stručná charakteristika proměn předškolního vzdělávání po r.1990 a RVP PV a jeho cílů.
ModulČlánky
10977
0
08. 06. 2006
Nejvíce starostí při tvorbě ŠVP přináší pedagogům část věnovaná vzdělávacímu obsahu. Nelze přesně říci, jak by měla tato část ŠVP konkrétně vypadat, ale článek přináší informaci o tom, jak by tato část ŠVP vypadat neměla.
ModulČlánky
9059
0
23. 05. 2006
Anotace: Autorka v příspěvku uvádí několik doporučení, jak v prostředí mateřské školy uchopit výuku cizího jazyka, aby byla smysluplná a účinná.
ModulČlánky
8951
0
23. 05. 2006
Autorka v příspěvku uvádí výsledky orientačního průzkumu, který probíhal v roce 1992 téměř ve všech regionech Čech a mapoval situaci výuky cizích jazyků v mateřských školách.
ModulČlánky
10748
0
23. 05. 2006
V dnešní době je situace pro výuku cizích jazyků v mateřských školách nepříznivá. Chybí vhodná metodika, kvalitní a kvalifikovaní vyučující a v neposlední řadě i ucelené didaktické materiály. MŠMT se rozhodlo řešit tuto otázku vytvořením vhodné metodiky, nabídkou aktivit, témat, slovíček a slovních spojení, běžných otázek či pokynů, příkladů říkadel, písniček, her, pracovních listů apod.