ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Ráda bych poděkovala všem dnešním účastníkům on-line diskuze k virtuální hospitaci na téma Lidská sexualita a etika, která přinesla spoustu námětů pro výuku OSZ na gymnáziu. Věřím, že se k některým diskutovaným tématům vrátíme i později v off-line diskuzi. Ještě jednou děkuji kolegyni Dobiášové a přeji jí nadšení a mnoho skvělých nápadů v její další práci se studenty. Denisa Labischová
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Domníval jsem se, že hodina měla tematizovat činitele způsobující proměnlivost norem a vztah mezi etikou a sexualitou. "Poznatkový základ" je termín pí dr. Labischové, která jej použila zřejmě jako výtku, že předpokládám u studentů znalosti, které nemají. Odpověděl jsem, že nepředpokládám nic. Došlo tedy k nedorozumění. Souhlasím, že znalost pojmů z oblasti sexuality nebyla cílem hodiny. Jinak se i u nás genderová problematika probírá v sociologii. V tom se shodujeme.Tady došlo skutečně k nedorozumění - chtěla jsem navázat na váš názor na "bezvědomostní" učení - mohu-li to tak nazvat (tedy jakýsi přístup, kdy forma převládá nad obsahem) a zeptat se v té souvislosti paní kolegyně Dobiášové (nikoliv Vás), jaké poznatky k tomuto tématu (sexualita, etika atd.) získali žáci v předchozích hodinách, s čím mohou v rámci aktivity "od otázky k otázce" pracovat.
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
K tomu se mohu jen přidat - domnívám se, že je to především zásluhou paní kolegyně, která si našla správnou cestu, jak studenty citlivě usměrňovat, jak je povzbudit, případně "nakopnout" a podnítit diskuzi. Žáci respektují názor druhého a to je skvělé...
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Souhlasím s Vámi, že brainstorming by se neměl omezit pouze na nápady, asociace a jejich zapisování, ale také na "práci" s těmito nápady - jejich třídění, zpracování v podobě myšlenkové mapy, hledání toho, co je pro daný problém nosné - a tomu v předvedené hodině prostor věnován nebyl. Nicméně v rámci jedné vyučovací jednotky není možno zrealizovat vše. Těžiště bylo kladeno na aktivitu "od otázky k otázce" a brainstorming zde plnil spíše funkci vstupní motivace.
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Ráda bych se i zde, v on-line diskuzi zeptala na to, co je předmětem samostatného diskuzního tématu. Jaké metody hodnocení žáků v OSZ preferujete?
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Ještě dodatek k myšlence "povrchnosti" - domnívám se, že pokud je hodina zasazena do sledu vyučovacích jednotek a předcházely jí hodiny, ve kterých získali žáci znalosti k danému tématu, byla předvedená hodina naprosto kompaktní. Kritické myšlení rozvíjí i to, že žáci reagují na své příspěvky navzájem (k čemuž vyučující vybízela v průběhu aktivity "od otázky k otázce").
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Chtěla bych trošinku navázat na kolegu Rubáše a zeptat se, jakým poznatkovým základem žáci disponují - v oblasti lidské sexuality, genderu, sociálních stereotypů (jedna z otázek se týkala právě stereotypů a předsudků, ale měla jsem pocit, že žákům význam a rozdíl mezi těmito pojmy není zcela zřejmý).
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
... Myšlenkové mapy se mi ve škole osvědčily. Příjemně mě překvapila reakce jednoho mého žáka, který se mě zeptal, proč si takového zápisy neděláme vždy a ke všemu, že by se takto lépe doma ze zápisků učilo. K tomu mohu pouze dodat, že myšlenkové mapy jsou vhodné nejen jako forma zápisu do sešitu, ale také jako metoda pro uspořádání nápadů v brainstormingu, někdy si i samotný učitel na myšlenkové mapy navykne tak, že si touto formou koncipuje své přípravy a výborné jsou mentální mapy jako "osnova" u referátu (místo obvyklého - "dělejte si u spolužákova referátu poznámky" referující předloží základní myšlenky svého příspěvku formou mentální mapy, případně ji tvoří společně se spolužáky - často se tím třída aktivizuje).
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Velmi se mi líbila myšlenka žákovské evaluace v podobě krátkého dotazníčku a zejména připravenost paní kolegyně zakomponovat výsledky evaluace do přípravy příští hodiny. Jak často tuto metodu do výuky zařazujete (je to na konci každé hodiny, nebo v nějakém časovém intervalu)?
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
O jaké učební texty se opíráte? Používáte nějakou ucelenou řadu učebnic?
ModulDiskuze
05. 05. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Milé kolegyně, milí kolegové, vítám Vás v on-line diskuzi k virtuální hospitaci na téma Lidská sexualita a etika. V první řadě musím poděkovat paní Mgr. Dobiášové za skutečně velmi inspirativní hodinu, která se mi velice líbila. Ráda bych se zeptala, jak jsou koncipovány ty vyučovací hodiny OSZ, které jsou zaměřeny spíše výkladově. Používáte i při prezentaci nového učiva nějaké netradiční metody, které by mohly zajímat kolegy z ostatních středních škol?
ModulDiskuze
26. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, virtuální hospitace občanského a společenskovědního základu nám ukázala, jak lze úspěšně začlenit do výuky aktivizační vyučovací metody. Které další metody, podněcující aktivní a objevné učení se Vám ve výuce ZSV na gymnáziu osvědčily? V čem spatřujete jejich pozitiva, v čem naopak případná omezení?
ModulDiskuze
26. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Občanský a společenskovědní základ - Lidská sexualita a etika
Dobrý den, měli jsme možnost zhlédnout vyučovací hodinu základů společenských věd, která byla zaměřena na etický rozměr lidské sexuality a sledovala především afektivní výchovně vzdělávací cíle. Ráda bych vyzvala kolegy, aby se vyjádřili k možným formám a metodám hodnocení žáků v oblasti postojů a hodnot.
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se dnes do diskuze k virtuální hospitaci mediální výchovy zapojili. Bude jistě přínosné pro nás všechny, když se k některým tématům vrátíme i později v off-line diskuzi. Těším se na zkušenosti a náměty dalších kolegů-učitelů z praxe, kteří se rozvíjení mediální gramotnosti žáků na školách věnují. Denisa Labischová
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Na záznam jsme se společně dívali minulý týden. Studenti se sami ohodnotili. Většinou, že jim kamery vadily zpočátku, pak už ne, jedna dívka opravdu napsala něco v tom smyslu, že pohled na třídu z pozice učitele je skutečně jiný a nikdy tomu nechtěla věřit, ale vesměs byly reakce pozitivní. Za sebe musím říci, že se mi atmosféra ve třídě velmi líbila, žáci byli přirození a někteří docela kreativní. Bylo vidět, že mediální výchova je zajímá...
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Chtěla bych se zeptat, jak se Vám učí podle knihy Základy mediální výchovy, která je narozdíl od klasických učebnic vystavěna jako jakýsi "manuál" - přesný popis jednotlivých lekcí, předem připravené pracovní listy atd. Neubírá takováto koncepce místy učiteli prostor pro vlastní kreativitu? Nesvazuje nám to někdy ruce (i když sama musím říci, že zmíněná publikace je skutečně velmi zdařilá a začínajícím pedagogům mediální výchovy může být výborným pomocníkem).
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Tady se možná můžeme opřít o RVP, kde jsou přímo zmíněny vzdělávací oblasti a obory, ke kterým má PT mediální výchova nejblíž. Z předmětů jsou to český jazyk a literatura, výchova k občanství, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, ale i další. Tady je důležité, abychom ani jednu ze složek neopomíjeli... a to jak při koncepci samostatného předmětu tak při integraci do jednotlivých předmětů klasických...
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Co se týká informatiky, tak je třeba důsledně rozlišovat mezi informační a počítačovou gramotností. Informační gramotnost je mnohem širší pojem, nadřazený pojmu počítačová gramotnost. Nechci říct, že pojmy mediální a informační gramotnost jsou totožné, ale jejich vazby a prolínání jsou docela značné. Viz např. http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html a mnohé jiné. A možná tady došlo u některých kolegů na školách k omylu - zaměňují informační a počítačovou gramotnost.
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Velmi mě nápad semináře zaujal, přeji vám ve vašem počínání hodně štěstí. Myslím, že v současné době je důležité některé věci týkající se médií jako takových žákům vysvětlit a nastínit základní problémy, které se tématu týkají. Ráda pracuji s myšlenkovými mapami, takže na začátek hodiny bych s žáky mapu vytvořila, aby si uvědomili, jaké klady a zápory reklama má. Bohužel nevím, zda jste to již neprobírali v předchozích hodinách. Trochu mi ve vaší hodině chyběla úvaha na téma pro a proti, ale opakuji, že je možné, že jste to již probírali dříve.Myšlenkové mapy zažívají renesanci téměř ve všech předmětech a osobně jsem jejich velkou příznivkyní. Dají se využít v mediální výchově např. pro vytýčení kladů a záporů televize, reklamy, co nám média dávají, čím nás obohacují, co nám naopak berou, co je to mediální etiketa.... Těch možností je spousta a žáky skutečně motivují a rozvíjejí je v kognitivní oblasti.
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Jak jste se vypořádali s hodnocením tohoto průřezového tématu? Jaké formy, metody volíte? Co je vlastně předmětem hodnocení v povinně volitelném předmětu mediální výchova?
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
...loni v Plzni byl prezentován drobný výzkum, zjišťující, jak je mediální výchova do výuky začleňována na základních školách a trošičku mě překvapilo, že hodně učitelů ztotožňuje MV s výukou informatiky. To je velmi zajímavé zjištění. V čem si myslíte, že spočívá omyl, který školy vede ke ztotožnění MV a informatiky? Tady bych viděla jako příčinu asi to, že některé školy k tvorbě ŠVP přistoupily povrchněji bez hlubší motivace a důkladnějšího prostudování RVP. Jednalo se o ty respondenty, kteří v dotazníku odpověděli, že mediální výchovu vyučovali na jejich škole vždy a proto do ŠVP v tomto směru nic nového nepřipravovali (v doplňujících odpovědích pak zazněla informatika). Ale věřím, že se jedná jen o minimum škol.
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Ještě mě v souvislosti s konkrétní zhlédnutou hodinou napadá dotaz, který byl vznesen i v off-line diskuzi. V úvodní části hodiny, kde žáci doplňovali do pracovního listu s reklamními slogany příslušné produkty - mně tam také trošičku chyběla diskuze nad tím, jak nás reklama dostává, jak s námi manipuluje - věnovali jste mediální manipulaci a jejím prostředkům některou z předchozích hodin?
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Zajímalo by mne jaké pojetí mediální výchovy je z Vašeho pohledu vhodnější. Sledovaná hodina je ze samostatného předmětu. Na mnoha jiných školách je mediální výchova integrována. Jaký je Váš pohled na tuto problematiku?Dobrý den, nemohu říci, že bych jednoznačně preferovala jen samostatný předmět nebo jen integraci do předmětů. Obě možnosti mohou být naprosto funkční nebo naprosto selhat. Podle mě je důležité, aby si tvůrci ŠVP na konkrétní škole uvědomili, co je cílem mediální výchovy - tedy rozvíjení mediální gramotnosti a dále rozvíjení jak receptivních (kritické přijímání a hodnocení mediálních sdělení), tak produktivních činností (např. tvorba vlastního mediálního sdělení). Na konferenci k mediální pedagogice loni v Plzni byl prezentován drobný výzkum, zjišťující, jak je mediální výchova do výuky začleňována na základních školách a trošičku mě překvapilo, že hodně učitelů ztotožňuje MV s výukou informatiky.
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Kolik kolegů se na výuce mediální výchovy na Vaší škole podílí? Jakou mají hlavní aprobaci? Máte dobré zkušenosti s týmovou prací (mám na mysli nejen přípravu začlenění průřezového tématu do ŠVP, ale i průběžnou komunikaci o konkrétním obsahu MV v jednotlivých ročnících)?
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Jak jsme viděli ve virtuální hospitaci, v povinně volitelném předmětu čerpáte z výborné publikace Základy mediální výchovy (Jirák-Mičienka), žáci mají k dispozici jednotlivé pracovní listy. Chtěla bych se zeptat, zda vyučujete podle všech lekcí této učebnice nebo zda si vybíráte pouze některá témata a jestli ano, která? S jakými studijními materiály se pak pracuje v těch ostatních předmětech (etická výchova apod.) - volíte třeba výběrově nějaké aktivity rozvíjené ve volitelném předmětu?
ModulDiskuze
14. 04. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Dobrý den, vítám všechny účastníky dnešní diskuze. Chtěla bych velmi poděkovat paní kolegyni Šepsové za ukázku vyučovací hodiny mediální výchovy na gymnáziu Letohrad. Společně teď máme možnost zamyslet se nad některými momenty zhlédnuté hodiny a nad možnostmi rozvíjení mediální gramotnosti ve školním prostředí obecněji. Na úvod bych se ráda zeptala, jaký je zájem o mediální výchovu jakožto povinně volitelný předmět na gymnáziu? (Jak si mediální výchova stojí v konkurenci s dalšími výběrovými předměty?) Na Vaše příspěvky se těší Denisa Labischová
ModulDiskuze
30. 03. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Jakou formu hodnocení žáků preferujete v mediální výchově? Používáte nějaké méně tradiční způsoby hodnocení?
ModulDiskuze
30. 03. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Chtěla bych se zeptat kolegů na to, jaké výukové materiály (texty, pracovní listy, powerpointové prezentace dostupné např. na internetu, audiovizuální média, internetové zdroje...) se při výuce MV osvědčily. Upravujete si tyto materiály pro vlastní potřebu?
ModulDiskuze
30. 03. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Mediální výchova – Reklamní slogan
Dobrý den, měli jsme možnost zhlédnout vyučovací hodinu mediální výchovy, která je na soukromém gymnáziu v Letohradu koncipována jako samostatný povinně volitelný předmět. Jaké jsou Vaše zkušenosti se zařazením průřezového tématu mediální výchova do ŠVP? Osvědčila se tato forma? Jak je mediální gramotnost rozvíjena u žáků, kteří si tento výběrový předmět nezvolili? Na Vaše diskuzní příspěvky se těší Denisa Labischová
ModulDiskuze
23. 03. 2010
ForumSkryté fórum k virtuálním hospitacím
Dobrý den, domnívám se, že toto je výborná myšlenka. Smysl virtuálních hospitací spatřuji v natáčení běžných hodin (tedy nijak uměle, "expertně", "vzorově" připravených), ovšem pokud možno takových, které by mohly být pro ostatní učitele zdrojem inspirace a příkladem, že v běžných školních podmínkách lze principy kurikulární reformy úspěšně realizovat. Zmíněná kritéria (jejichž konkretizace bude již v kompetenci daného učitele) jsou jistě zajímavou cestou. Jakási autentičnost - hodinu připravil středoškolský učitel, nikoliv expert - je podle mě velmi důležitá. Příjemný jarní den přeje Denisa Labischová
ModulČlánky
01. 04. 2010
Dobrý den, děkuji za upozornění na novou učebnici pro výuku mediální výchovy. V rámci diskuze k virtuální hospitaci MV je otevřeno téma učebních materiálů, kde se jistě společně podělíme o možnosti využívání informačních zdrojů k mediální výchově a vzájemně si doporučíme další zajímavé odkazy a publikace.