ModulDUM
1815
0
19. 04. 2021
Příspěvek Slavíme svátky tvoří integrovaný celek, který v rámci školního roku systematicky časově koordinoval oborovou tematiku týkající se vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, oblasti Člověk a jeho svět a částečně také oboru Matematika a její aplikace pro 3. ročník základní školy. Materiál je vhodný také pro opakování učiva ve 4. ročníku. Tematiku slavení svátků předkládáme učitelům pro inspiraci. Cílem textů je především podpořit žákovské učení, pomoci pochopit, proč se slaví určité významné dny, případně se dodržují lidové zvyky a tradice. Žáci 3. ročníku základní školy se dozvědí, proč slavíme 25. a 26. prosinec, 5. a 6. červenec, proč slavíme Velký pátek jako svátek, jaký význam má v lidové tradici svatý Ondřej a svatý Mikuláš. Žáci si zahrají deskovou hru od sv. Valentýna a dozvědí se, kdo byl svatý Patrik, kdo je leprikon, a usmaží si omeletu na Pancake Day. Tím vším projdou, aniž by měli pocit odpuzující lopotné dřiny a nezajímavé faktografie. Po svatém Jiřím procházku završí Cyril a Metoděj a zájemci si na závěr vyrobí jack-o'-lantern. Text je sestaven tak, aby žáci průběžně činnosti poměrně rychle střídali a byla průběžně udržována jejich pozornost. Ve vyšších ročnících je možné se tematikou zabývat více do hloubky tak, aby byly získané poznatky využitelné pro praxi žáků v běžném životě a byly přiměřené jejich chápání. Např. v 5. ročníku lze s úspěchem tematiku rozšířit o osobu sv. Martina, sv. Barbory, sv. Lucie a sv. Kateřiny či sv. Štěpána.
ModulČlánky
3020
0
21. 07. 2009
Příspěvek se zabývá novým přístupem ke vzdělávání žáků 1. stupně základní školy - badatelským projektem. Informuje o nové metodické příručce vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, která nový přístup popisuje. Článek volně provází učitele naplňováním očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
ModulČlánky
2945
0
08. 07. 2009
Příspěvek se zabývá novým přístupem ke vzdělávání žáků 1. stupně základní školy - badatelským projektem. Informuje o nové metodické příručce vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, která nový přístup popisuje. Článek volně provází učitele naplňováním očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
ModulČlánky
14119
0
20. 11. 2008
Článek pojednává ve zkratce o řízeném čtení a poskytuje učitelům krátký námět, jak pracovat s bajkou pro žáky 5. ročníku ZŠ.
ModulČlánky
5627
0
19. 11. 2008
Článek poskytuje na vybraném očekávaném výstupu ukázku propojenosti mezi naplňováním očekávaných výstupů a rozvíjením klíčových kompetencí i jejich dílčích hladin. Uvádí konkrétní činnosti žáků, kterými se očekávaný výstup i kompetence rozvíjejí.
ModulČlánky
8089
0
26. 08. 2008
Článek popisuje rozvíjení myšlenkových procesů v rámci různých druhů myšlení při aktivitách v rámci ekologického kroužku u věkově heterogenní skupiny žáků mladšího školního věku.
ModulČlánky
7132
0
19. 08. 2008
Příspěvek popisuje způsoby, jak diagnostikovat a hodnotit čtenářské dovednosti žáka.
ModulČlánky
11807
0
13. 08. 2008
Příspěvek popisuje diagnostické metody, které je možné využít pro sebehodnocení žáka.
ModulČlánky
10787
0
28. 02. 2008
Příspěvek popisuje pojem „situačně orientované slovní úlohy“ a jaká témata těchto úloh zvolit, abychom žáky zaujali.
ModulČlánky
71472
0
14. 02. 2008
Článek popisuje typologii žákovského sebehodnocení v deseti typech. Vymezení typů předchází část objasňující problematiku sebehodnocení, ke které se jednotlivé typy vztahují. Jednotlivé typy sebehodnocení jsou popsány a doloženy konkrétními ukázkami z praxe učitelů malotřídních škol, které spolupracují s VÚP. Ukázky jsou popsány a celkově je problematika vztažena do širšího kontextu hodnocení.
ModulČlánky
9926
0
05. 02. 2008
Článek rozebírá problematiku vrstevnického neboli vzájemného hodnocení žáků. V článku se dočtete o výhodách, ale i úskalích vzájemného hodnocení a o tom, jak jej aplikovat a správně využívat za dodržení určitých pravidel. Ukázky forem vzájemného hodnocení byly čerpány z materiálů osmi málotřídních škol, s kterými VÚP spolupracuje.
ModulČlánky
12468
0
05. 02. 2008
Málotřídní základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou vede žáky k jedněm z nejvyšších kognitivních dimenzí – k tvořivé práci s texty, jež si sami žáci vytvářejí. Jedná se o vytváření textu slovních úloh ve vyučovacích hodinách českého jazyka a jeho využití (řešení) ve vyučovacích hodinách matematiky.